เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 2 ห้าภารกิจ ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  

ཇ༯གྷ 2 .. ห้าภารกิจ  ŀĈʼnIJอยากตาย༱༹༥༯ อยากกู้ชื่อเสียงŀĈʼnIJคืนหนุ่มน้อยĜĹʼnโชคร้าย 


เสียงęĵʼnจะว่าได้༺༨གྷก็ได้༺༨གྷ จะว่าไม่ได้༺༨གྷก็ไม่ได้༺༨གྷ เสียงęĵʼnดังཚ༦༓གྷมาใน สำนึกĂĭćเด็กหนุ่ม


 ว่าอ༺༔༪ཕไร ŀĈʼnIJอยากตายจริง ๆ แล้วชื่อเสียงŀĈʼnIJจะคงอยู่ในฐานะ เนรམ༤ཉสัง༱༪༹อาจารย์ ༙དྷ༔༱༹༥༯ไม่  Ğĭสิ้นเสียงགྷ༫༓གྷ ก็ปรากฏร่างĂĭćชายชราĜĹʼnหนึ่งīęʼnIJตา༯༔༯གྷโยน แฝงด้วยความกดดัน เฒ่าĜĹʼnęĵʼnหลับตาไม่ลืมตาตนเองཚ༦༓གྷมา ที่คางมีเครายาวสีขาว เหมือนนักพรต


 ท่านเป็นใคร  ด้วยสัญชาตญาณเด็กหนุ่มจึงถามไปเช่นགྷ༫༓གྷ  ŀīĕĸในข้ายังไม่ตาย  ชายหนุ่มใช้จิตĂĭćตนเองตรวจสอบระดับฝีมือĂĭćชายชรา ༛ཇ༔ตรวจสอบไม่ได้ Ğĥıęคิดใน༙པ  ฝีมือระดับข้าไม่สามารถตรวจสอบได้ ĜĹʼnęĵʼnเป็นĕıħตนระดับไหนกัน นักพรตเครายาวཛ่༷าว  ŀĈʼnIJตายแล้วหนุ่มน้อยĜĹʼnโชคร้าย  ħćตาที่หลับอยู่Ăĭćนักพรตเฒ่าเหมือนกำลังลืมตาอยู่ แล้วมองมาที่ชายหนุ่ม ชายหนุ่ม༹༣༓สึกเหมือนโดนแก้ผ้าอยู่ ไม่มีอะไรปกปิดตนเองจากชายĜĹʼnęĵʼnได้

 

 ŀīĕĸใดตายแล้วข้าจึงสามารถมาพูดคุยกับท่านได้ แล้วŀīĕĸใดดħćจิตข้าถึงยังไม่สลายไป  ชายหนุ่มจ้องไปที่ดħćตาที่ปิดคู่གྷ༫༓གྷแล้วถามต่อว่า  ที่นี่ที่ไหน ? ” ชายหนุ่มสับสนดħćจิตĂĭćชายหนุ่มบินวนไปมาเป็นħćཛ༷

 

ชายชราĞĭเห็นเด็กหนุ่มถามจึงตอบཛ༷༫གไปว่า  ŀĈʼnIJตายแล้ว ༛ཇ༔ħćจิตŀĈʼnIJก่อนที่จะโดนวิชาสืบค้นวิญญาณ ข้าก็ไปชิงมันมาได้ก่อน Īňħęที่นี่คือโลกวิญญาณĂĭćข้า จิตŀĈʼnIJจึงยังไม่สลายหายไป Īňħęข้าเป็นใครགྷ༫༓གྷ ข้าบอกยังบอกŀĈʼnIJไม่ได้  ชายชราเห็นเด็กหนุ่มบินวนไปมาในโลกวิญญาณĂĭćตนก็อมยิ้มอยู่มุมปาก ก่อนจะถามตอบไปว่า  གྷ༫༓གྷคงไม่༙དྷ༔ที่ŀĈʼnIJอยาก༹༣༓จริง ๆ หรอก༙དྷ༔༱༹༥༯ไม่ ? , ที่ŀĈʼnIJอยาก༹༣༓จริง ๆ ว่าทำไมข้าถึงĊňħĢŀĈʼnIJ༙དྷ༔༱༹༥༯ไม่ ซีว่าง 

 

Ğĭได้༺༨གྷนักพรตเฒ่าตอบཛ༷༫གมา ซีว่างจึงหยุดบินแล้ว มองไปที่ชายชราĜĹʼnགྷ༫༓གྷ คิดใน༙པ  ༱༹༥༯ว่าตาเฒ่าĜĹʼnęĵʼnสามารถอ่าน༙པข้าได้ ? ’

 

  ༙དྷ༔ข้าอ่าน༙པŀĈʼnIJได้  Ğĭได้༺༨གྷคำตอบชายหนุ่มจึงคิดต่อใน༙པตามสันชาตยาน  ดีนะที่ข้ายังไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับตาเฒ่าเครายาวนี่ 

 

 ตาเฒ่าĜĹʼnęĵʼn ༙དྷ༔ได้บอกไปแล้ว༱༹༥༯ไม่ ว่าข้าอ่าน༙པŀĈʼnIJได้  Ğĭได้༺༨གྷนักพรตเฒ่าตอบཛ༷༫གมา ชายหนุ่มพันธ์ŀāĴĔอาཛ༪༹เหงื่อตกཚ༦༓གྷมา

 

ชายหนุ่มก็ได้ถามตอบไปว่า  แล้วท่านตอบข้าได้༘༱༻ŀīĕĸใดถึงĊňħĢข้าไว้ , ༛ཇ༔จะว่าĊňħĢก็ไม่ถูกŀĞģIJİཇ༯གྷęĵʼnข้าตายแล้ว แล้วต่อให้อยู่ในโลกวิญญาณĂĭćท่าน ข้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดี  ชายหนุ่มสงสัยในཚ༓༯ęĵʼnġIJāที่สุด  ข้าตายแล้วตาเฒ่าęĵʼnจะได้ประโยชน์อะไรจากดħćจิตข้า ตาเฒ่านี่คงไม่༙དྷ༔พวกวิปริตกินดħćวิญญาณĜĹʼnอื่นเป็นĂĭćหวานหรอกนะ ...

 

 เฒ่านี่อ่าน༙པได้  Ğĭชายหนุ่มจำได้ก็จ้องཛ༷༫གไปที่นักพรตเฒ่าทำให้༹༣༓สึกเสียวสันหลังཚ༦༓གྷมา

 

นักพรตเฒ่ายิ้มออกมาแล้วตอบཛ༷༫གว่า  ข้าไม่༙དྷ༔พวกแบบที่ŀĈʼnIJཛ่༷าวมาหรอก , Īňħęข้าĊňħĢŀĈʼnIJทำไมགྷ༫༓གྷŀĈʼnIJตอบข้าġIJā่อนเถิดว่า ŀĈʼnIJอยากจะมีโอกาสได้แก้ĕıħอีกครั้ง༘༱༻ 

 

Ğĭได้༺༨གྷดังགྷ༫༓གྷ ซีว่างĞĥıęคิดหนัก  ถ้าข้าŀāĴĔཛ༷༫གไปหลังจากที่ข้าระเบิดลมปราณไปแล้ว ŀĈʼnIJพวกགྷ༫༓གྷก็อาจะคิดว่าข้าเป็นĄę เผ่าปีศาจก็เป็นได้  , ༛ཇ༔ถ้าข้าไม่ཛ༷༫གไป ความผิดที่ข้าไม่ได้ก่อགྷ༫༓གྷจะཛ༷ายเป็นนิทานหลอกเด็กให้ཛ༷ัวไปอีกช้านาน 

 

นักพรตเฒ่ายิ้มมุมปากอีกทีแล้วཛ่༷าวกับเด็กหนุ่มว่า  ŀĈʼnIJมีŀīĕĸใดให้คิดġIJā แค่ཛ༷༫གไปกอบกู้ชื่อเสียงĂĭćŀĈʼnIJ เพื่อไม่ให้เป็นที่ติฉินนินทา แล้วยัง༹༣༓ด้วยว่าใครคือĜĹʼnที่สัง༱༪༹อาจารย์ĂĭćŀĈʼnIJ แถมŀĈʼnIJก็ยังไม่เคย༛ཇ༔งงาน ยังเป็นบุรุษที่เป็นพรหมจรรย์ ช่างเสียชาติชายจริงแท้  ชายชราพูดĈĚĞĥıęปรากฏรอยยิ้มน้อย ๆ ėĵňġĸġěIJā

 

Ğĭชายหนุ่มได้ยิงดังགྷ༫༓གྷ ŀāĴĔอาཛ༪༹อายīęʼnIJแดงཚ༦༓གྷมาทันใด จริงอยู่ที่ชายหนุ่มมีĄęรักĂĭćตนเอง ༛ཇ༔เนื่องจากฝ่ายหญิงคือ หญิงงามแห่งเมืองที่ตนอยู่ แถมด้วยมีศักดินาเป็นหลานĪIJĢĄęเดียวĂĭć ༯༪པ༪༹༺༐ཇགྷ อีกด้วยพ่อĂĭćนางคือ ตาแก่ ĜĹʼnที่มือหนักใช้ได้ ตนจึงต้องอยู่ในกรอบĂĭćตนเอง

 

ชายหนุ่มĞĭเริ่มเก็บอาཛ༪༹Ăĭćตนเองได้อีกครั้งจึงถามตอบไปว่า  แล้วท่านจะได้อะไรจากཛ༪༹ที่ท่านĊňħĢข้า  ชายหนุ่มได้ถามคำถามเดิมཛ༷༫གไปอีกครั้ง

 

ชายชราตอบཛ༷༫གชายหนุ่มไปว่า  ข้ามีสิ่งที่ต้องཛ༪༹ให้ŀĈʼnIJทำให้ข้า 5 อ༺༔༪ཕ  ชายชราหุบยิ้มแล้วหันīęʼnIJไปทางที่ชายหนุ่มอยู่ เอามือลูบเคราตนเองแล้วཛ่༷าวต่อว่า  เป็นสิ่งง่าย ๆ ที่ŀĈʼnIJทำได้ ༛ཇ༔ข้าทำไม่ได้ 

 

ชายหนุ่มได้༺༨གྷจึงŀāĴĔอาཛ༪༹สงสัย ཛ่༷าวตอบไปว่า  ท่านถึงขั้นสามารถมีโลกวิญญาณเป็นĂĭćตนเอง สามารถนำดħćจิตข้ามาที่นี่ แถมยังเสนอให้ข้ามีโอกาสཛ༷༫གไปแก้ไขสิ่งที่ŀāĴĔཚ༦༓གྷ แล้วยังจะมีสิ่งใดที่ท่านไม่สามารถทำได้อีกหรอกมั้ง 


ŀġķňĭได้༺༨གྷสิ่งที่ชายหนุ่มཛ่༷าวมา นักพรตเฒ่าจึงཛ่༷าวตอบไปว่า  สิ่งที่จะให้ŀĈʼnIJĊňħĢ เป็นสิ่งที่ข้าพยายามมาหลายครั้งหลายคราแล้ว ༛ཇ༔ไม่สามารถทำได้ ข้าจึงต้องขอให้ŀĈʼnIJĊňħĢข้าใน༜༹༥༔༯ཕęĵʼn 

 

 ༜༹༥༔༯ཕใด  เด็กหนุ่มถามཛ༷༫གไป

 

ŀġķňĭได้༺༨གྷดังགྷ༫༓གྷชายชราก็ได้Ğĥıęหยุดมือที่ลูบเคราตนเองแล้วลืมตาཚ༦༓གྷมา ในตาĂĭćชายĜĹʼnęĵʼnไม่เหมือนกับĄęปกติทั่วไป ซีว่างจ้องมองไปที่ดħćตาĂĭćชายชรา ทำให้༹༣༓สึกเหมือน มันสามารถ཈༣ดเขาŀĂʼnIJไปได้ เหมือนหลุมลึกที่ไม่มีก้น ไม่มีในตาดำ༛ཇ༔แทนที่ด้วยตาสีสว่างเหมือนท้องฟ้าในยามเช้าตรู่

 

หลังจากགྷ༫༓གྷก็ŀāĴĔŁĪćจากมือขวาĂĭćชายชรา ŀāĴĔมีดħćจิตที่คล้าย ๆ Ăĭćซีว่าง ༛ཇ༔ใหญ่āħňIJġIJā ༛ཇ༔ħćจิตགྷ༫༓གྷเหมือนจะหลับอยู่

 

ชายชราཛ่༷าว  นี่คือลูกสาวข้า หยาง གྷ༔༪  ชายชรามองไปที่ดħćจิตĂĭćบุตรสาวตนเองด้วยĪIJĢตาเอ็น཈༣ ก่อนจะเอ่ยวาจาཛ่༷าวต่อชายหนุ่ม  สอนนางให้༹༣༓จักความเมตตาต่อ สรรพདྷ༧༵༨ཇ นี่คือ ภารกิจอ༺༔༪ཕแรกที่ข้ามอบให้แก่ŀĈʼnIJ 

 

ชายหนุ่มยังไม่หายอึ้งจากสิ่งที่พบตรงīęʼnIJĞĥıę ได้༺༨གྷสิ่งที่ชายชราཛ่༷าว จึงཛ༷ืนน้ำลายตนเองลงไป ดัง  อึก  ก่อนจะཛ่༷าวตอบไปว่า  ༜༹༥༔༯ཕęĵʼnไม่༙དྷ༔ว่าข้าจะใช้เป็นཚ༓༯อ้างต่อท่านหรอกนะ ༛ཇ༔ท่านเองก็༹༣༓ข้ายังไม่เคยมีภรรยา ไม่มีบุตร༱༹༥༯บุตรีĂĭćตนเอง แล้วข้าจักสอนนางได้อ༺༔༪ཕไร  ชายหนุ่มมองไปที่ หยางགྷ༔༪ สลับกับมองไปที่ชายชราไปมา

 

 ŀĈʼnIJทำได้ หนุ่มน้อยĜĹʼnโชคร้าย  ได้༺༨གྷดังགྷ༫༓གྷĞĥıęทำให้ชายหนุ่มคิดใน༙པ  ลูกท่าน ท่านยังสอนไม่ได้ แล้วข้าจะสอนลูกท่านได้อ༺༔༪ཕไร  ชายหนุ่มนึกཚ༦༓གྷได้ว่าĜĹʼnགྷ༫༓གྷอ่าน༙པได้Ğĥıęคิด༛ཇ༔ชื่นชมชายชราġIJāมายในหัว 
 ทุกĄęมีīęʼnIJที่Ăĭćตนเองใครจะมีเวลา཈༣ลูกĕıħเองบ้างล่ะ   
 īęʼnIJที่หาเงินīęʼnIJที่บุรุษ īęʼnIJที่เลี้ยงบุตรสาวเป็นĂĭćที่สตรี บุรุษที่สูงส่งĜĹʼnใดจะมีเวลาเลี้ยงลูཛ่༷ะ   
 เคราท่านช่างเงางามจริง ๆ เลยท่านใช้แชมพูยี่ห้ออะไรกันนะ 

 

ชายชราส่ายīęʼnIJกับกิริยาชายหนุ่ม ก่อนจะཛ่༷าวว่า  Ğĭแล้ว ยิ่งŀĈʼnIJชมข้ายิ่งมีโทสะ  เหมือนยิ่งพูดชายหนุ่มยิ่งŀāĴĔอาཛ༪༹ลน ทำให้ชายหนุ่มหยุดไม่ได้จึงฟุ้งซ่านต่อไป
 พฤหัสīęʼnIJมี โรงละครแสดง༜༹༥༔༯ཕ อะแวนจ้า อิฟูติติ้วาร์ ไป཈༣ด้วยกัน༘༱༻ท่าน 
 เดี๋ยวข้าเลี้ยงข้าวโพสปิ้งกับเครื่องดื่มท่านเอง 

 

ชายชราཛ่༷าวต่อด้วยเสียงขุ่นเคืองเล็กน้อยว่า  ཛ༷ŀĈʼnIJอยากจะได้โอกาสอีกครั้ง༱༹༥༯ไม่  Ğĭชายชราཛ่༷าว ชายหนุ่มจึงหยุดฟุ้งซ่าน ก่อนจะཛ่༷าวว่า  แล้วอีก 4 ཚ༓༯ที่เหลือละท่าน 

 

 ཇ༯གྷęĵʼnยังบอกŀĈʼnIJไม่ได้ ไว้ถึงเวลาข้าจะบอกŀĈʼnIJอีกรอบนึง  ชายชราཛ่༷าวตอบด้วยน้ำเสียงดีཚ༦༓གྷเล็กน้อย

 

 ཛ༷  ༺༔༪ཕน้อยชายหนุ่มยังได้ཛ༷༫གไปแก้ไข้สิ่งต่าง ๆ ได้ ก่อนจะཛ่༷าวต่อ  ༛ཇ༔ท่านบอกŀīĕĸཀ༷ที่ เลือกข้าก่อนได้༱༹༥༯ไม่ 

 

 ดี Īňħęŀīĕĸཀ༷ที่ข้าเลือกŀĈʼnIJགྷ༫༓གྷ ŀĞģIJİŀĈʼnIJมีชะตาที่ต้องทำཛ༪༹ใหญ่ในภายภาคīęʼnIJ  Ğĭได้༺༨གྷดังགྷ༫༓གྷ ชายหนุ่ม༹༣༓เช่นགྷ༫༓གྷจึง༹༣༓สึกหนักอึ้งཚ༦༓གྷมาเล็กน้อย  ทำཛ༪༹ใหญ่อะไร ข้ามันก็แค่จอมยุทธĜĹʼnหนึ่ง ที่ไม่อาจ༹༣༓ถึงระดับฝีมือĂĭćท่าน 

 

 อย่า཈༣ถูกตนเองเลยซีว่าง ŀġķňĭŀĈʼnIJได้โอกาสที่สองแล้วเวลาอันสมควรมาถึง ŀĈʼnIJจะ༹༣༓ทุกอ༺༔༪ཕเอง  พูดĈĚก็มีŁĪćออกมาจากดħćตาĂĭćชายชราจน ซีว่างต้องเอามือปิดตาและหลับตาลง...

.

.

.

.

ŀġķňĭเอามือออกชายหนุ่มĞĥıę༹༣༓สึกร่างāIJĢกับมามีน้ำหนักอีกครั้ง ŁĪćที่ส่องอยู่ŀġķňĭครู่ ཛ༷ายเป็นŁĪćแดดที่ส่องมาจากīęʼnIJต่าง ชายหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเตียงนอน ชายหนุ่มĞĥıęกระโดดออกมาจากเตียงแล้วมองซ้ายขวา  ข้าอยู่ไหน  Ğĭชายหนุ่มกำลังคิดอยู่གྷ༫༓གྷ Ğĥıęมีความทรงจำต่าง ๆ ĂĭćĜĹʼnใดไม่༹༣༓ แล่นŀĂʼnIJมาในหัวทำให้ชายหนุ่มสลบไป ในความ༿༫གྷ ชายหนุ่มได้༿༫གྷ༜༹༥༔༯ཕราว ที่ไม่༙དྷ༔Ăĭćตนเอง ༛ཇ༔༹༣༓สึกคุ้นเคยอ༺༔༪ཕประหาด

 

 ท่านหมอ ว่างเอ๋อร์Ăĭćเราเป็นอ༺༔༪ཕไรบ้าง  เป็นเสียงĂĭćหญิงวัยཛ༷างĄęཛ่༷าวด้วยความกังวล༙པĥĸāเด็กหนุ่มให้ตื่นจาก༿༫གྷ

 

Ğĭหนุ่มน้อยลืมตาཚ༦༓གྷ  ว่างเอ๋อร์ ว่างเอ๋อร์  ก่อนที่ชายหนุ่มจะཛ༷༫གมามีสติครบสมบูรณ์ ก็มีหญิงวัยཛ༷างĄę ปรี่เขาġIJāอดĞĥıęเขย่าĕıħ ก่อนจะཀ༷ักชายหนุ่มออกจากอ้อมอกด้วยความ༯༔༯གྷโยน  เป็นอะไร༘༱༻ว่างเอ๋อร์ ได้༺༨གྷแม่༘༱༻ลูก 

 

ชายหนุ่มมองไปที่หญิงĜĹʼnགྷ༫༓གྷ  ท่านแม่ ? ” 

 

 ༙དྷ༔แม่เองลูก นี่แม่เอง  ชายหนุ่มมองไปรอบห้องเห็น Ąęที่īęʼnIJตาคุ้นเคยอยู่ทั่วห้อง ก่อนจะཛ่༷าวว่า  ŀāĴĔอะไรཚ༦༓གྷ 

 

 ข้าŀĂʼnIJไปปĥĸāพี่ จะชวนพี่ไปตกปลาก็เห็นท่านพี่ นอนล้มอยู่ที่พื้นเรียกเท่าไรก็ไม่ตื่น ชายหนุ่มมองไปที่ต้นเสียงก็เห็นเป็นเด็กชายที่༯༪༺༤ ěģİġIJē 14 ༺༔༪ཕ 15 ĜĹʼnหนึ่ง  จี้ เฟิง ? ’   ཇ༯གྷแรกข้าคิดว่าท่านแཛ้༷งข้า ข้าเลยใช้ท่า  ดัชนีเบิกทวาร  ไปที่ก้นĂĭćพี่   Ğĭเด็กน้อยพูดĈĚ ชายหนุ่มเหมือนโดนเปิดสวิตช์ ความเจ็บปวดค่อย ๆ แล่นมาจากรูทวารหนักĂĭćตนเอง  Ğĥıęเอามือไปปิดที่ตรงགྷ༫༓གྷ

 

 อาཛ༪༹ĂĭćŀĈʼnIJ ไม่གྷ༔༪เป็นห่ħćแล้ว ร่างāIJĢŀĈʼnIJ༯༔༯གྷแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อย่าเที่ยวเล่นġIJāไป เดี๋ยวต้องเหนื่อยข้ามา཈༣ŀĈʼnIJอีก ŀĂʼnIJ༙པ༘༱༻ ? ” ชายชราที่อยู่ข้างแม่Ăĭćตนཛ่༷าวและมองตนด้วยĪIJĢอบอุ่น

 

 ยังดีที่เฟิงเอ๋อร์เห็นŀĈʼnIJก่อน จึงตามท่านหมอมา཈༣อาཛ༪༹ŀĈʼnIJทัน  ĜĹʼnที่พูดมาคือชายวัยཛ༷างĄę  ท่านพ่อ ? ’ “ ขอบམ༤ཉท่านหมอ༮༵༔༪ġIJāที่ มา཈༣ว่างเอ๋อร์ เดี๋ยวข้าไปส่งท่านที่ทางŀĂʼnIJ  ชายวัยཛ༷างĄęཛ่༷าวพร้อมཛ༷༫གผายมือเชิญ พร้อมเดินนำท่านหมอไป

 

 ลูกไม่เป็นอะไรแล้ว༙དྷ༔༘༱༻ ลูกแม่  หญิงวัยཛ༷างཛ่༷าว

 

ความทรงจำใหม่Ăĭćซีว่างŀĂʼnIJมาในหัวทำให้༹༣༓ว่า แม่Ăĭćตนมีนามว่า จี้ ༮༵༔༪ ถึงนางจะมี༯༪༺༤ġIJāแล้ว ༛ཇ༔นางก็ยังงดงามดังชื่อนาง ( จี้༮༵༔༪ = ཈༣ดอกไม้บาน ) ĪňħęĜĹʼnเป็นพ่อมีนามว่า จี้ เซี่ยง  ถึงจะ༯༪༺༤เยอะและมีพุง༱གྷ༔༯༺༛ཇ༔แม่ก็เล่าให้ตนฟังเสมอว่า ŀġķňĭཇ༯གྷหนุ่ม ๆ พ่อĂĭćตนเป็นเสือĜĹʼnหญิงĜĹʼnหนี่งเชียวล่ะ และĞĭ༛ཇ༔งงานกับแม่ ก็ทำให้พ่อเสือนัཛ่༷า ཛ༷ายเป็นแมวที่ว่านอนสอนง่าย ครอบครัวตนགྷ༫༓གྷเป็นพ่อค้าฐานะดีěģİġIJēหนึ่ง

 

 จี้ ว่าง ได้ข่าวŀĈʼnIJไม่สบาย เป็นอ༺༔༪ཕไรบ่าง ? ” เสียงมาจาก เด็กชาย ༯༪༺༤ 17 ༺༔༪ཕ 18 ที่เดินมาจากīęʼnIJประตู เฟิง อวิ๋น ? ’  ŀĈʼnIJไม่ตอบข้า ༙དྷ༔ŀĈʼnIJลืมข้าแล้ว ? ”

 

ในสำนึกĂĭćตน ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ คือเพื่อนเพียงĄęเดียวĂĭćตน īęʼnIJตา༺༫ཕ༱༷༔༯คม ยิ้มให้นางใด สตรีĜĹʼnགྷ༫༓གྷต่างเหมือนโดนมนต์สะกด แถมด้วยฝีมือระดับ จิตโลกา 5 ཈༓༵༺༵༫༺เท่าęĵʼn ถือว่าเป็นĜĹʼnที่มี พรสวรรค์༹༓༯༺ปีจะมีĜĹʼnหนี่ง

 

 ŀĈʼnIJได้༺༨གྷข้าอยู่รึไม่ ? ༱༹༥༯༙དྷ༔ว่าŀĈʼnIJลืมพี่ĜĹʼnęĵʼnไปแล้วจริง ๆ เซี่ยวว่าง  ชายหนุ่มถามĞĥıęเดินŀĂʼnIJมาใཛ้༷ ๆ

 

 ท่านหมอ༮༵༔༪งบอāħňIJไม่เป็นอะไรġIJā ร่างāIJĢว่างเอ๋อร์ ༯༔༯གྷแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เลยทำให้เป็นลมล้มพลับไป ŀĈʼnIJไม่ต้องเป็นห่ħćหลอก อวิ๋นเอ๋อร์  ĜĹʼnเป็นแม่ตอบแทนบุตรชายĞĥıęเอามือลูบหัวบุตรชายตนเองด้วยความเป็นห่ħć

 

 ข้าไม่เป็นอะไรแล้ว ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ ༛ཇ༔ข้าอยากพักผ่อนก่อน วันęĵʼnออกไปเที่ยวเล่นกับŀĈʼnIJคงจะไม่สะดวกŀĈʼnIJ  ซีว่างตอบพันทำīęʼnIJตาอิดโรย

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷเห็นดังགྷ༫༓གྷจึงไม่ซักไซ้ต่อ Ğĥıęཛ่༷าวลาก่อนจะออกห้องไป ตามด้วยมารดาĂĭćตนเอง

 

ĞĭทุกĄęออกไป ซีว่างĞĥıęคิดĄęเดียวไปเรื่อยเปื่อย 
 จี้ว่าง ชื่อไม่เห็นเท่เลย ซีว่างเท่āħňIJġIJāโข เซ็นཛ༪༹ตั้งชื่อĂĭćพ่อแม่ ลำเอียงเห็น ๆ น้องตนชื่อ จี้ เฟิง ( ลมมรสุม ) Īňħęตน จี้ว่าง ความหมายอะไรไม่เห็นจะŀĂʼnIJ༙པ 
 ༛ཇ༔ཇ༯གྷęĵʼnข้าก็เป็น จี้ว่างแล้ว อ༺༔༪ཕน้อย ๆ ตาแก่གྷ༫༓གྷก็ไม่ได้ส่งข้าไปเป็นขันทีเฝ้าประตูวังหลħćที่มี༛ཇ༔ นางสนมīęʼnIJตาดี ๆ เดินไปเดินมาให้ทรมาน༙པ 
Ğĭคิดได้แบบགྷ༫༓གྷ ชายหนุ่มจึงรีบĥĸāཚ༦༓གྷดึงกางเกรงออก ก้มลงมอง཈༣หว่างขาตนเอง
 
 ༺༔༪ཕน้อยŀĈʼnIJęĵʼn ก็ยังคงมาตรฐานเดิมอยู่  ชายหนุ่มดึงกางเกรงཚ༦༓གྷ สีīęʼnIJแสดงความพึงĞĭ༙པ
 ཇ༯གྷęĵʼnว่างไม่มีอะไรทำ ข้าฝึกวรยุทธ..... !! 
 ข้าไม่มีวรยุทธ !!!  ชายหนุ่มจำได้ว่าตนเองในภพęĵʼn ร่างāIJĢ༯༔༯གྷแอไม่สามารถฝึก วรยุทธได้  ชายหนุ่มคิดได้ดังགྷ༫༓གྷจึง ชูนิ้วข้างๆ นิ้วชี้ཚ༦༓གྷฟ้า Ğĥıęཛ่༷นด่าอยู่ใน༙པ  ตาเฒ่าเคราพู่กันเอ้ย จะให้ข้ามาŀāĴĔใหม่ทั้งที ให้ข้าġIJāāħňIJęĵʼnจะเป็นอะไร༘༱༻ 

 

ขณะที่ชายหนุ่มคิดเล็กคิดน้อย༜༹༥༔༯ཕไร้สาระอยู่གྷ༫༓གྷ ก็มีเสียงหนึ่งดังཚ༦༓གྷในหัวĂĭćตน < ปล่อยข้าออกไป !! >

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK