ข้อกำหนดและเงื่อนไข

TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

สัญญาการให้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

 

สัญญาการให้บริการฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ www.kawebook.com หรือแอปพลิเคชัน Kawebook หรือช่องทางอื่นใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด(มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) แก่ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ท่าน” หรือ ผู้ใช้บริการ”) 

 

ดังนั้น เมื่อท่านใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท ถือว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทได้ศึกษา เข้าใจ ยินยอม และตกลงด้วยความต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการตามสัญญา รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ข้อที่ 1 คำนิยาม

            “ช่องทางของ Kawebook” หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของบริษัท

ผลิตภัณฑ์” หมายถึง หนังสือ นิตยสาร ไม่ว่าจะแสดงไว้ในลักษณะรูปเล่มหรือแยกเป็นรายตอน หนังสือเสียง การ์ตูน หรือเนื้อหางานวรรณกรรม หรือรูปภาพใดๆ ที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏบนช่องทางของ Kawebook

กำลังใจ” คือ สิ่งที่ใช้แทนค่าเงินที่ใช้เฉพาะในช่องทางของ Kawebook ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดหาหรือให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการเสียค่าตอบแทนด้วยวิธีการชำระเงินเพื่อแลกเป็นกำลังใจ โดยให้อัตราและมูลค่าของการชำระเงินเพื่อแลกกำลังใจเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและเงื่อนไขของผู้ให้บริการชำระเงินในแต่ละช่องทาง

อั่งเปา” คือ ค่าตอบแทนที่มอบให้แก่นักเขียนหรือผู้ที่นำผลงานวรรณกรรมหรือผลงานอื่น ๆ มาเผยแพร่ในช่องทางของ Kawebook  โดยกำหนดให้อัตราการแลกเปลี่ยนอั่งเปาเป็นเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทรวมถึงเงื่อนไขของผู้ให้บริการชำระเงินในแต่ละช่องทาง

 

ข้อที่ 2 การให้บริการของบริษัท

บริษัทให้บริการสำหรับการขาย อ่าน ดู ฟัง หรือใช้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยท่านสามารถรับบริการดังกล่าวได้เฉพาะผ่านทางช่องทางของ Kawebook ได้แก่ ทางเว็บไซต์  www.kawebook.com หรือทางแอปพลิเคชันของบริษัทซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากบริษัทผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Apple หรือ Google  ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ")

ท่านสามารถรับบริการของบริษัทได้โดยการใช้กำลังใจเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดหาหรือให้บริการได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และวรรณกรรมต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ท่านจะได้รับกำลังใจจากการซื้อในระบบการให้บริการ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

 

ข้อที่ 3 การเข้าใช้บริการของบริษัทและการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการของบริษัทจะต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทด้วยการลงทะเบียนชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และตั้งรหัสผ่าน (Password) รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของบริษัท รวมถึงต้องแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนไว้เป็นความลับ และป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีของตนโดยมิชอบ โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าหลังจากใช้บริการของบริษัทบนช่องทางต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการจะออกจากระบบ (Log out) โดยทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่านได้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับท่าน บัญชีผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงด้วยตนเอง

3.3 การตั้งรหัสผ่านของท่านในฐานะผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัยจะต้องประกอบไปด้วยรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข และมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัว ในกรณีที่ท่านตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปหรือไม่รัดกุม จนเป็นเหตุให้ถูกโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่าน ท่านตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

3.4 สำหรับการลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทนั้น ท่านต้องเป็นผู้มีอายุอย่างน้อย 20 ปี ขึ้นไป หรือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสามารถทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ใช่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิขอหลักฐานการให้ความยินยอมในการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว ผู้ปกครองปฏิเสธการให้ความยินยอม หรือท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ปกครองได้ บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน

3.5 กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการรายใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที และถือเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา โดยท่านต้องรับผิดชอบทุกต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว ทั้งทางแพ่งและอาญา

3.6 ท่านตกลงจะไม่อนุญาตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ ใช้บัญชีของท่านหรือบัญชีบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทตรวจพบเหตุดังกล่าวหรือตรวจพบว่าการใช้บัญชีดังกล่าวขัดกับสัญญาฉบับนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บริษัทมีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่านและผู้ใช้บริการรายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเลิกสัญญา โดยมิต้องคืนเงินหรือกำลังใจ

3.7  หากพบว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้บัญชีของผู้ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบในทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ


ข้อ ข้อกำหนดการใช้บริการ

4.1 ท่านตกลงใช้บริการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อการค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้ตกลงกับบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น

4.2 ท่านยอมรับว่า ในการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทนั้น จะต้องกระทำผ่านช่องทางและโดยวิธีการที่บริษัทจัดไว้เท่านั้น  

4.3 ท่านตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันละเมิดต่อบริษัทหรือทำให้บริษัทเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม เช่น ทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส ดัดแปลง แก้ไข หรือโดยวิธีการอื่นใดกับระบบบริการหรือแอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันซึ่งมิได้จัดหาโดยบริษัทเพื่อใช้บริการภายใต้สัญญานี้ หรือพยายามกระทำการ หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อตกลงกับบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น

4.ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า การใช้บริการของบริษัทนั้น ท่านมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเตอร์เนท เป็นต้น) รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นด้วยตนเองทั้งสิ้น (เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)

4.5 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ขณะที่ใช้บริการของบริษัทนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรจากอุปกรณ์ปลายทางและแบนด์วิธของท่าน ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นซึ่งท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

4.ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ท่านไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกไปใช้หรือเก็บไว้นอกช่องทางที่บริษัทจัดไว้ได้ เช่น การนำอุปกรณ์เสริมอื่นๆ มาใช้เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท

4. หากท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ในข้อ 4 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าท่านผิดสัญญา และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่คืนกำลังใจ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ให้แก่กับท่าน โดยในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวให้แก่บริษัทเต็มจำนวนมูลค่าความเสียหาย

 

ข้อ ข้อจำกัดการใช้งาน

5.1 ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการหรือกระทำการดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท

(ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลอื่น ละเมิดกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อาทิเช่น ทำการแจกจ่าย ส่งต่อ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แฝงไปด้วยเนื้อหาอันเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชาติ ทำลายความมั่นคงของสังคม เนื้อหาที่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย เป็นต้น

(ข) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และสิทธิต่างๆ ของบริษัท ตัวแทนบริษัท เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไฟล์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือประกอบด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น การนำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ลงในสื่อสาธารณะ

(ค) บิดเบือนความจริง หลอกลวงผู้อื่น 

(ง)  แจกจ่าย ส่งต่อ แชร์เนื้อหาโฆษณาและข้อมูลขยะ

(จ) กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ  แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

(ฉ)  การกระทำอื่นใดที่อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

5.2 หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อ 5.1 จนเป็นเหตุให้ถูกบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอให้บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดและจะเกิดแก่บริษัท รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด

5.3 ท่านตกลงที่จะไม่นำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทไปเกี่ยวข้องกับหรือใช้กับกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้บัญชีของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนดังกล่าวได้

 

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงิน

6.1 ท่านรับทราบและยอมรับว่า การใช้บริการเพื่อซื้อ อ่าน ดู ฟัง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางช่องทางของ Kawebook นั้น มีทั้งบริการประเภทที่เรียกเก็บค่าบริการ และประเภทที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการ

6.ท่านสามารถใช้ "กำลังใจ" ในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดหาหรือให้บริการได้ โดยท่านจะได้รับกำลังใจจากการซื้อในระบบการให้บริการ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเติมกำลังใจ") โดยท่านสามารถเติมกำลังใจผ่านช่องทางของ Kawebook ภายใต้เงื่อนไขและตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในระบบการให้บริการของบริษัทเท่านั้นทั้งนี้ ท่านยอมรับและรับทราบว่า กำลังใจดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินในทุกกรณี

6.3 กำลังใจนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน ใช้แทนเงินหรือทรัพย์สิน ใช้ชำระหนี้ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นใดนอกจากใช้กับการบริการและแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางของ Kawebook หรือช่องทางอื่นของบริษัท

6.เมื่อท่านพิจารณาตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการเติมกำลังใจ หรือค่าบริการอื่นใดตามอัตราที่บริษัทหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด บริษัทอาจกำหนดให้ท่านชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมจำนวนเศษสตางค์ที่ท่านมีหน้าที่ต้องชำระเพื่อประโยชน์แก่ท่านและการดำเนินการเติมกำลังใจของบริษัท โดยท่านตกลงชำระเงินให้ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับหรือหยุดการใช้บริการของท่านได้จนกว่าท่านจะดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

6.5 อัตราค่าบริการ หรือจำนวนกำลังใจที่ใช้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายการของบริษัท จะถูกกำหนดและแสดงอยู่ภายใต้ระบบการให้บริการของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิพิจารณาและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท รวมถึงวิธีการเรียกเก็บค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าบริการได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็ปไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยในกรณีท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีสิทธิยุติการรับบริการได้ ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้บริการต่อไป ถือว่าท่านตกลงและยอมรับในเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าข้อกำหนดที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และมีผลใช้บังคับทันที

6.6 ท่านตกลงและรับทราบว่า กำลังใจเป็นสิ่งใช้แทนการชำระเงินที่ใช้เฉพาะกับช่องทางของ Kawebook เท่านั้น และบริษัทเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหากำลังใจดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน จำหน่าย หรือส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นบุคคลใดได้ ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับการใช้บัญชีของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.7 ในการทำการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินรายนั้นๆ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านกับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินทั้งสิ้น

6.8 เมื่อท่านชำระเงินเพื่อเติมกำลังใจตามช่องทางที่บริษัทกำหนดแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบบัญชีของท่านเพื่อยืนยันการได้รับกำลังใจจากบริษัท ในกรณีที่การชำระเงินดังกล่าวล้มเหลว ขัดข้อง หรือเกิดความผิดพลาดใดๆ อันมีสาเหตุจากท่านโดยตรง เช่น ท่านไม่ได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้เลือกไว้ หรือชำระเงินไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ หรือชำระไม่เป็นไปตามวิธีหรือขั้นตอนที่ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด บริษัทสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัท

6.9 ในการเติมกำลังใจนั้น หากท่านชำระเงินผิดพลาด ชำระไม่ตรงตามจำนวนที่บริษัทกำหนด หรือมีบุคคลอื่นบุคคลใดชำระเงินผิดพลาดและไม่ได้แจ้งบริษัทหรือไม่มีผู้ใดแจ้งการชำระเงินเพื่อรับกำลังใจภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีการชำระเงินแก่บริษัท บริษัทสงวนสิทธิไม่รับแจ้งภายหลังและพิจารณางดเติมกำลังใจในบัญชีผู้ใช้รวมถึงไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ท่านหรือบุคคลดังกล่าว

6.10 หากระบบเติมเงินของบริษัทเกิดความผิดพลาด เป็นเหตุให้การเติมกำลังใจของท่านล้มเหลว และเมื่อมีการกู้ข้อมูลคืนสำเร็จแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกับหลักฐานการชำระเงินที่ท่านนำมาแสดง หรือพิสูจน์ได้ชัดว่าท่านเป็นผู้ชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักฐานการเติมเงินที่ท่านนำมาแสดง

6.11 หากระบบเติมเงินของบริษัทเกิดความผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมกำลังใจน้อยกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระจริงแก่บริษัท บริษัทจะชดเชยส่วนต่างของกำลังใจให้ท่าน ในทางกลับกันหากยอดการเติมกำลังใจมากกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระจริงแก่บริษัท ทางบริษัทมีสิทธิเรียกส่วนต่างกำลังใจคืน

6.13 ท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล บัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชี และข้อมูลทางการเงินไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น หากมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำรายการใดๆ ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัททั้งสิ้น

6.14 หากท่านละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 6. นี้ เป็นเหตุให้บัญชีผู้ใช้ของท่านถูกระงับ และ/หรือ เพิกถอน ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทได้ และบริษัทสงวนสิทธิในการริบกำลังใจจากบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ข้อ 7  การคืนเงิน

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินหรือกำลังใจให้กับรายการสินค้าหรือวรรณกรรมที่ท่านได้ดำเนินการซื้อหรือใช้กำลังใจแลกเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกกรณี


ข้อ 8  ข้อกำหนดสำหรับนักเขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์

            ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์วรรณกรรมและนำผลงานวรรณกรรมดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook ท่านตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

8.1 ในการคำนวนผลงานวรรณกรรมมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook นั้น บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนแก่ท่านเป็นอั่งเปา โดยท่านจะได้รับอั่งเปาในอัตราเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 71 ของรายได้ของวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ และท่านสามารถนำอั่งเปาที่ได้รับมาแลกเป็นเงินกับบริษัทในอัตราตามที่กำหนดใน ข้อ 1. ข้างต้น

8.2 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของงานวรรณกรรมที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าเว็บไซต์ ตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ ตารางภาพ เป็นต้น

8.3 ท่านรับรองว่า งานวรรณกรรมและเนื้อหางานวรรณกรรมทั้งหมดที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook จะไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคลอื่นใดๆ โดยในกรณีที่ท่านนำเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิในเนื้อหาหรืองานวรรณกรรมดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรืองานวรรณกรรมใดๆ ที่ท่านเผยแพร่ทั้งสิ้น และหากวรรณกรรมนั้น ๆ มีลักษณะผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ท่านมีหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาเพียงผู้เดียว และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายและป้องกันความเสียหาย การเรียกร้อง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแก่บริษัททั้งหมด

8.บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมของท่านเท่านั้น บริษัทมิได้มีสิทธิหรือกรรมสิทธิในในผลงานวรรณกรรมที่ท่านนำเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook แต่อย่างใด โดยท่านมีสิทธินำผลงานวรรณกรรมนั้นไปส่งต่อ เผยแพร่ หรือจำหน่ายให้สำนักพิมพ์ หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะลบหรือนำงานวรรณกรรมของท่านออกจากช่องทางของ Kawebook ท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการลบงานวรรณกรรมดังกล่าวออกหรือนำวรรณกรรมดังกล่าวออกจากช่องทางของ Kawebook ของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

8.5 ท่านยินยอมให้บริษัทนำงานวรรณกรรมและเนื้อหางานวรรณกรรมที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ภาพหน้าปก ภาพประกอบ หรือโลโก้ ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญารวมถึงการให้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้ เช่น การนำเนื้อหาบางส่วนของงานวรรณกรรมไปใช้โฆษณา หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น เป็นต้น

8.6 ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิในงานวรรณกรรมและเนื้อหางานวรรณกรรมที่ท่านนำมาเผยแพร่ ว่าท่านได้ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาหรืองานวรรณกรรมนั้นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยท่านจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับบริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อสงสัยจากการร้องเรียนดังกล่าวยังไม่หมดไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการเผยแพร่งานวรรณกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือลบ ยกเลิก หรือนำงานวรรณกรรมดังกล่าวออกจากช่องทางของ Kawebook ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงสงวนสิทธิไม่ชำระค่าตอบแทนตามข้อ 8.1 ข้างต้นและเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนจากท่าน

8.7 ในกรณีที่ท่านนำผลงานอื่นๆ นอกเหนือจากวรรณกรรมที่กล่าวข้างต้นมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ Kawebook ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างสรรค์หรือท่านมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย อาทิเช่นนิยาย บทประพันธ์เพลงกลอน รีวิวหนังสือ หนังสือการ์ตูน แอนิเมชัน เป็นต้น ท่านจะได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขและอัตราที่บริษัทกำหนดและพิจารณาเป็นรายกรณี โดยการพิจารณาจะประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่นการได้รับความนิยม คำชม การรีวิวจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

8.8 ในการชำระอั่งเปาให้แก่ท่านตามเงื่อนไขข้อ 8.1 นั้น หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากบริษัท พนักงานของบริษัท หรือระบบใด ๆ ของบริษัทก็ตาม จนเป็นเหตุให้จำนวนอั่งเปาที่ท่านได้รับน้อยกว่าจำนวนจริงที่ท่านมีสิทธิจะได้รับ บริษัทจะชดเชยส่วนต่างของอั่งเปาดังกล่าวให้ท่าน ในทางกลับกันหากจำนวนอั่งเปาที่ท่านได้รับมากกว่าจำนวนจริงทีท่านมีสิทธิได้รับ บริษัทมีสิทธิเรียกส่วนต่างอั่งเปาดังกล่าวคืนจากท่าน


ข้อ ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

9.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับประกันว่า การบริการของบริษัทจะตรงตามความต้องการของท่าน และจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ รวมถึงไม่รับประกันว่า เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทนั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์หรือบริการของบริษัทจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบริษัท โดยให้ถือว่าการใช้บริการของบริษัทเป็นดุลยพินิจของท่าน และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเข้าถึงการบริการนั้นๆ

9.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า การบริการของบริษัทขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในขณะให้บริการ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง อันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจันฮอร์ส หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการโจมตี การกระทำของแฮกเกอร์

(ข) การกระทำใดๆ ที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมกาดำเนินการของบริษัทในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

(ค) ท่านละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน

(ง) เหตุการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทไม่อาจควบคุมหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

9.3 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ บริษัทจึงขอ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าและบริการ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบนหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทดังกล่าว การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความเข้าใจกฎระเบียบและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมนั้น รวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

9.4 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความชำรุดบกพร่อง หรือความสูญเสียใดๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การระบาดของโรคระบาด พายุ ภัยสงคราม การจลาจล กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

9.5 ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและปราศจากซึ่งภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบการให้บริการ หรือสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการของบริษัทได้ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายจากการเติมกำลังใจหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท อันเกิดจากเหตุดังกล่าว

 

ข้อที่ 10 การโฆษณา

10.1 ท่านตกลงว่าขณะที่รับบริการอยู่นั้น ท่านยินยอมให้บริษัททำการเสนอโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูล ทั้งข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ โดยอาจดำเนินการโดยทางบริษัทเองหรือตัวแทนหรือโดยบุคคลที่สามอันเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการและขอบเขตในการโฆษณานั้น บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

10.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านมีหน้าที่พิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทด้วยตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของท่านตามข้อมูลการโฆษณานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของท่านที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือเนื้อหาที่ผู้ลงโฆษณาได้ลงไว้ทั้งสิ้น

 

ข้อที่ 11 การรักษาข้อมูลบุคคลของผู้ใช้บริการ

     บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก และจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทและบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทโดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา หรือการบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่านได้

 

ข้อที่ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1 ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท เช่น ตัวอักษร ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ เสียง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตารางภาพ รวมถึงข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางของ Kawebook ทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท  ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือ บริษัทได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้สิทธิจากผู้มีสิทธิให้บริษัทสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทได้ และบริษัทได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและในต่างประเทศ  

12.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า ในการซื้อหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ท่านมิได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ใน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหานั้นๆ

12.3 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท และจะไม่ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ลอกเลียน ส่งผ่าน ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ จัดแสดง มีส่วนร่วมในการจำหน่าย เผยแพร่ หรือหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เว้นแต่จะรับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

หากบริษัทพบว่ามีการละเมิดกฎหมายภายในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทมีสิทธิในการพิจารณามาตราการต่าง ๆ และดำเนินการจัดการกับท่าน บัญชีผู้ใช้ของท่าน และการละเมิดได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

12.4 หากผู้ใช้บริการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิยุติการให้บริการและขอเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการรายนั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ที่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวได้ชำระมาแล้วทั้งสิ้น อีกทั้งบริษัทมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิดำเนินคดีกับผู้ใช้บริการรายนั้นได้ตามกฎหมาย

 

ข้อที่ 13 การเลิกสัญญา

13.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือลบบัญชีของท่าน รวมถึงการเข้าถึงบริการใดๆ ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

        (ก) ท่านละเมิดหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

        (ข) ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จแก่บริษัทในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและ/หรือเพื่อใช้บริการของบริษัท

        (ค) บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ หรือตามที่มีกฎหมายประกาศ หรือมีเหตุอื่นใดอันจำเป็นเพื่อยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่บริษัท

        (ง) บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็นอื่นๆ

13.2 ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาด้วยเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 (ก) และ/หรือ 13.1 (ข) ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงกำลังใจให้แก่ท่านทั้งสิ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทด้วย โดยหากค่าชดเชยความเสียหายนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งหมด บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยต่อไป

 

ข้อที่ 14 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา

14.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น บริษัทมีสิทธิปรับแก้เงื่อนไขสัญญาฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขสัญญาฉบับล่าสุดได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท

14.2 หลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้แล้ว หากท่านยังคงรับบริการของบริษัทต่อไป ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นพ้องกับการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวท่านสามารถหยุดใช้บริการของบริษัทได้ทันที

 

ข้อที่ 15 กฎหมายใช้บังคับและศาลที่มีเขตอำนาจ

15.1 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

15.2 การตีความและการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและบรรดาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้อำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ

15.3 ในกรณีที่ข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อสัญญาอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับสมบูรณ์


ข้อที่ 16 ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีเมล contact@kawebook.com ทางบริษัทพร้อมที่จะดูแลท่านด้วยความยินดีและบริการอย่างเต็มใจ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2017 Glory Forever Public Company Limited( Kawebook.com )

Glory Forever Public Company Limited ( Kawebook.com )
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เวลาทำการ : 08 : 00 - 18 : 00 จันทร์ - เสาร์
e-mail : contact@kawebook.com

DMCA.com Protection Status

เริ่มต้นเผยแพร่ผลงาน

เริ่มต้นเป็นนักเขียนออนไลน์ เขียนเรื่องราวที่ประทับใจ สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และแบ่งปันประสบการ์ดีๆ กับผู้คนทั่วโลก kawebook.com เป็นโอกาส เป็นสื่อกลาง และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการสร้างรายได้ให้กับนักเขียนมืออาชีพ และนักเขียนมือสมัครเล่นจากทุกมุมโลก เพียงสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อเขียนหนังสือ การ์ตูน หรืออัพโหลดอนิเมชั่น ที่เป็นผลงานของท่าน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2017 Glory Forever Public Company Limited ( Kawebook.com )

© สงวนลิขสิทธิ์ 2017 Glory Forever Public Company Limited ( Kawebook.com )

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา