ข้อกำหนดและเงื่อนไข

TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 
สัญญาการให้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

ข้อตกลงการบริการสำหรับผู้ใช้

เพื่อเป็นการใช้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม “ข้อตกลงบริการผู้ใช้” (ต่อไปนี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า “สัญญาฉบับนี้”) ขอให้ท่านศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสัญญาทุกข้ออย่างละเอียด โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดและหน้าที่ความรับผิดชอบที่จำกัด ท่านจะต้องศึกษาและยอมรับข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด หากท่านยังมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายร่วมศึกษาสัญญาฉบับนี้ด้วย โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของท่านในการลงทะเบียน การใช้บริการอินเทอร์เน็ต และผลของการกระทำในทางไม่ดีที่ตามมาของท่านทั้งหมด ทั้งทางบริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาการให้บริการระหว่างคู่สัญญาหลังทราบสถานการณ์

ข้อที่ 1 คำจำกัดความของสัญญา

สัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและผู้บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เกี่ยวกับผู้ใช้เลือกใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

ผู้บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด คือผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่ใช้บนมือถือได้แก่ เว็บไซต์กวีบุ๊ค (https://Kawebook.com/) เป็นต้น

ผู้ใช้” คือผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ท่าน

ข้อที่ 2 ข้อมูลความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

2.1 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ขอแนะนำให้ท่านรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านให้ดี หลังจากที่ท่านใช้งานเสร็จแล้ว ควรล็อกเอาท์ทันที มิเช่นนั้นอาจเกิดการโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่านขึ้นได้ ซึ่งความเสียหายนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

2.2 รหัสผ่านของท่านควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษรและต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลขหรือสัญลักษณ์พิเศษ หากท่านตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไป จนเป็นเหตุให้ถูกโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่าน ความเสียหายนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

2.3 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาอันเกิดจากสาเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ฝ่ายเดียว เช่น ปัญหาความปลอดภัยของชื่อบัญชี การรักษาความลับ เป็นต้น และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุดังกล่าวด้วย

ข้อที่ 3 การรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

3.1 หลักการพื้นฐานข้อแรกของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด คือการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ หากยังไม่ได้รับการอนุญาตยินยอมจากท่าน บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยให้กับบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ เว้นแต่มีข้อกฎหมายอื่นระบุไว้

3.2 ขณะที่ท่านลงทะเบียนหรือใช้บริการนี้อยู่ อาจจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างลงไปด้วย หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านจะไม่สามารถใช้งานบริการนี้ได้หรืออาจใช้ได้แต่ไม่สมบูรณ์

3.3 โดยทั่วไปท่านสามารถเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลที่กรอกส่งไปแล้วได้ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อมูลการระบุตัวตนบางประการ ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กรอกไว้ตั้งแต่ต้น ครั้งที่ลงทะเบียนรวมถึงเอกสารยืนยันที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย

3.4 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นอย่างมาก หากพ่อแม่ (ผู้ปกครอง) ของผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นต้องใช้งานบริการที่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เสนอ จำเป็นต้องใช้ชื่อของผู้ปกครองในการลงทะเบียน และจะต้องยืนยันสถานภาพการเป็นผู้ปกครองเพื่อเพิ่มการตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด รับรองว่าจะไม่เปิดเผยหรือนำเสนอข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนไว้ รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่ต้องการเปิดเผยในแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เป็นอันขาด ยกเว้นสถานการณ์ดังต่อไปนี้

3.4.1 เมื่อได้รับการมอบอำนาจจากท่านอย่างชัดเจนก่อนแล้ว

3.4.2 เป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4.3 เป็นข้อกำหนดหน่วยงานรัฐบาลและตุลาการที่เกี่ยวข้อง

3.4.4 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม

3.4.5 เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

ข้อที่ 4 วิธีการใช้งานบริการนี้

4.1 วิธีการใช้งาน

4.1.1 ท่านตกลงใช้บริการนี้เป็นเพียงบริการที่ไม่ใช่เพื่อการธุรกิจ ยกเว้นท่านมีข้อตกลงอื่นกับทาง บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

4.1.2 ท่านจะต้องใช้งานผ่านช่องทางและวิธีการที่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จัดเสนอและอนุญาตเท่านั้น สิทธิ์ทั้งหมดที่ท่านได้รับตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้จะไม่สามารถนำไปใช้โอนสิทธิ์ได้

4.1.3 หากไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ท่านไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ Plug-in หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ มาใช้กับบริการในสัญญาฉบับนี้ เพื่อทำการรบกวน ทำให้เกิดความเสียหาย แก้ไขหรือเพิ่มเติมผลกระทบอื่น ๆ ได้

4.2 หากละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านได้กระทำความผิดร้ายแรง บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถยุติการให้บริการ และยกเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที รวมถึงจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้กับท่าน อีกทั้งท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อการละเมิดสัญญาให้กับ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด หากว่าเงินชดเชยการละเมิดสัญญาไม่เพียงพอต่อค่าความเสียหาย บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถดำเนินคดีกับท่านต่อได้

4.3 การตั้งชื่อผู้ใช้งาน รีวิว และแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นคำสุภาพเท่านั้น

ข้อที่ 5 อุปกรณ์ของตนเอง

5.1 ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ท่านจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ อุปกรณ์โมเด็ม เป็นต้น) รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นด้วย (เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)

5.2 ท่านเข้าใจและยอมรับ ขณะที่ใช้บริการนี้จะมีการใช้ทรัพยากรจากอุปกรณ์ปลายทางและแบนด์วิธของท่าน

ข้อที่ 6 การเสนอบริการตามสภาพที่เป็นอยู่

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าบริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด นั้นจะยึดตามเทคโนโลยีและเงื่อนไขที่สามารถทำได้โดยสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเสนอบริการ และตรวจสอบให้แน่ใจเรื่องความสอดคล้องและความปลอดภัยในบริการ แต่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ไม่สามารถคาดการณ์การป้องกันจากกฎหมาย เทคโนโลยีและความเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงเหตุสุดวิสัย ไวรัส โทรจัน การโจมตีของแฮ็กเกอร์ ระบบไม่เสถียร ข้อบกพร่องด้านบริการของบุคคลที่สาม การกระทำของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริการบกพร่อง ข้อมูลสูญหายและความเสียหายหรือความเสี่ยงอื่น ๆ

ข้อที่ 7 โฆษณา

7.1 ท่านตกลงขณะที่รับบริการอยู่นั้น ยินยอมให้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถดำเนินการเอง หรือมีบริษัทตัวแทนที่สามทำการเสนอโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการและขอบเขตนั้น ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

7.2 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงโฆษณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อเท็จจริงของเนื้อหาโฆษณาด้วยตัวเอง บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลการโฆษณาหรือเนื้อหาที่ผู้ลงโฆษณาจัดหาให้ ยกเว้นมีข้อกฎหมายระบุไว้ชัดเจน

7.3 ท่านยินยอมพิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลการโฆษณาที่ปรากฏในบริการนี้อย่างรอบคอบ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมตามข้อมูลการโฆษณานี้ ยกเว้นมีข้อกฎหมายระบุไว้ชัดเจน

7.4 ท่านยอมรับบริการหรือฟังก์ชันที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และไม่สามารถยกเว้นการยอมรับโฆษณาที่จัดทำโดย บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เนื่องจากนี่เป็นการพิจารณาที่มีประสิทธิ์ภาพเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด   ซึ่งเราถือว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้แล้ว

ข้อที่ 8 ค่าธรรมเนียมและบริการเติมเงิน

8.1 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีทั้งบริการที่เก็บค่าธรรมเนียมและบริการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียม บริการเรียกเก็บเงินนั้นเป็นบริการที่ทางเราเรียกเก็บเงินกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริการของผู้ใช้ปลายทาง อีกทั้งเป็นช่องทางในการเรียกเก็บเงินหรือวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ด้วย ซึ่งบริการนี้จะไม่สามารถใช้ยอดจากการเติมเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นนอกเหนือจากบริการนี้ได้ เมื่อเติมเงินและซื้อของเรียบร้อย ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนได้

8.2 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนมาตรฐานค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดได้ โดยมาตรฐานและข้อกำหนดนั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประกาศให้ใช้ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาฉบับนี้ทันที บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการเรียกเก็บค่าบริการ และวิธีการได้ตามความเป็นจริง และเริ่มเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของบริการที่ไม่มีค่าธรรมเนียมได้ด้วย ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการเหล่านี้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะต้องประกาศแจ้งข้อมูลเหล่านี้บนหน้าเพจบริการก่อน หากว่าท่านยินยอมกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และการปรับเปลี่ยนที่แจ้งไว้ดังกล่าว ท่านมีสิทธิ์ยุติการรับบริการได้ กรณีที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว

8.3 บริการบางส่วนของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด นั้นมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากท่านได้ใช้บริการนี้ ควรเคารพในกติกาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หากท่านปฏิเสธการชำระเงิน ตามที่ทางเราได้แจ้งเตือนไปแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้งานบริการทางอินเทอร์เน็ตได้

8.4 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการที่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จัดเสนอ ซึ่งแต่ละบริการจะมีมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากขั้นตอนที่แตกต่างกันของบริการที่ทางเราจัดเสนอ

8.5 บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไขมาตรฐานและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามความเป็นจริง และสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากบริการที่ไม่มีค่าธรรมเนียมบางส่วนได้ ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการเหล่านี้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้บนหน้าเพจบริการก่อน หากว่าท่านไม่ยอมรับในเนื้อหาที่มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือเรียกเก็บค่าบริการ ท่านสามารถยุติการรับบริการได้ทันที

8.6 การเติมเงิน

8.6.1 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนหลายรูปแบบซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ การเติมเงินและลักษณะการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนด

8.6.2 ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าทางเราไม่มีบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนให้ท่าน การซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ ทางเรามีสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้มาตรการที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเราไม่มีแพลตฟอร์มบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งแทนการแลกเปลี่ยน

8.6.3 ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ ทางเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขยอดผลิตภัณฑ์ หากท่านเติมเงินสำเร็จเรียบร้อย และจะไม่สามารถเรียกขอคืนเงินสำหรับการเติมเงินในทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

8.6.4 ผลิตภัณฑ์ "กำลังใจ" ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด หากมีการโอนผิดพลาดหรือไม่มีผู้แจ้งรับ จะมีอายุการแจ้งเพื่อรับผลิตภัณฑ์ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้มีการโอนผิดพลาดหรือไม่มีผู้แจ้งรับ

8.6.5 เมื่อผู้ใช้เติมเงินตามช่องทางของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด แล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในบัญชีของท่าน ความผิดพลาดจากการดำเนินการ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจวิธีการเติมเงินไม่ดีพอ เป็นเหตุให้บัญชีผิดพลาด หรือเลือกเติมเงินผิดประเภทจนเสียผลประโยชน์ตนเอง ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดเชยจากทางเราได้

8.6.6 หากผู้ใช้เลือกใช้บริการเติมเงินจากบุคคลที่สาม ท่านจะต้องเคารพในหลักการและข้อตกลงทุกข้อของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้จะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ดี รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หมายเลขยืนยันตัวตนเป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบริการการจ่ายเงินของท่านกับบุคคลที่สาม

8.6.7 หากท่านละเมิดข้อตกลงเรื่องการชำระเงินของสัญญาฉบับนี้ เป็นเหตุให้บัญชีถูกระงับและ/หรือผู้ใช้ถูกยุติการให้บริการ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากทางเราได้

8.6.8 หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาดเป็นเหตุให้การเติมเงินของผู้ใช้ล้มเหลว และเมื่อข้อมูลได้รับการกู้คืนมา และยังมีข้อมูลที่ใช้ได้ตรงกับหลักฐานตามกฎหมายที่ผู้ใช้นำเสนอมา ทางเรายินดีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลและมีมาตรการแก้ไขให้ตามหลักฐานการเติมเงินของผู้ใช้

8.6.9 หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรายินดีจะชดเชยส่วนต่าง

8.6.10 หากเป็นเพราะระบบเติมเงินของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมเงินมากกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรามีสิทธิ์จะเรียกส่วนต่างคืน

8.6.11 ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมว่าเมื่อท่านใช้สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนในบัญชีของท่านจองผลิตภัณฑ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำสั่งซื้อขายได้อีก นอกจากจะได้รับการยินยอมจากทางเรา สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้ได้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการการอ่านรวมถึงซื้อหนังสือแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้

ข้อที่ 9 ฟังก์ชันผลตอบแทน

หากท่านใช้บริการฟังก์ชันแสดงผลงานสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตามของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงหนังสือ นิยาย บทประพันธ์เพลงกลอน รีวิวหนังสือ หนังสือการ์ตูน แอนิเมชัน เป็นต้น) เท่ากับว่าท่านยินดีจะรับรางวัลและการแจ้งเตือนถึงสิ่งจูงใจต่าง ๆ ที่ทางผู้ใช้เว็บไซต์ส่งให้กับผลงานที่ออกมาสู่ท่าน หรือบริการเสมือนเว็บไซต์ หรือรางวัลจากผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ทางเราได้รับรางวัลจากผู้ใช้มาถึงท่านแล้ว จะทำการหักค่าธรรมเนียมช่องทาง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์) แล้วส่งเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยท่านสามารถเบิกรายได้เข้าสู่บัญชีธนาคารของท่าน เมื่อมียอดรายได้ขั้นต่ำตามที่เว็บไซต์กำหนดไว้ หากท่านปฏิเสธรางวัลเหล่านี้หรือปฏิเสธไม่ยอมรับการหักค่าธรรมเนียมช่องทาง เท่ากับว่าท่านไม่ยอมรับข้อตกลงในเนื้อหาฉบับนี้ และจะไม่สามารถแสดงผลงานบนเว็บไซต์นี้หรือบนฟังก์ชันบริการที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการดูแลรับประกันให้ผู้ใช้ท่านอื่นสามารถใช้บริการและรายการฟังก์ชันบนเว็บไซต์นี้ได้ ทางเรานอกจากจะมีสิทธิ์จำกัดฟังก์ชันและบริการของท่านแล้ว ยังมีสิทธิ์ยกเลิกหรือยุติข้อตกลงของคู่สัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 10 ซอฟต์แวร์ของบริการนี้

10.1 ท่านจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบริการนี้ สำหรับซอฟต์แวร์นี้ท่านไม่สามารถถ่ายโอน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้ ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงหรือใช้บริการเท่านั้น

10.2 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของบริการและความสอดคล้องของฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ ทางเราอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้อัปเดตมากขึ้น ท่านควรอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อการใช้งานที่ดีมากขึ้น

ข้อที่ 11 เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

11.1 เครื่องหมายทางการค้าที่ใช้ในบริการทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้งานเป็นสิทธิ์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ทั้งหมด

11.2 บริการและลิขสิทธิ์ในบริการทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา ตัวอักษร ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพ วิดีโอ ตารางภาพ (รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง) เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด นำเสนอมาให้ท่านถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เพียงผู้เดียว ท่านไม่สามารถนำข้อมูล เนื้อหา ตัวอักษร ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพ วิดีโอ ตารางภาพใด ๆ มาแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อแสดงทำซ้ำ ผลิตซ้ำ มอบสิทธิ์ ผลิตผลงานลอกเลียนแบบหรือจำหน่ายเป็นอันขาด ยกเว้นได้รับการมอบอำนาจจาก บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องถูกยกเลิกการให้บริการ และยุติข้อตกลงในการให้บริการและความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ อีกทั้งท่านต้องชำระค่าชดเชยความเสียหายต่อ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าเงินค่าชดเชยความเสียหาย บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถใช้กฎหมายอื่นแทนในการดำเนินคดีกับท่านต่อไป

ข้อที่ 12 การกระทำที่ละเมิดข้อสัญญาโดยผู้ใช้

12.1 ขณะที่ใช้บริการนี้ท่านควรเคารพในข้อกำหนดตามกฎหมาย ไม่ควรกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง

12.1.1 แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่เนื้อหาแฝงไปด้วยเนื้อหาอันเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชาติ เป็นการทำลายความมั่นคงของสังคม ละเมิดสงบเรียบร้อยและศีลธรรม เป็นการดูถูก หยาบคาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นความรุนแรงและการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ

12.1.2 แจกจ่าย ส่งต่อ เผยแพร่เนื้อหาที่แฝงไปด้วยการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัด การส่งไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ , การให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือแชร์บัญชีผู้ใช้ ต่อบุคคลอื่น , การนำเนื้อหาลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต , การแชร์เนื้อหาลิขสิทธิ์ลงในสื่อสาธารณะ

12.1.3 ไม่ประสงค์ดีบิดเบือนความจริง หลอกลวงผู้อื่น 

12.1.4 แจกจ่าย ส่งต่อ แชร์เนื้อหาโฆษณาและข้อมูลขยะ

12.1.5 การกระทำอื่น ๆ ที่ถือเป็นสิ่งผิดข้อกำหนดของกฎหมาย

12.2 หากท่านละเมิดข้อตกลงดังกล่าวที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ หน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจฟ้องร้องท่านเพื่อปรับค่าปรับ หรือขอให้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย

12.3 หากพบว่ามีการแจ้งความว่าท่านเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ในการตัดสินโดยชอบธรรม ในการใช้วิธีการทางเทคโนโลยีในการลบ บล็อกหรือยกเลิกการเชื่อมต่อทันที ในขณะเดียวกัน ก็มีสิทธิ์ที่จะคอยดูพฤติกรรมของผู้ใช้ โดยใช้มาตรการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระงับหรือการยุติการให้บริการ พักการให้บริการชั่วคราวหรือยุติบัญชีผู้ใช้ พร้อมกับใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับท่าน

12.4 หากท่านละเมิดข้อตกลงดังกล่าวที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม และ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ก็ได้รับผลกระทบนั้นด้วย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายทั้งหมด

12.5 การกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถบอกเลิกการให้บริการ พร้อมยุติสัญญาการให้บริการและความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเป็นการชดเชย หากเงินชดเชยนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถใช้กฎหมายอื่นแทนในการดำเนินคดีกับท่านต่อไป

ข้อที่ 13 การกำกับดูแลเรื่องการเคารพและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

13.1 ท่านจะต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงเคารพในศีลธรรม หากการกระทำของท่านละเมิดต่อกฎหมายและศีลธรรม ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นแต่เพียงผู้เดียว

13.2 ควรหลีกเลี่ยงการนำบริการอีกทั้งใช้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองและสาธารณะ ไม่เช่นนั้น บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ในการพักการให้บริการชั่วคราวหรือยุติการให้บริการแก่ท่าน

13.3 การกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรง บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถบอกเลิกการให้บริการ พร้อมยุติสัญญาการให้บริการและความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเป็นการชดเชย หากเงินชดเชยนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด สามารถใช้กฎหมายอื่นแทนในการดำเนินคดีกับท่านต่อไป

ข้อที่ 14 การจัดการเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งต่อ เผยแพร่และการร้องเรียนจากบุคคลที่สาม

14.1 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านบริการนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าเว็บ ตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ ตารางภาพ เป็นต้น)

14.2 เนื้อหาที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ควรมีแหล่งที่มาทางกฎหมาย และต้องเป็นเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดแล้ว

14.3 ท่านยินยอมให้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด กระทำการในสัญญาฉบับนี้ หรือจัดเสนอวัตถุประสงค์ของบริการนี้ อีกทั้งใช้เนื้อหาที่คุณเผยแพร่ ส่งต่อได้

14.4 หากมีการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ อ้างว่าท่านได้ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของเขา ท่านยินยอมให้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบ ลบ บล็อกหรือยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยลำพัง

ข้อที่ 15 เหตุสุดวิสัยและการยกเว้นอื่น ๆ

15.1 ท่านเข้าใจและยอมรับว่าขณะที่ใช้บริการนี้ อาจจะพบกับปัจจัยความเสี่ยงอันเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้การบริการต้องขาดการให้บริการ เหตุสุดวิสัย หมายถึง ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่สามารถเอาชนะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การระบาดของโรคระบาด พายุเป็นต้นรวมถึงภัยสงคราม การจลาจล กิจกรรมทางการเมืองเป็นต้น หากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะพยามยามอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมมือในการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะได้รับการยกเว้นในความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับท่าน ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

15.2 ภายใต้ขอบเขตข้อกำหนดตามกฎหมาย บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลให้บริการบกพร่องหรือติดขัด ดังต่อไปนี้

1ความเสียหายจากไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรจันฮอร์สหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และการโจมตีของแฮกเกอร์

2ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์และสายการติดต่อสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีปัญหา

3ผู้ใช้ใช้งานไม่ถูกต้อง

4ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานบริการจากผู้ที่ไม่ใช่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

5เหตุการณ์อื่น ๆ ที่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ไม่อาจควบคุมหรือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

15.3 ท่านเข้าใจและยอมรับว่าขณะที่ใช้บริการนี้ อาจจะพบเจอกับความเสี่ยงที่มาจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือความเสี่ยงอันเกิดจากผู้ใช้คนอื่น โดย บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเป็นไปได้ หรือเนื้อหาที่ถูกกฎหมายของข้อมูลนั้น ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ์ต่อท่าน ความเสี่ยงเหล่านี้รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึง

1ข้อมูลที่คุกคามข่มขู่ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมายจากการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่นหรือแอบอ้างบุคคลอื่น

2อันเป็นผลมาจากการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ฉ้อฉลหรือการทำร้ายทางจิตภาพ หรือทางกายภาพอื่น ๆ รวมถึงความเสียหายทางด้านทรัพย์สินด้วย

3ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดจากข้อมูลเครือข่ายหรือพฤติกรรมของผู้ใช้

15.4 ท่านเข้าใจและยอมรับว่าบริการนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เจาะจงบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงกิจกรรมสำคัญ ๆ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการทหาร ด้านการแพทย์ ด้านการคมนาคม เป็นต้น หากเป็นเพราะซอฟต์แวร์และบริการนี้ เป็นเหตุให้การปฏิบัติการดังกล่าวล้มเหลวหรือก่อให้เกิดการเสียชีวิต เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายนั้นจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

15.5 ตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ในการจัดการกับเนื้อหาที่เป็นการละเมิดผิดกฎหมาย โดยสิทธิ์นี้ไม่ถือเป็นหน้าที่หรือคำสัญญาของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถทำการตรวจสอบการกระทำอันเป็นการละเมิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที หรือไม่สามารถดำเนินการจัดการได้ตลอดเวลา

15.6 ไม่ว่าในกรณีใดท่านไม่ควรหลงเชื่อให้ยืมหรือการขอรหัสผ่านหรือข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่น ๆ สิ่งแรกของการดำเนินการด้านทรัพย์สินนั้นควรตรวจสอบตัวตนให้ชัดเจน และควรศึกษาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมการฉ้อโกงที่ทางเราส่งให้ หรือเผยแพร่เสมอ

ข้อที่ 16 ผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

16.1 ทางเราถือว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้แล้ว

16.2 ในเหตุการณ์จำเป็น บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ปรับแก้ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถอัปเดตข้อมูลการแก้ไขของเนื้อหาสัญญาฉบับล่าสุดได้ที่หน้าเว็บไซต์

16.3 หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสัญญาฉบับนี้แล้ว หากท่านยังคงรับบริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ต่อ ให้ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลงที่อัปเดตล่าสุด แต่หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงนั้น สามารถหยุดใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของทางเราได้ทันที

ข้อที่ 17 การเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกบริการ

17.1 ในการดำเนินการอัปเดตเนื้อหาของบริการในบางครั้งอาจก่อให้เกิดการระงับบริการ บริการล้มเหลวหรือการยุติการให้บริการ

17.2 หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด มีสิทธิ์ระงับหรือยุติสัญญาณการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

1ตามกฎหมายกำหนด ท่านควรเสนอข้อมูลที่เป็นจริง หากพบว่าข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเสนอเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับข้อมูลเมื่อครั้งลงทะเบียน โดยที่ท่านไม่สามารถระบุเหตุผลได้

2ท่านละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้

3เป็นไปตามความต้องการของกฎหมายหรือข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

4เหตุการณ์นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ

ข้อที่ 18 อำนาจศาลและกฎหมายที่เหมาะสม

18.1 สัญญาฉบับนี้มีการลงนาม ณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

18.2 การจัดตั้ง ผลบังคับใช้ การปฏิบัติการ การแก้ไขและการตัดสินข้อพิพาทของสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้กฎหมายแห่งประเทศไทย

18.3 หากเกิดข้อพิพาทโต้แย้งระหว่างท่านกับ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ควรทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมก่อน หากไม่สำเร็จ ท่านยินยอมที่จะยื่นข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ต่อเขตอำนาจศาล ที่มีอำนาจบนข้อตกลงนี้

18.4 เงื่อนไขของข้อตกลงทั้งหมดในสัญญานี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่มีความหมายแฝงที่แท้จริง จึงไม่สามารถเป็นการพิพากษาในการอธิบายความหมายแฝงของสัญญาฉบับนี้ได้

18.5 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ซึ่งทำให้ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถนำมาปฏิบัติการได้ ให้ถือว่าข้อตกลงข้ออื่น ๆ บังมีผลบังคับใช้ และมีผลผูกพันกับทั้งสองฝ่ายอยู่

ข้อที่ 19 ข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

19.1 หากท่านยังมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ จะถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง เพื่อคอยให้คำแนะนำในการศึกษาข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการใช้งานบริการนี้ด้วย

19.2 ผู้เยาว์นั้นมีประสบการณ์น้อย อาจหลงใหลในภาพลวงตาของอินเทอร์เน็ตได้ง่าย อีกทั้งความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ขาดความสามารถในการจัดการปัญหาเรื่องราว จึงอาจถูกผู้ที่มีเจตนาหลอกใช้ได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะควรศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัย และเพิ่มความสามารถในการป้องกันคุ้มครองตนเองที่มากขึ้น

1สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโลกออนไลน์กับโลกแห่งความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการติดจมอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากเกินไป จนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

2ขณะที่กรอกข้อมูลส่วนตัวนั้น ควรเพิ่มความตระหนักในการการป้องกันความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการคุกคามจากผู้ไม่หวังดี

3จะต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง ภายใต้คำชี้แนะของผู้ปกครองและคุณครู

4หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนแปลกหน้าหรือเข้าร่วมในกิจกรรมเครือข่าย เพื่อลดความเสี่ยงโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของตนเอง

19.3 ผู้ปกครอง โรงเรียนควรให้คำชี้แนะ แนะนำผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการใช้งานบริการนี้ โดยเฉพาะอนาคตของบุตรสาว ผู้ปกครองควรใส่ใจและพูดคุยกับบุตรสาวให้มาก แนะนำให้ระวังเรื่องความปลอดภัยของการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หากพ่อแม่ (หรือผู้ปกครอง) ต้องการให้ผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี) ใช้งานบริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนของการเป็นผู้ปกครองของผู้ใช้ให้ครบถ้วน

ข้อที่ 20 อื่น ๆ

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำเสนอแนะใด ๆ ต่อข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้หรือบริการของทางเรา ท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด หรืออีเมล contact@kawebook.com ทางเราพร้อมที่จะดูแลท่านด้วยความยินดีและบริการอย่างเต็มใจ

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา