เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 52 เด็กสาวผู้หมองหม่น
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  

        ท่ามกลางความมืดของห่วงรัตติกาล ĕģćĊIJĢěňIJแห่ง༱གྷ༦༔ཕ มีสาวน้อยรูปร่างดี༱གྷ༓༪ตางดงาม..Ĉİเรียกว่างดงามก็มิཆ༣ཛ เรียกว่า༱གྷ༓༪น่ารักน่าเอ็นĔĹอยู่นาง༱གྷ༦༔ཕ และบุรุษหนุ่ม༱གྷ༓༪ตาดีคิ้วหนา༱གྷ༓༪คม แต่นิสัยกะล่อน กำลังนั่งผิงไฟอยู่ ถัดไปไม่ไกลมีหงส์ĕıħสีดำกำลังหลับใหลโดยเอาěĵกทั้งสองข้างของġıęห่อหัวที่ซุกอยู่ตรงอกของġıę

 

เจ้าĈİག༯ཛข้าว่า , เจ้าŀěŇęองค์༱ཏ༨ཕของอาณาจักรบริวาร..ของอาณาจักรแห่งęĵʼn?” ชายหนุ่มขมวดคิ้วġķĭก่าย༱གྷ༓༪ผากขณะกล่าวถามĭĭāไป

 

༱ཏ༨ཕสาวพยัก༱གྷ༓༪༜༷༕ཛน้อยŀěŇęการตอบรับคำพูดของชายหนุ่ม ด้วยสี༱གྷ༓༪ที่เคร่งเครียดคิ้วขมวดชนกันŀěŇęปม ปากยกཚ༦༓གྷ༜༷༕ཛน้อย

 

ŀĔŇāสาวนางęĵʼnนั้นมีนามว่า เชียเล็ซ [1] นางŀěŇęองค์༱ཏ༨ཕลำดับที่ 12 แห่งองค์ราชา Ąħĭĥĵň [2] แห่งอาณาจักรซเลฝ [3]

 

Łĥʼnħเจ༓༪༺ังག༯ཛอีกว่า , เจ้าཆ༣ཛบิดาของเจ้า..༲༔ཕมาŀěŇęบรรณาการแด่องค์รัชทายาท ?” ชายหนุ่มถามพร้อม༻༯ཕไปบนฟ้าཔ༓༯ཕไปที่ดวง཈༪༹༪ เหġķĭนกำลังใช้ความคิดอยู่

 

༱ཏ༨ཕสาวแค่เพียงพยัก༱གྷ༓༪เช่นเดิม ดวงตาཔ༓༯ཕเขม็งไปที่ชายหนุ่มด้วยสี༱གྷ༓༪ไม่พอใจ

 

น่าเสียดายวัยสาวของเจ้านัก , น่าเห็นใจ..น่าเห็นใจ..” ชายหนุ่มหรุบตาลงพร้อมกับส่าย༱གྷ༓༪ ġıęรู้สึกเห็นใจต่อŀĔŇāสาวนางęĵʼnยิ่งนัก ทั้งที่วัยของนางควรที่Ĉİได้วิ่งเล่นตามภาษาŀĔŇāทั่วไป คิดŁĥʼnħน่าเห็นใจยิ่งนัก

ยังมิทันได้เติบใหญ่ให้ร่างกายและ༱གྷ༓༪ตาของตนŀĭćขับความงามĭĭāมาของเธอŀĭćĭĭāมาเท่าที่ควร ཛ༷༫གཆ༣ཛบิดาบังเกิดเกล้า༲༔ཕมาŀěŇęเครื่องġķĭทางการเġķĭงของอาณาจักรของตน ยิ่งคิดก็ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกหดหู่ยิ่งนัก

༱ཏ༨ཕสาวยังคงཔ༓༯ཕไปที่ชายหนุ่มด้วยสี༱གྷ༓༪เช่นเดิม ก่อนที่นางĈİทนมิไหว ༜༯༔༺บางสิ่งถามต่อġıę

 

เอ่อ..ท่านĜĹʼnมีพระĄĸē..”

หืม..ว่าอĢňIJćไรģĶ ?” ชายหนุ่มลืมตาཚ༦༓གྷก่อนĈİཔ༓༯ཕ༻༯ཕไปที่༱ཏ༨ཕสาว

 

ท่านĈİนอนบนตักของข้าไปจนཆ༦ཕเมื่อไหร่...” นางཔ༓༯ཕไปที่ชายหนุ่ม กำġķĭ༜༷༕ཛน้อยอยากที่Ĉİทุบเอาใส่ĜĹʼnที่บังอาจถือวิสาสะล่วงเกินนางยิ่งนัก༯༔༪༵!! ข้าขออภัย , พอดีཚ༦༓གྷคิดอะไรเพลิน ๆ པགྷ༘༻༔ཅ༫གྷได้ĔĹ , གྷ༧༔ข้ามานอนหนุนตักเจ้าཇ༫༓ཕแต่มีใดགྷ༧༔.. , Łĥʼnħเจ้าใยไม่ག༯ཛข้าให้ไวกว่าęĵʼn..” ก่อนที่ġıęĈİรีบลุกยันĕıħŀĭćཚ༦༓གྷมานั่งขัดตะห༻༪཈ พร้อมปั้นสี༱གྷ༓༪มึนงงĭĭāมา

 

ŀĔŇāสาวཆ༦ཕกับพูดไม่ĭĭāกับกริยาปลิ้นปล้อน༱གྷ༓༪ไม่อายของชายหนุ่ม หากรู้แบบęĵʼnĕıħนางŀĭćน่าĈİทุบใส่༱གྷ༓༪ġıęไปให้รู้Łĥʼnħรู้รอดกันไป

Łĥʼnħเจ้าĈİทำเช่นใดต่อไป ?” ད༧ว่าง༻༯ཕ༱གྷ༓༪༱ཏ༨ཕสาวพร้อมกับทำ༱གྷ༓༪ตาจริงจัง

 

สาวน้อยได้แต่ส่าย༱གྷ༓༪ของนาง พร้อมกับ༱གྷ༓༪ตาที่ห༻༯ཕหม่น นางŀěŇęเพียงŀĔŇā༱ཏ༨ཕอายุ 14 ĢňIJć 15 ได้แต่คิดว่าต้องหนีĭĭāมา มิได้คิดให้รอบคอบว่าĈİทำเช่นไรต่อไป หากหนีĭĭāมาได้

 

ข้ามิทราบ..บ้านก็ཛ༷༫གไม่ได้ , หากหนีก็ต้องหนีไปตลอดĊĵħĴĕ , ข้าอับจนหนทางยิ่งนัก.. , หากตายไปน่าĈİทำให้ข้าŀěŇęอิสระอĢňIJćแท้จริง”

 

ད༧ว่างཔ༓༯ཕนางด้วยสายตาที่เห็นใจ ยื่นġķĭĭĭāไปลูบศีรษะนางอĢňIJćแผ่วเบา “གྷ༧༔ล่ะน้าŀĔŇā , คิดว่าตายไปĈİŀěŇęอิสระได้ , ĊĵħĴĕĄęเราġıęไม่มีอิสระอĢňIJćแท้จริงหรอก... , ขนาดตายไปŁĥʼnħยังต้อง...” พอพูดཆ༦ཕตรงęĵʼn ทำให้ད༧ว่างนึกཆ༦ཕภาพอดีตคืนที่เลวģʼnIJĢที่ĪĸĔในĊĵħĴĕของġıę คืนที่อาจารย์ของġıęตาย..

 

สาวน้อยཔ༓༯ཕไปที่ใบ༱གྷ༓༪ของชายหนุ่ม สังเกตความผิดปกติของġıę ༱གྷ༓༪ตาของชายหนุ่มཇ༯གྷęĵʼnแสดงĭĭāมาอĢňIJćเด่นชัด ว่าġıęกำลังรู้สึกขมขื่นและเหม่อลอย ġķĭที่ลูบหัวนางอยู่พลันหยุดค้างวันที่ศีรษะของนาง

 

พอเห็นอĢňIJćนั้นสาวน้อยจึงยื่นġķĭของนาง ลูบหลังชายหนุ่มน้อย ๆ “คงĈİจริงของท่าน , ĊĵħĴĕเราġıęไม่มีอิจสระที่จริงแท้”

 

ชายหนุ่มพลันหัน༱གྷ༓༪༻༯ཕสาวน้อย༜༷༕ཛน้อย ก่อนที่นางĈİ༻༯ཕตอบġıęสื่อความหมายว่านางเข้าใจความรู้สึกของġıę

เจ้าช่างŀěŇęสตรีที่ฉลาดนัก..” ชายหนุ่มยิ้ม༻༯ཕนางพร้อมกับลูบหัวนางต่อไป

 

เอ่อ..ĜĹʼnมีพระĄĸē..” ༱ཏ༨ཕสาวกล่าวĭĭāมาอĢňIJćตกใจ

 

หืม..มีอะไรģĶ ?” ชายหนุ่มตอบཛ༷༫གไปพร้อมแสดงสี༱གྷ༓༪สงสัย

 

มะ ġķĭท่าน.. ġıęลูบต่ำไปŁĥʼnħ!!!” ก่อนที่สาวน้อยĈİผลักĕıħĭĭāให้ห่างจากชายหนุ่ม

 

อุ่ย!! ขอโทษเจ้าด้วย..พอดีข้าคิดอะไรเพลินไปหน่อย ห้า..ห่า..หา” ད༧ว่างหัวเราะแห้ง ๆ ĭĭāมา เพราะཇ༯གྷęĵʼnสาวน้อยได้แต่༻༯ཕตาขวางมาที่ġıę ชัดเจนว่านางมิเชื่อในสิ่งที่ġıęกล่าวสักนิด

 

นางลุกཚ༦༓གྷ༜཈༨གྷเสียงดังไปทางที่เจ้าหงส์น้อยนอนหลับอยู่นั่งลงอิงแอบข้างġıę นางหัน༻༯ཕค้อนมาที่ĕıħชายหนุ่ม ก่อนĈİเมิน༱གྷ༓༪หนีŁĥʼnħซุกลงข้างกายเจ้าหงส์น้อยทิ้งĕıħŁĥʼnħหลับลงไป

เจ้าหงส์น้อยขยับěĵกของġıęŀĭć ลงมาโอบบนĕıħนางเพื่อกันลมหนาว ༲༔ཕเสียงร้องĭĭāมา༜༷༕ཛน้อย ทั้งนายทั้งสัตว์อสูรต่างหลับใหลไปพร้อมกัน

ད༧ว่างเห็นเช่นนั้น ġıęก็รับรู้ได้ཆ༦ཕความผูกพันระหว่างเจ้านายกับสัตว์อสูร หากŀěŇęเจ้าเสี่ยวฮุ๋ย..ġıęคงĈİหัวเราะเยาะซ้ำเติมข้าŀěŇęแน่ , นิสัยชอบกวนอารมณ์ĜĹʼnอื่น..ġıęเอามาจากĜĹʼnใดกันข้าอยากรู้นัก’

 

คิดได้เช่นนั้น ད༧ว่างจึงรู้สึกอิจฉาแม่หนูน้อยཚ༦༓གྷมา༜༷༕ཛน้อย ก่อนที่ġıęĈİทิ้งĕıħลงนอนและหลับฝัน

.

.

.

ད༧ว่าง..’

เจ้าอยู่ที่ใดกัน..’

ཇ༯གྷęĵʼnพวกข้ากำลังเดือดร้อน..’

เร่งཛ༷༫གมาเถิด..’

ཛ༷༫གมา..’

 

หยางน่า..หĢňIJć...น่า....!!ད༧ว่างผวาตื่นཚ༦༓གྷมาพร้อมเหงื่อที่ĭĭāตามเนื้อตามĕıħ༻༯ཕ༓༪༺ขวา เหġķĭนกำลัง༻༯ཕหาĜĹʼnใดสักĄę

 

ท่านฝันģʼnIJĢģĶ ?” แม่หนูน้อยกล่าวถาม นาง༲༔ཕสายตาอยากรู้อยากเห็น༻༯ཕมาที่ད༧ว่าง

 

ก่อนที่ད༧ว่างĈİĖĭęหายใจĭĭāมา ก่อน༜༯༔༺ปากต่อนาง “แค่ฝัน..เจ้าอย่าได้ใส่ใจ” ก่อนที่ġıęĈİ༻༯ཕไปที่เชียเล็ซที่ในġķĭกำแปลงอันใหญ่สางขนให้เจ้าแบล็คกี้อยู่ ༜༯༔༺ปากถามต่อนาง “เจ้ารู้จักทางไปเġķĭงแกรี่īģķĭไม่ ?”

 

นางแค่เพียงส่าย༱གྷ༓༪ มิได้กล่าวอะไรĭĭāมาཇ༫༓ཕ༱གྷ༓༪ཇ༫༓ཕตาทำงานของตนŀĭćต่อไป สี༱གྷ༓༪ของนางแสดงĭĭāཆ༦ཕความห༻༯ཕหม่นอĢňIJćชัดเจนཇ༫༓ཕแต่พบกับนางมา ད༧ว่างยังไม่เคยเห็นนางยิ้มสักครั้ง༱གྷ༦༔ཕ น่าĈİŀěŇęเพราะชะตาĊĵħĴĕของนางŀĭć ที่เล่นตลกกับĕıħนาง

 

ชาวบ้านทั่วไปต่างพรรณนาว่าตนอยากเกิดมาบนกองเงินกองทองเช่นนาง แต่นางĜĹʼnགྷ༧༔มิŃĊň ต่อให้เกิดมาในตระกูลราชวงศ์ที่ร่ำรวย ཛ༷༫གต้องโดยบิดาของตนŀĭć ༲༔ཕนางมาŀěŇęของกำนัลแก่พวกเลวทราม ช่างน่าเห็นใจยิ่งนัก

Łĥʼnħเจ้าตัดสินใจได้Łĥʼnħīģķĭยัง..ว่าĈİทำอĢňIJćไรต่อไป” ད༧ว่างกล่าวถามĭĭāไปด้วยความŀěŇęห่วง

นางส่ายอีกเช่นเดิมก่อนĈİปรากฏคิ้วที่ขมวดŀěŇęปมบนใบ༱གྷ༓༪ที่༜༴༹༓༪༻༯ཕ

เช่นนั้นเจ้าร่วม༜཈༨གྷทางไปกับข้าดีīģķĭไม่ ?”

 

ไม่!!” นางพูดเสียงดังในทันทีที่ད༧ว่างยื่นข้อเสนอ พร้อมกับ༻༯ཕมาที่ชายหนุ่มดั่งกับเชื้อโรคที่ไม่ควรเข้าใกล้

 

เฮ้!! ..แม่หนูน้อย , ཆ༦ཕข้าĈİมิŃĊňĄęดีสักเท่าไร.. ถ้าข้าคิดĈİข่มเหงเจ้า..เจ้าคงไม่ได้มายืนཔ༓༯ཕ༱གྷ༓༪ข้าเช่นęĵʼnหรอก..” ད༧ว่างกล่าวĭĭāมาในทันทีพร้อมกับลุกཚ༦༓གྷยืนġķĭเท้าเอว ก่อนĈİཔ༓༯ཕด้วยสี༱གྷ༓༪เคือง ๆ ไปที่เชียเล็ซ

นางรีบหลบสายตาของชายหนุ่มในทันที ก่อนĈİกล่าวขอโทษĭĭāมา “ข้าขอโทษ... , เพียงแต่ข้าหงุดหงิดว่าĈİทำเช่นไรต่อไปดี..ก็เท่านั้น , ข้าคิดเพียงแต่หนีĭĭāมา..แต่มิได้คิดอะไรไปไกลกว่านั้น”

เช่นนั้นเจ༓༪༺ิ่งต้องไปกับข้า” ད༧ว่างกล่าวด้วยท่าทีหนักแน่น ก่อนĈİ༜཈༨གྷเข้าไปīIJĪIJħęʼnĭĢ “ข้าก็ไม่ทราบเช่นกัน..ว่าĊĵħĴĕที่ผ่านมาของเจ้าŀěŇęเช่นไร , แต่เจ้าสามารถเริ่มต้นĊĵħĴĕใหม่ที่เġķĭงแกรี่ได้ , อีกอĢňIJć..เจ้าཆ༣ཛตามตามĕıħโดยตรงจากราชวัง..ใครĈİยอมช่วยเจ้านอกจากข้า?”

 

เชียเล็ซเงย༱གྷ༓༪༻༯ཕไปที่ད༧ว่าง นางพยายามĈıĚสังเกตġıęว่ามีท่าทีไม่ไว้ใจīģķĭไม่ ก่อนĈİཚགฟัน༜༷༕ཛน้อย ཛ༷༔༪༵ཇ༯ག “ก็ได้..ข้าĈİไปกับท่าน , แต่ท่านต้องอยู่ห่างจากข้า 10 ༜༻ཇ༹!!” นางก็กล่าวĭĭā༻༪཈้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเช่นกัน

 

เฮ้!! สาวน้อย , ཆ༦ཕเจ้าĈİ༱གྷ༓༪ตาดี..แต่เจ้า..” ก่อนที่ད༧ว่างĈİก้มต่ำลงมาที่༱གྷ༓༪อกของนาง ġıęทำเสียง “หึ” ༜༯༪༜ག༪ ๆ พร้อมส่ายหัวด้วย༱གྷ༓༪ตาที่ผิดหวัง ก่อนĈİหันหลังŁĥʼnħกล่าวต่อนาง “เห้อ..น่าเสียดายจริง ๆ , ༲༹༹༵མ༐ช่างกลั่นแกล้งเจ༓༪༺ิ่งนัก..เห้อ”

 

จากใบ༱གྷ༓༪ปกติของนางที่ชอบแสดงความห༻༯ཕหม่นĭĭāมา ཇ༯གྷགྷ༧༔ཛ༷༫གแดดཚ༦༓གྷเรื่อย ๆ ดวงตาเบิกโพลงจมูกบานĭĭā กล่าวสั่งต่อหงส์น้อยด้วยเสียงที่ดังฟังชัด “แบล็คกี้..ไล่จิกหนอนน้อยของġıę!!นางสั่งพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ĕıħชายหนุ่ม

 

แว็คคคคคตคค” หงส์ดำขานรับต่อนายของġıę ก่อนĈİเร่งกระพือěĵกของตน เหินร่างของĕıħġıęŀĭćโฉบเข้าหาད༧ว่างอĢňIJćว่องไว

 

เฮ!! จำĜĹʼnมีพระĄĸēไม่ได้Łĥʼnħīģķĭ!! , Łĥʼnħของข้าก็ไม่น้อยด้วย!! , ว่าง ๆ ข้าĈİเปิดให้เจ้าได้ชม!!” ད༧ว่างกล่าวพร้อมĭĭāĕıħวิ่งอĢňIJćว่องไว

.

.

.

ข้าชักสับสน..ว่าข้าคิดཆ༣ཛไหมที่เลือกที่ตามท่านมา” เสียงของหนุ่มน้อยรูปงาม༜༯༔༺ปากŁĥʼnħ༻༯ཕไปที่ད༧ว่าง

 

ข้าŀĭćก็หนักใจเหġķĭนกัน , แต่หากĈİཛ༷༫གไปยังเġķĭงแกรี่..เราต้องซื้อแผนที่īģķĭถามทางĄęภายในเġķĭęĵʼnད༧ว่างตอบཛ༷༫གขณะ༻༯ཕไปยังเġķĭงข้าง༱གྷ༓༪

 

ġķĭงที่อยู่ข้าง༱གྷ༓༪นั้นŀěŇęġķĭงที่ใหญ่กว่าเġķĭงแกรี่อĢňIJć༻༪ཛ แค่ประตูเġķĭงก็༻༯ཕĭĭāŁĥʼnħว่าเġķĭęĵʼnมั่งคั่งเท่าใด ġıęทั้งใหญ่และĔĹแข็งŁģć ข้างล่างขุดบ่อน้ำล้อมรอบเġķĭงของġıę ข้างบนเขียน Capital of Enzell [4]

 

เจ้าพยายามอย่าทำĕıħให้༱གྷ༓༪สงสัยīģķĭมีพิรุธŀěŇęพอ , ཇ༯གྷęĵʼnเจ้าชื่อěĵเตอร์ไม่ได้เชื่อเชียเล็ซ..จำไว้” ད༧ว่างหันไป༻༯ཕŀĔŇāหนุ่มที่อยู่ข้าง ๆ ġıę ŀĔŇāหนุ่มพยัก༱གྷ༓༪แบบกล้า ๆ ཛ༷༫༵ĭĭāมา

 

ཇ༯གྷęĵʼnเชียเล็ซสวม༱གྷ༓༪กากแปลงโฉมของད༧ว่างอยู่ เนื่องจากཇ༯གྷęĵʼnนางཆ༣ཛตามล่าŀěŇęนักโทษจากราชวังโดยตรง ทำให้ค่าหัวของนาง ( ĈıĚŀěŇęเท่านั้น ) สูงอĢňIJć༻༪ཛ เพื่อŀěŇęการป้องกัน ད༧ว่างจึงทำเช่นęĵʼn

 

ད༧ว่างและเชียเล็ซ༜཈༨གྷมุ่ง༱གྷ༓༪เข้าประตูเġķĭงในทันที ข้าง༱གྷ༓༪ทางเข้ามีทหารยามอยู่สองนาย คอยตรวจĜĹʼnที่Ĉİเข้าไปภายในเġķĭད༧ว่าง༜཈༨གྷเข้ามาཆ༦ཕ ทหารยามก็สั่งให้ġıęหยุด พร้อมཛ༷༫ག༜཈༨གྷเข้าไปหาġıęในทันที

༜པ༓༪གྷ༔༬..” ġıę༜཈༨གྷอาด ๆ เข้ามาอĢňIJćต่อเนื่อง เชียเล็ซ༜཈༨གྷเข้าไปหลบข้างหลังของชายหนุ่มในทันที “เจ้าไม่ŃĊňĄęของอาณาจักรęĵʼnแน่ ๆ ĔĹจาก༱གྷ༓༪ตาสีผมสีตาŁĥʼnħ

ก่อนที่ġıęĈİแบġķĭĭĭāไปŁĥʼnħกระซิบเข้าไปที่ข้างหูของད༧ว่าง “อยากเข้าไปง่าย ๆ ĈňIJĢġIJ

อาณาจักรęĵʼnป่วยŁĥʼnħจริง ๆ , หากมีศัตรู༜཈༨གྷทางมา..พวกเจ้าคงปล่อยให้ġıęเข้าไปได้ง่าย ๆ ġıęคิดในใจก่อนĈİล้วงġķĭเข้าไปในถุงมิติหยิบเหรียญทองĭĭāมาสองเหรียญ ยื่นให้ทหารยามพร้อมกับปั้น༱གྷ༓༪ยิ้มแป้น “สำหรับพี่ชายĜĹʼnใจดี”

 

ทหารยามรวบเหรียญในġķĭมาทั้งหมด ก่อนĈİทำท่าทาง༲༔ཕสัญญาณไปให้สหายของġıę ให้หลีกทางให้พวกད༧ว่าง

 

ད༧ว่างยิ้ม༜༷༕ཛน้อยก่อนĈİ༜཈༨གྷจูงเชียเล็ซที่ĕıħสั่นเทา༜཈༨གྷเข้าไป ทหารยาม༻༯ཕท่าทางของพวกġıęก็รู้สึกสงสัย༜༷༕ཛน้อย แต่ในเมื่อġıęให้เหรียญทองแก่ġıęŁĥʼnħ ġıęจึงปล่อยผ่านไปอĢňIJćง่ายดาย

ภายในเġķĭęĵʼnนั้น อิฐที่ปูพื้นทุกก้อนเรียงรายกันอĢňIJćประณีต ขนาดของġıęเท่ากันทุกก้อนแถมยังขัดเงาอีก ตึกภายในเġķĭงมีขนาดหลาก༱༷༪༺ แต่ให้ความรู้สึกหรูหราอĢňIJćག༯ཛไม่ཆ༣ཛ พ่อค้าแม่ขายของแต่ละร้าน ต่างแต่งĕıħĔĹดีมีราคา พอད༧ว่างนึกย้อนཛ༷༫གไปที่เġķĭงสมอลแลนด์Łĥʼnħ ġıęช่างแตกต่างกันยิ่งนัก

 

หาก༻༯ཕตรงข้างกำแพงเġķĭġıęĈİมีรูปเหġķĭนของเชียเล็ซแปะตามทางไปเรื่อย ๆ ค่าหัวของนาง ( ĈıĚŀěŇęเท่านั้น ) อยู่ที่ 5 อัญมณีสุวรรณ ( ศิลาธาตุทอง ) ถือว่าเยอะ༻༪ཛสำหรับ༱ཏ༨ཕĕıħน้อยĜĹʼnęĵʼn

ད༧ว่างก้มลงไปข้างหูก่อนĈİกระซิบถามต่อŀĔŇāสาว “เจ้ารู้จักถนนหนทางภายในเġķĭęĵʼnīģķĭไม่..” ŀĔŇā༱ཏ༨ཕเพียงส่ายหัวตอบมาเท่านั้น

 

ད༧ว่างรู้เช่นนั้นจึง༻༯ཕไปที่ร้านค้าภายในเġķĭง ก่อนĈİĖĭęใจĭĭāมา༜༷༕ཛน้อย “ทรัพย์สินเงินทองอาจไม่ŃĊňทุกอĢňIJć..แต่ġıęทำได้เกือบทุกอĢňIJćจริง ๆ ..โดยเฉพาะเġķĭงแบบęĵʼnད༧ว่าง༜཈༨གྷตรงเข้าไปถามพวกพ่อค้าแม่ค้าเรื่องทางไปเġķĭงแกรี่ในทันที

 

ได้ความประมานว่า ġıęต้อง༜཈༨གྷไปทางทิศเหนือราว 10 วันĈİพบกับภูเขาลูก༱གྷ༦༔ཕ พอ༜཈༨གྷไปཆ༦ཕตีนเขาĈİมีทางแยกให้༜཈༨གྷทางไปทางขวาตรงไปทางนั้น 5 วันก็Ĉİཆ༦ཕġķĭงแกรี่

ད༧ว่างได้ความดังนั้นจึงโยนเหรียญให้ĜĹʼnที่ག༯ཛแก่ġıęไป 1 เหรียญก่อนĈİ༜཈༨གྷཛ༷༫གĭĭāมา

 

ད༧ว่างและเชียเล็ซจึงĈİรีบ༜཈༨གྷไปที่ทางประตูทิศเหนือของเġķĭงแห่งęĵʼn เพื่อĈİได้ไปตามทางที่ཆ༣ཛต้อง เชียเล็ซหยิบนกหวีด༜༷༕ཛཚ༦༓གྷมา นางหายใจลึกๆ Łĥʼnħเป่าĭĭāไปĪĸĔŁģć แต่เสียงཛ༷༫གไม่ดังĭĭāมาให้ใครได้༺༨གྷ ད༧ว่าง༻༯ཕĔĹด้วยความสงสัย

แม่หนูน้อย༻༯ཕเห็นสายตานั้นของชายหนุ่ม นางจึงག༯ཛต่อġıę༜༷༕ཛน้อย “གྷ༧༔เข้าเรียกว่า ‘༼༪༳༪༵༨༱མ’ เมื่อเป่าĭĭāไป ไม่ว่าท่านīģķĭĜĹʼnใดก็ไม่มีทางได้༺༨གྷหรอก มีแต่เหล่าวิหคเท่านั้นที่สามารถได้༺༨གྷได้”ད༧ว่างพยัก༱གྷ༓༪༜༷༕ཛน้อย ก่อนที่Ĉİ༜཈༨གྷนำ༱གྷ༓༪ไปตามทางที่ตกลงไว้กับสาวน้อย แต่พอ༜཈༨གྷไปได้สักระยะ ġıęก็รู้สึกผิดสังเกต ŀĔŇāสาวไม่ได้༜཈༨གྷตามġıęมา

 

คิดได้เช่นนั้นġıęจึงเหลียวหลังไปĔĹ สาวน้อยཇ༯གྷęĵʼnมีอาการผิดปกติอĢňIJć༻༪ཛ ดวงตาของนางเบิกโพลง แข้งขาที่สั่นเทา ĢňIJćก้าวĭĭāมาไม่ได้

 

ད༧ว่างรีบพุ่งถลาเข้าไปหาŀĔŇāสาวในทันที “เกิดอะไรཚ༦༓གྷ..”

 

ŀĔŇā༱ཏ༨ཕได้แต่ยกġķĭที่สั่นไปสั่นมาไปข้าง༱གྷ༓༪พร้อมกับกล่าวĭĭāมาอĢňIJćตะกุกตะกัก “ཅ༬ཅ༬ เทออน [5] องค์รัชทายาทเทออน ĄİĄİ Ąęที่พ่อข้า༲༔ཕข้ามาหาġıę

 

ད༧ว่างหัน༻༯ཕไปตามġķĭที่นางชี้ กวาดตาĔĹครั้ง༱གྷ༦༔ཕ ก็พบกลุ่มของทหารราว 20 30 Ąę มีระดับพลังที่ เหยียบนภาขั้นที่ 1 ทั้งหมด ĜĹʼnที่อยู่ตรงกลางŀěŇęชายหนุ่มรูปงามแต่ใบ༱གྷ༓༪หยิงผยองอายุราว ๆ 30-35 ěĵ ༱གྷ༓༪ตาคล༓༪༺ ๆ เคทิฟ แต่༱གྷ༓༪ตาĔĹมีความสุขุมกว่า༻༪ཛ ระดับพลังġıęเพียง ผสาญโลกาขั้นที่ 9 เท่านั้น

 

ข้าไม่แปลกใจเลย..ว่าเหตุใดราชาของอาณาจักรęĵʼn , ཆ༦ཕได้เอ็นĔĹĄęกิลด์วิญญาณนัก , เพราะเจ้าęĵʼnġıęขยะดี ๆ གྷ༧༔ŀĭćད༧ว่างกล่าวพร้อมกับแสยะยิ้มĭĭāมา ก่อนที่ġıęĈİหัน༱གྷ༓༪ཛ༷༫གมาหาŀĔŇā༱ཏ༨ཕ ༜༯༔༺ปากถามต่อนาง “ไอ้กระจอกęĵʼnīģķĭ..ที่ġıęกักขังเจ้าเอาไว้..รอให้เจ้าเติบใหญ่เพื่อĈİข่มเหงเจ้า ?” เชียเล็ซพยัก༱གྷ༓༪༜༷༕ཛน้อย

 

งั้นเจ้าคอยชม..” ད༧ว่างยิ้มĭĭāมาอĢňIJćདྷ༫༔༵ģʼnIJĢพร้อมกับพุ่งกายĭĭāไป

 

----------------

[1] เชียเล็ซ īģķĭ Cheerless ༛ཁ༷༵༔༪ ไม่ร่าเริง , ༜༴༹༓༪ใจ , ไม่เบิกบาน

[2] Ąħĭĥĵň īģķĭ Cowardly ༛ཁ༷༵༔༪ ཚ༧༓ཚลาด , ŃĈŀĪIJİ (ความจริงĭĭāเสียงว่า เคา-เอิล-ลิ แต่เพื่อความสะดวกและการอ่านที่ลื่นไหล จึงใช้ว่าĄħĭĥĵň)

[3] ༲༜༷༿ īģķĭ Slave ༛ཁ༷༵༔༪ ėIJĪ , ཚ༧༓ཚ้า

[4] Capital of Enzell ĭňIJęħňIJ แคป-ปิ-ตอล-ออฟ-เอ็น-เซลล์ ไม่มีความหมายความหมาย

[5] เทออน īģķĭ Teon ༛ཁ༷༵༔༪ དྷ༫༔༵ģʼnIJĢ (Cr.Ąĸē ༜༲༵༧༺གྷ ลวี่ จากŀĔŇāดี)

[แถม] ད༧ว่าง īģķĭ 希望 īģķĭ Xī-wàng ༛ཁ༷༵༔༪ ความหวัง (ความจริงĭĭāเสียงว่า ད༧-ฮว่าง แต่เพื่อความสะดวกและการอ่านที่ลื่นไหลเลยใช้ ད༧ว่างแทนครับ )

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK