เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 9 นางนั้นใช่น้องสาวเจ้าแน่ ๆ ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  

เจ้าམགྷไร้ยางอาย เจ้าล่วงเกินཚ༓༪” เมื่อ༘཈༓เช่น༺༨གྷนั้น ད༧༵༔༪ཕรู้สึกไม่ดีมาก ๆ ‘ เหตุใด ༘༻༔༙དྷ༔ཚ༓༪ ที่༘཈༓จับภูเขาคู่นั้น{ ŃĊňแล้วĭĢňIJćที่ท่านอ่าน นี่แหละนิสัยĞģะเอกเรา }

 

īčĴć༲༪༵นางགྷ༧༓ อายุ 15 ย่าง 16 หน้าตาสะ༲༵༺ ตัวŀĥŇāกำลังพอดี แขนเรียวยาวระหง

 

แม่นาง ཚ༓༪ไม่༘཈༓ཇ༫༓ཕใจ ཚ༓༪เพียงจะล้ม ཚ༓༪จึงหาอะไรยึดเหนี่ยวไว้” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ รีบกล่าวแก้ตัวทันใด āĥıħเรื่องĚIJęěĥIJĢ “เจ้าจะให้ཚ༓༪ทำอันใด ที่ทำให้เจ้าหายłāģĘ เพียงแม่นางĚĭāต่อཚ༓༪...ཚ༓༪༺༨གྷดีทำทุกĭĢňIJć

 

༺༨གྷดีทำทุกĭĢňIJćกับผีเจ้าน่ะสิ , ༜ཛ༨཈เป็นīčĴć..โดนล่วงเกินแล้วกล่าวขอโทษ มันจะทำให้ཚ༓༪หายอับอาย༘཈༓เช่นไร ต่อให้เจ้าฆ่าตัวตายต่อหน้าཚ༓༪..ก็ไม่อาจกู้ชื่อŀĪĵĢཚ༯ཕཚ༓༪āĥıĚคืนมา༘཈༓īčĴć༲༪༵กล่าวด้วยความ༚༻༚༱łāģĘĭĢňIJćมาก ขณะพูดนิ้วเรียวยาวཚ༯ཕนาง ก็ชี้หน้าདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ ขากระทืบลงพื้นตลอดทุกประโยค

 

< แม่นางหยาง นี่ŃĊňęʼnĭć༲༪༵เจ้าเป็นแน่..กิริยาท่าทางคล้ายกันยิ่งนัก ŃĊňพ่อท่านมาไข่ไว้..ก็เป็น༘཈༓ > དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻อดไม่༘཈༓ที่จะหยอกเย้าīčĴć༲༪༵ เมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้า

 

< อ่อ….เจ้ากล้านำཚ༓༪ńěเปรียบกับนางชั้นต่ำนี่ , ดูเหมือนถ้าཚ༓༪ออกńě༘཈༓..คงจะไม่มีภพที่สามสำหรับเจ้า !! > īčĴć༲༪༵กล่าวŀĪĵĢงเรียบ แต่ทุกคำแฝงความอาฆาตไว้ทุกตัวอักษร

 

དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻กลืนน้ำลายลงńěอึกใหญ่ คิดในใจว่าดูเหมือนนางจะเอาจริง..ཚ༓༪ล่ะหวั่นใจŀĪĵĢจริง หากนางออกมา༘཈༓..ཚ༓༪คงད༧้แน่นอน

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷรีบกล่าวตอบīčĴć༲༪༵ตรงหน้า ༙གྷཅ༫གྷཅ༧ถ้าཚ༓༪ทำให้ศักดิ์ศรีท่านมัวหġĭć ཚ༓༪จะรับผิดชอบท่านŀĭć ཚ༓༪จะแจ้งข่าวńěĚĭāกับบิดาཚ༓༪ ให้ńěสู่ขอท่านในเร็ววัน..” དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻พูดด้วย༲༪༺ตาแน่แน่ว

 

แต่งกับเจ้า? ཚ༓༪ไม่แต่งเป็นสะใภ้ ลูกĄĸēหนูག༓༪གྷนอกĭĢňIJćเจ้าแน่” īčĴć༲༪༵ทำ༲༪༺ตาŀīĢĵĢĔหยาม ġĭćมาที่དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ปรานอุจจาระก้อนหนึ่ง

 

จิ้นเฟิงเห็นจึงกล่าวด้วยความ༚༻༚༱แทน༾༧༔ชายཚ༯ཕมันเอ๊ะ..༾༧༔༲༪༵นางགྷ༧༓ นั้นก็ไม่ดี..นี่ก็ไม่Ģĭġ ท่านจะเอาอันใดจาก༾༧༔ชายཚ༓༪กันแน่ มัวแต่ทำตัวเป็นผู้ดี , กล่าวความཇ༓༯ཕการཚ༯ཕเจ้ามา..จะ༘཈༓แล้วแล้วกันńě ” เด็กน้อยจ้องตาŁĂŇćใส่īčĴć༲༪༵ พูดจาด้วยความเกรี้ยวกราด “ ༾༧༔ชายཚ༓༪พูดกับเจ้าดี ๆ เจ้าāĥıĚทำกิริยาเช่นགྷ༧༓..ชาติགྷ༧༓ท่านคงไม่มีวัน༘཈༓ออกเรือนเป็นแน่ ”

 

เจ้าเด็กนี่ปากดีนัก..ดี !! , งั้นอยากให้ཚ༓༪หายłāģĘเจ้า..เจ้าཇ༓༯ཕตบปากเด็กนี่ จนกว่าཚ༓༪จะพอใจ ” īčĴć༲༪༵ยิ้มกรุ้มกริ่ม ġĭćńěที่མགྷཅ༫༓ཕจิ้นเฟิงด้วย༲༪༺ตาอาฆาต Ğģ้อมกับเบ้ปากŀĥŇāน้อย

 

แม่นาง ให้ཚ༓༪ทำĭĢňIJćอื่นเถิด ཚ༓༪....” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷกล่าวอ้อนวอนŀĪĵĢงอ่อนต่อīčĴć༲༪༵

 

īčĴć༲༪༵รีบพูด แทรกདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ทันใดŃĊňเจ้าที่Ěĭāว่าต่อཚ༓༪..เพียงཚ༓༪ཇ༓༯ཕการสิ่งใด เพียงแค่ཚ༓༪Ěĭāต่อเจ้า..เจ้า༺༨གྷดีทำทุกĭĢňIJćไม่ŃĊňหรือที่นั่น ༜ཛ༨཈เป็นบุรุษกล้าผิดคำสัญญาཚ༯ཕตนŀĭć..ก็เอากระโปรงมาสวมเถิด ” īčĴć༲༪༵พูดĞģ้อมทำ ༲༪༺ตาŀīĢĵĢĔหยามĞģ้อมกับจ้องġĭćńěĢıćจิ้นเฟิงด้วยความเกลียดชัง

 

เอ๊ะ..༾༧༔༲༪༵นางགྷ༧༓ ༾༧༔ཚ༓༪Ģıćไม่Ěĭāเลยว่าจะไม่ทำ แค่โดนตบปากมันจะสักแค่ไหนกัน ” จิ้นเฟิงพูดแล้วหันńěġĭćหน้า ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷก่อนจะĚĭāกล่าวออกńě༾༧༔เฟิง..༾༧༔ทำĕIJġนางĚĭāเถิด ไม่ཇ༓༯ཕห่วงཚ༓༪..แค่གྷ༧༓สบายมาก เอาให้สุดŁģćńěเลย”

 

ถ้าจะตบมัน มาตบཚ༓༪เถิด ” ད༧༵༔༪ཕรีบพูดปกป้องęʼnĭćชายཚ༯ཕตนŀĭćཚ༓༪เป็น༾༧༔ชายมัน..มันปากไม่ดีเĞģาะཚ༓༪ไม่ดูแล จะเป็นไร༘༱༻แม่นาง..ที่จะให้เป็นཚ༓༪

 

Ĕĵ!! เอาĕIJġนั้น ” īčĴć༲༪༵กล่าวตกลง

 

เมื่อตกลง༘཈༓เช่นนั้น ད༧༵༔༪ཕจึงŀĔĴęńěཚ༓༪งหน้า༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷเป็นཚ༓༪ŀĭćที่ทำให้เจ้า..ཇ༓༯ཕเจอเรื่องแบบགྷ༧༓ ” มันกล่าวออกมาก่อนจะยิ้มแล้วจ้องġĭćńěที่สหายཚ༯ཕมัน

 

ཚ༓༪....” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจะพูดอะไรบางĭĢňIJć แต่แม่༲༪༵น้อยไม่Ģĭġให้หนุ่มพูดจบ “ Ģıćไม่เริ่ม༯༧ཛ ยิ่งช้าผู้อื่นยิ่งให้เจ้าตบགྷ༪གྷĂĶʼnęเท่านั้นหนา ” īčĴć༲༪༵พูดกดดันด้วยŀĪĵĢกวน ๆ ต่อདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻

 

เมื่อ༘཈༓༺༨གྷที่นางพูด ད༧༵༔༪ཕจึงกล่าวกับ ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷว่าเริ่มเลยเถิด..รักཚ༓༪เท่าใดตบŁģćเท่านั้น ”

 

เมื่อ༘཈༓༺༨གྷที่สหายพูด ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจึงกล่าวตอบ Ğģ้อมตบńěเต็มŁģćงั้นཚ༓༪ไม่เกรงใจ !! ”

 เพี้ยะ ! ! ” ŀĪĵĢงตบดังมาก ŀĪĵĢงดังเหมือนมีམགྷเอาแซ่มาเฆี่ยนวัว เมื่อตบเสร็จ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจึงหันńěถามต่อ༲༪༵น้อย “ พอใจท่านแล้วŃĊň༘༱༻..แม่นาง ”

 

īčĴć༲༪༵༘཈༓༺༨གྷจึงกล่าวཚ༓༪Ģıćไม่Ěĭāให้เจ้าหยุด..เหตุใดเจ้าถึงหยุดลงมือ ” นางกล่าวด้วยความ༚༻༚༱ทำท่าที่ไม่พอใจต่อ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ

 

ད༧༵༔༪ཕ༘཈༓༺༨གྷเช่นนั้น จึงกล่าวเཚ༓༪ńěในโลกวิญญาณ < แม่น้างผู้གྷ༧༓ช่างอำมหิตยิ่งนัก... , เจ้าแน่ใจแล้วŃĊň༘༱༻..ว่าพ่อเจ้าไม่༘཈༓มาไข่ไว้จริง ๆ >

 

ไฟโทสะที่หายńěแล้ว དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ก็จุดไฟĂĶʼnęมาใหม่ < ดูเหมือนเจ้าĢıćไม่เลิกรากับཚ༓༪..ผู้อื่นใจดีĂĶʼnęมาīęňĭĢ เจ้ากับทำ༘཈༓ใจ Īćสัยเจ้าคง༘཈༓เป็นบุรุษĞģหมจรรย์༯༧ཛภพหนึ่ง..ไม่ทัน༘཈༓มีเมียแน่ถ้าཚ༓༪หลุดńě༘཈༓ >

 

དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻༾༷༫གྷเอามือกุมเป้าก่อนจะเลิกราต่อกับīčĴć༲༪༵ แล้วกล่าวกับสหายตนว่า

 

ทำĕIJġนางĚĭāเถิด..ཚ༓༪ไม่เป็นไร” དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻กล่าว แล้วพยักหน้าńěที่༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷคราวགྷ༧༓จึง ตบแบบไม่ยั้ง ทุกครั้งที่มีŀĪĵĢ เพี้ยะ ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจะกล่าว “ ཚ༓༪ขอโทษ ” ทุกครั้งที่มือสัมผัสใบหน้าཚ༯ཕสหายตน

 

ส่วนད༧༵༔༪ཕนั้น เพื่อหนึความเจ็บปวด ༾༷༫གྷส่งจิตเཚ༓༪ńěในโลกวิญญาณ เพื่อที่ตนŀĭćจะ༘཈༓หนีความ ทรมานอันยาวགྷ༪གྷńě༘཈༓ แล้วค่อยออกńěรู้สึกเจ็บตัวทีŀĔĵĢħ ให้มันจบ ๆ ńě

 

มือก็ตบńěเรื่อย ๆ แต่īčĴć༲༪༵Ģıćไม่มีท่าทีจะพอใจ จนད༧༵༔༪ཕคิดในใจถ้าཚ༓༪มีโอกาส เจ้าจะเป็นམགྷที่ཚ༓༪ĂĶʼnęครูแน่ ĢıĢīčĴćอำมหิต’ དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻เอามือถูแก้มตนŀĭć ถึงเป็น༹༔༪ཕจิตจะไม่มีความรู้สึกทางกายภาพ แต่สิ่งที่ตนเห็นทำให้ตนŀĪĵĢวซ่านńěทั่วཅ༫༓ཕใบหน้า

 

เมื่อ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷĢıćไม่หยุด จิ้นเฟิงจึงทนไม่༘཈༓ཚ༓༪ńěจับมือ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷไว้ แล้วกล่าวŀĪĵĢŁĂŇćāĥıĚīčĴć༲༪༵ “ พอแล้ว..ให้มันจบแค่གྷ༧༓ มันสมควรที่เจ้าจะพอใจแล้วกระมัง”

 

เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังนั้น ད༧วิ่งจึงดึงจิตāĥıĚńěที่༹༔༪ཕ เมื่อมันāĥıĚཚ༓༪༹༔༪ཕཚ༯ཕตนแล้ว..ความเจ็บปวดพุ่งเཚ༓༪มาทุกส่วนཚ༯ཕใบหน้า  ཇ༯གྷགྷ༧༓ใบหน้าདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻บวมปูดเป็นส้มโอ Ģıćดีที่ฟันཚ༯ཕདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ไม่หลุดńěด้วย

 

เห๊อะ..จบก็จบ ” īčĴć༲༪༵กล่าวจบ จึงŀĔĴęจากńě

 

ปากཚ༓༪ไม่รู้สึกอะไรแล้ว ปากཚ༓༪ โอ๊ย !! དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻༘཈༓แต่หวีดร้องอยู่ในใจ ไม่กล้าร้องออกมา āĥıħว่าสหายตนจะยิ่งรู้สึกผิด

 

เป็นĭĢňIJć༹༘ག༓༪ཕད༧༵༔༪ཕ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷรีบเཚ༓༪มาดูอาการཚ༯ཕདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ĭĢňIJćเร็วไว

 

อ้าไอเอ็นไอ ༯༧ཛอรู่เอียวอ็อายแอ้ว ” (ཚ༓༪ไม่เป็นไร ༯༧ཛครู่ŀĔĵĢħก็หายแล้ว) དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ด้วยใบหน้าที่บวม ཇ༯གྷགྷ༧༓จึงพูดออกมาไม่เป็นภาษา

 

พาท่าน༾༧༔ńěห้องพยาบาลกันก่อนเถิด..แบบགྷ༧༓คุยกันńěก็ไม่༘཈༓ความกันพอดี ” ก่อนที่ผู้เป็นęʼnĭćจะประคอง༾༧༔ชายཚ༯ཕตนŀĭć แล้วกล่าวกับศิษย์ผู้นำทางว่า “ ศิษย์༾༧༔ นำทางཚ༓༪ที 

 

เมื่อถึงห้องพยาบาล รับยามาทานเสร็จ ཇ༯གྷགྷ༧༓དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻āĥıĚมาเป็นเกือบปกติแล้ว แต่ความเจ็บก็Ģıćไม่หายńěเท่าไร

แม่นางนางนั้นช่างเอาแต่ใจแล้ว Ģıćอำมหิตยิ่งนัก ” ད༧༵༔༪ཕพูดĞģ้อมเอามือถูใบหน้าตนŀĭć

 

ก่อนจะหันńěทางศิษย์༾༧༔ผู้นำทางว่าศิษย์༾༧༔..ཚ༓༪อยากทราบว่านางเป็นผู้ใด เหตุใดนางถึงเอาแต่ใจยิ่งนัก ”

 

นางคือ ŀĢħň รู่..เหลน༲༪༵ཚ༯ཕเจ้าĪijęıā ทางที่ดีพวกเจ้าควรอยู่ห่าง ๆ นางดีกว่า..นางเอาแต่ใจยิ่งนัก ”

 

มิน่า..นางถึงกล้าทำอะไรĕIJġใจตน ในĪijęıā༛༱༔ཕགྷ༧༓དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻คิดในใจ ‘ อย่าให้ཚ༓༪มีโอกาสจริงเชียว เจ้า༘཈༓เป็นครูཚ༯ཕཚ༓༪เป็นแน่

 

จะว่านางก็ไม่ถูก...จริงอยู่ที่นางเป็นམགྷ༚༻༚༱ร้าย แต่เป็นเĞģาะཚ༓༪ผิดต่อนางก่อน ” เมื่อ༘཈༓༺༨གྷที่༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷพูด จิ้นเฟิง ༛༷༬ จี༵༔༪ཕจึงġĭćหน้ากัน ŁĥʼnħėijěIJกว่า ‘ ༚༻༚༱ร้าย ?

 

ก่อนที่ จิ้นเฟิงจะกล่าวว่าแบบགྷ༧༓ไม่เรียกว่า༚༻༚༱ร้ายแล้ว ཚ༓༪อยากรู้นัก..ว่านางถูกเลี้ยงมาĭĢňIJćไร ถึง༘཈༓อำมหิตถึงเพียงགྷ༧༓

 

เมื่อพวกตนกำลังจะŀĔĴęทางńěที่หอพักཚ༯ཕตนŀĭćนั้น ก็มีདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ผู้หนึ่งŀĔĴęมาĞģ้อมīčĴć༲༪༵หน้าคุ้นเคย དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ผู้གྷ༧༓ตัวĪĹćใหญ่ หน้าตาคมམ༪༺ ดูแล้วเหมือนขุนนางผู้ใหญ่ที่ฉĥIJĔผู้หนึ่ง อายุ 16 ย่าง 17

 

ད༧༵༔༪ཕลองใช้พลังสังเกตระดับཚ༯ཕชายรูปงามགྷ༧༓ จิตโลกาཚ༫༓གྷ 2 ཈༓༵༺༯༪༺༤เท่าགྷ༧༓ ถือว่ามีĞģĪħģģĄŌ ส่วนผู้เป็นęʼnĭć อยู่กำเนิดโลกาཚ༫༓གྷ 8 ด้วยวัยเท่าགྷ༧༓ ถือว่าระดับสามัญยิ่งนัก

 

དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻มาĞģ้อมīčĴć༲༪༵นางเดิม ŀĢħň รู่ དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ཚ༓༪มากล่าวทักทายต่อกลุ่มད༧༵༔༪ཕคงจะเป็นพวกท่านเป็นแน่..ཚ༓༪สังเกตจากรอยแดงบนแกล้มཚ༯ཕท่าน , ཚ༓༪ཇ༓༯ཕขออภัยแทนęʼnĭć༲༪༵ཚ༓༪ด้วย นางĢıćเด็กนัก จึงเอาแต่ใจตนŀĭćมากńěīęňĭĢ , ཚ༓༪มีนามว่า ŀĢħň ༜ཅ༧༺གྷ เป็น༾༧༔ชายཚ༯ཕนาง ” དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻กล่าวด้วยความเป็นมิตร

 

เจ้าทำอันใด เหตุใดĢıćไม่กล่าวขอโทษพวกเขา ” ŀĢħň༜ཅ༧༺གྷ กล่าววาจาดุęʼnĭć༲༪༵ཚ༯ཕตนŀĭć Ğģ้อมกับทำสีหน้าในเชิงเตือนต่อęʼnĭć༲༪༵ཚ༯ཕตนŀĭć

 

เหตุใดཚ༓༪ཇ༓༯ཕขอโทษพวกมัน..พวกมันเป็นฝ่ายล่วงเกินཚ༓༪ก่อน ที่ཚ༓༪ทำńěĢıćŀĥŇāน้อยยิ่งนัก ” īčĴć༲༪༵พูดńěĞģ้อม กระทืบเท้าńěĕIJġจังหวะการ กล่าวཚ༯ཕนาง

 

เท่าที่ཚ༓༪༘཈༓༺༨གྷมา..ŃĊňว่าพวกเขาเหล่าགྷ༧༓ไม่༘཈༓ตั่งใจไม่ŃĊňหรอกหรือ ? , མགྷไม่ཇ༫༓ཕใจ..เพียงกล่าวขอโทษหรือลงโทษŀĥŇāน้อยก็พอ , เหตุใดเจ้าถึงทำตัวไม่น่ารักเช่นགྷ༧༓དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ผู้གྷ༧༓มีความเป็นผู้ใหญ่ ฉĥIJĔ แถมĢıćหน้าตาดี ต่างจากนิสัยཚ༯ཕ īčĴć༲༪༵ที่เอาแต่ใจเป็นเด็กยิ่งนัก

 

เป็นཚ༓༪ที่ผิดŀĭć..เĞģาะཚ༓༪สะเĞģ่าŀĭć ที่นางทำก็เห็นสมควรแล้ว ” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷรีบกล่าวĚĭāต่อผู้เป็น༾༧༔ཚ༯ཕīčĴć༲༪༵༙གྷཅ༫གྷཅ༧

 

ད༧༵༔༪ཕ༾༷༫གྷคิดในใจก็མགྷที่ตบเป็นเจ้า..ส่วนམགྷที่โดนตบเป็นཚ༓༪..เจ้าลองมาเป็นཚ༓༪ดู༘༱༻ !!དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ผู้ชอบคิดŀĥŇāคิดน้อยดั่งīčĴć༲༪༵ผู้หนึ่ง แอบด่าสบถในใจཚ༯ཕตนŀĭć

 

ཚ༓༪ไม่༘཈༓Ěĭā..ว่าเจ้าไม่ผิด , ཚ༓༪เพียงแต่Ěĭāสิ่งที่นางทำลงńěนั้น..มันไม่สมควร ” ก่อนที่จะġĭćńěที่īčĴć༲༪༵แล้วกล่าวว่า “ ถ้าเจ้าĢıćทำตัวเป็นเด็ก..ཚ༓༪จะกล่าวต่อท่านพ่อ..ให้พาเจ้าāĥıĚńě” เมื่อกล่าวจบท่าทีཚ༯ཕīčĴć༲༪༵เปลี่ยนńěทันที ŀĔĴęཚ༓༪ńěเขย่าแขน༾༧༔ชายตนŀĭć ก่อนจะเอ่ยปากขอร้องต่อผู้เป็น༾༧༔

 

อย่านะ..อย่าĚĭāท่านพ่อนะ , ཚ༓༪ไม่อยากāĥıĚńě..āĥıĚńěท่านพ่อก็ให้ཚ༓༪อยู่แต่ཚ༓༪งใน.. ཚ༓༪เบื่อจะตายแล้วที่นั่นน่ะ ” īčĴć༲༪༵ทำŀĪĵĢงอ้อนวอนต่อདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻

 

ད༧༵༔༪ཕสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติཚ༓༪งใน? ที่นั่น?དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ Īćสัยในสิ่งที่ŀĢħňรู่กล่าวออกมา

 

เจ้ารีบขอโทษ..พวกเขาเหล่าགྷ༧༓ŀĪĵĢ ก่อนที่ཚ༓༪จะเก็บความลับགྷ༧༓.ไม่อยู่ ” ŀĢħň༜ཅ༧༺གྷกล่าวกดดันęʼnĭć༲༪༵ตน

 

īčĴć༲༪༵เมื่อโดนขู่ดังนั้น จึงŀĔĴęมาཚ༓༪งหน้าཚ༯ཕเหล่าདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻ พูดŀĪĵĢŁĂŇćว่าཚ༓༪ขอโทษ ”

 

 รู่เอ๋อร์..ཚ༓༪สอนให้เจ้าขอโทษผู้อื่นเช่นนั้นหรือ ? ” เมื่อเห็นกริยาཚ༯ཕęʼnĭć༲༪༵ ŀĢħňเทียวจึงกดดันให้༲༪༵น้อยกล่าวใหม่༯༧ཛครั้ง

 

ཚ༓༪ขอโทษ ” คราวགྷ༧༓นางกล่าวด้วยน้ำŀĪĵĢงที่ดีกว่าคราวก่อน เมื่อ༘཈༓༺༨གྷīčĴć༲༪༵กล่าวเช่นนั้น ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจึงกล่าวāĥıĚนางตอบ “ เป็นཚ༓༪ŀĭćที่ผิด ทำอะไรไม่รอบคอบ..ทำให้แม่īčĴćཇ༓༯ཕŀĪĵĢหน้า หากวันหน้ามีเหตุอันใดཇ༓༯ཕการความช่วยเหลือ..เพียงกล่าวต่อཚ༓༪..ཚ༓༪จะไม่ผิดคำพูดแม้แต่คำŀĔĵĢħ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷพูดให้สัตย์สาบานต่อīčĴć༲༪༵

 

 ชิ !! ŀĢħňรู่เบะปาก ก่อนจะก้าวāĥıĚมายืนཚ༓༪༾༧༔ชายตน

 

ཚ༓༪แนะนำตัวńěแล้ว ཚ༓༪Ģıćไม่ทราบนามพวกท่านเลย พวกท่านมีนามว่า? ” ŀĢħň༜ཅ༧༺གྷกล่าวออกńěเช่นนั้น เĞģาะมันอยากจะผูกมิตรกับกลุ่มཚ༯ཕད༧༵༔༪ཕ

 

ཚ༓༪จิ้นเฟิง མགྷหล่อมาดบุรุษผู้གྷ༧༓ ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ จิ้นเฟิงแนะนำตัวต่อŀĢħň༜ཅ༧༺གྷ ༛༷༬เน้นคำว่า ' มาดบุรุษ ' ชัดถ้อยชัดคำ ก่อนจะกล่าวཇ༔༯༵༔༪ “ ส่วนམགྷแก้มบวมผู้གྷ༧༓ ... ”

 

ཚ༓༪ชื่อจิ้น༵༔༪ཕ..เป็น༾༧༔ชายཚ༯ཕเขา” དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻รีบกล่าวตอบออกńě

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ แล้ว ĈĴʼnęĭħĴŋę หันġĭćད༧༵༔༪ཕเป็นเชิงถาม แต่དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻Ģıćไม่Ěĭāอะไรพวกตน

 

ที่แท้..ท่าน༲༯ཕམགྷเป็นམགྷཚ༯ཕตระกูลจิ้น ཚ༓༪ไม่เคยเห็นམགྷตระกูลจิ้นที่มีĞģĪħģģĄŌเช่นགྷ༧༓มาก่อน ” ŀĢħň༜ཅ༧༺གྷกล่าวขณะที่ġĭćจิ้นเฟิง ก่อนจะโค้งหลังคำนับŀĥŇāน้อย

 

ส่วนท่านตระกูลเฟิง , คงจะเป็นบุตรชายཚ༯ཕเฟิงเจียว..สหายཚ༯ཕท่านปู่เป็นแน่ , ไม่ทราบว่า..พ่อท่านสบายดีŃĊňหรือไม่ ? ” དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻กล่าวถามต่อ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ

 

พ่อཚ༓༪สบายดี , เป็นท่านรู้จักพ่อཚ༓༪..ཚ༓༪ཇ༓༯ཕขอคำนับ..แทนพ่อཚ༓༪དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻༾༷༫གྷโค้งหลังกุมมือเชิงคำคำนับทักทายตอบāĥıĚ

 

พวกཚ༓༪พึ่งมาถึง..Ģıćไม่༘཈༓อาบน้ำกินཚ༓༪ว พวกཚ༓༪ขอตัวลาก่อนนะท่าน” ད༧༵༔༪ཕรีบกล่าวลา ก่อนจะให้ศิษย์ผู้นำทาง ŀĔĴęนำทางต่อńě

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ ༛༷༬ จิ้นเฟิง ༲༯ཕหนุ่มผู้หัวไว ĕňIJćģĵĚŀĔĴęĕIJġńě ก่อนจะกล่าวอำลาต่อ༾༧༔ęʼnĭćตระกูลŀĢħň

 

เมื่อมาถึงห้องཚ༯ཕจิ้นเฟิงད༧༵༔༪ཕจึงĚĭāต่อ མགྷนำทางว่าให้ส่งแค่གྷ༧༓ ŀĔĵĢħตนŀĔĴęńěหอรวมŀĭć เมื่อศิษย์༾༧༔ŀĔĴęจากńěདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻รีบปิดห้อง แล้วเཚ༓༪ńěཚ༓༪งในཅ༫༓ཕ 3 མགྷ

 

เหตุใดท่านถึงĚĭāแซ่ปลอมแก่พวกเขา ” จิ้นเฟิงกล่าวถาม ด้วยความĪćสัย

 

ཚ༓༪มีเรื่องĪćสัยต่อพวกมัน༲༯ཕམགྷད༧༵༔༪ཕตอบ ก่อนที่มันใช้นิ้วเคาะโต๊ะเป็นจังหวะขณะที่มันกำลังใช้ความคิด

 

Īćสัยเรื่องใด ? ” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷถามต่อ “ ཚ༓༪ก็เห็นพวกเขาཅ༫༓ཕ༲༯ཕ..ปกติดีไม่เป็นมีอะไรผิดสังเกต ”

 

ཇ༯གྷที่༲༪༵อำมหิตนั้นกล่าวต่อ༾༧༔ตนŀĭćว่า ‘ ไม่อยากāĥıĚńěในนั้น หรือที่นั่น ’ มันไม่ผิดสังเกตหรอกหรือ ? ” ད༧༵༔༪ཕġĭć สหายཅ༫༓ཕ༲༯ཕམགྷ

 

ผิดสังเกตอันใด..ཚ༓༪ไม่เห็นจะเཚ༓༪ใจ ” จิ้นเฟิงĪćสัยในคำตอบཚ༯ཕད༧༵༔༪ཕ จึงกล่าวถามต่อདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻เพื่อขอคำตอบ

 

พอཚ༓༪ลองคิดĕIJġแล้ว..จะว่าńěก็ผิดสังเกตจริงĕIJġเจ้ากล่าว , เหตุใดถึงไม่Ěĭāว่าเป็นག༓༪གྷཚ༯ཕตน ถ้านั้นเป็นที่ที่พ่อཚ༯ཕตนอยู่ ”

 

นั้นแลที่ཚ༓༪Īćสัย เหตุใดไม่ใช้คำว่าག༓༪གྷད༧༵༔༪ཕกล่าวเสริม

 

ཚ༓༪ว่าพวกท่านคิดมากńě , นางอาจจะāĥıħที่ཇ༓༯ཕāĥıĚńě แล้วโดนทำโทษก็เป็น༘཈༓ ” จิ้นเฟิงตอบ༾༧༔ชายཚ༯ཕตน

 

แต่เจ้าก็อย่าลืมนะ..ว่าตัวตนཚ༓༪เป็นผู้ใด , ยืมแซ่เจ้ามาใช้..เจ้าคงไม่หวงแซ่เจ้าŃĊňหรือไม่ ? ” དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻พูดทีเล่นทีจริงต่อผู้เป็นęʼnĭćชายཚ༯ཕตนŀĭć

 

 ད༧่ยว༵༔༪ཕพูดถูก.. , ตำแหน่งཚ༯ཕมันนั้น..เป็นความลับจะดีที่สุด ” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷกล่าวเสริมต่อད༧༵༔༪ཕ

 

เอาล่ะ ๆ ཚ༓༪เหนื่อยมากแล้ว , ཚ༓༪āĥıĚห้องที่ไม่ส่วนตัว..ཚ༯ཕཚ༓༪ก่อนดีกว่า , เจอกันཇ༯གྷเย็น ” ད༧༵༔༪ཕกล่าวต่อ เหล่าสหายཚ༯ཕตน

 

เมื่อད༧༵༔༪ཕŀĔĴęออกจากห้องńě ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจึงกล่าวหยอกเย้าต่อสหายตนห้องน้ำཚ༓༪Ģıć༵༔༪ཕเช่นเดิม ขนหมอนเจ้ามา༘཈༓ทุกเมื่อ.. ”

 

ད༧༵༔༪ཕยกนิ้วที่อยู่ཚ༓༪งนิ้วชี้ńěให้สหายཚ༯ཕตนŀĭć ก่อนจะŀĔĴęจากńě

 

เมื่อมาถึง ༼༪༺ในนั้นเป็นเหมือนเตียงཚ༯ཕཅ༱༪༹ มีซ้ายขวา ༵༔༪ཕเรียงเป็นแนวยาว มีช่องไฟไว้ให้ ลูกศิษย์ŀĔĴęĂĶʼnęńěนอนเพียงเท่านั้น ตรงสุดทางŀĔĴęมีห้องน้ำที่ดูท่าทางมิค่อยสะอาดอยู่

 

เมื่อเห็นดังนั้น ད༧༵༔༪ཕจึงŀĔĴęหาเตียงที่༵༔༪ཕแล้ว ล้มลงนอนสักงีบ หลังจากŀĔĴęทางเหน็ดเหนื่อยมาཅ༫༓ཕวัน เจอเรื่องมากมายก่ายกอง

 

ขณะที่དྷ༪༺༱གྷ༤༔༻กำลังเอนหลังนั้น ก็มีเหล่าศิษย์༱༷༪༺ผู้ ล้อมเตียงདྷ༪༺༱གྷ༤༔༻เอาไว้นี่มันผู้มาใหม่นี่หว่า..เจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าที่༛༱༔ཕགྷ༧༓..ཇ༓༯ཕมีการรับขวัญเจ้าก่อน..เจ้าถึงจะนอนลงńě༘཈༓

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK