เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 20 เปิดงานประลอง ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  

รับ༻༥༯!!” ซีว่างกระโดดพุ่งเĂʼnIJหาīčĴćสาววาดดาบที่ลุกไปด้วยเปลวไฟใส่īčĴćสาว

 

หยางęňIJนั้น ġĴได้เĄĥื่อนไหวหรือขยับĕıħถอยหลบแม้แต่น้อย ใช้เพียงกิ่ง༘༻༓รับཛ༪༹โจมตีของชายหนุ่ม༯༺༔༪ཕเฉื่อยชา

 

 ดาบŁĥİกิ่ง༘༻༓นั้น ถึงแม้นĈİŀěŇęวัตถุที่มีĄħIJġแข็งแรงཇ༔༪ཕཛ༫གྷ แต่ผู้ที่ถือมันนั้น ŀěŇęผู้ที่มีพĥıćที่สูงĪňć จากกิ่ง༘༻༓ธรรมดาāıĚกายŀěŇęดาบที่เรียวบางŁĥİว่องไว

 

กิ่ง༘༻༓༲༪༻ารถรับพĥıćโจมตีของซีว่างได้༯༺༔༪ཕง่ายดาย โดย༘༻༔หงิกงอเลยแม้แต่น้อย

 

ŀĈʼnIJมีดีแค่นี้?” หยางęňIJāĥ่าวĭĭāġIJ༯༺༔༪ཕเฉยเมย ก่อนĈİเหวี่ยงขาเตะชายหนุ่มกระเด็นไปชนกำแพง

 

เสี่ยวฮุ๋ยพลันตื่นĂĶʼnęġIJจากཛ༪༹หลับไหล มันġĭćไปที่ต้นเสียงก่อนĈİร้องĭĭāġIJ “ฮูม ฮูม” ด้วยĄħIJġหงุดหงิด ที่มีམགྷġIJรบกวนཛ༪༹ęĭęของมัน

 

ซีว่างรีบลุกĂĶʼnęในทันทีหĥıćจากที่ร่༵ཕหล่นลงไป หน่༵ཕĥıćไว้ที่แขนของตนŀĭć ก่อนĈİร่ายวิชาĭĭāġIJŁģġėĵň 2 ĈıęėģŌเสี้ยวผ่าดารา!!!” Ąĥื่นพĥıćสีทองพุ่งเĂʼnIJหาīčĴćสาวŀěŇęเส้นตรง

 

" ŀīŊĭİ.. " หยางęňIJแสยะยิ้มĭĭāġIJเล็กน้อย ก่อนĈİ༚གཛ༻༥༯དྷ༓༪ ๆ พĥıćของซีว่างก็อันตรธานหานไปในทันที

 

Łģġėĵň 3 จันทราร่༵ཕหล่น” ซีว่างคืบġIJอยู่ตรง༱གྷ༓༪ของīčĴćสาว ฟาดดาบลงเต็มแรง โดย༘༻༔ได้ออม༻༥༯แม้แต่น้อย

 

ทำดี…แต่ก็ยังġĴพอ” หยางęňIJใช้เพียง༻༥༯ĂʼnIJงที่ġĴได้จับกิ่ง༘༻༓ คีบดาบด้วยสองนิ้ว แล้วถีบชายหนุ่มกระเด็นไป༯༧ཛรอบ

 

ตูม!!! เสียงจากཛ༪༹ปะทะครานี้ Ĕıćกว่ารอบที่แล้วġIJกนัก ตอนนี้ŀĈʼnIJเสี้ยวฮุ๋ย ġĴได้ęĭęต่อ ก่อนĈİลุกĂĶʼnęġIJดูཛ༪༹ต่อสู้ของชายīčĴć ก่อนĈİĭĭāปากเชียร์༯༺༔༪ཕสนุกสนาน " ฮู่ม..ฮูมฮูม..ฮู่ม..ฮูม , ฮู่ม..ฮูมฮูม..ฮู่ม..ฮูม " Ğģ้อมāıĚโบกง༵ཕของมันไปġIJ

 

อย่าสำออย..รีบลุกĂĶʼnęġIJ” ก่อนที่īčĴćสาวĈİโยนกระบี่āĥับไปให้ชายหนุ่ม

 

ซีว่างรับดาบไว้ก่อนĈİปัดฝุ่นตามจุดཇ༔༪ཕĭĭāจากร่างกายตนŀĭć

 

ĂʼnIJรู้ว่าŀĈʼnIJนั้นเก่ง..แต่ĂʼnIJġĴคิดว่าĈİห่างชั้นġIJกขนาดนี้” ซีว่างāĥ่าวชมīčĴćสาว

 

ขมวดคิ้วะ!! เลิกชักช้าแล้วรีบแสดงพĥıćของŀĈʼnIJĭĭāġIJ , หากŀěŇęĂʼnIJโจมตีต่อŀĈʼnIJ , ŀĈʼnIJคงระเหิดāĥายŀěŇęไอ༯༺༔༪ཕว่องไว” īčĴćสาวพูด พลันยก༻༥༯ĂĶʼnęġIJแล้วกระดิกนิ้วเรียกชายหนุ่มให้เĂʼnIJไปโจมตีเĂʼnIJไป

 

ขมวดคิ้ว” ซีว่างพุ่งเĂʼnIJหาด้วยĄħIJġรวดŀģŇħ ใช้ท่าร่ายĭĭāġIJ༯༺༔༪ཕเต็มฝี༜ཅ༓༪ ใน༻༥༯นั้นตอนนี้อัดแน่นด้วยพĥıćสองĪIJĢ ลม Łĥİไฟ มันเหวี่ยงกระบี่ĭĭāไปĞģ้อมāıĚพายุไฟ ที่พวยพุ่งเĂʼnIJหาīčĴćสาว

 

โอ้ววว..ĄħIJġคิดดี , แต่ยังดี༘༻༔พอ” īčĴćสาวยก༻༥༯ĂʼnIJงที่ġĴได้ถือกิ่ง༘༻༓ ใช้༻༥༯หมุนน้อย ๆ ก่อนที่Ĉİดูดพĥıćของชายหนุ่มเĂʼnIJġIJตรงจุดกึ่งāĥางของแขนตนŀĭć แล้วเหวี่ยงāĥับไปหาชายหนุ่ม

 

ĥıćไฟที่ปล่อยĭĭāġIJของซีว่าง ตอนนี้กำĥıćย้อนāĥับġIJทำร้ายตนŀĭć

 

༘༻༔ดีแล้ว’ ชายหนุ่มอุทานใน༙པ ตั้งโล่཈༨གྷĂĶʼnęġIJในཛ༪༹ป้องཛ༫གྷ เกราะ཈༨གྷนี้นั้นทำĂĶʼnęġIJด้วยพĥıćธาตุ཈༨གྷ จึง༲༪༻ารถกั้นพĥıćที่สวนġIJได้༯༺༔༪ཕง่ายดาย

 

เมื่อเห็นĔıćนั้น īčĴćสาวจึงพุ่งเĂʼnIJหาแล้ว เอากิ่ง༘༻༓พังทลายกำแพงภูผาแตกŀěŇęเสี่ยง ๆ Ğģ้อมāĥับฝุ่นที่ฟุ่งกระจายไปทั่ว

 

เมื่อฝุ่นจางลงīčĴćสาวก็༘༻༔เห็นชายหนุ่มอยู่แถวบริเวณนั้น ก่อนที่นางĈİใช้พĥıćĭĭāġIJเพื่อตรวจสอบ

 

แต่ยังġĴทันได้ใช้ĭĭāġIJ ก็༜ཛ༨཈ระเบิดĂĶʼnęจากพื้น཈༨གྷที่อยู่ใต้༜ཅ༓༪ของīčĴćสาว Ğģ้อมāıĚบุรุษหนุ่มที่พุ่งĂĶʼnęġIJจากพื้น཈༨གྷĞģ้อมāıĚชูอาวุธของตนŀĭćĂĶʼnęไว้เหนือศีรษะ

 

" Łģġėĵň 3 จันทราร่༵ཕหล่น !! " ก่อนที่Ĉİกดกระบี่ลง༯༺༔༪ཕว่องไว ༽༫གྷกริ่ง༘༻༓ของīčĴćสาวแตกŀěŇęเสี่ยง ๆ จากཛ༪༹ที่īčĴćสาวġĴได้ใช้พĥıćปราณเสริมเĂʼnIJไปที่กิ่ง༘༻༓

 

เมื่อกิ่ง༘༻༓หัāĥīčĴćสาวพลันได้ĪĕĴ ก่อนĈİหมุนตนŀĭćแล้วยกขาสูงเตะเĂʼnIJที่บั้นเอวของชายหนุ่ม กระเด็นไป༯༧ཛครั้งหนึ่ง ༜ཛ༨཈เดจาวูครั้งที่༲༪༻ คือชายหนุ่มพุ่งไปชนāıĚกำแพง༯༧ཛครั้ง

 

" ĄħIJġคิดġĴเลว..แต่พĥıćของŀĈʼnIJยังอ่อนนัก " īčĴćสาวāĥ่าวชมก่อนที่Ĉİเย้ยหยันตามġIJทีหĥıć

 

ชายหนุ่มรีบลุกจากพื้นด้วยท่าทีที่อ่อนแรง ก่อนĈİġĭćไปที่īčĴćสาวด้วยสี༱གྷ༓༪ที่หดหู่เล็กน้อย

 

" เหตุใดจึงทำ༱གྷ༓༪ตาเช่นนั้น ? āĥยุทธ์ของŀĈʼnIJที่ใช้ĭĭāġIJนั้น..หาŀěŇęผู้อื่นคงบังคับถูกŀĈʼnIJกำราบโดยทันที , แต่ŀěŇęĞģาะระดับพĥıćของĂʼnIJŁĥİŀĈʼnIJāĥห่างཛ༫གྷเกินไป..จึงทำให้༜ཛ༨཈เหตุཛ༪༹ณ์เช่นนี้ , อย่าดูเบาตนŀĭćนักเลย " หยางęňIJāĥ่าวปลอบ༙པชายหนุ่มด้วยท่าทีที่อ่อนโยนเล็กน้อย

 

ปะ ŀěŇęไปได้༯༺༔༪ཕไร? ĂʼnIJ༘༻༔เคยรู้ġIJก่อน ว่า༱གྷ༓༪กากนี้༲༪༻ารถแปลงโฉมĭĪĹģได้ โดยเฉพาะ ŀěĥĵňĢęจากĭĪĹģ āĥายŀěŇęมนุษย์” ชายหนุ่มตะลึง༯༺༔༪ཕġIJ༘༻༔คาดคิดว่า༲༪༻ารถทำเช่นนี้ได้

 

 

༯༺༔༪ཕที่ŀĈʼnIJว่า..ระดับพĥıćนั้นห่างชั้นཛ༫གྷเกินไป , ĕıħĂʼnIJหากเจอภัยอันตราย..คงĈİทำได้แค่เพียงหนีĭĭāġIJŀėňIJนั้น ” ชายหนุ่มāĥ่าวด้วยน้ำเสียที่ดูเศร้าหġĭć

 

īčĴćสาวขมวดคิ้วเล็กน้อย ก่อนŀĭňĢปากตักเตือนต่อชายหนุ่ม “ หนีเมื่อรู้ว่าตนสู้ġĴได้นั้น..มันก็ถูกแล้ว , หากรู้ว่าสู้ġĴได้..แต่ยังรั้นที่Ĉİต่อสู้ , ก็ġĴཇ༔༪ཕอะไรāıĚเอากิ่ง༘༻༓นี้..ไปฟาด༽༫གྷāıĚกระบี่ŀĈʼnIJ , ต่อให้ดูแข็งแรงปรานใด..หาก༘༻༔ใช่ĄħIJġแข็งแกร่งที่แท้จริง , มันก็ĈİāĥายŀěŇęเพียงเศษฟืนไร้ค่า ก่อนที่īčĴćสาวĈİใช้༻༥༯ของตนŀĭćกำกิ่ง༘༻༓ใน༻༥༯ของตนจนแหลāĥะเอียด แล้วใช้ปากของตนเป่าฝุนผงอันนั้นลอยเĂʼnIJหาชายหนุ่ม

 

ชายหนุ่มġĭćเศษฝุ่นที่ลอยġIJ Ğģ้อมāıĚคิดตามในสิ่งที่īčĴćสาวāĥ่าว ก่อนที่ด༵ཕตาที่มืดมนของมัน ĈİŀěĥĵňĢęŀěŇęĪIJĢตาที่กระจ่างใสŁĥİรู้แจ้ง

 

ก่อนที่īčĴćสาวĈİถอนหาย༙པเมื่อเห็นท่าทีที่ŀěĥĵňĢęไปของชายหนุ่ม ก่อนĈİบอกāĥ่าวĭĭāไป

 

พอแล้ว ไว้วันหĥıćŀĈʼnIJค่อยġIJฝึกใหม่..จำบทเรียนนี้ไว้ให้ดี”

 

ถึงĈİเจ็บ༙པ แต่ก็ทำให้ซีว่างได้รู้นั้น ว่าตนŀĭćยังอ่อนด้อยཁ༹༬สบཛ༪༹ณ์ġIJกนัก แต่ตอนนี้มันġĴได้ท้อแท้เช่นเมื่อครู่ ก่อนĈİāĥ่าวāıĚīčĴćสาวด้วยĄħIJġมั่น༙པ

 

งั้นĂʼnIJขอĕıħ..Ğģุ่งนี้ĂʼnIJจักพยายาม༯༺༔༪ཕเต็มที่” ชายหนุ่มāĥ่าวลาแล้วĭĭāġIJจากโลกแห่งวิญญาณ

 

 

 

ĥıćจากĭĭāġIJนั้น ชายหนุ่มจึงรีบเĂʼnIJęĭę เพื่อที่ĈİāĥับไปฝึกāıĚīčĴćสาวใหม่༯༧ཛครั้งหนึ่งในวันĞģุ่ง

 

เวลาหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ผ่านพ้นไป ĕıħของซีว่างเĂʼnIJไปฝึกāıĚīčĴćสาวตลอด พัฒนาཛ༪༹ของมัน ก็เด่นชัดĂĶʼnęทุกครั้ง ཅ༫༓ཕĥıćธาตุ Łĥİཁ༹༬สบཛ༪༹ณ์ของཛ༪༹ต่อสู้āıĚผู้ที่เหนือกว่ามัน ทำให้มัน༘༻༔มุทะลุโจมตีเพียง༯༺༔༪ཕ༜཈༧༺༵ มันมีถอยบ้างหลอāĥ้อบ้าง ཁ༹༬สบཛ༪༹ณ์ཛ༪༹ต่อสู้ เพิ่มĂĶʼnę༯༺༔༪ཕว่องไว

 

แล้วก็ġIJถึงวันเปิดงานཛ༪༹ཁ༹༬ลอง

 

งานཁ༹༬ลองนั้นจัดĂĶʼnęที่༲༩གྷ༫ཛวายุคำราม เนื่องจากมันŀěŇęผู้ที่ชนะเมื่อคราก่อน ทำให้มันได้ŀěŇęŀĈʼnIJบ้านในปีนี้

 

ผู้ที่ลงแข่งขันนั้น มีཅ༫༓ཕหมด 30 མགྷ ทุก༲༩གྷ༫ཛขนผู้เยาว์ที่ฝี༻༥༯ดีเด่นĭĭāġIJཛ༫གྷġIJġIJย แต่༲༩གྷ༫ཛที่มีผู้ชมร่วมเชียร์ġIJกที่สุด แน่ęĭę༲༩གྷ༫ཛของผู้ชนะคราก่อน ༲༩གྷ༫ཛวายุคำราม

 

ขบวนของแต่ละ༲༩གྷ༫ཛ ཇ༔༪ཕทยอยเ཈༨གྷĂʼnIJġIJ ผู้ที่เĂʼnIJร่วมต้องเĂʼnIJตรวจสภาĞģ่างกายŁĥİระดับพĥıćปราณเสียก่อน

 

เมื่อถึงตาของซีว่างในཛ༪༹ตรวจร่างกาย

จิตโลกาཚ༫༓གྷ 3” เสียงของผู้คุมཁ༹༬กาศĭĭāไป ทำให้บรรยากาศเงียบลงไปทันใด

 

ที่ผู้མགྷเงียบนั้นŀěŇęĞģาะĄħIJġŁěĥā༙པ ในཁ༹༬วัติศาสตร์ของเ༻༥༯งรากนาคา ġĴเคยมี༲༩གྷ༫ཛใด Īňćผู้ที่ต่ำกว่าระดับผสานโลกาเĂʼnIJร่วมงานཁ༹༬ลองġIJก่อน แถมซีว่างยังŀěŇęเพียงจิตโลกาཚ༫༓གྷต้นŀėňIJนั้น

 เมื่อĄħIJġŁěĥā༙པมลายสิ้น ก็༜ཛ༨཈เสียงครหาĭĭāġIJĔıćลั่นสถานที่แห่งนั้น

༲༩གྷ༫ཛภพจันทราคิดอะไร..ถึงĪňćŀĈʼnIJนั้นเĂʼnIJཁ༹༬ลอง”

สงสัย༲༩གྷ༫ཛมัน..Īňćได้ดีที่สุดก็เพียงŀėňIJนี้”

ใส่༙པทำไม..ทุกปีก็เห็นġIJŀěŇę༘༻༓ཁ༹༬ดับอยู่แล้ว”

 

มีแต่เสียงวิจารณ์ཇ༔༪ཕġIJġIJ

 

< มีแต่མགྷชื่นชมŀĈʼnIJġIJġIJยนัก..ได้ยินแล้วĂʼnIJรู้สึกดี༙པยิ่งนัก > īčĴćสาวāĥ่าวหยอāĥ้อĭĭāġIJต่อสถานཛ༪༹ณ์ตรง༱གྷ༓༪

 

 < … >

 

ตลอดเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ฝึกāıĚīčĴćสาว มันทำให้ชายหนุ่มรู้ว่าเนื้อแท้ของīčĴćสาวŀěŇęམགྷที่มีอารมณ์ขัน แตกཇ༔༪ཕāıĚที่นางแสดงĭĭāġIJเมื่อครั้งพบཛ༫གྷครั้งแรก

 

< ĂʼnIJอยากเห็นเสียจริง..หากพวกมันได้เห็นĄħIJġ༲༪༻ารถของŀĈʼnIJ พวกมันĈİทำ༱གྷ༓༪ตาเช่นไร >

 

< ĂʼnIJก็Ĉİทำให้พวกมัน..ตะลึงจนทำอะไร༘༻༔ถูก > ซีว่างกวาดĪIJĢตาġĭćผู้མགྷที่ดูถูกมัน ที่มันทำเช่นนี้ġĴได้เคียดแค้นอะไร เพียงแต่Ĉİจดจำบรรยากาศเช่นนี้เอาไว้ เพื่อŀěŇęแรงผลักดันตนŀĭć

 

 

 

ตอนนี้ผู้མགྷก็ยังġĴได้ หยุดพูดคุย༜༹༥༔༯ཕของชายหนุ่ม ได้แต่วิจารณ์ཇ༔༪ཕ ๆ นานา

 

 

 

กฎของงานཁ༹༬ลองของเ༻༥༯งรากนาคานั้น ĈİŀěŇęཛ༪༹ใส่ชื่อลงไปแล้วจับฉลากสุ่มཛ༫གྷไป ད༦༔ཕศิษย์༲༩གྷ༫ཛ༜཈༧༺༵ཛ༫གྷ ༲༪༻ารถพบཛ༫གྷŀĭćได้ ตั้งแต่รอบแรก ŁĚňćŀěŇęสองĪIJĢ ĪIJĢแดง āıĚĪIJĢน้ำ༜ཕ༨གྷ ༲༩གྷ༫ཛที่ชนะཛ༪༹ཁ༹༬ลองปีที่แล้วĈİอยู่ĪIJĢแดง ༲༔༵གྷ༲༩གྷ༫ཛที่ได้ที่สองĈİอยู่ĪIJĢน้ำ༜ཕ༨གྷ เพื่อŀěŇęཛ༪༹ཛ༫གྷġĴให้ ที่ 1 Łĥİ ที่ 2 พบཛ༫གྷŀģŇħจนเกินไป

 

ผลของཛ༪༹จับฉลาก มู่หวังŁĥİซีว่างอยู่ཛ༫གྷམགྷละĪIJĢ ཛ༪༹แข่งขันĈİ༜༹༨༔༻ĂĶʼnę วันĞģุ่งนี้

 

ระหว่างนี้ พวกซีว่างŁĥİสหายของตนཇ༔༪ཕ཈༨གྷชมสิ่งཇ༔༪ཕ ๆ ภายนั้นในงานมีཅ༫༓ཕཛ༪༹เชิดสิงโต งิ้ว ༷༬མ༹༷༨ཕ แม้กระทั่งཁ༹༬กวดสา༵ཕามของแต่ละ༲༩གྷ༫ཛ ད༦༔ཕผู้ที่ลงཁ༹༬กวดแน่ęĭę เยว่รู่สา༵ཕามแห่ง༲༩གྷ༫ཛภพจันทรา ད༦༔ཕแน่ęĭę นางโดนบังคับġIJ โดยเยว่ชิงผู้ŀěŇęปู่

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷแยกĕıħĭĭāไปชมงานཁ༹༬กวดสา༵ཕาม โดย༘༻༔สนĪIJĢตาที่ซีว่างġĭćเย้าแย่ต่อĕıħมัน ༲༔༵གྷจิ้นเฟิงก็ไปเ཈༨གྷหาของกินภายในงาน ปล่อยให้ซีว่างอยู่āıĚชายอ้วนจูจินเพียงสองམགྷ

 

น้องจินว่าง..ŀĈʼnIJอยากไปชมที่ใดต่อหรือ༘༻༔ ?”

 

ĂʼnIJว่าเราāĥับཛ༫གྷเถิด..ĂʼnIJต้องออมแรงไว้ในวันĞģุ่งนี้”

 

ถ้าŀĈʼnIJคิดเช่นนั้น..งั้นเราāĥับห้องพักཛ༫གྷ” ก่อนที่ชายอ้วนĈİ཈༨གྷนำไป

 

 

 

แต่จู่ ๆ ก็มีบุคĄĥหนึ่งเ཈༨གྷĂʼnIJġIJāĥ่าววาจาถากถาง

 

อ้าว…อ้าว นึกว่าผู้ใด , ŀĈʼnIJ༘༻༓ཁ༹༬ดับของཛ༪༹ཁ༹༬ลองนี่ŀĭćĜĹʼnėĵňĞĹĔ มีรูปกระบี่ปักอยู่ตรง༱གྷ༓༪อกตนŀĭć ŀěŇęམགྷของĕģİāĹĥ กระบี่สาขาเ༻༥༯งรากนาคา ġĵęIJġħňIJ กระบี่เพลิง ༯༺༣༔༹༬཈༫ག ผสานโลกาཚ༫༓གྷที่ 1

 

Ğģุ่งนี้ĂʼnIJĈİพยายามออม༻༥༯ให้ŀĈʼnIJละཛ༫གྷ , แต่กระบี่มัน༘༻༔มีตา..หากทำให้ŀĈʼnIJเสียĊĵħĴĕหรือเสียอะไรไป , ก็โทษĂʼnIJ༘༻༔ได้เĞģาะŀĈʼnIJมันอ่อนแอ” กระบี่เพลิงāĥ่าวāıĚซีว่างด้วยวาจาดูถูกŁĥİจิตสังหารที่ปล่อยġIJทำให้รู้ได้ว่ามันคิดĈİสังหารĕıħซีว่าง༯༺༔༪ཕแน่ęĭę

 

แต่ซีว่างġĴได้ทำอะไร ปล่อยให้มันเ཈༨གྷจากไป ġĴได้ตอบโต้ใด ๆ ཅ༫༓ཕสิ้น

 

< เหตุใดŀĈʼnIJถึงปล่อยมันไป ? , ŀĈʼnIJแค่ดีดนิ้ว༜཈༧༺༵..มันก็ร้องขอĊĵħĴĕŀĈʼnIJแล้ว > หยางęňIJāĥ่าวถามด้วยĄħIJġสงสัย

 

< ĂʼnIJเพียงแต่คร้านĈİนำมันġIJใส่༙པ , ༯༺༔༪ཕไรวันĞģุ่ง..มันก็โดนĂʼnIJกำราบอยู่ดีĪňIJĢ༱གྷ༓༪ ให้มันหมอบĄĥานอายམགྷཅ༫༓ཕสนามཁ༹༬ลอง..ถึงĈİสม༙པĂʼnIJ > ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเรียบ ๆ แล้วเ཈༨གྷāĥับห้องพักตนŀĭć

 

ตัดġIJที่ฝั่ง ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ ที่ġIJชมཛ༪༹ཁ༹༬กวดสา༵ཕาม

 

 

 

บนเวทีཁ༹༬กวด ġĴมีผู้ใดเทียบรัศมีของเยว่รู่ได้สักམགྷ ġĴใช่บอกว่าสา༵ཕามของ༲༩གྷ༫ཛŁĥİĕģİāĹĥอื่น༱གྷ༓༪ตา༘༻༔ดี เพียงแต่ġĴมีใครทราบรัศมีของนางได้แม้แต่น้อย เปรียบดั่งเหล่าด༵ཕดารา ที่อยู่ล้อมรอบจันทราที่สว่างไสว

 

เยว่รู่ปกติก็งดงามอยู่แล้ว ครานี้นางเปรียบดั่งนางสวรรค์ลงġIJโปรดสัตว์โลก ŀěŇęดั่งนางฟ้าบนสวรรค์ผู้สูงศักดิ์เมื่ออยู่บนเวที

 

༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷตอนนี้ĪIJĢตาเĄĥิบเĄĥิ้ม ġĴได้ġĭćผู้ใดนอกจากนาง

 

เสียงผู้ชมก็ཇ༔༪ཕชื่นชมในĄħIJġงาม แต่ก็Ĉİมีบางพวกที่พูดจา༘༻༔ให้เกียรติของเหล่าīčĴćสาวบนเวที โดยเฉพาะ མགྷของ༲༩གྷ༫ཛภพจันทรา เยว่รู่

เฮ้ น้องสาวกระโปรงŀĈʼnIJใยหนาปรานนั้น แล้วĂʼnIJĈİถอดĭĭāคืนนี้ได้༯༺༔༪ཕไร”

คืนนี้༾༧༔ว่าง..หากŀĈʼnIJเหงาเชิญได้ทุกเมื่อ”

īčĴćงามเช่นŀĈʼnIJเหตุใดŀĈʼnIJถึงไปอยู่༲༩གྷ༫ཛกระจอกเช่นนั้น..เสียดายยิ่งนัก”

 

เมื่อได้ยินĜĹʼnėĵňĞĹĔจาลามกต่อīčĴćสาว ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจึงรู้สึก༚ཛ༹ངŀěŇę༯༺༔༪ཕġIJก แต่เĞģาะตอนนี้อยู่ในช่༵ཕงานཁ༹༬ลอง มันจึงġĴอยากก่อĄħIJġวุ่นวาย จึงทำได้แต่กดข่มอารมณ์ของตนŀĭćไว้

 

สุดท้ายเมื่องานཁ༹༬กวดได้ĈĚลง แน่ęĭęเยว่รู่ชนะཛ༪༹ཁ༹༬กวด ผู้མགྷཇ༔༪ཕแยกย้ายจากไป ŀīĥķĭแต่เพียง༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷที่รีบวิ่งตรงไปยังĂʼnIJงเวที ด้วยĄħIJġที่อยากāĥ่าวแสดงĄħIJġยินดีŁĥİคอยป้องཛ༫གྷนางจากพวกผู้ชายหื่นกาม หรือว่าง่าย ๆ ชายหนุ่มห༵ཕก้างนั้นŀĭć

 

เมื่อเห็นนางใāĥ้ ๆ ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷเห༻༥༯นตกอยู่ในมนต์สะกด ġĴอาจพูดหรือขยับĕıħได้

 

นางในวันนี้ปกติก็งดงามอยู่แล้ว ยิ่งแต่งĕıħเพื่องานཁ༹༬กวด ยิ่งขับĄħIJġงามของนางได้༯༺༔༪ཕ ġĴมีที่ติ

 

เหตุใดŀĈʼnIJจึงġIJอยู่ที่นี่?” īčĴćามāĥ่าวเมื่อได้เห็น༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ

 

ขะ ขะ ขะ ĂʼnIJ ġIJแสดงĄħIJġยินดีต่อ จ้าแม่นางหยาง” ก่อนĈİรีบหันหĥıćตนเพื่อหลบ༱གྷ༓༪ที่กำĥıćแดงเขินของตนŀĭć

 

เฮ๊อะ.. ĂʼnIJġĴได้อยากġIJทำอะไรงี่เง่านี่เช่นเลย..เพียงแต่โดนบังคับġIJīčĴćสาวāĥ่าวĭĭāġIJĞģ้อมกอดอกตนŀĭć Ğģ้อมāıĚ༱གྷ༓༪ตาที่บูดบึ้ง

 

ถึง༯༺༔༪ཕไร..ท่านก็ชนะཛ༪༹ཁ༹༬กวด , ĂʼnIJยินดีต่อŀĈʼnIJด้วย” ชายหนุ่มรีบāĥ่าวชมĭĭāไป

 

เหตุใด..พูดจาཛ༫གྷ , จึง༘༻༔หันġIJġĭć༱གྷ༓༪ཛ༫གྷ , หรือŀĈʼnIJĈİรีบไปที่ใด?” īčĴćสาวāĥ่าวĭĭāġIJ ก่อนที่Ĉİ཈༨གྷอ้อมไปด้านหนัาของชายหนุ่ม

 

ขะ ขะ ĂʼnIJเพียงแต่หันชม༲༩གྷ༫ཛนี้ŀėňIJนั้น..ขะ ขะ ĂʼnIJġĴเคยเห็นġIJก่อน , ว่าแต่༾༧༔ชายของŀĈʼnIJ..เหตุใดจึงġĴĂʼnIJร่วมงาน , หรือยังฝึกวิชาอยู่?” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷรีบŀěĥĵňĢę༜༹༥༔༯ཕในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่īčĴćสาวĈİāĥ่าวถามต่อมัน

 

ท่าน༾༧༔ĈİġIJร่วมชมงานวันĞģุ่งนี้”

 

เช่นนั้น..ŀĈʼnIJมีใครŀěŇęเพื่อนเ཈༨གྷชมงานหรือ༘༻༔?” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷยิ้มขณะāĥ่าวถาม แต่ġĴāĥ้าġĭć༱གྷ༓༪นางตรง ๆ ได้แต่ġĭćไปที่༱གྷ༓༪ผากของīčĴćสาว

 

ġĴมี , ĂʼnIJมีเพียงĕıħผู้༜཈༧༺༵ŁĥİĂʼnIJก็เหนื่อย..อยากĈİāĥับไปพักผ่อน”

 

 

หากŀĈʼnIJġĴรีบ , ĂʼnIJ༲༪༻ารถไปŀěŇęเพื่อนŀĈʼnIJได้..แม่นางเยว่” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷรีบเสนอตนŀĭćไปĪňćนางในทันที

เช่นนั้นก็ดี..Ĉİได้มีམགྷคอยถือของให้ĂʼnIJ , แต่ĂʼnIJขอไปŀěĥĵňĢęชุดบ้าบ้านี่ĭĭāก่อน..อึดอัดยิ่งนัก” ก่อนที่īčĴćสาวĈİ཈༨གྷāĥับไปที่ŀěĥĵňĢęชุด

 

ด้าน༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷเมื่อīčĴćสาวāĥ่าวตāĥงแล้วเ཈༨གྷไปŀěĥĵňĢęเสื้อผ้า มันก็ดี༙པกระโดดĂĶʼnęชกอากาศดั่งผู้ชนะ

 

ตัดġIJที่ด้านของจิ้นเฟิงที่เ཈༨གྷชมงานหาของอร่อย ๆ กินอยู่ มันถือของกินเต็ม༘༻༓เต็ม༻༥༯ ปากก็มีของยัดเĂʼnIJไปโดย༘༻༔ขาดช่༵ཕ ĕıħเล็ก ๆ Ĝĭġ ๆ แต่ĄħIJġจุของมัน༯༺༔༪ཕāıĚถุงġĴติที่༘༻༔มีวันเต็ม

 

เมื่อมันเ཈༨གྷเล่นแบบไร้จุดหġIJยอยู่นั้น มันก็ไปเห็น ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷกำĥıć཈༨གྷāıĚīčĴćสาวอยู่ จึงรีบเ཈༨གྷĂʼnIJไปทักทาย

 

เหตุใดพวกท่านถึงġIJ཈༨གྷཛ༫གྷแค่สองམགྷหรือ?” มันเ཈༨གྷĂʼnIJġIJก็เห็นเยว่รู่เ཈༨གྷĕıħปลิว แต่༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷนั้นตอนนี้คงŀěŇęเห༻༥༯ŀĈʼnIJลาĕıħน้อย บรรทุกของเต็ม༘༻༓เต็ม༻༥༯ ད༦༔ཕของཇ༔༪ཕŀěŇęของīčĴćสาวཅ༫༓ཕสิ้น

 

เหตุใดท่านถึงต้องถือของด้วยเล่า..หรือท่านทำถุงġĴติหาย?” จิ้นเฟิงถามด้วยĄħIJġสอดรู้

 

ĂʼnIJแค่ġIJ཈༨གྷเที่ยวŀėňIJนั้น , ġĴได้นำถุงġĴติติดġIJด้วย..แต่༾༧༔ชายŀĈʼnIJอาสาถือของให้แก่ĂʼnIJīčĴćสาวཇ༯གགྷ༨༔ཕġĴได้ใส่༙པ

 

อ้ออออ , แล้วท่านเอา༜ཕ༨གྷġIJจากที่ใด..ในเมื่อท่านġĴได้พกถุงġĴติġIJด้วย?” เด็กน้อยผู้สอดรู้āĥ่าวถามġĴหยุด ก่อนที่Ĉİหันไปġĭć༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ หรือ༾༧༔เฟิงŀěŇę...”

 

 

 

เมื่อเห็นŀĈʼnIJเด็กปากġIJกสอด༘༻༔หยุด ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷจึงเ཈༨གྷĂʼnIJไปพูดกระซิบĂʼnIJง ๆ หูมัน

 

ĂʼnIJเห็น༾༧༔ชายŀĈʼnIJ..ตามหาŀĈʼnIJน่ะ , เห็นว่าŀěŇę༜༹༥༔༯ཕด่วน..รีบไปหามันŀģŇħไว” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷพูดด้วยน้ำเสียงที่ข่มขู่

 

อ้อออ..เดี๋ยวĂʼnIJรีบไปหาท่าน༾༧༔” เมื่อāĥ่าวĈĚมันก็หันหĥıćใช้ท่าร่ายวิ่งไปที่ห้องพักของ༾༧༔ชายตน ในทันที

 

เมื่อĕıħสอดจากไป ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷก็ยิ้มร่า༯༧ཛครั้งŁĥİ཈༨གྷตามīčĴćสาวཇ༓༯༺ ཇ༓༯༺ ཇ༓༯༺

* (ถึงตรงนี้คงรู้ใช่ไหมครับเหล่าผู้อ่าน หากสองམགྷนี้ได้ཛ༫གྷęĭęาคต ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷคงĈİอยู่ในสġIJคมอะไร) *

 

เมื่อจาก༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷġIJ จิ้นเฟิงก็รีบใช้ท่าร่ายวิ่งġIJถึงห้องพักของ༾༧༔ชายตนŀĭćโดยใช้เวลา༘༻༔นาน

 

ท่าน༾༧༔เรียกĂʼnIJด้วยเหตุใด ?” เมื่อġIJถึง มันจึงรีบāĥ่าวต่อ༾༧༔ชายของมัน

 

เรียกŀĈʼnIJ? ĂʼnIJเรียกหาŀĈʼnIJเมื่อใด?” ซีว่างงงāıĚคำถามของน้องชายตน

 

ĂʼnIJก็กะเอาไว้อยู่แล้ว..คิดว่าġIJŁěĥāนัก , เหตุใดท่าน༾༧༔ĈİเรียกหาĂʼnIJ..จึงġĴใช้ศิลาสื่อสารติดต่อġIJ” จิ้นเฟิงāĥ่าวĭĭāġIJด้วยท่าทีที่โมโห༯༺༔༪ཕġIJก ก่อนที่มันĈİรีบฟ้องต่อ༾༧༔ชายของมันในทันที

 

ŀěŇęท่าน༾༧༔เฟิง..āĥั่นแāĥ้งĂʼnIJ༯༧ཛแล้ว” จิ้นเฟิงรู้สึกเคือง༱གྷ༔༯༺

 

ŀĈʼnIJบอก༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷāĥ้งŀĈʼnIJ?”

 

ก็ใช่สิ..ĂʼnIJบังเอิญพบ༾༧༔༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ཈༨གྷอยู่āıĚแม่นางเยว่ , ĂʼnIJจึงเĂʼnIJเอาไปทักทาย..” เด็กน้อยตอบด้วยĄħIJġสัตย์ซื่อ ก่อนĈİเล่า༜༹༥༔༯ཕราวཅ༫༓ཕหมดให้༾༧༔ชายมันฟัง

 

ġĴęňIJ ġĴęňIJ..” ซีว่างเĂʼnIJ༙པเหตุผลทันที เĞģาะจิ้นเฟิงŀěŇęĕıħเกะกะ ต่อ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ มันจึงใช้อุบายไล่ให้เด็กน้อยāĥับġIJ

 

ท่านāĥ่าวอะไรรึ?” เด็กน้อยถามต่อ༾༧༔ชายมัน

 

ĂʼnIJว่าที่ซื่อบื้อกว่ามัน..ก็ŀěŇęŀĈʼnIJนี่แหละ” ซีว่างāĥ่าวพลันĪňIJĢ༱གྷ༓༪āıĚĄħIJġไร้เดียงสาของน้องชายตนŀĭć

 

ĂʼnIJĈİไปตาม༾༧༔เฟิง..บังอาจġIJāĥ้งĂʼnIJ” เด็กน้อยāĥ่าวขณะกำĥıćĈİวิ่งāĥับไป

 

ซีว่างใช้༻༥༯ดึงไหลของน้องชายตน ก่อนĈİāĥ่าวบĭĭāต่อมัน ŀĈʼnIJอย่าไปกวนมันเลย..ŀěŇęĞģาะŀĈʼnIJไปกวนมันก่อนมันจึงทำเช่นนี้” 

 

ĂʼnIJก่อกวนเขาก่อน ? , ġĴใช่มั้ง..ĂʼnIJไปกวนอะไรพวกเขา..”

 

เด็กหนอเด็ก , ไว้ŀĈʼnIJอายุ 50 ŀėňIJĂʼnIJ..ŀĈʼnIJĈİĂʼnIJ༙པŀĭć 

 

ท่านอายุ 50? ยิ่งคุยāıĚท่านĂʼnIJยิ่ง༘༻༔ĂʼnIJ༙པ..ĂʼnIJāĥับไปเที่ยวเล่นต่อดีกว่า” พูดĈĚมันก็เ཈༨གྷจากไป

 

เมื่อจิ้นเฟิงจากไป ซีว่างได้เพียงแต่ĪňIJĢหัวāıĚĄħIJġ༘༻༔รู้เดียงสาของน้องชายตนŀĭć

.

.

Łĥİแล้ววันรุ่งĂĶʼnęก็ġIJถึง

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK