เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 34 กิลด์นิวส์ ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“เจ้าคงมาจากทวีปรุ่งนภาเป็นแน่!!”

เมื่อ༘཈༓ยินམ༩༵༔༪ ‘ทวีปรุ่งนภา’ ĊIJĢหนุ่มรีบหัน༘ཁทางต้น༜༲༧༺ง จึงเห็นམགྷผู้༱གྷ༦༔ཕยืนอยู่ที่ซอกตึกแคบ ๆ แต่งกายสีĔijสนิททั้งĕıħ มีชุดคุมสีĔijปกปิดหน้าĕIJไว้ ระดับพลังอยู่ที่ เหยียบนภาขั้นที่ 2 (เวīIJģะดับเริ่มต้นขั้นที่ 2)

“ท่านเป็นŃĄģ ? , ŀīĕĸŃĔถึง...” ĊIJĢหนุ่มพูดยังไม่ทันจบ īčĴćชุดĔijก็༘཈༓กล่าวขัดไว้āňĭę

“เอาไว้ถึงเวลา..เจ้าก็པ༬รู้... , ༱༷༫ཕཔ༪ཛนี้ 3 วัน..པ༬มีཛ༪༹แข่งขันทดสอบฝีġķĭ , เพื่อเป็นผู้กล้า༘ཁทำཛ༪༹กำจัดอสูรģʼnIJĢตน༱གྷ༦༔ཕ , เมื่อเจ้าผ่านཛ༪༹ทดสอบแล้ว༲༪༻ารถĪıćīIJģอสูรตนęıʼnęกลับมา༘཈༓..ข้าཔ༬บอกเรื่องทุกอย่างแก่เจ้า...” āňĭęที่īčĴćชุดĔijཔ༬เดินถอยหลังเข้า༘ཁ༙གྷซอกตึกนั่น

“เดี๋ยวāňĭęผู้อาวุโส!!” ซี༵༔༪ཕรีบĕIJมเข้า༘ཁ

แต่พอมันวิ่งเข้า༘ཁ มันก็เห็นเพียงตอกแคบ ๆ ġķĔ ๆ มิมีผู้ใดอยู่ ‘นางหาย༘ཁ༘཈༓อย่างไร?’

‘กำจัดอสูรģʼnIJĢ? , นางĕʼnĭćཛ༪༹อะไรจากข้ากันแน่? , แล้วŀīĕĸŃĔนางจึงรู้จักทวีปรุ่งนภา’

ĊIJĢหนุ่มคิดไม่༯༯ཛกับเรื่องนี้ แต่༵༔༪นางอาจཔ༬รู้ทางกลับทวีปของĊIJĢหนุ่มก็เป็น༘ཁ༘཈༓ แต่ĕʼnĭćกลับ༘ཁปรึกษากับ༱༺༪ཕน่า༜༲༧༺āňĭę

ข้าĕʼnĭćลอง༘ཁหาข่าวཛ༪༹ล่าอสูรģʼnIJĢāňĭę

ที่ĊIJĢหนุ่มคิดŀĊňęęıʼnę༾༹าะมันཔ༬༘཈༓วางแผน༘཈༓༵༔༪པ༬ทำŀĊňęไรต่อ༘ཁดี มันจึงเดินทาง༘ཁที่ กิลด์นิวส์āňĭę เพื่อཔ༬หาข่าวเกี่ยวกับཛ༪༹ล่าอสูรģʼnIJĢ

เนื่องจากซี༵༔༪ཕ ไม่༲༪༻ารถอ่านภาษาของโลกนี้༘཈༓ มันจึง༘཈༓ทำཛ༪༹ถามทางของผู้མགྷ༘ཁเรื่อย ๆ จนมาสะดุดĕIJกับอาคาร༙༱ཏ༔หลัง༱གྷ༦༔ཕ

ĕıħอาคารęıʼnę ไม่ĕʼnĭćบอกก็รู้༵༔༪เจ้าของĕʼnĭćร่ำรวยนัก เ༾༹าะอาคารนี้༙༱ཏ༔ཛ༵༔༪อาคารที่อยู่รอบ ๆ 4 – 5 เท่า ĊIJĢหนุ่มจึงทราบ༘཈༓༵༔༪คือกิลด์นิวส์āňĭęตัดสินŃĈเดินเข้า༘ཁ༙གྷทันที

ที่นี่ęıʼnę..เป็นอย่างที่īčĴćสาวบอก༜༲༧༺อีก มันขายทุกอย่างจริง ๆ ภาย༙གྷęıʼnęมีหลากīĥIJĢซุ้มต่าง ๆ ༻༪ཛ༻༪༺ มีทั้งที่ขายอาวุธ ŀĪķʼnĭĜʼnIJ ทาส ༹༵༻༘ཁถึง สตรี༻༪ཛ༻༪༺หลากīĥIJĢนาง เนื่องจากมันไม่รู้༵༔༪ที่ใดรับซื้อข่าวสาร มันจึงเดิน༘ཁหาīčĴćสาวผู้༱གྷ༦༔ཕ ที่ยืนเหġķĭนผู้ที่มีอำนาจของสถานที่แห่งนี้ Īıćเกต༘཈༓จากŀĪķʼnĭĜʼnIJและกริยาที่คอยชี้นิ้วสั่งสิ่งต่าง ๆ ภาย༙གྷ

ŀĭňĭ...แม่นาง , พ༯཈ีข้าพึ่งมาใหม่ , ไม่ทราบ༵༔༪เจ้าพอཔ༬บอกแก่ข้า༘཈༓หรือไม่ , ༵༔༪ที่ใดที่ข้า༲༪༻ารถซื้อข่าวสารเล็กน้อย༘཈༓บ้าง”

พอ༘཈༓Īıćเกตนาง༙ཛ༷༓ęıʼnęนางเป็นམགྷหน้าĕIJบ้าน ๆ ང༹༹༻཈༪ผู้༱གྷ༦༔ཕ แต่ด้วยชุดและเครื่องประดับที่นางใส่ จึงทำให้นาง཈༣มีอำนาจและมีราศีขึ้นมาบ้าง ระดับพลังเพียงĈĴĕłĥāIJขั้นที่ 6 (ธรณีขั้นเริ่มต้นระดับ 6)

īčĴćสาวหันมามองĊIJĢหนุ่มด้วยหางĕIJ สำรวจตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า āňĭęยกปากขึ้น༙གྷเชิงเหยียดเล็กน้อย āňĭęཔ༬กล่าว༯༯ཛมาด้วยน้ำ༜༲༧༺งที่ไม่เป็นมิตร “ข้า༜༯ཕ

แม่นางผู้นี้..ไม่น่าคบค้าĪġĄġเป็นอย่าง༻༪ཛ , มองแต่รูปลักภายนอกของผู้อื่น ĊIJĢหนุ่มบ่นอุบบ่นอิบภาย༙གྷŃĈ

< เจ้า༵༔༪༜དྷ༔གྷęıʼnęไหม..༱༺༪ཕ.. > มันพูดเข้า༘ཁ༙གྷโลกวิญญาณด้วยความเคยชิน āňĭęཔ༬นึก༯༯ཛ༵༔༪ตอนนี้ īčĴćสาวęıʼnęมิ༘཈༓อยู่กับมันภาย༙གྷโลกวิญญาณ มันรู้สึกเหġķĭนขาดบางสิ่งบางอย่าง༘ཁ เหġķĭĕıħของมันตอนนี้ มีรูแหว่งขนาด༙༱ཏ༔ภาย༙གྷĕıħของมัน༜༯ཕ

“ข่าวข้าขายแพง༻༪ཛ..เจ้า༲༪༻ารถจ่ายไหว ?” āňĭęที่นางཔ༬พูด༾้༹อมยกคิ้วขึ้น เชิดหน้าสูงใส่มัน

แม่นางผู้นี้...ไม่รู้༵༔༪บิดามารดาของมันสอนมาŀĊňęไร , หากข้ามีบุตรŀĊňęนี้ ,པ༬པ༫གตีก้นให้เขียวช้ำเลย..คอย཈༣

ĊIJĢหนุ่มคิด༙གྷŃĈāňĭęཔ༬หยิบเหรียญทองขึ้นมา༱གྷ༦༔ཕเหรียญ “เท่านี่ข้า༲༪༻ารถซื้อ༘཈༓เท่าไรล่ะแม่นาง”

เมื่อเห็นเหรียญทอง กิริยาของīčĴćสาวจึงเปลี่ยน༘ཁจากหน้าġķĭเป็นหลังġķĭ

“เป็นผู้น้อยมีĕIJหามีแววไม่..ไม่ทราบ༵༔༪นายท่านเป็นผู้ใด , ข้าจึงทำกิริยาไม่เหมาะĪġ , โปรดท่านอภัยต่อཛ༪༹กระทำเมื่อครู่ด้วยเถิด” ตอนนี้จากสายĕIJรังเกียจเดียดฉันท์ กลายเป็นยิ้มแย้ม ก้มหน้าก้มĕIJĕňij กุมġķĭไว้ที่ĂʼnIJćหน้าของตน༜༯ཕ เป็นĜĥจากเหรียญทองเหรียญ༜཈༧༺༵เท่าęıʼnę

“…” ซี༵༔༪ཕถึงกลับปรับĕıħไม่ทันสำหรับกริยาที่เปลี่ยน༘ཁโดยฉับพลันŀĊňęนี้

“ข้าอยากรู้เรื่อง..ཛ༪༹ล่าอสูร༙གྷ༲༯ཕถึง༲༪༻วันนี้ , และཛ༪༹คัดเลือกผู้กล้า” ĊIJĢหนุ่มกล่าวด้วยน้ำ༜༲༧༺งนิ่งเฉย

“เป็นเรื่องนี้..มิยาก , เชิญท่านที่ห้องรับรองของข้าāňĭęāňĭęที่īčĴćสาวཔ༬เดินนำ༘ཁที่ห้อง ห้อง༱གྷ༦༔ཕที่ลักษณะ཈༣หรูหรากว้างขวาง

“เชิญนายท่านนั่งāňĭę , จัĪġิน!!” āňĭęที่นางཔ༬กล่าวเรียกบริวารของนางมาผู้༱གྷ༦༔ཕ “นำน้ำชาและอาīIJģ༵༔༪ཕมาบริཛ༪༹นายท่านผู้นี้ , เอาของที่ดีที่สุด” īčĴćสาวกล่าวเน้นམ༩༵༔༪ ‘ดีที่สุด’ ชัดเจนเพื่อให้ซี༵༔༪ཕรู้༵༔༪มันสำคัญเพียงใด

เมื่อเครื่องดื่มและของ༵༔༪ཕมาเสิร์ฟบริཛ༪༹เรียบร้อย īčĴćสาวจึงลุกขึ้น āňĭęกล่าวต่อĊIJĢหนุ่ม

ĕıħข้าน้อยมีนาม༵༔༪นิวเคลียร์..เป็นหัวหน้าผู้คุมของกิลด์นิวส์สาขาเġķĭงแกรี่” īčĴćสาวกล่าวด้วยวาจาที่สุภาพหน้า༜༲༧༺งที่นุ่มนวลที่ผ่านཛ༪༹ปั้นแต่งมาอย่างดี และยื่นġķĭมาให้ĊIJĢหนุ่ม

“...” ĊIJĢหนุ่ม༘཈༓แต่เงียบมิ༘཈༓แนะนำĕıħแก่īčĴćสาว และมิ༘཈༓ยื่นġķĭตอบ༘ཁ

เมื่อเห็นĊIJĢหนุ่มทำŀĊňęęıʼnę นางมิเพียงไม่łāģĘ นางยิ้ม༯༯ཛมาน้อย ๆ āňĭęཔ༬นำġķĭกลับมาไว้ĂʼnIJćĕıħāňĭęนั่งลง

“เรื่องཛ༪༹รับĪġัครทดสอบผู้กล้า..༘ཁจัดཛ༪༹อสูรģʼnIJĢęıʼnę , པ༬เริ่ม༙གྷอีก༲༪༻วันนี้..ระดับขั้นĕňij༙གྷཛ༪༹รับĪġัครคือระดับธรณีชั้นāĥIJćขั้นที่ 5 เป็นอย่างน้อย , หากคิดཔ༬ผ่านཛ༪༹คัดเลือกแบบแน่นอน , ข้าขอแนะนำคุณĊIJĢ༵༔༪ĕʼnĭćมีฝีġķĭระดับธรณีระดับสูงเป็นอย่างน้อย” (ธรณีระดับāĥIJć = ĈĴĕłĥāIJ , ธรณีระดับสูง = ĜĪIJęłĥāIJ)

“เพียงบอกข้ามา..༵༔༪สัตว์อสูรตนนี้มีที่มาอย่างไร , ระดับพลังเท่าใด , แล้วŀīĕĸŃĔจึงĕʼnĭćรับĪġัครผู้กล้า༘ཁทำཛ༪༹ĪıćīIJģ , ŀīĕĸŃĔถึงไม่ใช้ทīIJģของเġķĭ༙གྷཛ༪༹༘ཁล่าĪıćīIJģ?”

เมื่อ༘཈༓ยินที่ซี༵༔༪ཕถาม īčĴćสาวเพียงยิ้มเล็กน้อยāňĭęཔ༬กล่าววาจาด้วยน้ำ༜༲༧༺ไพเราะ

ŀģĵĢęคุณĊIJĢ.. , สัตว์อสูรตนนี้ęıʼnę..ที่มาไม่แน่นอน..แต่คาดเดากัน༵༔༪..มันขึ้นมาจากมหาĪġุทร..ทางทิศใต้ของเġķĭĂʼnIJćเคียง , แล้วระดับพลังมันอยู่ที่ , ธรณีระดับปลายขั้นที่ 6 ” (ธรณีระดับปลายขั้นที่ 6 = ĜĪIJęłĥāIJขั้นที่6)

īčĴćสาวหยุดพักหายŃĈเล็กน้อย āňĭęཔ༬กล่าวต่อ༵༔༪

“แล้วที่อาณาจักรมิ༲༔ཕīIJģ༘ཁ , เป็นเ༾༹าะมันมิใช่เġķĭงของพวกเรา , ท่านนายกของเġķĭงนี้..จึงมิอยากนำทīIJģ༙གྷปกĄģĭć༘ཁเสี่ยงอันตรายกับเġķĭงอื่น , จึงจัดཛ༪༹คัดเลือกขึ้นมา” īčĴćสาวกล่าวจบก็จ้องหน้าของซี༵༔༪ཕ เผื่อ༵༔༪มันཔ༬สอบถามอะไรอีก

“ยื่นġķĭเข้าช่วยเหลือโดยมิĕʼnĭć༜༲༧༺อะไร , ༘཈༓ทั้งชื่อ༜༲༧༺งและไม่༜༲༧༺ทั้งทīIJģ༙གྷปกĄģĭć , ช่างเป็นམགྷที่เจ้าเล่ห์นัก” ซี༵༔༪ཕพูดขึ้นมาลอย ๆ

“เป็นอย่างที่ท่านกล่าวมา..ท่านช่างฉĥIJĔหลักแหลมยิ่งนัก , ข้าน้อยนับถือ ๆ ” พอ༘཈༓ทีนางรีบกล่าววาจาประจบสอพลอ༙གྷทันที

ซี༵༔༪ཕรู้สึกรังเกียจนางยิ่งนัก แต่ก็มิ༘཈༓แสดงสีหน้า༯༯ཛ༘ཁ āňĭęมันཔ༬กล่าวถามต่อīčĴćสาวต่อ

“แล้วมันรับĪġัครที่ใดเวลาใด?”

ŀģĵĢęคุณĊIJĢ , ที่ทำཛ༪༹ทดสอบอยู่ที่..คฤหาสน์ของท่านนายกเวลาหลังเที่ยง”

ซี༵༔༪ཕใช้ความคิดเล็กน้อย ‘ทดสอบที่คฤหาสน์ของตน༜༯ཕ , เพื่อที่པ༬༘཈༓หาผู้มีฝีġķĭเผื่อภารกิจ༙གྷภายภาคหน้า..เจ้าเġķĭงผู้นี้ฉĥIJĔมิเบา

āňĭęที่ซี༵༔༪ཕཔ༬หยิบเหรียญทองขึ้น༻༪ཛองไว้ที่โต๊ะīĥIJĢเหรียญ เมื่อīčĴćสาวเห็นเหรียญŀīĥňIJęıʼnę นางก็ĕIJโตเป็นอย่าง༻༪ཛ กับจำนวนเหรียญทองที่ĊIJĢหนุ่มมี

“ต่อ༘ཁཔ༬เป็นคำถามที่พิเศษเล็กน้อย , หากเจ้าตอบ༘཈༓༱གྷ༦༔ཕคำถาม..ข้าให้༱གྷ༦༔ཕเหรียญ” āňĭęที่ĊIJĢหนุ่มཔ༬༚༺གྷเหรียญทองให้īčĴćสาว༱གྷ༦༔ཕเหรียญ “ค่าข่าวเมื่อครู่”

īčĴćสาวรีบคว้าไว้อย่างรวดเร็ว เหġķĭนกลัวเหรียญęıʼnęཔ༬หาย༘ཁ

“ข้อŁģā , เจ้ารู้จักทวีปรุ่งนภาหรือไม่?” ĊIJĢหนุ่มทำหน้าจริงจัง ༙གྷཛ༪༹ถามคำถามนี้

īčĴćสาวหลับĕIJคิด..สีหน้าเคร่งเครียด พยายามค้นความรู้༙གྷĪġองของนางอย่างหนัก āňĭęཔ༬ตอบด้วยน้ำ༜༲༧༺เศร้าสลด

“ข้ามิเคย༘཈༓ยินมาāňĭę” นาง༜༲༧༺ดายเป็นอย่าง༻༪ཛ แต่ด้วยศักดิ์ศรีของམགྷขายข่าว นางจึงมิอาจพูดจาโป้ปด༘཈༓

“ข้อ༲༯ཕ , เจ้าเคยพบམགྷที่หน้าĕIJทรง༜཈༧༺༵กับข้าหรือไม่ ŀĊňę ผมสีĔij ĕIJสีĔij” ที่ซี༵༔༪ཕถามแบบนี้ เป็นเ༾༹าะམགྷแผ่นดินนี้ มีĕIJสีฟ้า ส่วนสีผมไม่มีŃĄģสีĔijเลยสักམགྷ เผื่อīčĴćสาวเคยเห็นหรือทราบข่าว อาจཔ༬เป็นམགྷจากทวีปรุ่งนภาก็เป็น༘཈༓

“ข้ามิเคยพบเคยเห็น..མགྷŀĊňęท่านมาāňĭęīčĴćสาวกล่าวด้วยน้ำ༜༲༧༺งผิดหวังกับคำถามของĊIJĢหนุ่ม

“งั้นข้อสุดėʼnIJĢ , เจ้ารู้จักīčĴćชราที่แต่งกายสีĔijทั้งĕıħแล้วคุมหน้าด้วยผ้าคุมสีĔijหรือไม่ ĪĹćěģİġIJē...” ซี༵༔༪ཕพูดมิทันจบ īčĴćสาวก็กล่าวขัดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเ༾༹าะนางรู้༙གྷคำตอบนี้

“นางคือเอสเธอร์..ระดับพลังของนางอยู่ที่เวīIJģะดับเริ่มต้นขั้นที่ 2 , เรื่องระดับพลังนางมิแน่นอน , นางอาจཔ༬พัฒนาฝีġķĭ༘ཁอีกขั้นก็เป็น༘཈༓ , นางเป็นམགྷต่างถิ่น..มิเคยมีผู้ใดเคยเห็นหน้านางมาāňĭę , นางมีฉายา༵༔༪ เพลิงทมิฬล่าĪġบัติ” (เวīIJģะดับเริ่มต้นขั้นที่2 = เหยียบนภาขั้นที่2)

เมื่อทราบ༵༔༪นางคือผู้ใด ĊIJĢหนุ่มจึง༚༺གྷเหรียญทองให้īčĴćสาว 1 เหรียญ

“แล้วŀīĕĸŃĔนางจึง༘཈༓ฉายา༵༔༪ 'เพลิงทมิฬล่าĪġบัติ' , แล้วนางปรากฏĕıħครั้งŁģāเมื่อใด” ĊIJĢหนุ่มกล่าวถามต่อīčĴćสาว

เมื่อ༘཈༓ยินคำถามจากซี༵༔༪ཕ īčĴćสาวก็༘཈༓แต่มอง༘ཁที่เหรียญ༙གྷġķĭของซี༵༔༪ཕ ยังมิ༘཈༓กล่าวอะไร༯༯ཛมา

“หากเจ้าบอกข้า..ข้าཔ༬ให้เหรียญทองแก่เจ้า” ซี༵༔༪ཕ༚༺གྷเหรียญ༘ཁให้นางเหรียญ༱གྷ༦༔ཕ

เมื่อ༘཈༓เหรียญทอง īčĴćสาวจึงรีบบอกกล่าวต่อĊIJĢหนุ่ม “นางปรากฏĕıħครั้งŁģāเมื่อ 40 ཁ༧āňĭę แต่ตล༯཈ 40 ཁ༧ ไม่เคยมีผู้ใด༘཈༓เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนางเลยสักམགྷ , แล้วŀīĕĸĜĥที่นาง༘཈༓ฉายาęıʼnę..เ༾༹าะ༵༔༪นางཔ༬รับจ้างĕIJมหาของให้ผู้อื่น , และเวทมนตร์ที่นางใช้..มีแต่เวทย์ńğ , จึงเรียกนาง༵༔༪ เพลิงทมิฬล่าĪġบัติ” īčĴćสาวกล่าวāňĭęཔ༬ก้มมองเหรียญทองที่อยู่༙གྷġķĭของตน༜༯ཕ

นางมิเคยเผยโฉมให้ŃĄģเห็นตล༯཈ 40 ཁ༧ , และรับเฉพาะĕIJมล่าหาĪġบัติ..ช่างเป็นམགྷลึกลับโดยแท้

ซี༵༔༪ཕก้มลงมองเหรียญที่อยู่༙གྷġķĭของตอน༜༯ཕที่เหลืออยู่เพียง 3 เหรียญ āňĭęมันཔ༬กล่าวกับīčĴćสาว “เหรียญที่เหลือนี้ถือเป็นค่าน้ำชา”

āňĭęཔ༬༚༺གྷเหรียญทั้งหมด༘ཁให้īčĴćสาว แล้วกล่าว༵༔༪ “ข้อสุดėʼnIJĢจริง ๆ ผู้ที่ระดับพลังสูงสุดของเġķĭงนี้..อยู่ที่ระดับใด”

“เวīIJģะดับเริ่มต้นขั้นที่ 1 มีนาม༵༔༪ ŁĮģŌģĵň นายกŁĮģŌģĵňแห่งเġķĭงแกรี่” āňĭęที่īčĴćสาวཔ༬ยิ้มน้อย ๆ กับเหรียญทอง༙གྷġķĭตน༜༯ཕ

“ขอบŃĈเจ้า༻༪ཛ..หากมีโอกาสข้าཔ༬มาใช้บริཛ༪༹ใหม่” āňĭęที่ĊIJĢหนุ่มཔ༬เดิน༯༯ཛཔ༪ཛ༱༓༯ཕ༘ཁ

เมื่อเห็นĊIJĢหนุ่ม༯༯ཛཔ༪ཛ༱༓༯ཕ༘ཁ īčĴćสาวรีบĕIJ༘ཁāňĭęཔ༬ยื่นยันต์สื่อสารให้แก่ĊIJĢหนุ่ม “หากท่านมีเรื่องสงสัยอะไร..༲༪༻ารถเรียกหาข้า༘཈༓ทุกเมื่อ” āňĭęที่īčĴćสาวཔ༬ยื่นġķĭมาเพื่อหวังཔ༬པ༫གġķĭกับĊIJĢหนุ่ม

ซี༵༔༪ཕไม่สนŃĈเพียงแต่หยิบยันต์มา แล้วเดิน༯༯ཛมาโดยไม่༘཈༓สนŃĈต่อīčĴćสาวที่ยืนยื่นġķĭคอยเก้อเลยแม้แต่น้อย

ซี༵༔༪ཕรีบตรงกลับมาที่ที่พักของĕıħมัน༜༯ཕทันที และนำข่าวที่ทราบ༘ཁบอกแก่īčĴćสาว

“เอสเธอร์..เพลิงทมิฬล่าĪġบัติ , ช่างเป็นชื่อที่เฉยน่า཈༣īčĴćสาวตอบเมื่อ༘཈༓ยินที่ซี༵༔༪ཕกล่าวมา

“ข้าควรཔ༬ทำŀĊňęไรดี” ĊIJĢหนุ่มถามต่อīčĴćสาว

“เจ้าก็ĕʼnĭćĂʼnIJćานประลอง..หากชนะก็แค่พาข้า༘ཁกับเจ้า..เพื่อĪıćīIJģอสูรģʼnIJĢก็เท่าęıʼnę , ไม่เห็นมีเรื่องยากอันใด” īčĴćสาวตอบแล้วมองเหġķĭĊIJĢหนุ่มเหġķĭนมันเป็นམགྷโง่ผู้༱གྷ༦༔ཕ

ก็ใช่น่ะสิ..เ༾༹าะเจ้ามิใช่ผู้ที่༘ཁประลองแบบข้านิĊIJĢหนุ่มส่ายหน้ากับความเกียจคร้านของīčĴćสาว

“เอาล่ะเจ้า༯༯ཛ༘ཁ༘཈༓แล้ว , ข้าเหนื่อยล้าจากཛ༪༹เดินทาง..པ༬หลับพักผ่อน༜༲༧༺หน่อย” īčĴćสาวกล่าว༾้༹อมบิดĂĵʼnŀāĵĢĈ และโบกġķĭไล่ĊIJĢหนุ่ม

ซี༵༔༪ཕลุกเดิน༘ཁ༜ཁ༨཈ประĕĹ āňĭęཔ༬หัน༘ཁหาīčĴćสาว “เจ้าแน่ŃĈหรือไม่..ที่ไม่ĕʼnĭćཛ༪༹མགྷนวดคลายเส้นให้เจ้า” āňĭęĊIJĢหนุ่มཔ༬ยิ้มด้วยสีหน้าลามกให้īčĴćสาว āňĭęཔ༬เดิน༯༯ཛཔ༪ཛ༱༓༯ཕ༘ཁ ĕIJมมาด้วย༜༲༧༺งก่นด่า༵༔༪กล่าวของīčĴćสาว

ผ่าน༘ཁ༲༪༻วัน༲༪༻คืน ก็มาถึงเวลารับĪġัครรอบคัดเลือกของผู้กล้า

เนื่องจากมีประสบཛ༪༹ณ์จากཛ༪༹เดินทาง༘ཁกิลด์นิวส์ ĊIJĢหนุ่มจึงให้īčĴćสาวจัดหาམགྷนำทางให้มันผู้༱གྷ༦༔ཕ เพื่อที่པ༬༘ཁที่คฤหาสน์ของนายก༘཈༓ถูก

คฤหาสน์ของนายกęıʼnę ༙༱ཏ༔ཛ༵༔༪กิลด์นิวส์ถึง 3 เท่า ของตกแต่งภาย༙གྷ แตกต่างจากสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ภาย༙གྷġķĭงนี้ มัน཈༣มีราคาและสวยงามཛ༵༔༪༻༪ཛ༻༪༺นัก

พื้นที่กว้าง༙༱ཏ༔ŀĊňęนี้ , จึง༲༪༻ารถให้มาทดสอบที่นี่༘཈༓..ข้ามิแปลกŃĈเลย

མགྷนำทางของĊIJĢหนุ่ม พาเดินมาถึงตรงจุดรับĪġัคร เนื่องจากซี༵༔༪ཕไม่༲༪༻ารถเขียนใบĪġัคร༜༯ཕ༘཈༓ เจ้าམགྷนำทางจึงเป็นผู้ที่เขียนให้ ༱༷༫ཕཔ༪ཛเขียนใบĪġัครและทราบคร่าว ๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของงานนี้ ซี༵༔༪ཕจึงมอบสินน้ำŃĈให้แก่མགྷนำทางด้วยเหรียญทอง༱གྷ༦༔ཕเหรียญ แล้วให้มันกลับ༘ཁ

མགྷที่มาĪġัคร༘ཁงานล่าสัตว์อสูรนี้ęıʼnę མ༪཈༜཈༪པ༪ཛสายĕIJ ༻༧ཁ༹༬༻༪ཉ 100 ཛ༵༔༪མགྷ ระดับพลังอยู่ระดับĕňijสุดคือ ĜĪIJęłĥāIJขั้น 1 ไม่༜ཛ༨གྷ ĜĪIJęłĥāIJขั้น 8

แต่เนื่องจากซี༵༔༪ཕ༲༪༻ารถสู้ข้ามระดับ༘཈༓ 1 ĊňħćĊıʼnę ༾้༹อมกับมีกระบี่ตัดĔIJģIJ ซี༵༔༪ཕเมื่อถือกระบี่ ༲༪༻ารถต่อสู้กับระดับเหยียบนภาขั้นที่ 1 ༘཈༓อย่างสูสีเลยที༜཈༧༺༵ มันจึงไม่เกรงกลัวต่อམགྷที่อยู่ภาย༙གྷคฤหาสน์ของเจ้าเġķĭงเลยแม้แต่น้อย

เวลาผ่าน༘ཁราว ครึ่งདྷ༫༔༵ยาม ก็ปรากฏบุคคลผู้༱གྷ༦༔ཕ ท่าทาง཈༣องอาจ สวมชุดที่แปลกĕIJ༾้༹อมกับเครื่องประดับ༻༪ཛ༻༪༺ ระดับพลังอยู่ที่ เหยียบนภาขั้นที่ 1 ชัดเจน༵༔༪คือ นายกของเġķĭงนี้

“ข้าขอต้อนรับŀīĥňIJผู้กล้าทั้งīĥIJĢ , ข้าŁĮģŌģĵň..นายกของเġķĭงแกรี่แห่งนี้ , ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกท่าน༾้༹อมที่པ༬༘ཁล่าเจ้าอสูรģʼnIJĢเพื่อข้า”

นายกแฮรี่ęıʼnęพูดจาด้วยท่าทีองอาจĪġรูปร่างของมัน āňĭęཔ༬กล่าวต่อ༵༔༪

“เนื่องจากผู้ที่มาĪġัครęıʼnę..มี༻༪ཛ༻༪༺นัก , ข้าจึงตั้งกฎขึ้นมาข้อ༱གྷ༦༔ཕ..เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 མགྷเท่าęıʼnę..ที่པ༬เดินทาง༘ཁปราบอสูรģʼnIJĢ

พอพูดถึงตรงนี้ก็เกิด༜༲༧༺งดังขึ้นมาเล็กน้อยจากผู้ไม่เห็นด้วย และ༜༲༧༺งยินดีของผู้ที่บ้าཛ༪༹ต่อสู้

แต่นายกŁĮģŌģĵňมิ༘཈༓สนŃĈ มันเพียงแต่กล่าวต่อ༘ཁด้วยท่าทีเฉยเมย

“เราཔ༬ต่อสู้แบบพบกันหมด ŃĄģเหลือ 10 མགྷสุดėʼnIJĢ..ก็༲༪༻ารถ༘ཁปราบอสูรģʼnIJĢ༘཈༓ และทั้ง 10 མགྷ ėĵňŀīĥķĭģ༯཈ , ข้าཔ༬ตกรางวัลจากཛ༪༹ผ่านคัดเลือกรอบนี้อย่างงาม..แต่ห้ามฆ่ากันĕIJยถึงĊĵħĴĕ

āňĭęที่นายกཔ༬พูดด้วย༜༲༧༺งดังลั่น༵༔༪ “เริ่ม༘཈༓!!”เมื่อ༘཈༓ยินสัญญาณของนายก ผู้མགྷต่างกระโดดเข้าหาผู้ที่อยู่༙ཛ༷༓ĕıħ༜༯ཕที่สุดāňĭę เป็นอันดับŁģā

ซี༵༔༪ཕบิดĂĵʼnŀāĵĢĈเล็กน้อย āňĭęཔ༬หยิบตัดĔIJģIJ༯༯ཛมา แล้ว༚༺གྷ༘ཁĂʼnIJćหน้า “แรมที่ 4 ทลายจันทรา”

ซี༵༔༪ཕพุ่งใส่ทุกམགྷที่อยู่ภาย༙གྷลานęıʼnę ใช้สันดาปฟาด༘ཁที่ศีรษะให้พวกมันสลบ ผ่าน༘ཁเพียง 10 ĥġīIJĢŃĈ เท่าęıʼnę ŀīĥňIJผู้མགྷอยู่༙གྷลานแห่งนี้ต่างล้มกองเกลื่อนกĥIJĔ เหลือเพียงซี༵༔༪ཕผู้༜཈༧༺༵ที่ยืนหยัดอยู่เพียงผู้༜཈༧༺༵

เมื่อเห็นŀĊňęęıʼnę นายกŁĮģŌģĵňถึงกับตกตะลึงอย่าง༻༪ཛ มันไม่เคยเห็นผู้เยาว์ที่มีพลังเพียง ĈĴĕłĥāIJขั้นที่ 9 ༲༪༻ารถถล่มམགྷŀīĥňIJนี้༘཈༓ภาย༙གྷ 10 ĥġīIJĢŃĈ

“พวกกระจอกพวกนี้..เอา༘ཁก็มีแต่ถ่วงข้า!!” ซี༵༔༪ཕกล่าว༯༯ཛมาด้วยท่าทีไม่ใส่ŃĈนัก
--------------------------------------------------------
หมายŀīĕĸจากผู้แต่ง
ปล1.กิลด์นิวส์มาจาก NEWS ที่หมายถึงข่าวและยังพลิกเป็น NEW S ที่หมายถึงมีของใหม่ ๆ īĥIJĢชิ้น

ปล2.พอเห็นམགྷเยอะ ๆ ༹༵༻༙གྷที༜཈༧༺༵กันแล้วนึกถึงเรื่อง ฮันเตอร์ฮันเตอร์ ที่คิรัวมาĪġัครฮันเตอร์รอบ༲༯ཕ จึงขอยืมแนวคิดนี้มาหน่อยเน้อ..

ความคิดเห็น

COMMENT
3 เดือน ที่แล้ว

ขอบคุณครับ  อัพไวๆนะ

4 เดือน ที่แล้ว

แก้แล้วนะครับ ขออภัยที่ทำให้อ่านสะดุดจนเสียอรรถรส

4 เดือน ที่แล้ว

ระดับ เหยียบโลกามาจากไหน??

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK