เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 49 วีรบุรุษที่สาบสูญ
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  

1 ŀĔķĭęผ่าน༘ཁหลังจากซีว่างตཛ༷༘ཁŃęสูญสิ้นคงคา


ณ เมืองแกรี่


“หามันพบหรือńġň ?” ༜ཁ༕གྷเสียงของหญิง༲༪༵ที่เราཇ༔༪ཕคุ้นเคย ‘หยางགྷ༔༪’ ตอนęĵʼnใบ༱གྷ༓༪ของนางแฝงĄħIJġวิตกกังวลĭĢňIJćมาก ༾้༹อมกับกำลังཔ༓༯ཕ༱གྷ༓༪༘ཁยังชายหนุ่มผู้īęĶňć


“ข้าหาทั่วแล้วแต่หาńġňพบ” ไอเด็นตอบཛ༷ับ༻༪཈้วยสี༱གྷ༓༪ที่ģĹ้สึกผิด ร่างཛ༪༺ของ༻༫གྷཀ༯༻ད༣ག༘ཁมาก จากการĭĭāཇ༪༻หาชายหนุ่มที่หายĕıħ༘ཁจนแทบจะńġňมีเวลาทานอาหารและพักผ่อน


ńġňńĔʼnเรื่อง !!” หญิง༲༪༵ตวาดĭĭā༻༪཈้วยโทสะที่༾༹ั่ง༾ู༹ པ༓༯ཕด้วยตาŁĂŇćกร้าวཛ༷ับ༘ཁที่ชายหนุ่มตรง༱གྷ༓༪


“พวกเราพยายามเต็มที่แล้ว..༲༪༵น้อย , ข้าก็༜ཁ༕གྷห่วงมันńġňน้อย༘ཁཛ༵༔༪ŀĈʼnIJหรอก” ชายชราซูจินยี่ཛ่༷าวĭĭāมา ด้วยสี༱གྷ༓༪ที่ผิดหวัง จากการที่มันńġňĪIJġารถĭĭāཇ༪༻หาน้องชายของมันཔགพบńĔʼn


“แล้วเอสเธอร์เล่า..นางหาพบหรือńġň ?” หยางགྷ༔༪ཛ่༷าวĖIJġĭĭā༘ཁยังĄħIJġหวังสุดท้าย


“เมื่อครึ่งชั่วยามก่อน , ข้าพึ่งส่งข้อĄħIJġĖIJġนาง༘ཁ..ก็ńĔʼnคำตอบเดิมཛ༷ับมา” นายกแฮร์รี่ཛ่༷าวĭĭā༻༪཈้วยสี༱གྷ༓༪ที่จริงจัง


“นี่ก็īęĶňćŀĔķĭęแล้ว.. , ༜ཁ༕གྷ༘ཁńĔʼnหรือńġňว่ามันจะ...” นายกแฮร์รี่ཛ่༷าวĭĭāมายังńġňทันཔགประโยคหยางགྷ༔༪ก็ตวาดĭĭāมาสุดเสียง


“หุบปาก !! , ข้าģĹ้จักมันดี... , มันńġňมีทางจะตายง่าย ๆ เช่นนั้นแน่ !!” เสียงที่เปล่งĭĭāมาของหญิง༲༪༵ เต็ม༘ཁด้วยĄħIJġเกรี้ยวกราด แต่แววตาเต็ม༘ཁด้วยĄħIJġโศกเศร้าและกังวล


ขนาดเสี่ยวฮุ๋ย ŀĈʼnIJอสูรน้อยตཛ༷༘ཁŃęบึงนาคาสวรรค์ นางยังวิตกขนาดนั้น แต่นี่ซีว่างหาย༘ཁร่วมŀĔķĭę ńġňńĔʼnข่าวคราวแม้แต่น้อย นางยิ่งģĹ้สึกวิตกเสียยิ่งཛ༵༔༪ตอนอสูรน้อยตཛ༷༘ཁŃęบ่อน้ำŁīňćนั้นเสียĭĵā


“คุยกัน༘ཁตอนęĵʼnก็ไร้ĄħIJġหมาย..แยกย้ายทำงานของพวกŀĈʼnIJเถิด , ཁ༷༔༯༺นางไว้เพียงลำพัง..གྷ༔༪จะดีཛ༵༔༪” ซูจินยี่ཛ่༷าวĭĭāมา ༾้༹อมกับมอง༘ཁที่หญิง༲༪༵ด้วยแววตาที่แสดงཆ༦ཕĄħIJġ༜ཁ༕གྷห่วง


หลังจากสิ้นประโยคของชายชรา ทุกĄęཇ༔༪ཕหันหลัง༜཈༨གྷĭĭāจากที่Łīňćนั้น บางĄęก็มองหญิง༲༪༵ĭĢňIJćเห็นŃĈ แต่บางĄęก็มองนางดั่งกับเชื้อโรค ที่คอยแผ่เชื้อĄħIJġเกรี้ยวกราดตลอดเวลา


พอทุกĄęĭĭā༘ཁจากห้องŁīňćนั้น ŀĈʼnIJอสูรน้อยจึง༜཈༨གྷ༜ཚ༓༪༘ཁཚ༓༪ཕཛ༪༺ของนายหญิงของมัน ŃĊʼnćħćĢIJħ ๆ ของมันยื่น༘ཁลูบหลังหญิง༲༪༵ĭĢňIJćแผ่วเบา ģʼnĭćเสียงเบา ๆ ปลอบนางĭĭāมา “ฮุมม...ฮุมฮุม”


หญิง༲༪༵หัน༘ཁมอง༱གྷ༓༪มัน༜༷༕ཛน้อย ก่อนจะเอ่ยปากกับŀĈʼnIJอสูรน้อย ด้วยน้ำเสียงที่ĭňĭęโยน แต่แฝงĄħIJġเศร้าเสียŃĈไว้ “ฮุ๋ยน้อย..นายของŀĈʼnIJอยู่ที่ใด.....”


“ป่านęĵʼnŀĈʼnIJกำลังทำอะไรอยู่.. , หรือว่าŀĈʼnIJตาย༘ཁแล้วจริง ๆ ..” หญิง༲༪༵པ༓༯ཕมอง༘ཁที่เสี่ยวฮุ๋ย แต่นางมิńĔʼnคิดཆ༦ཕเรื่องใดเลย ęĭāจากซีว่างที่หายĕıħ༘ཁร่วม 1 ŀĔķĭę

.

.

.

ĚʼnIJęหลังīęĶňć ชายหนุ่มńĔʼnตื่นขึ้นบนเตียงที่ทำมาจากńġʼn ńġňมีแม้แต่หมอนรองหนุน มีเพียงผ้าห่มผืนบางที่ห่มกันลมหนาวให้มันอยู่


มันลุกขึ้นมาจากเตียงด้วยอาการงุนงง มองซ้ายขวาเพื่อสังเกตบางสิ่งบางĭĢňIJćที่อยู่ŃęĚʼnIJęหลังนั้น

 ‘ข้าอยู่ที่ใด...’ 

ก่อนที่มันจะลุกจากเตียง ༜཈༨གྷดูของཇ༔༪ཕ ๆ ภายŃęĚʼnIJę


ĚʼnIJęหลังęĵʼn༜ཁ༕གྷĚʼnIJęที่ทำจากńġʼn เตียงนอนมีสองเตียง ข้าวของเครื่องใช้ภายŃęĚʼnIJęนั้น แทบจะńġňมีให้เห็น ทางด้านขวามีเสียงน้ำไหลĭĭāมาĭĢňIJćแผ่วเบา


ซีว่างเร่งย่างก้าวĭĭā༘ཁภายęĭāĚʼnIJę เวลา ณ ตอนęĵʼnกำลังเช้าตģĹ่ รอบĕıħĚʼnIJęมีสวนผักผลńġʼn༜༷༕ཛ ๆ ถ้าตัดเรื่องĄħIJġซอมซ่อของĚʼnIJęหลังęĵʼn มันགྷ༔༪อยู่ยิ่งนัก ทั้งĘģģġĊIJĕĴ ทั้งเสียงน้ำไหลที่ทำให้ŃĈสงบนิ่ง


“โอ้ว..ŀĈʼnIJฟื้นแล้ว” เสียงĔıćมาจากด้านขวาของชายหนุ่ม ผู้ที่ŀģĵĢāมันนั้น ༜ཁ༕གྷชายชราอายุราว 50-60 ปี ཀ༻ขาวของมันนั้นขาวจนหมดหัว ༱གྷ༓༪ตาดูŃĈดีแต่ร่างཛ༪༺ผ่ายผอม ĕıħńġňสูงนัก


 ชายชรา༜཈༨གྷหลังค้อม༜ཚ༓༪มาหายชายหนุ่ม ก่อนจะཛ่༷าววาจาĭĭā༻༪཈้วยใบ༱གྷ༓༪ที่ยิ้มแย้ม “ŀĈʼnIJสลบ༘ཁęIJęพอĕıħเลยล่ะหนุ่มน้อย” มันยิ้มĭĭāมาཚཉ༬ที่พูดกับซีว่าง


พอมัน༜཈༨གྷ༜ཚ༓༪มาใཛ้༷ ๆ ก็สังเกตชุดที่มันสวมใส่ńĔʼnĭĢňIJćชัดเจนถนัดตา เสื้อผ้าของมันนั้นขาดแหว่งเสียง༲༔༵གྷใหญ่ ༛ཇ༔཈༣པ༪ཛ༱གྷ༓༪ตา ชายชราผู้ęĵʼnก็มิńĔʼnเหนียมอายต่อสิ่งที่ตนสวมเท่าไหร่ ดั่งกับชินชาต่อสิ่งที่มันสวมมาเนิ่นęIJęแล้ว


“ไหนให้ข้าดูสิ้..ไข้ของŀĈʼnIJลดหรือยัง” ก่อนที่ชายชราจะยื่นมือที่ผอมแห้งของมันขึ้นมา แตะที่หัวของชายหนุ่ม หลบตาแล้วพยายามเพ่งสมาธิ༘ཁที่ฝ่ามือของตนเอง


ก่อนที่มันจะยื่นมือลงมาจับที่ข้อมือของชายหนุ่ม ༱༷༫གตาเช่นเดิมและเพ่งสมาธิเช่นเดิม ก่อนจะลืมตาขึ้นมา แล้วยิ้มให้ชายหนุ่ม༜༷༕ཛน้อย


“ตอนข้าเจอŀĈʼnIJ..ไข้ŀĈʼnIJสูงมาก , เล่นซะข้ากับลูกชายของข้า..ńġňńĔʼnนอนทั้งคืน..ĕʼnĭćคอยเช็ดเนื้อเช็ดĕıħให้ŀĈʼnIJ” ชายชรายิ้มŃĈดีĭĭāมา ཚཉ༬ཛ่༷าวสิ่งที่เกิดขึ้นต่อชายหนุ่ม


“นั้นไงลูกข้า..อายุมันยืนยิ่งนัก , พอพูดཆ༦ཕ..ก็มาทันที” ก่อนที่ชายชราจะยกมือที่เหี่ยวย่นชี้༘ཁทางด้านซ้ายของชายหนุ่ม


ซีว่างจึงมองཇ༪༻มือที่ชายชราชี้༘ཁ ผู้ที่กำลัง༜཈༨གྷ༜ཚ༓༪หามันนั้น บนหลังแบกซากสัตว์บางĭĢňIJćห้อยཇ༪༻༻༪཈้วย ༾้༹อมกับŃęมือที่ถือดกระบี่สีดำเล่มīęĶňć


“ข้านึཛ༵༔༪ŀĈʼnIJจะńġňฟื้นขึ้นมาเสียĭĵā” บุตรชายของชายชราཛ่༷าวทักทันทีที่พบ༱གྷ༓༪ของซีว่าง ก่อนที่มันจะยื่นดาบเล่มนั้นให้ชายหนุ่ม ก่อนจะเอ่ยปากĚĭāมัน “พอดีข้าเห็นŀĈʼnIJ༱༷༫ག༘ཁหลายวัน , ข้าจึงถือวิสาสะหยิบยืมดาบของŀĈʼnIJ..༜ཚ༓༪༘ཁล่าสัตว์Ńęป่าก่อน , พอดีของเก่าของข้ามันพัง༘ཁ..พวกข้ายังńġňมีปัญญาจะซื้อของใหม่ , ŀĈʼnIJคงńġňว่าข้าหรอกนะ”


ก่อนที่ซีว่างจะรับดาบที่ยื่นมาให้มัน ด้วยอาการงุนงงสงสัย ༾้༹อมกับมองཛ༷ับ༘ཁที่ชายวัยཛ༷างĄęที่อยู่ตรง༱གྷ༓༪


บุตรชายของชายชรานั้น มันผิดกับชายชราลิบลับ ģĹปร่างของมันร่างใหญ่ཛ༪༺กำยำ ใบ༱གྷ༓༪กร้านแดด༜༷༕ཛน้อย แต่༱གྷ༓༪ตาของมันถือว่าńġňขี้ร้ายขี้เหร่เลยแม้แต่น้อย


“อ้อ..ข้ายังńġňńĔʼnแนะนำĕıħ , ข้ามีนามว่า ปีร์โล ༲༔༵གྷนั้นĚĴĔIJĂʼnIJ มีนามว่า ༯༫གྷ༜཈༹༯༪ ” มันཛ่༷าวแนะนำด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะยื่นมือĭĭāมาหาชายหนุ่ม


ซีว่างเห็นĔıćนั้นจึงยื่นมือเรียนแบบĭĭā༘ཁ ก่อนที่ปีร์โลจะจับมือของมันแล้ว ༜ཚ༺่าขึ้นลงเบา ๆ ก่อนจะเอ่ยěIJāĖIJġĭĭāมา “ว่าแต่ŀĈʼnIJมีนามว่าอะไร..สหายน้อย”


พอโดนĖIJġมันเช่นนั้น ซีว่างนิ่งเงียบ༘ཁ༜༷༕ཛน้อย ก่อนจะเอ่ยěIJāĖIJġĭĭā༘ཁ “ข้าńġňģĹ้..”


ก่อนที่มันจะรีบཁ༷༔༯༺มือจากปีร์โล แล้วเอามือขึ้นมากุมไว้ที่หัวของตนเอง “ข้าńġňģĹ้...ข้าńġňģĹ้ !!” น้ำเสียงของมันแฝงĄħIJġเจ็บปวดรวดร้าวĭĭāมา༾้༹อมกับร่างཛ༪༺ที่ŁĂŇćเกร็ง


ŃĈเย็นก่อน..ŃĈเย็น” ชายชรา༜ཚ༓༪มาཚ༓༪ཕหลังของชายหนุ่ม ก่อนจะใช้มือลูบหลังของมัน “ńġň༜ཁ༕གྷไร..ไว้ĄňĭĢคิดทีหลัง”


เมื่อโดนปลอบโยนเช่นนั้น ชายหนุ่มพลันสงบลง༜༷༕ཛน้อย ร่างཛ༪༺ĄňĭĢ ๆ ผ่อนคลายลง ก่อนที่มันลดมือลง แล้วཔ༓༯ཕ༘ཁที่ชายชราด้วยใบ༱གྷ༓༪ที่เจ็บปวด “ท่านģĹ้หรือńġň..ว่าข้า༜ཁ༕གྷใคร..”


ńġň༜ཁ༕གྷไร..ŀĈʼnIJคิดńġňĭĭāก็ńġň༜ཁ༕གྷไร..” ชายชราཛ่༷าวĭĭā༻༪཈้วยน้ำเสียงที่ĭňĭęโยน ก่อนจะมอง༘ཁที่บุตรชายของตนเอง Ěĭāཛ่༷าวต่อมัน “พาหนุ่มน้อยผู้ęĵʼnŀĈʼnIJ༘ཁཚ༓༪ཕŃęก่อน , เดี๋ยวพ่อจะหาน้ำให้มันดื่มสัก༱གྷ༔༯༺


ńĔʼnยินĔıćนั้น ปีร์โลจึงวางสัมภาระของมันกองไว้ที่พื้น༱གྷ༓༪ĚʼnIJę ก่อนจะหยิบกระบี่ของชายหนุ่มĭĭāจากมือมัน แล้วĄňĭĢ ๆ พยุงร่างཛ༪༺ที่ĭňĭęแอของชายหนุ่ม ཛ༷ับ༜ཚ༓༪༘ཁภายŃęĚʼnIJę ส่งมันลงบนเตียงĭĢňIJćแผ่วเบา


ŀĈʼnIJพักผ่อนก่อน..เพิ่งฟื้นขึ้นมา..ńġňควรจะคิดอะไรมาก , ประเดี๋ยวข้าจะหาอะไรให้ŀĈʼnIJทาน” มันཛ่༷าวĭĭā༻༪཈้วยเสียงที่ทุ้มนุ่ม༷༦ཛ แฝงĄħIJġ༜ཁ༕གྷห่วง༜ཁ༕གྷใยต่อชายหนุ่มĭĢňIJćมาก


ผ่าน༘ཁńġňęIJę มันก็นำอาหารมาวางไว้บนโต๊ะ ก่อนจะŀģĵĢāชายหนุ่มมาร่วมโต๊ะกับพวกมัน


อาหารบนโต๊ะนั้น มีแค่จานหลักīęĶňćĭĢňIJćกับซุปĭĢňIJćง่าย ๆ īęĶňćĭĢňIJć ตรงཛ༷างมีขนมปังเก่า ๆ ŁĂŇć ๆ วางอยู่ อาหารทั้งหมดทำมาจากสัตว์ที่ชายฉกรรจ์ล่ามาเมื่อคģĹęĵʼn


༜ཁ༕གྷĭĢňIJćไร..ŀĈʼnIJดีขึ้นแล้วหรือńġň ?” ชายชรา༯༫གྷ༜཈༹༯༪ ཛ่༷าวĖIJġĭĭā༻༪཈้วยĄħIJġ༜ཁ༕གྷห่วง
ซีว่างพยัก༱གྷ༓༪༜༷༕ཛน้อยตอบཛ༷ับ༘ཁ ༾้༹อมกับཔ༓༯ཕอาหารที่อยู่บนโต๊ะ ก่อนจะཛ༓༻༱གྷ༓༪ของมันลง༘ཁดมอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะ พอมันńĔʼnཛ༷ิ่นหอมของซุป มันจึงรีบยกขึ้น༻༪཈ื่มŃęทันที


พอน้ำซุป༜ཚ༓༪༘ཁŃęปาก เหมือนกับการเปิดสวิตช์กระเพาะของชายหนุ่ม มันรีบซดจนหมดถ้วย ก่อนจะหยิบอาหารจานหลักของมันขึ้นมากินĭĢňIJćตะཛ༷ะตะཛ༷าม


กริยาของชายหนุ่ม ทำให้ชายชราและบุตรชายของมัน ขำĭĭāมา༜༷༕ཛน้อย มิńĔʼnรังเกียจต่อชายหนุ่มเลย ก่อนจะเอ่ยวาจาĭĭā༻༪཈้วยท่าทางขบขัน


ŀĈʼnIJสลบ༘ཁęIJę..ńġňńĔʼnกินอาหารมาหลายวัน , ŀĈʼnIJคงจะหิวมาก..ńġňĕʼnĭćรีบทาน..ข้ามีĭĵāมากมาย” ก่อนที่ชายชราจะลุกขึ้นཔ༪ཛ༚ཇ༒༬อาหาร หยิบถ้วยซุปที่ว่างเปล่าของซีว่างขึ้น༘ཁ ก่อนจะ༜཈༨གྷ༘ཁཚ༓༪ཕęĭāĚʼnIJę และཛ༷ับมา༾้༹อมกับซุปและอาหารจานหลักĭĵāīęĶňćที่


ก่อนจะวางไว้บนโต๊ะตรง༱གྷ༓༪ของชายหนุ่ม ཛ่༷าวĭĭā༻༪཈้วยน้ำเสียงที่ŃĈดีĭňĭęโยน “ŀĈʼnIJทานเลย..ńġňĕʼnĭćเกรงŃĈ , วันęĵʼnปีร์โลมันโชคดีนัก..ńĔʼnสัตว์อสูรตนใหญ่ཛ༷ับมา”


ชายหนุ่มńġňńĔʼnสนŃĈต่อถ้อยคำที่ชายชราཛ่༷าวĭĭāมา ก่อนมันจะรีบจ้วงอาหารŃęจานĭĢňIJćว่องไว ดั่งกับཛ༷ัวใครจะมาแย่งของมัน༘ཁ


เมื่อทานอาหารจนอิ่มแปล้ ซีว่างก็นั่งพุงกางńġňĪIJġารถลุกจากเก้าอี้ńĔʼn ńĔʼnแต่นั่ง༾้༹อมกับมอง༘ཁที่ชายชรา ส่งสายตาขอĄħIJġช่วย༜༱༷༥༯༘ཁ ตอนęĵʼnท้องของมันนั้น แทบจะระเบิดอยู่แล้ว


ชายชรายิ้มด้วยĄħIJġเอ็นดูก่อน จะเก็บจานที่วางอยู่บนโต๊ะ༘ཁล้างทำĄħIJġสะอาด ༲༔༵གྷปีร์โลนั้น ก็นั่งอยู่บนโต๊ะมิńĔʼn༘ཁไหน ก่อนจะมองมาที่ซีว่างཛ่༷าววาจาĭĭā༻༪཈้วยĄħIJġ༜ཁ༕གྷห่วง “ŀĈʼnIJĪIJġารถอยู่ที่นี่ńĔʼnཇ༪༻ที่ŀĈʼnIJĕʼnĭćการ , ข้าและบิดาńġňว่าŀĈʼnIJหรอก , ข้าเองก็เคย༜ཁ༕གྷเช่นŀĈʼnIJ..”


ŀĊňęĂʼnIJ ?” ซีว่างཔ༓༯ཕ༱གྷ༓༪ปีร์โล แสดงสี༱གྷ༓༪ŃęเชิงĖIJġĭĭā༘ཁ


“หลายสิบปีก่อน..ท่านพ่อของข้า..ก็༘ཁพบข้าที่ปลายน้ำเช่นเดียวกับŀĈʼnIJ , ตอนนั้นข้าอายุเพียง 10 ปีเท่านั้น , พอข้าฟื้นขึ้นมา..ข้าก็จำอะไรńġňńĔʼnเช่นŀĈʼnIJ..” ชายฉกรรจ์ཛ่༷าวĭĭāมา โดยที่สี༱གྷ༓༪มิńĔʼnมีĄħIJġเศร้าโศกเสียŃĈเลยแม้แต่น้อย อาการของมันดั่งกับเกา༘ཁที่แผล༜ཁ༕གྷที่เกิดมาęIJęหลายปีโดยมิńĔʼnģĹ้สึกģĹ้สาอะไร


“เ༾༹าะฉะนั้น..ŀĈʼnIJĪIJġารถอยู่ที่นี่ńĔʼnཇ༪༻ŃĈของŀĈʼnIJ , หรือถ้าŀĈʼnIJอยากจะĭĭā༜཈༨གྷทาง..ก็สุดแล้วแต่ŀĈʼnIJจะตัดสินŃĈ” ก่อนที่มันจะเอามือแตะหลังชายหนุ่มเบา ๆ ก่อนจะลุกĭĭāཔ༪ཛ༚ཇ༒༬༘ཁ ก่อนที่มันจะหันมาཔ༓༯ཕชายหนุ่ม “ŀĈʼnIJอยาก༘ཁĭĭāกำลังཛ༪༺..สัก༱གྷ༔༯༺ไหม ?”


ซีว่างคิดสักคģĹīęĶňćก่อนจะพยัก༱གྷ༓༪ แล้วลุกཇ༪༻มัน༘ཁŃęทันที


ปีร์โล༜཈༨གྷนำซีว่างĭĭāมาภายęĭāĚʼnIJę ༜཈༨གྷอ้อม༘ཁที่ด้านหลังของĕıħĚʼnIJę ก่อนจะส่งขวานที่ปลายบิ่นหมดแล้วให้กับชายหนุ่ม “ĭĭāŁģćแขน༱གྷ༔༯༺ท่าจะดี , คืนęĵʼnགྷ༔༪จะหนาว..เราจะńĔʼnมีฟืนไว้จุด༘༽” ก่อนจะชี้นิ้ว༘ཁตรงที่มีเศษńġʼnท่อนหนา ๆ อยู่เต็ม༘ཁหมด


ก่อนที่มันสาธิตวิธีการให้ซีว่างดู โดยการหยิบท่อนńġʼnขึ้นมา ก่อนจะเหวี่ยงขวานลง༘ཁตรงཛ༷าง จนńġʼnแยกĭĭā༜ཁ༕གྷสองท่อน “ทำแบบęĵʼn , ŀĈʼnIJทำ༘ཁก่อน..ประเดี๋ยวข้าจะཛ༷ับ༻༪཈ู” ก่อนที่มันจะ༜཈༨གྷจาก༘ཁ


ผ่าน༘ཁńġňཆ༦ཕ 5 ęIJėĵ ปีร์โลก็༜཈༨གྷཛ༷ับ༻༪཈ูชายหนุ่ม ว่างานที่สั่ง༜ཁ༕གྷเช่นไร ก่อนที่มันจะตกŃĈกับสิ่งที่มันเห็น


ท่อนฟืนเཛ༷ื่อนཛ༷าดเต็ม༘ཁทั่วพื้น ༾้༹อมกับเห็นชายหนุ่มใช้เพียงมือเปล่าฉีกńġʼnĭĭā มิńĔʼnใช้ขวานเลยแม้แต่น้อย ก่อนจะཛ่༷าวĖIJġĭĭā༘ཁ “จะ จะ ŀĈʼnIJทำńĔʼnĭĢňIJćไร ?”


ซีว่างมองตอบ༘ཁด้วยสายตาที่งุนงงสงสัย ก่อนจะตอบཛ༷ับ༘ཁว่า “༙དྷ༔สิ่งนั้นŃęการสับńġʼnข้าńġňถนัด..ข้าจึงใช้มือฉีกมันไวཛ༵༔༪หลายเท่านัก” ซีว่างตอบཛ༷ับ༘ཁด้วยตาที่ཛ༷มใส ทำให้ปีร์โลཆ༦ཕกับพูดńġňĭĭā กับการกระทำ และสิ่งที่ชายหนุ่มกำลังทำอยู่


“ ข้าńġňเคยเห็นĄęที่ŁĂŇćŁģćเช่นęĵʼnมาก่อนเลยŃęชีวิต” ก่อนที่มันจะ༜཈༨གྷ༜ཚ༓༪༘ཁหาชายหนุ่ม ༾้༹อมกับเอามือจับ༘ཁที่แขนทั้งสองཚ༓༪ཕด้วยĄħIJġสนŃĈ “แขนŀĈʼnIJ༜༷༕ཛཛ༵༔༪ข้าเสียĭĵā , แล้วเหตุใดŀĈʼnIJཆ༦ཕŁĂŇćŁģćปรานęĵʼn !!”


ซีว่างńĔʼnแต่มองཛ༷ับ༘ཁด้วยใบ༱གྷ༓༪ที่สงสัยŃęสิ่งที่บุรุษตรง༱གྷ༓༪ཛ่༷าวĖIJġมัน มันńġňอาจตอบńĔʼn༾༹าะตอนęĵʼnĄħIJġจำของมันมีเพียงตอนหลังจากที่มันฟื้นขึ้นมา


ก่อนที่ปีร์โลจะཛ่༷าวĭĭā༘ཁ ༾้༹อมกับดึงมือของตนเองཛ༷ับมา “ช่างเถิด..ĖIJġ༘ཁŀĈʼnIJก็คงตอบข้าńġňńĔʼn , แต่ฟืนńġʼnเท่าęĵʼnก็พอแล้ว” ก่อนจะ༜཈༨གྷĭĭā༘ཁ༜༷༕ཛน้อยแล้วหันཛ༷ับมาหาชายหนุ่ม “ཇ༪༻ข้ามา..”


ก่อนที่มันจะพาชายหนุ่ม༜཈༨གྷตระเวนรอบĚʼnIJęของมัน ให้ชายหนุ่มทำงานใช้Łģćīęıā ๆ ทั้งหมด ผลཛ༷ับཛ༷าย༜ཁ༕གྷว่า งานพวกนั้นเสร็จด้วยระยะเวลาอันสั้น จนงานของวันęĵʼnนั้นńġň༜༱༷༥༯ให้ชายหนุ่มทำแล้ว


“โชคดียิ่งนักที่ńĔʼnŀĈʼnIJมาช่วยข้า..ยังńġňเที่ยงงานทั้งหมดก็เสร็จเรียบ༹༓༯༺ , หาก༜ཁ༕གྷข้า..ข้าคงใช้เวลาทั้งวันཛ༵༔༪จะทำเสร็จ” ปีร์โลยิ้มĭĭāมาĭĢňIJćมีĄħIJġสุข ༾้༹อมกับตบหลังของชายหนุ่ม ĭĭāŁģć༜༷༕ཛน้อยสองที


“ด้ายเวลา..เค็บค้าคุ้มครองแล้น” เสียงĔıćมาจากทาง༱གྷ༓༪ĚʼnIJę ༾้༹อมกับปรากฏĄęสองĪIJġĄęขึ้นมา พวกมันแต่งĕıħซอมซ่อńġňཇ༔༪ཕกับĄęของĚʼnIJęหลังęĵʼn แถมด้วยཛ༷ิ่นสุราที่เหม็นคลุ้ง༘ཁทั่ว

{ ńĔʼnเวลาเก็บค่าคุ้มครองแล้ว (มันเมา..เสียงมันเลยจะยาน༱གྷ༔༯༺ ๆ ) }


ก่อนที่ชายชราจะ༜཈༨གྷĭĭāมา༾้༹อมกับแสดงสี༱གྷ༓༪หดหู่༜༷༕ཛน้อย “เมื่อสองวันก่อนท่านพึ่งเก็บกับข้า༘ཁ..วันęĵʼnท่านมาเก็บĭĵāแล้ว , ข้ายังหาńġňńĔʼnเลยท่าน..”


เสียงที่Ěĭāཛ่༷าวĭĭāมานั้นแสดงཆ༦ཕĄħIJġอึดอัด ༾้༹อมมือńġʼnที่กุมไว้Ńęเชิงขอģʼnĭć


“หาม้ายด้าย..มันก็༜ཁ༕གྷเรื่องของเจ่า , ข้าม่ายสน..เพียงแตเอาเงินมาห้ายข้า” มันཛ่༷าว༾้༹อมกับแบมือยื่นĭĭā༘ཁหาชายแก่ (หาńġňńĔʼn..มันก็เรื่องของŀĈʼnIJ , ข้าńġňสน..เพียงแต่เอาเงินมาให้ข้า)


ŁĕňėňIJę..” ชายแก่ยังńġňทันพูดཔག īęĶňćŃęཛุ่༷มของพวกมันก็༜཈༨གྷ༜ཚ༓༪มาผลักชายชราล้ม༘ཁ “ค้าĚĭāห้ายเจา..เอาเงินมางาย , ฟังม่ายģĹ้เรื่องหรอไงวะ” (ข้าĚĭāให้ŀĈʼnIJ..เอางานมาไง , ฟังńġňģĹ้เรื่องหรือไงวะ)


เมื่อชายชราโดนผลัཛ้༷ม༘ཁ ปีร์รีบวิ่ง༜ཚ༓༪༘ཁหาŃęทันที ก่อนจะพยุงร่างของบิดาของมันขึ้นมา “พ่อข้าบอཛ༵༔༪ไงว่าńġňมี!! , แบมือ༜ཁ༕གྷขอทานอยู่ńĔʼn !!” มันཛ่༷าวĭĭā༘ཁด้วยโทสะที่คุกรุ่น


ชายชราพยายามยกมือĭĭāมาห้ามบุตรชายของมัน แต่ก็ńġňทันเสียแล้ว


ŀĈʼnIJพวกขี้เมาชักดาบĭĭāมา ก่อนจะชี้༘ཁที่༱གྷ༓༪ของปีร์โล “วาจ๋าĪIJġฮาวนั่ก , ĕʼnĭćล่งńġʼnล่งมือการ༱གྷ༔༯༺แล้น” (วาจาĪIJġหาวนัก , ĕʼnĭćลงńġʼnลงมือกัน༱གྷ༔༯༺แล้ว)


ก่อนที่มันจะยกดาบขึ้น༻༪཈้วยมือที่โอนเอียง༘ཁมา


ชายชราเห็นĔıćนั้นจึงཛ༓༻ลง༘ཁคุกเข่ากำมือขึ้นมาขอģʼnĭćńĔʼnโปรดเถิดท่าน..ลูกชายข้าเพียงแต่༜ཁ༕གྷห่วงข้าเท่านั้น , มันńġňńĔʼnมีเจตนาจะลบหลู่ท่านเลย..ńĔʼnโปรดละเว้นมันสักครั้งเถิด ” น้ำเสียงཛ่༷าวĭĭāมาĭĢňIJćร้อนรนและสั่นเครือ


แต่ŀĈʼnIJพวกขี้เมาทั้งĪIJġ มิฟังŃęคำขอģʼnĭćของชายชรา มันเพียงแต่ฟันดาบลงมา แต่ด้วยĄħIJġมึนเมาวิถีของดาบเลยเบี่ยง༘ཁตรงที่ชายชราคุกเข่าอยู่

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK