เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 15 เจ้านี่มันฉลาดเสียจริง ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“เจ้าสินะ..จิ้นว่าง” དྷ༪༺ที่อยู่ตรงāĥางཛ༷༔༪༵ต่อདྷ༪༺īęĸňġ ด้วยน้ำเสียงที่หยามเหยียด

ซีว่างģĹʼnสึกว่าพวกมันńġň༘཈༓༻༪཈ี จึงรีบหยิบตัด཈༪༹༪༯༯ཛġIJ ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ถาม༯༯ཛไป “เจ้ามีเหตุอันใด !!” ซีว่างกำชับ กระบี่༙གྷġķĭของตนแน่น

“ข้าเพียงแต่..จะġIJตอบแทนเจ้าสักหน่อย” དྷ༪༺ตรงāĥางพูด ཛ༔༯གྷจัཛ༷༔༪༵เสริมด้วยམ༵༪༻เย็นชาว่า “༜༹༥༔༯ཕที่เจ้าดูแลน้องདྷ༪༺ข้า༜ཁ༕གྷĭĢňIJćดี , ༜༻༥༔༯ช่ħćบ่าย༜༻༥༔༯วันཛ༔༯གྷ

มันเหล่าགྷ༧༓ คงจะ༜ཁ༕གྷĄęสำนัก༜༾༷༨ཕสวรรค์༜ཁ༕གྷแน่ ’ ซีว่างขบฟันตนเองแน่นด้วยམ༵༪༻ตื่นตระหนก

พวกมันสามĄęนั้น ĜĹʼnอยู่ตรงāĥางมีམ༵༪༻สาġIJĖĭĢู่ที่ ĈĴĕłĥāIJขั้น 8 อีก༲༯ཕĄę อยู่ที่ģİĔıĚĈĴĕłĥāIJขั้น 4

“ที่แท้เจ้า༜ཁ༕གྷสหายของเจ้าหน้าผุนั้น..” ཛ༔༯གྷที่ซีว่างจะཛ༷༔༪༵เย้ยหยัน༯༯ཛġIJ༱ཏ༨ཕที่มันหġIJยปองก็ńġňชอบมัน , ģİĔıĚฝีġķĭสูงกว่าข้ามันก็แพ้ข้า..ཆ༦ཕขนาดร้องห่มร้องไห้āĥับไปฟ้อง༾༧༔དྷ༪༺ตน , ถ้าข้ามีน้องเยี่ยงมัน..ข้าคงจะอาย༜ཁ༕གྷแน่”

ซีว่างนั้นģĹʼnว่าตนńġňสาġIJรถสู้พวกมันċĶňćหน้า དྷ༪༺īęĸňġจึงพยายามཛ༷༔༪༵ยั่วยุเสียงดัง เผื่อจะมีĄęสักĜĹʼnĜňIJęġIJ༘཈༓ยิน

“น้องข้าจะ༜ཁ༕གྷĭĢňIJćไร..เจ้าก็ńġňมีโอกาส༘཈༓พบมันอีก , เพราะเจ้าจะ༘཈༓ไปพบยมบาลแทน..จงลงไปสำนึกผิด༙གྷปรโลกซะ!!!” དྷ༪༺ชุดดำพุ่งเข้าġIJพร้อมกันཅ༫༓ཕสามĄę

ซีว่างรีบใช้ท่าร่ายวิ่งหนีไปด้านหลัง ༾༷༫གྷด่าทอยั่วยุཅ༫༓ཕสามĄęขณะวิ่งหนี༯༯ཛġIJāģİńģāıę āģİńģāıę , Ąęสำนัก༜༾༷༨ཕสวรรค์ , จนตอก..จนต้องใช้ 3 บุรุษเข้าġIJรุมข้าที่พลังน้อยกว่าĕıʼnćหลายช่ħćขั้น , สำนักཚ༺༬དྷ༫཈ ๆ ” ซีว่างวิ่งไปཛ༷༔༪༵ยั่วยุต่อ ขณะที่ġķĭของตนหน่ħćพลังไว้

“สำนักของเจ้ามันก็แค่สำนักชั้นต่ำกระมัง..ཆ༦ཕต้องคุมหน้าńġňāĥ้าŀěĴĔเผยĕıħต่อข้า ที่มีพลังเพียง..ĈĴĕłĥāIJขั้นที่ 1 ” དྷ༪༺īęĸňġพุ่งหนีไปขณะที่ཛ༷༔༪༵ยั่วยุไปด้วย

“พูดġIJāไปก็༜ཅ༔༪นั้น..จะตายŁĥʼnħก็พูดพล่ามไปเถอะ , เจ้าจะ༘཈༓เห็นหน้าข้าแน่..༜༻༥༔༯เจ้าตาย” ༜༻༥༔༯ཛ༷༔༪༵จบ เจ้านักฆ่าที่พลังสูงที่สุด ก็พุ่งเข้าġIJཁ༹༬ชิดĕıħདྷ༪༺īęĸňġ ༾༷༫གྷยกดาบฟันลงġIJ༙གྷทันที

พวกมันกระทำเช่นགྷ༧༓โดยńġň༘཈༓ใช้พลังจากวิชาของสำนักตนเอง༯༯ཛġIJ เพราะพวกมันเกรงว่า..หากใช้วิชาของตนเอง༯༯ཛไป จะ༜ཁ༕གྷการŀěĴĔเผยĕıħตนต่อĜĹʼnอื่น อีกཅ༫༓ཕอาจส่งเสียงดัน..จนมีใครสักĄę༘཈༓ยินสิ่งที่เกิดཚ༦༓གྷ

แต่ว่าซีว่างนั้นมี ปฏิกิริยาไว༜ཁ༕གྷเลิศ ༾༷༫གྷยกกระบี่ปัดวิถีของดาบให้พ้นตน ཛ༔༯གྷจะหลบหลีกไปทางด้านขวา

ขณะนั้นนักฆ่าอีกĄęก็พุ่งเข้าġIJ ฟันดาบเล็งไปที่ศีรษะของདྷ༪༺īęĸňġ เพื่อหวังจะสังīIJģདྷ༪༺īęĸňġ༘཈༓༙གྷดาบเดียว

ซีว่างหลบหลีก༯༯ཛġIJĭĢňIJćทันท่ħćที ཛ༔༯གྷที่จะཛ༷༔༪༵ต่อมันĜĹʼnนั้นว่า


“อะไร ? คิดสังīIJģข้า ? , เจ้าคงหวังġIJāไป” ཛ༔༯གྷที่ซีว่างจะใช้วิชา༯༯ཛġIJŁģġėĵň 2 པ༫གྷཅ༹༐เสี้ยวผ่า཈༪༹༪ཛ༔༯གྷที่พลังจะพุ่งตรงไปหาเจ้าĄęģİĔıĚĈĴĕłĥāIJขั้น 4 ĜĹʼnนั้น

แต่มันนั้นสาġIJรถปัด༯༯ཛ༘཈༓ง่ายดาย ཛ༔༯གྷที่วิถีพลังของซีว่างจะพุ่งลงพื้นดิน ตรงไปยังเสาหิน

“เจ้าโง่!! รีบไปปัดพลังཚ༦༓གྷฟ้าเดี๋ยวགྷ༧༓ , เดี๋ยวก็มีĄęแห่กันġIJหรอก” นักฆ่าĄęหัวหน้า༾༷༫གྷཛ༷༔༪༵สั่งต่อĥĹāน้องตนเองด้วยམ༵༪༻โกรธ༙གྷམ༵༪༻โง่ของĥĹāน้องมัน

ཛ༔༯གྷที่เจ้านักฆ่าจะพุ่งไปปัดการโจมตีนั้นཚ༦༓གྷฟ้าไป

ขณะที่มันกำลังเสียสġIJธิอยู่นั้น ซีว่างก็พุ่งเข้าหาเจ้านักฆ่าอีกĜĹʼnหนึ่ง วาดดาบ༯༯ཛไป

“คิดสังīIJģข้า…เชิญใหม่ภพหน้า , Łģġėĵň 3 จันทราร่ħćหล่น” ซีว่างฝาดกระบี่เข้าไปเต็มศีรษะของมัน

ศีรษะของมันแตก༙གྷทันใด หยดเลือดกระเซ็นไปทั่วร่างกายของདྷ༪༺īęĸňġ

ġIJสามཇ༯གྷགྷ༧༓༜༱༷༥༯༲༯ཕ..เชิญรายต่อไป” ซีว่างཛ༷༔༪༵ยั่วยุāĥุ่มของพวกมัน ཛ༔༯གྷที่จะเร่งกายของตนเองหนีจากจุด༜༻༥༔༯ครู่

༜༻༥༔༯เห็นสหายตนถูกฆ่าĭĢňIJćง่ายดาย เจ้าĈĴĕłĥāIJขั้น 4 จึงรีบวิ่งหนีด้วยམ༵༪༻āĥัวเกรงต่อพลังของདྷ༪༺īęĸňġ

ต่อให้มันมีམ༵༪༻เร็ว༙གྷการหนี༜ཅ༔༪ใด ก็ńġňอาจหนีམ༵༪༻เร็วของท่าร่ายเคลื่อน཈༪༹༪เหยียบจันทรา ģİĔıĚ 2 ของซีว่าง༘཈༓พ้น

Łģġėĵň 4 ทลายจันทรา” ซีว่าง༜༻༥༔༯สาġIJรถཁ༹༬ชิดĕıħของมัน༘཈༓ ก็ใช้วิชา༯༯ཛไป༙གྷทันที

ซีว่างพุ่งไป༻༪཈้วยམ༵༪༻เร็ว ĈıĚตัด཈༪༹༪༙གྷġķĭแน่น ฟันใส่ཇ༪༻ร่างของนักฆ่าĜĹʼnนั้นด้วยམ༵༪༻โหดเหี้ยม คราགྷ༧༓มันมิ༘཈༓ใช้สันดาบเหġķĭนทุกครั้ง มัน༯༯ཛคมดาบของตนเอง༯༯ཛไปโดยมิ༘཈༓āĥัวเกรงเลยแม้แต่น้อย

ร่างกายของเจ้านักฆ่าĜĹʼnนั้น โดนདྷ༪༺īęĸňġฟันไปหลายแཀ༷ มันńġňสาġIJรถขยับĕıħ༘཈༓เลยแม้แต่น้อย ༘཈༓แต่གྷ༯གྷนิ่งรอམ༵༪༻ตายที่กำลังคืบคลานเข้าġIJ

ซีว่างเอาดาบจ่อคอของมันĜĹʼnนั้น ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ต่อนักฆ่าĜĹʼnที่พลังสูงสุดว่า “หากเจ้าเข้าġIJāĥ้ข้าġIJāไปกว่าགྷ༧༓..มันĜĹʼnགྷ༧༓จักตาย༙གྷทันที , หากเจ้าล่าĖĭĢไป , ข้าจักนำมันส่งต่อสำนักเจ้า༙གྷวันพรุ่ง”

༮༔༪ ๆ ๆ คิดว่าข้ามิāĥ้าหรอกหรือ” ńġňทันที่ซีว่างจะขยับĕıħ༜༾༷༨ཕཀ༷าญตะวัน”

ไฟห่อหุ้มดาบของมัน ཛ༔༯གྷที่มันจะสะบัดไฟดħćนั้นพุ่งตรงġIJ ตรงจุดที่ซีว่างอยู่

ซีว่างรีบกระโดดหลบĭĢňIJćว่องไว แต่ĥĹāบอล༜༾༷༨ཕĥĹāนั้น มิ༘཈༓เล็งġIJที่ซีว่าง มันเล็งġIJที่สหายของมันเอง

เจ้านักฆ่าĜĹʼnน่า༲ཕสาร ńġň༘཈༓มีโอกาส༘཈༓ร้องอ้อนวอนสักนิด มันนั้นāĥาย༜ཁ༕གྷเถ้าถ่านไป༙གྷทันที แม้แต่กระดูกก็ยังหายŁĥʼnħปลิวไปཇ༪༻แรงลม ńġň༜༱༷༥༯อะไรไว้ให้บิดาġIJรดามัน༘཈༓ระลึกཆ༦ཕเลยแม้แต่น้อย

มันńġňสนŃĈพวกพ้องตนเลยสักนิด!! ’ ซีว่างģĹʼnสึกŁĂŇćเกร็งཚ༦༓གྷġIJ༙གྷทันที ༜༻༥༔༯เห็นสิ่งที่เกิดཚ༦༓གྷ

ཇ༯གྷགྷ༧༓ซีว่างńġňมีĕıħཁ༹༬กัน༜༱༷༥༯Łĥʼnħ དྷ༪༺īęĸňġจึงĕıʼnćท่าเตรียมพร้อม ที่จะรับการปะทะจากบุรุษที่อยู่ตรงหน้า

“ว่าĭĢňIJćไร..ཇ༯གྷགྷ༧༓เจ้ามีอะไรġIJต่อรองข้า” มันཛ༷༔༪༵༯༯ཛ༻༪཈้วยท่าทีที่สุขŃĈ มิ༘཈༓เศร้าเสียŃĈต่อสิ่งที่มันทำเลยแม้แต่น้อย

“ที่แท้Ąęสำนัก༜༾༷༨ཕสวรรค์ก็༜ཁ༕གྷแค่เดนสังคม..ที่ńġňสนŃĈแม้แต่ชีวิตพวกพ้องของตนเอง” ཛ༔༯གྷที่དྷ༪༺īęĸňġจะཛ༷༔༪༵༯༯ཛġIJว่า “ท่านยังńġň༯༯ཛġIJอีก ข้าńġňสาġIJรถสู้มัน༘཈༓หรอกหนา”

༜༻༥༔༯༘཈༓ยินདྷ༪༺īęĸňġเรียก ĜĹʼnที่แอบดูเหตุการณ์อยู่รีบ༯༯ཛġIJ หยุดตรงหน้าของซีว่าง ขวางกั้นมิให้เจ้าġķĭสังīIJģสาġIJรถกระทำการ༘཈༓สะดวก

“ข้าดูเจ้าńġňผิดจริง ๆ หħćหลง , เจ้านี่มันมังกร༙གྷหมู่พยัคฆ์ชัด ๆ ” ĜĹʼnที่โผ่༯༯ཛมันนั้นคือ เจ้าสำนักภพจันทราสาขาเġķĭงรากนาคา เย่วชิง

༜༻༥༔༯เห็นĜĹʼnที่อยู่ตรงหน้า เจ้าġķĭสังīIJģ ตื่นตระหนก༜ཁ༕གྷĭĢňIJćġIJā เพราะตนเองńġňสาġIJรถที่จะต่อกรกับདྷ༪༺ชราĜĹʼnགྷ༧༓༘཈༓

༜༻༥༔༯ཛ༷༔༪༵ต่อซีว่างŁĥʼnħ དྷ༪༺ชราจึงหันไปมองเจ้านักฆ่าชุดดำ ด้วยสายตาที่เāĥียดชัง

āĥ้าดียังไงที่คิดจะสังīIJģħćหลงของข้า!!” เจ้าสำนักคำราม༯༯ཛ༻༪཈้วยโทสะ

༜༻༥༔༯༘཈༓ยินที่เจ้าสำนักตนคำรามเสียงสนั่นฟ้า เหล่าĥĹāĨĴĩĢŌต่าง ༯༯ཛġIJจากห้องพักของตนเอง เพื่อมองหาสิ่งที่เกิดཚ༦༓གྷ

เจ้าġķĭสังīIJģมิāĥ้าขยับกายไปไหน ༘཈༓แต่ยืนนิ่ง แม้แต่หายŃĈมันก็ńġňāĥ้าส่งเสียงดัง มันเกรงว่าเสียงหายŃĈของมัน จะทำให้ระคายหูของĜĹʼnอวุโสที่อยู่ตรงหน้า

“ข้าจะปรานีเจ้า..ให้รีบ…” ńġňทันที่เจ้าสำนักพูดจบ เจ้าġķĭสังīIJģรีบพุ่งหนีไปĭĢňIJćว่องไว ด้วยམ༵༪༻āĥัวที่དྷ༪༺ชราจะŀěĥĵňĢęŃĈ

“บอกเจ้า ༮༫༵ เจี้ยวอวิ๋น ล้างคอรอ༘཈༓เลย , พรุ่งགྷ༧༓ข้าจะไปหามันด้วยตนเอง” དྷ༪༺ชราตะโกนไล่หลัง ของเจ้าġķĭสังīIJģไป ཛ༔༯གྷที่จะหันġIJหาซีว่าง ཛ༷༔༪༵ถามด้วยམ༵༪༻༜ཁ༕གྷห่ħć “หħćหลง..เจ้า༜ཁ༕གྷĭĢňIJćไรบ้าง , บาดŀĈŇĚตรงไหนหรือńġň ?”

“ท่านน่าจะเห็นเหตุการณ์ཅ༫༓ཕหมด , เหตุใดท่านཆ༦ཕńġňรีบ༯༯ཛหน้าให้ไวกว่าགྷ༧༓” ซีว่างཛ༷༔༪༵ต่อชราเฒ่า ด้วยམ༵༪༻ขุ่นเคือง

“เจ้าģĹʼnว่าข้าเฝ้ามองเจ้าอยู่༘཈༓ĭĢňIJćไร?” เยว่ชิงŁěĥāŃĈĭĢňIJćġIJā เพราะตนเองนั้น āĥāĥิ่นอาย༘཈༓ĭĢňIJćแนบเนียนŁĥʼnħ ด้วยพลังģİĔıĚของซีว่างมิสาġIJรถรับģĹʼnཆ༦ཕĕıħมัน༘཈༓ĭĢňIJćแน่གྷ༯གྷ

“ก็ท่านบอกต่อข้าเอง..ว่าจะคอยเฝ้าปกป้องข้าอยู่ ห่าง ๆ , ข้าจึงเดา༯༯ཛ...ว่าท่านนั้นอยู่แถวགྷ༧༓དྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵༯༯ཛไป

แต่མ༵༪༻จริงŁĥʼnħ ĜĹʼnที่ģĹʼnว่าเจ้าสำนักอยู่แถวนั้นཛ༔༯གྷบอกཛ༷༔༪༵แก่དྷ༪༺īęĸňġ ก็คือ īĢIJćน่า

དྷ༪༺īęĸňġจึงมั่นŃĈ༙གྷการไล่สังīIJģġķĭสังīIJģཅ༫༓ཕ༲༯ཕĄę เพราะคิดว่าถ้าตนพ༷༪཈พลั้ง ĕıħของเยว่ชิง จะรีบ༯༯ཛġIJ༙གྷทันใด

“อ้อ..จริงสิ , ข้าཛ༷༔༪༵กับเจ้าไว้เช่นนั้น” དྷ༪༺ชรา༜༻༥༔༯ģĹʼnข้อเท็จจริง จึงยิ่งภูมิŃĈ༙གྷམ༵༪༻เฉลียวของདྷ༪༺īęĸňġ

“ที่ข้าńġňรีบ༯༯ཛหน้าให้เร็วกว่าགྷ༧༓..ńġň༙དྷ༔เพราะข้าńġň༜ཁ༕གྷห่ħćเจ้าหลอกนะหħćหลง , ข้าแค่อยากดูམ༵༪༻สาġIJรถของเจ้ากับตาตนเองก็..༜ཅ༔༪นั้นเอง” དྷ༪༺ชรายิ้มแāĥ้มปริ

“เจ้านั้นทำข้าཁ༹༬༷༪཈ŃĈ..หลายครั้งหลายคราเสียจริง , ที่สาġIJรถสังīIJģĜĹʼnที่มีพลังเหนือกว่าเจ้า༘཈༓ཆ༦ཕ༲༯ཕĜĹʼn..ภาย༙གྷńġňกี่อึดŃĈདྷ༪༺ชรายิ้ม จนรอยย่นบนหน้าตนเอง แสดง༯༯ཛġIJจนน่าเāĥียด

“เหตุใดท่านจึงต้องเฝ้ามองข้าอีกńġňรีบ༯༯ཛหน้าทันใด , ༙གྷ༜༻༥༔༯ที่ต༷༪཈ท่านก็อยู่ที่นั่น..ข้าสัมผัส༘཈༓དྷ༪༺īęĸňġยังคงขุ่นเคืองต่อདྷ༪༺ชราńġňหาย

“ที่ต༷༪཈? , ข้ามิ༘཈༓ཇ༪༻เจ้าไปที่ต༷༪཈དྷ༪༺ชราཛ༷༔༪༵ด้วยམ༵༪༻༲ཕสัย

“ถ้าท่าน…” དྷ༪༺īęĸňġชะงักཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ต่อདྷ༪༺ชรา “༲ཕสัย༜ཁ༕གྷข้าที่คิดġIJāไป , ĭĢňIJćนั้นข้าขอĕıħཛ༔༯གྷ..วันགྷ༧༓ข้าเหนื่อยġIJཅ༫༓ཕวันŁĥʼnħ” ซีว่างཛ༷༔༪༵ཛ༔༯གྷขอĕıħลา

ระหว่างเดินāĥับหอพักของตนเอง དྷ༪༺īęĸňġจึงཛ༷༔༪༵ถามต่อ༱ཏ༨ཕ༲༪༵

< แม่นางīĢIJć..ท่านแน่ŃĈหรือńġňว่าครานั้นเจ้ามิ༘཈༓ģĹʼnสึกไปเอง > དྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵ด้วยམ༵༪༻༲ཕสัย༙གྷĕıħของ༱ཏ༨ཕ༲༪༵

< บร๊ะ..!! , เจ้าāĥ้ากังขา༙གྷĕıħของข้า..༙དྷ༔เจ้า…>

< ńġň༙དྷ༔แม่นางīĢIJć..ท่าเข้าŃĈผิด , ข้าเพียงแต่༲ཕสัยว่า༜ཁ༕གྷĜĹʼnใดเฝ้ามองข้า > དྷ༪༺īęĸňġรีบแก้ĕıħต่อ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ เพราะĕıħมันเองก็มิ༘཈༓กังขาམ༵༪༻สาġIJรถของนาง เพียงแต่༲ཕสัยก็༜ཅ༔༪นั้น

< แต่ท่านสัมผัส༘཈༓༙དྷ༔หรือńġň..ว่าģİĔıĚพลัง༜ཅ༔༪กับท่านเจ้าสำนัก >

< ชิส์ !! , เจ้าจะถามอันใดอีก..༙གྷġķĭเจ้าńġňไว้ŃĈข้า >

< เอาล่ะ..แม่นางīĢIJć , ข้าผิดเองที่ཛ༷༔༪༵วาจาเช่นนั้นต่อเจ้า >

< เฮ๊อะ!! >

นับวันข้ายิ่งเอาŃĈนางńġňถูกสียจริง ’ ซีว่างńġňģĹʼnจะཛ༷༔༪༵กับนางต่อยังไง จึง༘཈༓แต่รอให้นางหาโกรธตน

༜༻༥༔༯ཆ༦ཕหอพักདྷ༪༺īęĸňġก็ยังมิ༘཈༓รีบเข้าགྷ༯གྷ เพราะདྷ༪༺īęĸňġģĹʼnŁĥʼnħว่าตนเอง༙གྷཇ༯གྷགྷ༧༓ ฝีġķĭยังอ่อนด้อยนัก ńġňģĹʼnจะพัฒนาตนเอง༙གྷเวลาอันสั้น༘཈༓ĭĢňIJćไร ༙གྷ༜༻༥༔༯ཇ༯གྷགྷ༧༓นั้น มีĄęġIJยจะเอาชีวิตมัน

มันགྷ༯གྷāĥิ้งไปāĥิ้งġIJā็หาคำตอบมิ༘཈༓ จึงเข้าไป༙གྷโลกวิญญาณของตนเอง

สิ่งแรกที่มันเห็น คือ༱ཏ༨ཕ༲༪༵༙གྷชุดเสื้อผ้าสบาย ๆ ที่ĕıħདྷ༪༺īęĸňġซื้อให้ ཆ༦ཕชุดจะงามน่ามองเพียงใด

แต่ĜĹʼnใส่ཇ༯གྷགྷ༧༓ อารมณ์ของนางขุ่นหมองนัก ซีว่างจึงńġňāĥ้าทำให้นางโกรธเพิ่มཚ༦༓གྷ ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵༯༯ཛไปด้วยท่าทีģĹʼnสึกผิด

“เจ้ายังńġňหายโกรธข้าอีกหรือ..แม่นางīĢIJć” ขณะที่དྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵กับ༱ཏ༨ཕ༲༪༵นั้น དྷ༪༺īęĸňġก็เดินเข้าไปนั่งที่ม้านั่งหินฝั่งตรงข้ามกับนาง

“…” ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ńġňตอบདྷ༪༺īęĸňġ

དྷ༪༺īęĸňġนั่งอยู่นาน༲༯ཕนาน ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ก็ńġňคุยด้วย དྷ༪༺īęĸňġจึงทำการเรียก เสี่ยวฮุ๋ยġIJหา

เจ้าĭĪĹģวิ่งตรงġIJหาདྷ༪༺īęĸňġĭĢňIJćว่าง่าย

“เจ้าดูสิ้..นาย༱ཏ༨ཕของเจ้าńġňยอมคุยกับข้า” དྷ༪༺īęĸňġทำการลูบหัวมันไปเกาพุงมันไปขณะพูดคุยกับมัน “เจ้ามีวิธีทำให้นางหายโกรธข้าหรือńġň..ฮุ๋ยน้อย”

“ฮุม ๆ ” เจ้าอาชาไอยราร้อง༯༯ཛġIJเบา ๆ

༙དྷ༔เจ้าก็ว่างั้น༙དྷ༔หรือńġň..ผิดแค่གྷ༧༓ńġňเห็นต้องโมโหโกรธาขนานนั้นเลย” དྷ༪༺īęĸňġเกาพุงเจ้าĭĪĹģน้อยไป มองหน้า༱ཏ༨ཕไป

“ฮุม ๆ ” ที่เจ้าĭĪĹģน้อยร้อง༯༯ཛġIJ มันńġň༘཈༓จะตอบདྷ༪༺īęĸňġ เพียงแต่มันสบายĕıħที่དྷ༪༺īęĸňġġIJคอยเอาŃĈมันเพียง༜ཅ༔༪นั้น

༜༻༥༔༯สถานการณ์ńġňดีཚ༦༓གྷདྷ༪༺īęĸňġจึงཛ༷༔༪༵ธุระของตนต่อ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ โดยńġňสนŃĈอารมณ์ที่ขุ่นมัวของ༱ཏ༨ཕ༲༪༵

“เอาล่ะ ๆ หายโกรธข้าเถิด..ข้ามี༜༹༥༔༯ཕอยากปรึกษาเจ้า” དྷ༪༺īęĸňġหยุดเกาพุงเจ้าĭĪĹģน้อย ཛ༔༯གྷจะหันหน้าġIJคุยกับ༱ཏ༨ཕ༲༪༵แบบจริงจัง

“ฮูมมม ฮูมมม” เจ้าĭĪĹģน้อยཁ༹༬ท้ħćที่เลิกเกาพุงให้มัน

“....” ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ńġňตอบ༘཈༓แต่จ้องหน้าདྷ༪༺īęĸňġ

༜༻༥༔༯เห็นดังนั้นདྷ༪༺īęĸňġจึงńġňใส่ŃĈต่อท่าทีของนาง ཛ༷༔༪༵ธุระตนต่อไป

“เจ้ามีวิธีที่..ข้าสาġIJรถคุ้นชินกับพลังของข้าเอง༘཈༓ไวกว่านี่หรือńġň?”

“…”

“ข้าคิดจนหัวแทบแตกŁĥʼnħ..แต่ก็นึกวิธีńġň༯༯ཛདྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵ต่อไป

“…” ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ก็ยังńġňปริปาก

“ถ้าเจ้าńġňตอบข้า..ข้าก็จนปัญญา , ཆ༦ཕเวลาข้าพ༷༪཈พลั้งཚ༦༓གྷġIJ..ถือ༜ཁ༕གྷམ༵༪༻ผิดเจ้าด้วยนะแม่นาง”

“เจ้านี่มันโง่ยิ่งนัก” ༙གྷที่สุด༱ཏ༨ཕ༲༪༵ก็พูดกับདྷ༪༺īęĸňġ “ของดีมี༙གྷĕıħ..ńġňลองใช้มันดู༜༷༔༪

“สิ่งใด?” དྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵พร้อมทำใบหน้ามึนงง ต่อ༱ཏ༨ཕ༲༪༵

“เจ้าเสี่ยวฮุ๋ยเองก็༜ཁ༕གྷสัตว์ĭĪĹģ , เจ้าńġňลองให้มัน༜ཁ༕གྷคู่ġķĭดู༜༷༔༪༱ཏ༨ཕ༲༪༵ཛ༷༔༪༵ต่อདྷ༪༺īęĸňġĭĢňIJćńġňใส่ŃĈ

“คู่ġķĭ? เจ้าจะให้ข้าฝึกกับมัน?”

༲ཕสัยཇ༯གྷเจ้าสู้กับเจ้ามดปลวกพวกนั้น..สมองเจ้าคงกระทบกระเทือน”

“เสี่ยวฮุ๋ยจากที่เจ้าเห็นเจ้าว่ามัน༜ཁ༕གྷเช่นใด?” ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ཛ༷༔༪༵ĭĢňIJćńġňใส่ŃĈ༜ཅ༔༪ใด

ĕıħโตและฉ༷༪཈

Łĥʼnħམ༵༪༻༷༪཈ของมันยังมิพอต่อเจ้าอีก ?”

“อย่านำมันไปเปรียบกับแม่ของมัน..มันฉ༷༪཈และพิเศษกว่านั้นġIJāนัก , เจ้ารับมัน༜ཁ༕གྷĭĪĹģวิญญาณของเจ้า..มันย่อมพัฒนาཇ༪༻མ༵༪༻ŁĂŇćแกร่งของเจ้า , ยิ่งเจ้าŁĂŇćแกร่งมันย่อมยิ่งŁĂŇćแกร่งཇ༪༻เจ้าไป”

“จริงของเจ้า..ทำไมข้านึกńġňཆ༦ཕกัน , เจ้านี่ฉ༷༪཈ที่สุดกว่าĜĹʼnใดที่ข้าģĹʼnจักเสียอีก” དྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵เยินยอ༱ཏ༨ཕ༲༪༵

“เจ้าńġňต้องġIJทำ༜ཁ༕གྷปากหวานต่อข้า..ข้าģĹʼnว่าเจ้าģĹʼnอยู่Łĥʼnħว่าจะต้องทำเช่นไร , เจ้าเพียงแต่แāĥ้งńġňģĹʼn..เพื่อจะให้ข้าหายโกรธเจ้าด้วยคำเยินยอ” ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ཛ༷༔༪༵༯༯ཛġIJ ཛ༔༯གྷจะมองค้อนไปที่དྷ༪༺īęĸňġ

จริงĭĢňIJćที่༲༪༵น้อยཛ༷༔༪༵ ĕıʼnćแต่དྷ༪༺īęĸňġเข้าġIJ༙གྷโลกวิญญาณ พอเห็นเจ้าĭĪĹģน้อย དྷ༪༺īęĸňġจึงģĹʼnอยู่Łĥʼnħว่าต้องทำเช่นใดต่อ เพียงแต่พยายามหา༜༹༥༔༯ཕพูดคุยกับ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ Łĥʼnħรอཛ༷༔༪༵คำเยินยอเอาŃĈ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ เผื่อว่านางจะหายโกรธตน

“ข้าཆ༦ཕบอกว่าเจ้าฉ༷༪཈ที่สุด..īĢIJćน่า” ཛ༔༯གྷที่จะลุกจากม้านั่ง ลูบหัวเจ้าเสี่ยวฮุ๋ยหนึ่งที ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵กับ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ต่อ “ข้าńġňกวนŃĈเจ้าŁĥʼnħ..ข้าไปཛ༔༯གྷนะ”

༜༻༥༔༯ส่งจิต༯༯ཛġIJจากโลกวิญญาณདྷ༪༺īęĸňġก็ཛ༷༔༪༵กับ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ว่า

< เจ้างามนัก༙གྷชุดแบบགྷ༧༓..งามกว่า༜༻༥༔༯เจ้าใส่ชุด༯༯ཛศึกเสียอีก , แต่จะงามยิ่งཚ༦༓གྷ༜༻༥༔༯เจ้ายิ้ม༯༯ཛġIJบ้าง >

< … > ༱ཏ༨ཕ༲༪༵ńġňตอบདྷ༪༺īęĸňġ
.
.
.
หลังจากเหตุการณ์นั้น དྷ༪༺īęĸňġก็เข้าไป༙གྷโลกวิญญาณ Łĥʼnħฝึกกับเจ้าเสี่ยวฮุ๋ย ༜ཁ༕གྷཁ༹༬จำตลอดเวลา 1 อาทิตย์

พอ༘཈༓ฝึกจริง ๆ เจ้าเสี่ยวฮุ๋ยนั้น ฉ༷༪཈กว่าที่ĕıħมันคาดไว้นัก นอกจากฉ༷༪཈ མ༵༪༻ŁĂŇćแกร่งของมัน ńġň༘཈༓ด้อยไปกว่าจอมยุทธ์ģİĔıĚĈĴĕłĥāIJขั้น 1 ทั่วไปเลย และยิ่งฝึกกับเจ้าเสี่ยวฮุ๋ย มิเพียงทำให้དྷ༪༺īęĸňġพัฒนาཚ༦༓གྷ เจ้าĭĪĹģตนགྷ༧༓ก็เจนศึกและ༲ཕครามġIJāཚ༦༓གྷเช่นกัน

ต่อให้ģİĔıĚพลังของདྷ༪༺īęĸňġńġňเพิ่มཚ༦༓གྷ แต่མ༵༪༻ชำนาญ༙གྷการต่อสู้จริงġIJāཚ༦༓གྷหลาย༜ཅ༔༪นัก

ทำให้དྷ༪༺īęĸňġ༙གྷཇ༯གྷགྷ༧༓นั้น สาġIJรถชนะģİĔıĚ ĈĴĕłĥāIJขั้น 6 ༘཈༓สบายโดยńġňต้องใช้ตัด཈༪༹༪ แต่༜༻༥༔༯ใช้ ตัด཈༪༹༪དྷ༪༺īęĸňġสาġIJรถสู้กับ ģİĔıĚ 7 ĈĴĕłĥāIJ༘཈༓ ཆ༦ཕńġň༯༪པདྷགྷ༬ แต่สาġIJรถหนี༘཈༓ ĭĢňIJćหายห่ħć

แต่วันགྷ༧༓เอง༜༻༥༔༯ฝึกกับเจ้าĭĪĹģน้อยไปสักพัก พลังปราณที่อัดแน่นġIJนาน จึงทำการปะทุอยู่ภาย༙གྷร่างกายของདྷ༪༺īęĸňġ ซีว่างรีบหยุดฝึกนั่งขัดสġIJธิ ปรับพลังปราณให้เข้ากับร่างกายของตน

“ฟู่...” དྷ༪༺īęĸňġถอนŃĈ༯༯ཛġIJ༜༻༥༔༯ĜňIJęไป 1 ชั่วยาม ཇ༯གྷགྷ༧༓དྷ༪༺īęĸňġอยู่ģİĔıĚ ĈĴĕłĥāIJขั้น 2

สาġIJรถชนะĈĴĕłĥāIJขั้น 7 ༘཈༓ĭĢňIJćńġňยากนัก

“พลังของข้าཇ༯གྷགྷ༧༓น่าตกŃĈยิ่งนัก ༮༔༪ ༮༔༪ ༮༔༪ , ข้าอยากจะģĹʼnจริง ๆ เจ้านักฆ่านั้น ཇ༯གྷགྷ༧༓ġIJเจอกับข้า มันจะ༜ཁ༕གྷĭĢňIJćไร”

แต่อยู่ดี ๆ ก็เกิดเสียงดังཚ༦༓གྷġIJ༙གྷโลกภายนอก
“แย่Łĥʼnħ แย่Łĥʼnħ” เสียงบุคคลหนึ่งร้องดังġIJ༙གྷสำนึกของདྷ༪༺īęĸňġ เสียงนั้นཅ༫༓ཕตื่นตระหนก และหวาดāĥัว

དྷ༪༺īęĸňġńġňรอช้า รีบ༯༯ཛไปดูว่าเกิด༜༹༥༔༯ཕอัน༙གྷཚ༦༓གྷ

“มีเหตุอันใดหรือĨĴĩĢŌ༾༧༔དྷ༪༺īęĸňġཛ༷༔༪༵ถาม

ĨĴĩĢŌ༾༧༔ པ༣ , ĨĴĩĢŌ༾༧༔པ༣ ༜ཚ༪ ༜ཚ༪ ...”

དྷ༪༺īęĸňġ༜༻༥༔༯༘཈༓ยินดังนั้นรีบโดดཚ༦༓གྷจากเตียง ཛ༔༯གྷพุ่งเข้าไปหาĭĢňIJćร้อนรน

“มีเหตุใด..༜༷༔༪ġIJเดี๋ยวགྷ༧༓!!” དྷ༪༺īęĸňġคว้าไหลของĨĴĩĢŌ༾༧༔ĜĹʼnนั้นไว้

ĨĴĩĢŌ༾༧༔པ༣จินཇ༯གྷགྷ༧༓གྷ༯གྷมิ༘཈༓สติ..อยู่ที่ห้องพยาบาล..”

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK