เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 27 คำสัญญาของซีว่าง ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
ཚ༯ཕฝากŀĈʼnIJ , เผื่อพรุ่งนี้..ŀĈʼnIJต้องใช้มันต่อเข้ากับแขนཚ༯ཕŀĈʼnIJเอง , แต่༘༻༔แน่..สิ่งที่จะขาดในวันพรุ่งนี้ , อาจมิใช่แขนཚ༯ཕŀĈʼnIJ..แต่อาจเป็นคอཚ༯ཕŀĈʼnIJ

ŀġķňĭซีว่างเห็นแขนที่โยนġIJพร้อมคำขู่ཚ༯ཕฮั่วฉิน มันมิเพียง༘༻༔โกรธ มันเพียงแต่สลดŃĈ

ซีว่างŀĔĴęเข้าńěหยิบแขนข้างęıʼnęĂĶʼnęġIJ ใช้ไอปราณธาตุགྷ༓༩ เร่งอุณหภูมิให้ติดลบ ཁ༷༔༯༺พลังเหมันต์จนġķĭข้างęıʼnęมีགྷ༓༩แข็งเกาะ

ก่อนที่มันจะก้มġĭćġķĭคู่นี้ และโยนńěให้จูจิน “ข้าวาน༾༧༔จินฝากเอาแขนข้างนี้ńěให้ŀĈʼnIJཚ༯ཕมันที ཆ༦ཕจะ༘༻༔ĪIJġารถต่อ༘཈༓ติดŁĥʼnħ อย่างน้อยก็เป็นཚ༯ཕมัน มันจะเอาńěทำอย่างไรต่อ ก็สุดŁĥʼnħแต่มัน”

ก่อนที่จะġĭćńěที่ ฮั่วฉิน ด้วยĪIJĢตาเวทนา

“ช่างน่าสงสารมันผู้นี้นัก..ที่ŀĈʼnIJทำให้มันพิการ , ཇ༯གྷเด็ก ๆ ŀĈʼnIJคงเก็บกดġIJ༱༹༥༯บิดา༱༹༥༯ġIJรดาཚ༯ཕŀĈʼnIJ..༘༻༔เคยคอยสั่งสอน , ŀĈʼnIJཆ༦ཕ༘཈༓เป็นĄęเช่นนี้..༱༹༥༯ว่าŀĈʼnIJกำพร้า ?”

ŀĈʼnIJวอนŁĥʼnħ!!” ฮั่วฉินพุ่งใส่ซีว่าง หยิบดาบཚ༯ཕมันĭĭāġIJ ไอเพลิงĭĭāġIJจากดาบ ชัดเจนว่าเป็นอาวุธปราณธาตุ

ซีว่างชักกระบี่ĭĭāġIJพุ่งเข้าหาฮั่วฉินเช่นกัน วาดกระบี่Łėćńěที่หน้าอกཚ༯ཕมัน

“พวกŀĈʼnIJทำอะไร!!”

༜༺༵༔ชิงพุ่งเข้าġIJอยู่ระหว่างมันสองĄę ใช้นิ้วġķĭཚ༯ཕมันėıʼnćสองข้าง จับดาบและกระบี่ཚ༯ཕėıʼnćสองĄęและเหวี่ยงมันėıʼnćสองĄęĭĭāńě

“หากŀĈʼnIJสองĄęอยากห้ำหั่นกัน..ก็เก็บแรงไว้วันพรุ่ง” ༜༺༵༔เทียนตะคอกĭĭāġIJด้วยĄħIJġโกรธ มันมิ༘཈༓โกรธซีว่าง แต่เป็นĄħIJġโกรธที่มีต่อ༮༫༑༵ན༨གྷเพียงผู้เดียว

༜༺༵༔ชิงġĭćńěที่༮༫༑༵ན༨གྷด้วยĪIJĢตาอาฆาตอย่างġIJŀĞģIJİมันเป็นผู้ที่ตัดแขนཚ༯ཕมู่หวังĨĴĩĢŌพร༲༹༹༵མ༐ĪĹćཚ༯ཕสำนักตนเอง

“นึก༘༻༔ཆ༦ཕว่าฮั่วเจี้ยวอวิ๋นบิดาཚ༯ཕŀĈʼnIJ..จะมีลูกที่ระยำเช่นŀĈʼnIJ , ไสหัวńě..ก่อนที่ข้าจะมิมีĄħIJġĭĔทนเหลืออยู่” ก่อนที่จะโยนดาบเพลิงཚ༯ཕฮั่วฉินกลับńěให้มัน “ńě !!” དྷ༪༺ชราตระคอกไล่มัน

ฮั่วฉินġĭćńěที่ ༜༺༵༔ชิงอย่างมิเกรงกลัว ก่อนจะāĥňIJħต่อདྷ༪༺ชราว่า “ที่ข้าจะจากńěมิใช่เกรงกลัวต่อŀĈʼnIJ..แต่ข้าขอག༯ཛเอาไว้ , พรุ่งนี้ĨĴĩĢŌอีกĄęཚ༯ཕŀĈʼnIJ..คงจะ༘཈༓หายŃĈเป็นวันสุดėʼnIJĢ” ก่อนที่มันจะแสยะยิ้มĭĭāġIJ Łĥʼnħเร่งฝีเท้าวิ่งจากńě

༜༺༵༔ชิงġĭćดูมันสักพัก ก่อนที่จะหันหลังġĭćġIJที่ซีว่าง

“กระบี่ŀĈʼnIJ..หħćหลง” དྷ༪༺ชราŀĔĴęเอากระบี่ġIJมอบให้དྷ༪༺หนุ่ม ཆ༦ཕในགྷ༓༩ŀĪĵĢงจะมีĄħIJġขุ่นมัว แต่༘༻༔༘཈༓เกิดŀĞģIJİདྷ༪༺หนุ่ม

ཇ༪༻ข้าġIJ༜༺༵༔เทียนāĥňIJħกับซีว่าง ก่อนจะหันġĭćńěที่สหายཚ༯ཕདྷ༪༺หนุ่ม “พวกŀĈʼnIJอยู่ที่นี่..อย่าคิดཇ༪༻พวกข้าġIJ

ŀīĥňIJสหายཚ༯ཕซีว่างพยักหน้าเล็กน้อย ŀġķňĭเห็นเช่นęıʼnę དྷ༪༺ชราจึงŀĔĴęนำńě

ซีว่างพยักหน้าให้สหายเล็กน้อย และŀĔĴęཇ༪༻དྷ༪༺แก่ที่ŀĔĴęนำหน้าńěติด ๆ

དྷ༪༺ชราพาซีว่างńěที่ห้องพักཚ༯ཕตัวདྷ༪༺หนุ่มเอง ก่อนที่དྷ༪༺แก่จะŀĔĴęนำเข้าńěในห้อง ซีว่างŀĔĴęཇ༪༻เข้าńě༘༻༔ห่าง ก่อนที่༜༺༵༔ชิงจะหยุดŀĔĴęแต่มิ༘཈༓หันġIJġĭćདྷ༪༺หนุ่ม ༘཈༓แต่ก้มหน้าเหġķĭนคิดอะไรบางอย่าง

ซีว่างเห็นเช่นęıʼnęจึงāĥňIJħถามในทันที

“ท่านŀĈʼnIJสำนักเรียกข้าġIJคุยเป็นการ༲༔༵གྷตัว , ท่านมีเรื่องอันใดกับข้า ?”

དྷ༪༺ชรามิ༘཈༓ตอบทันที ġĭćหน้าཚ༯ཕซีว่างเล็กน้อย ཇ༯གྷนี้༜༺༵༔ชิงęıʼnę༹༣้สึกŀĪĵĢดายและอึดอัดอย่างġIJก มันแสดงĭĭāġIJทางสีหน้า

“ท่านมีเรื่องใดหนักอกหนักŃĈ.. , โปรดག༯ཛต่อข้าเถิด..ข้ามิสบายŃĈ” ซีว่างāĥňIJħต่อདྷ༪༺ชรา

ก่อนที่དྷ༪༺ชราจะถอนŃĈĭĭāġIJ สูดĥġīIJĢŃĈเล็กน้อย Łĥʼnħสบตาཚ༯ཕདྷ༪༺หนุ่ม

“พรุ่งนี้ŀĈʼnIJยอม༛༾༓เถิด..” དྷ༪༺ชราāĥňIJħ

“ยอม༛༾༓? .... ท่านคิดอันใด , ข้ามิมีทางยอม༛༾༓” ซีว่าง༹༣้สึกมึนงงกับདྷ༪༺ชราอย่างġIJėıʼnć ๆ ที่༜༺༵༔ċĴćควรจะดีŃĈ และต้องการที่จะให้มันชนะเป็นที่สุด

“ข้าเองก็มิอยากāĥňIJħเช่นนี้ต่อŀĈʼnIJ , เพียงแต่...” དྷ༪༺ชราหันหลบหน้าདྷ༪༺หนุ่ม ก่อนจะāĥňIJħต่อว่า “หากŀĈʼnIJĪIJġารถชนะมัน༘཈༓โดยมิมีการสูญŀĪĵĢ.. คงจะเป็นเรื่องที่ดีนัก , ༱༹༥༯หากŀĈʼnIJพ่าย༛༾༓โดยมิŀĪĵĢอะไร..ข้าก็คงมิพูดเช่นนี้ , แต่ข้าคิดว่ามันคงมิง่ายดายเช่นęıʼnę

“เรื่องนี้ཅ༔༪གྷ༻༨เข้าŃĈ.. , ต่อให้ข้ายอม༛༾༓..อย่างไรในวันต่อ ๆ ńě , ข้าและมันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องสะสางกันเป็นการ༲༔༵གྷตัวอยู่ดี..สู้ทำให้มันจบ༼༪༺ในพรุ่งนี้ , เป็นการĔĵėĵňสุด” ซีว่างāĥňIJħĭĭāńěด้วยท่าทีที่มุงมั่น ĪIJĢตาཚ༯ཕมันกระจ่างใสยิ่งนัก

ŀĈʼnIJต่างหากที่༘༻༔เข้าŃĈเรื่องอันใด , ตัวཚ༯ཕ༮༫༑༵ན༨གྷ... , มิใช่แค่ฮั่วฉิน..แต่เป็นตระกูลมันที่ข้าเป็นห่ħć..” དྷ༪༺ชราส่ายหัวเล็กน้อย

ŀĞģIJİŀīĕĸใดจึงเป็นเช่นęıʼnę..มันพิเศษอย่างไร ?”

ŀĞģIJİཇ༯གྷนี้ตระกูลเพลิง༲༹༹༵མ༐..มีอำนาจġIJġIJยมหาศาลนัก , ฮั่ว ċĴć ผู้นำตระกูล༱༷༫ཛཚ༯ཕพวกมัน..เป็นหนึ่งในสองཚ༯ཕขุนพล..ยั้งรั้งตำแหน่งราชค༹༣Łīňćวังหลħć..และฮั่วเสี่ยวอวิ๋นęıʼnę..ก็เป็นบุตรĄęโปรดཚ༯ཕมัน..มันจึง༘཈༓ġIJเป็นผู้นำตระกูลที่เġķĭงใหญ่Łīňćนี้” དྷ༪༺ชราāĥňIJħĭĭāġIJด้วยĄħIJġอึดอัด

ซีว่าง༘཈༓ĢĴęดังęıʼnęก็มิ༘཈༓แปลกŃĈ ŀĞģIJİในĭĔีตĄęཚ༯ཕตระกูล༱༷༫ཛėıʼnć 6 ęıʼnę ཀ༷ัดกันมีตำแหน่งĪĹć ๆ ในราชสำนักอยู่ตลĭĔ

แต่ที่มันแปลกŃĈคือ ŀīĕĸใด..ผู้ที่องค์ราชาไว้วางŃĈให้เป็นราชค༹༣ ཆ༦ཕมิดูแลตระกูลมันให้ดีŁĥʼnħยังཁ༷༔༯༺ให้มีเนื้อร้ายเช่นนี้ ทำให้ตระกูลเสื่อมŀĪĵĢชื่อŀĪĵĢ༘཈༓

ŀĞģIJİŀīĕĸนี้..ในเġķĭงรากนาคาęıʼnę..ต่อให้มีท่านŀĈʼnIJġķĭงที่ตงฉินเพียงใด , แต่ก็มิอาจทานอำนาจཚ༯ཕตระกูลเพลิง༲༹༹༵མ༐༘཈༓” ( ตงฉิน = ซื่อสัตย์ , ċķňĭĕģć )

ก่อนที่དྷ༪༺ชราจะหันกลับġIJġĭćซีว่าง Łĥʼnħġĭćńěในตาཚ༯ཕมันเป็นการขอร้อง

ŀĈʼnIJคือรุ่นหลังŁīňćสำนักภพจันทรา..อนาคตŀĈʼnIJมิอาจคาดเดา༘཈༓ , ข้าขอร้องโปรดยอม༛༾༓เพื่อรักษาอนาคตཚ༯ཕŀĈʼnIJเองและเพื่อสำนักཚ༯ཕเรา” แววตาཚ༯ཕདྷ༪༺ชราเศร้าสร้อยเป็นอย่างġIJก มันคาดหวังให้དྷ༪༺หนุ่มęıʼnęชนะการแข็งขันในครั้งนี้เป็นอย่างġIJก แต่เพื่อตัวདྷ༪༺หนุ่มและĄħIJġก้าวหน้าཚ༯ཕสำนักในอนาคต มันจำเป็นต้องāĥňIJħขอร้องเช่นนี้ĭĭāġIJ

ซีว่างġĭćńěยังตาདྷ༪༺แก่ มันก็รับ༹༣ཆ༦ཕĄħIJġเป็นห่ħćใยจากŃĈจริง มิ༘཈༓เสแสร้ง ก่อนที่มันจะāĥňIJħวาจาด้วยอารมณ์ที่อ่อนลงและเต็มńěด้วยŀīĕĸཀ༷

“ข้าคงต้องขออภัยท่านในĄħIJġดื้อรั้นในครั้งนี้ , ข้าสัญญาต่อมู่หวังว่าจะแก้แค้นให้แก่มัน..Łĥʼnħข้าสัญญาด้วยศักดิ์ศรีลูกผู้དྷ༪༺ཚ༯ཕข้าแก่มัน , หากข้าผิดคำสัญญา..ท่านยังจะคาดหวังการใดใน༼༪༺ภาคหน้ากับข้า༘཈༓อยู่༱༹༥༯༘༻༔ ?”

Łĥʼnħข้าก็༘཈༓ให้สัญญาไว้กับหญิงสาวผู้หนึ่ง..ว่าจะช่วยเหลือนาง..ŀĞģIJİนางมีพระคุณต่อข้า..ข้าจึงยัง༘༻༔ĪIJġารถตาย༱༹༥༯พิการ༘཈༓ในཇ༯གྷนี้ , โปรดท่านวางŃĈ , ĊĵħĴĕཚ༯ཕข้า..ข้ายังมิว่างที่จะนำมันńěทิ้งในཇ༯གྷนี้༘཈༓

หลังจากพูดจบ มันก็ทำŀĪĵĢงเบา ๆ แต่หนักแน่นก่อนจะāĥňIJħประโยคต่อńěกับདྷ༪༺ชรา

“ข้าสัญญาต่อท่าน..ข้าจะมิตายในการประลองวันพรุ่งนี้ , ཆ༦ཕข้ารับปากཅ༔༪གྷ༻༨༘཈༓ว่าข้าจะชนะ..แต่ข้ามั่นŃĈว่ามันมิอาจสังหารข้า༘཈༓” ซีว่างทุག༯ཛตัวเอง ด้วยĄħIJġมั่นŃĈ āĥňIJħĭĭāńěด้วยŀĪĵĢงที่แจ่มใส่ชัดเจน

དྷ༪༺แก่ถอนŃĈเล็กน้อย Ĉʼnĭćńěที่དྷ༪༺หนุ่มด้วยĪIJĢตาเศร้าหġĭć

“ข้าคงห้ามŀĈʼnIJมิ༘཈༓จริง ๆ , เอาเป็นว่า..พรุ่งนี้หากมีบางอย่างผิดพลาด..ขอให้ŀĈʼnIJจำไว้ , ข้าอยู่ข้างŀĈʼnIJและจะคอยปกป้องŀĈʼnIJสุดฝีġķĭདྷ༪༺ชรายกġķĭġIJตบไหล่ཚ༯ཕซีว่างเบา ๆ Ĉʼnĭćġĭćด้วยĄħIJġเป็นห่ħćปรานบิดาเป็นห่ħćบุตรཚ༯ཕตน

“ข้า༘཈༓แต่หวังว่า..จะมิเกิดŀīĕĸการณ์เช่นęıʼnę..หħćหลงཚ༯ཕข้า”

“โปรดท่านวางŃĈ..ต่อให้มันĪIJġารถตัดแขนཚ༯ཕผู้ใดġIJġIJġIJยเกินจะนับ༘཈༓ , แต่แขนཚ༯ཕข้า...ข้า༘༻༔อนุญาต..มันก็มิĪIJġารถเอาńěจากข้า༘཈༓” ซีว่างāĥňIJħสัญญาพร้อมกลับทุบńěที่กลางอกཚ༯ཕมัน

ŀġķňĭเห็นདྷ༪༺หนุ่มมั่นŃĈเช่นęıʼnę དྷ༪༺ชราก็เบาŃĈลงńěเล็กน้อย

ŀĈʼnIJพักผ่อนเถิด..ŀĈʼnIJต้องเก็บแรงวันรุ่ง , ข้าขอตัว” ก่อนที่དྷ༪༺ชราจะบีบไหลདྷ༪༺หนุ่มเล็กน้อย และŀĔĴęĭĭāġIJ

ŀġķňĭདྷ༪༺แก่ŀĔĴęĭĭāห้องńě ŀīĥňIJสหายཚ༯ཕདྷ༪༺หนุ่มก็เข้าġIJในทันใด

ཇ༯གྷนี้༼༪༺ในห้อง นอกจากซีว่าง ༻༧༯༺༣༔ 5 ผู้ ༾༧༔น้อง༜༺༵༔ เฟิงอวิ๋น ĈĴʼnęŀğĴć และ จูจิน

“พวกŀĈʼnIJคงอยากทราบว่า..ŀĈʼnIJสำนักพูดการใดแก่ข้า” ซีว่างāĥňIJħทันที ที่สหายཚ༯ཕมันรีบเข้าห้องġIJหลังจากŀĈʼnIJสำนักĭĭāńě

“หากเป็นเรื่องสำคัญ..ŀĈʼnIJก็มิต้องŀĥňIJ , แต่หาก༘༻༔..ŀĈʼnIJโปรดไขĄħIJġข้องŃĈแก่ข้าเถิด” เฟิงอวิ๋นāĥňIJħต่อซีว่างด้วยท่าทางสุภาพ

ซีว่างจึงŀĥňIJėıʼnćหมดให้พวกมัน༘཈༓รับ༹༣้ ยกเว้นเรื่องหญิงสาวที่มันག༯ཛāĥňIJħต่อ ༜༺༵༔ชิง

“เห๊อะ...Ąęตระกูลฮั่ว , อำนาจล้นฟ้าปรานใด..ཆ༦ཕทำการหยาบช้า༘༻༔อายฟ้าอายดิน༱༹༥༯อายต่อบรรพบุรุษཚ༯ཕมัน” ༜༺༵༔༹༣āĥňIJħĭĭāġIJด้วยĄħIJġโกรธยิ่งนัก

“ข้าคิดว่าพวกมันน่าจะแอบอ้างเรื่องต่าง ๆ ĂĶʼnęġIJเอง , โดยที่ท่านราชค༹༣มิทราบ” เย่วเทียนāĥňIJħค้านཇ༯གྷน้องสาวตน

สอง༾༧༔น้องตระกูล༜༺༵༔༘཈༓แต่Ĉʼnĭćหน้ากัน ทำตาขวางใส่กันเหġķĭนจะคุยกันทางĪIJĢตา ซีว่าง༘཈༓แต่ส่ายหน้ากับŀīĕĸการณ์นี้

Łĥʼnħท่าน༾༧༔จะทำเช่นใดต่อ ? ท่านมั่นŃĈġIJกน้อยเพียงใด..ในวันพรุ่งนี้” ĈĴʼnęŀğĴćāĥňIJħถามด้วยĄħIJġเป็นห่ħć

ŀĈʼnIJมิต้องห่ħćแทนมันหรอก..ถ้ามันมิมั่นŃĈ..ŀīĕĸใดมันจึงกล้ารับปากท่านŀĈʼnIJสำนัก” เฟิงอวิ๋นāĥňIJħปลอบสหายཚ༯ཕมัน

ཇ༯གྷนี้ข้าĪIJġารถปะฝีġķĭกับ..ผสานโลการะดับ 4 ༘཈༓อย่างŀėňIJเทียม , แลข้ายังมีอาวุธħĴččIJēที่ĪIJġารถต่อสู้ข้ามระดับ༘཈༓อีกด้วย” ซีว่างāĥňIJħต่อสหายตนเอง

ŀġķňĭ༘཈༓ĢĴę..ŀīĥňIJสหายมันต่างตกŃĈġIJก ที่มันĪIJġารถชนะŀīĥňIJผสานโลกา 2 ༱༹༥༯ 3 āŇęňIJĕāŃĈŁĥʼnħ นี่มันĪIJġารถต่อกรกับผู้ที่มีพลังเหนือཛ༵༔༪ęıʼnę ༘཈༓อีกཚ༫༓གྷཆ༦ཕสองཚ༫༓གྷ อัจฉริยะ..นี่มันอัจฉริยะเหนืออัจฉริยะŁĥʼnħ..

“หากท่านāĥňIJħเช่นนęıʼnę..ข้าก็วางŃĈĈĴʼnęŀğĴćāĥňIJħ ก่อนจะĞĹĔĕĴĔĕĥཛ༵༔༪ “แปลว่าพรุ่งนี้ข้าเล่นพนันข้างท่าน༘཈༓..มิมีปัญหาใช่༱༹༥༯༘༻༔

ŀġķňĭมันพูดจบมันก็ทำหน้าชั่วร้ายเล็กน้อย กำลังจินตนาการเรื่องเงินก้อนโตอยู่กับཚ༯ཕที่มันĪIJġารถซื้อ༘཈༓

“หากŀĈʼnIJจะเล่น..ข้าก็มิห้าม , แต่อย่าเล่นġIJġIJยนัก , คราก่อนข้าให้ŀĈʼnIJเล่นเพียงเล็กน้อย..ŀĈʼnIJกลับเล่นเพิ่มอีกŀėňIJตัว , จนนำปัญหาġIJสู่ข้า..ŀĈʼnIJจำ༘཈༓༱༹༥༯༘༻༔” ซีว่างāĥňIJħตำนิน้องདྷ༪༺ตนเอง

“มิต้องเป็นห่ħć..ข้าจะเล่นพอหอมปากหอมคอ , จะมิทำให้ท่านต้องเดืĭĔร้อน” แต่มันก็ยังทำสีหน้าชั่วร้ายเช่นเดิมพร้อมกับทำท่าถูกġķĭńěġIJ

ซีว่าง༘཈༓แต่ส่ายหน้าก่อนจะหันńěถามจูจิน

༾༧༔จิน..มันผู้ที่แขนขาดเป็นเช่นไรบ้าง”

ŀġķňĭ༘཈༓ĢĴęที่สหายตนถาม དྷ༪༺อ้วนཆ༦ཕกับจุดพูด༘༻༔ถูก ก่อนจะāĥňIJħด้วยགྷ༓༩ŀĪĵĢงหนักŃĈและเศร้าสลดว่า

“มันผู้ęıʼnęหลังจากแขนཚ༯ཕมัน..โดนฮั่วฉินตัดขาด , พอมันฟื้นĂĶʼnęġIJพบกับĄħIJġจริง , มันทนรับสภาพเช่นęıʼnę༘༻༔ไหว..จึงระเบิดพลังในร่างตนเพื่อข้าตัวตาย” ก่อนที่มันจะส่ายหน้าพร้อมกลับถอนŃĈเล็กน้อย " บิดาġIJรดาཚ༯ཕมันร้องห้มร้องไห้จะเป็นจะตาย , พวกมันร้องเรียนńěยังท่านŀĈʼnIJġķĭง , ท่านŀĈʼnIJġķĭงก็༘཈༓แต่ส่ายหน้า..และāĥňIJħคำขอโทษŀėňIJęıʼnę "

“ช่างน่าŀĪĵĢดายที่ต้องŀĪĵĢต้นกล้าดี ๆ..ผู้มีพร༲༹༹༵མ༐กลับโดนมันผู้เดียวทำร้ายให้หมดสิ้นอนาคต , ช่างน่าเวทนายิ่งนัก” ༜༺༵༔เทียนāĥňIJħพร้อมทำสีหน้าเศร้าสลด

“เห๊อะ... , ผิดจากที่ข้าག༯ཛ༱༹༥༯༘༻༔..Ąęตระกูลฮั่วมันก็ชั่วช้าเช่นนี้..ġIJแต่ไหนแต่ไร , ŀīĕĸใดท่านยังมิชินชากับเรื่องพันธุ์นี้” น้องสาวมันāĥňIJħŀġķňĭ༘཈༓ที พร้อมกลับĈʼnĭćหน้าńěหา༾༧༔དྷ༪༺ตนเอง

“เอาล่ะ ๆ , พวกŀĈʼnIJกลับńěก่อนเถิด..นี่ก็เย็นġIJŁĥʼnħ..ข้าจะ༘཈༓พักผ่อน” ซีว่างāĥňIJħขัด ก่อนที่สอง༾༧༔น้องจะถลึงตาใส่กันอีกหน

“เช่นęıʼnęพวกข้า༘༻༔รบกวน..เชิญŀĈʼnIJพักเอาแรงเถิด” เฟิงอวิ๋นāĥňIJħก่อนจะกวักġķĭเรียกสหายตนཇ༪༻ġIJและ ล็อกคอĈĴʼnęŀğĴćและลากมันཇ༪༻ńě

ŀġķňĭདྷ༪༺ŀīĥňIJสหายĭĭāจากห้องńě ซีว่างรีบนั่งขัดสġIJธิ Łĥʼnħ༲༔ཕจิตཚ༯ཕตนเองเข้าńěในโลกħĴččIJē ŀġķňĭġIJཆ༦ཕ༼༪༺ในโลกħĴččIJēཚ༯ཕมัน ก็ยังเห็นหญิงสาวนอนอยู่เช่นเดิม มันรีบŀĔĴęเข้าńěหานาง

ཇ༯གྷนี้หน้าตานางดีขึ้นเล็กน้อย ซีว่างลองตรวจชีพจรที่แขนนางดู ཇ༯གྷนี้ชีพจรเต้นผิดปกติเล็กน้อย แต่มิ༘཈༓เป็นอันตราย

“ข้าเจ็บŃĈตนเองยิ่งนัก..ที่ทำให้ŀĈʼnIJเป็นเช่นนี้” มันใช้ġķĭཚ༯ཕตนเองลูปหัวหญิงสาว Ĉʼnĭćġĭćด้วยĄħIJġเป็นห่ħć

“พรุ่งนี้ข้าต้องประลองแลกĊĵħĴĕ..ข้าปรารถนาคาดหวังให้ŀĈʼnIJฟื้นĂĶʼnęġIJ..คอยให้คำชี้แนะต่อข้ายิ่งนัก” มัน༘཈༓แต่Ĉʼnĭćหน้าไร้สติཚ༯ཕหญิงสาว

དྷ༪༺หนุ่มทำเพียงนั่งġĭćหน้านาง พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากพูดกลับนาง ཆ༦ཕแม้นางจะหลับมิ༘཈༓สติ มันทำเพียงŀėňIJęıʼnęตลĭĔ 1 ชั่วยามก่อน จะĥĸāĂĶʼnęġIJ ġĭćńěที่ŀĈʼnIJอสูรน้อย

“ดูแลนายหญิงŀĈʼnIJให้ดี , มีŀīĕĸอันใด..รีบร้องเรียกข้า”

“ฮูม ฮูม” มันขานรับพร้อมกลับยกงħćอันยาวཚ༯ཕมัน ชกńěที่༲༔༵གྷอกཚ༯ཕมันเอง พฤติกรรมช่างละไม้คล้ายŀĈʼnIJཚ༯ཕมันยิ่งนัก

ซีว่างเห็นเช่นęıʼnę จึงลูบหัวŀĈʼnIJอสูรน้อยเล็กน้อย ก่อนจะĭĭāġIJ༼༪༺นอก มันรีบทานอาหารและเข้านอนในทันที

วันรุ่งĂĶʼnęġIJཆ༦ཕ ซีว่างตื่นแต่เช้า รีบทานอาหารและเข้าńěในโลกħĴččIJēཚ༯ཕมัน หญิงสาวก็ยังหลับมิ༘཈༓สติ

ซีว่างŀĔĴęเข้าńěใกล้ ๆ ตรวจชีพจรཚ༯ཕนาง ཇ༯གྷนี้ชีพจรཚ༯ཕนางกลับġIJเป็นปกติเรียบร้อย แต่นางก็ยังมิฟื้น มัน༘཈༓แต่หวังว่า ęIJćĈİğķʼnęขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ก่อนĭĭāġIJจากโลกħĴččIJēཚ༯ཕมัน และมุ่งตรงสู่สนามประลองในรอบชิงชนะเลิศ

วันนี้สนามประลองที่มันประลองมิใช่สนามธรรมดา เป็นสนามใหญ่ที่ĪIJġารถจุĄę༘཈༓ราว 2 แสนĄę Łĥʼnħยังมีข่ายพลังป้องกันเพื่อขวางกั้นมิให้ผู้ชม༘཈༓รับบาดเจ็บจากการཁ༷༔༯༺พลังที่เล็ดลĭĔĭĭāġIJ ทำให้ผู้แข่งขันมิต้องกังวลกับĄęรอบข้าง

มันตรงńěที่ข้างสนาม ŀġķňĭโฆษกเห็นซีว่าง มันจึงรีบประกาศว่า ཇ༯གྷนี้དྷ༪༺หนุ่มอยู่ที่สนามเรียบร้อย

ที่ข้าสนามต่างมีสหายĄęสนิทཚ༯ཕมันรออยู่ มันจึงรีบŀĔĴęเข้าńěหา

พอซีว่าง..มันเจอหน้าཚ༯ཕĈĴʼnęŀğĴćน้องདྷ༪༺ཚ༯ཕมัน มันจึงāĥňIJħถามŀĈʼnIJน้องདྷ༪༺ตัวแสบཚ༯ཕตนทันที

“ว่าอย่างไร..ŀĈʼnIJเล่นข้างข้าńěŀėňIJใด” ซีว่างāĥňIJħถามในทันที

༮༨༮༨༮༨..มิเยอะŀėňIJใด” ก่อนที่มันจะโชว์ตั๋วที่มันńěŁėćข้าง༾༧༔དྷ༪༺ตนไว้ 10 ŃĚ จากโต๊ะพนัน 10 ŀĈʼnIJ

༻༫གྷ཈༣པ༪ཛĪIJĢตา ยĭĔรวมที่Łėćńěเพียง 10 ศิลาธาตุทอง ทำให้มันแปลกŃĈเล็กน้อย ที่น้องདྷ༪༺มันจะเล่นเพียงŀėňIJęıʼnę

“ข้าแปลกŃĈยิ่งนัก..ที่ŀĈʼnIJเล่นเพียงŀėňIJนี้ , ราคาต่อรองข้าŀėňIJใดกัน?”

༮༨༮༨༮༨ , เนื่องจากทุกรอบ..ŀĈʼnIJฮั่วฉินตัดแขนཚ༯ཕคู่แข่งมัน༘཈༓ทุกรอบŁĥʼnħยังชนะด้วยเวลาที่ว่องไว..กอบด้วยท่านมีพลังเพียง จิตโลกาཚ༫༓གྷที่ 4 จึงทำให้ราคาต่อรองอยู่ที่ Łėć 1 จ่าย 100” พอมันāĥňIJħจบก็เก็บŃĚสัญญาเข้าńěในเสื้อཚ༯ཕตนเอง

ซีว่าง༹༣้สึกโกรธเล็กน้อย ที่ราคาต่อรองཚ༯ཕมันเป็นรองฮั่วฉินġIJกเกินńě

ในขณะęıʼnęโฆษกก็ประกาศเรียกให้ผู้แข่งขันĂĶʼnęġIJบนเวทีประลอง

“ทางด้านซ้าย..ĨĴĩĢŌสำนักภพจันทราĄęแรกในรอบ 100 ěĵ , ที่ĪIJġารถเข้าġIJཆ༦ཕรอบชิงผู้ที่เป็นปรากฏการณ์ཚ༯ཕงานประลอง.. ผู้ที่มีพลังเพียงจิตโลกาཚ༫༓གྷที่ 4 แต่ĪIJġารถเข้าġIJཆ༦ཕรอบนี้༘཈༓ , པ༨༓གྷว่างงงงงงงงงงง”

ผู้ชมร้องเฮĭĭāġIJลั่นสนาม ในสนามมีแต่ŀĪĵĢงเฮและŀĪĵĢงชื่นชมต่อตัวมัน ཆ༦ཕแม้นามที่ถูกเรียกขานจะมิใช่นามที่แท้งจริงཚ༯ཕมัน แต่ซีว่างก็༹༣้สึกมีกำลังŃĈเพิ่มĂĶʼnęġIJ༱༷༪༺ŀėňIJนัก

“ฝังขวาġķĭ..ผู้ที่น่ากลัวและน่าเกรงขาม , ระดับฝีġķĭมิเป็นรองผู้เยาว์ผู้ใดในเġķĭง..ผู้ที่ĪIJġารถจบการต่อสู้ในเสี้ยวĥġīIJĢŃĈ ĨĴĩĢŌสำนักเพลิง༲༹༹༵མ༐..บุตรདྷ༪༺ŁīňćŀĈʼnIJสำนัก ฮั่วเจี้ยวอวิ๋น , ฮั่ว ฉินนนนนนนนนนนน”

ŀĪĵĢงร้องเชียร์ཚ༯ཕมันดังเหġķĭŀĪĵĢฟ้าผ่า ดังཛ༵༔༪ŀĪĵĢงเชียร์ต่อซีว่างġIJġIJยนัก

ŀġķňĭŀĔĴęĂĶʼnęġIJบนเวที ซีว่างและ ༮༫༑༵ན༨གྷก็Ĉʼnĭćหน้ากันปราน เป็นคู่แค้นกันġIJ༱༷༪༺ร้อยěĵ พร้อมที่จะกินเลืĭĔกินเนื้อกันทุกŀġķňĭ

“กฎกติกาในรอบนี้..มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย , หากผู้ใดหล่นĭĭāนอกเวทีและเท้าแตะพื้น..จะถือว่าพ่าย༛༾༓ในทันที , และหากผู้ใดล้มลง..มิอาจĥĸāขึ้น༘཈༓ใน 10 ĥġīIJĢŃĈ , ก็จะถูกปรับ༛༾༓ในทันทีเช่นเดียวกัน” โฆษกประกาศให้ėıʼnć ผู้ชมและผู้แข่งขันให้ทราบโดยทั่วกัน

“วันนี้ŀĈʼnIJอยากให้ข้า..เหลือ༲༔༵གྷใดཚ༯ཕŀĈʼnIJไว้ , รีบāĥňIJħġIJ..ก่อนที่ŀĈʼnIJจะมิเหลืออันใดเลย” ฮั่วฉินāĥňIJħต่อซีว่างด้วยท่าทียโส ĪIJĢตาġĭćเหยียดġIJที่ซีว่าง

“การพูดจาཚ༯ཕŀĈʼnIJ..ก็ยังเป็นเช่นเดิม , ༱༹༥༯บิดาŀĈʼnIJมัวแต่ดื่มเหล้าเคล้านารี..จนมิมีเวลาอบรมสั่งสอนŀĈʼnIJจริง ๆ ” ซีว่างāĥňIJħก่อนจะแสยะยิ้ม

“เริ่มการประลอง༘཈༓!!” ŀġķňĭโฆษกประกาศ มันėıʼnćสองรีบหยิบอาวุธŁĥʼnħพุ่งเข้าหากันในทันที

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK