เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 53 กำราบองค์รัชทายาท
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  

ซี༵༔༪ཕแผ่พลังของตนเองไปทั่วบริเวณ ทำให้มันทราบว่านอกཔ༬ཅ༱༪༹ที่คอยอารักขาอยู่เบื้องīęʼnIJ ཇ༪༻ตึกต่าง ๆ มียอดยุทธ์คอยเฝ้าติดཇ༪༻โดย༘༻༔ŀĜĢĕıħเช่นกัน พวกมันมีระดับĄĥะเĄĥ้ากันไป แต่ระดับพลังสูงĪĸĔคือเหยียบนภาขั้นที่ 3 ༘༻༔ཛ༧༔คน ซี༵༔༪ཕเค้นเสียงออกมาเล็กน้อยในŀĊĴćดูཆ༣ཛ ก่อนཔ༬วาดཛ༹༬บี่ในġķĭ “แรมที่ 2 จันทร์เสี้ยวผ่า཈༪༹༪!!”

 

พลังที่พุ่งออกไป༜ཁ༕གྷผลมาจากཛ༹༬บี่ตัด཈༪༹༪ มิได้ใช้ปฐมศาสตรา เนื่องจากปฐมศาสตรา༜ཁ༕གྷอาวุธชั้นฟ้าธาตุวิญญาณ ทำให้พลังของมันมีมหา༴༪༷ แต่มันก็ควบคุมได้ยากเช่นกัน

Ąĥื่นพลังพุ่งไปขวางīęʼnIJของขบวนเสด็จขององค์รัชทายาทเทออนไว้ ทิ้งล่องลอย༜ཁ༕གྷหลุมลึกทอดยาว

 

ชายหนุ่มมิได้หวังสั่งหายཀ༣༓ใดཅ༫༓ཕสิ้น ༜༾༹༪༬เหล่าཅ༱༪༹มิได้เกี่ยวข้อง༯༫གྷใด เพียงแต่ทำཇ༪༻คำสั่งที่มันได้รับมาก็เท่าགྷ༫༓གྷ

 

ตั้งขบวนอารักขาองค์รัชทายาท!!” หลังจากสิ้นเสียงของคนที่สั่งการ เหล่าཅ༱༪༹ཛ้༷าต่างเཚ༓༪ไปล้อมรอบĕıħรัชทายาทในทันที “ཀ༣༓ใดบังอาจ!!” คนที่ཛ่༷าวออกมาน่าཔ༬༜ཁ༕གྷཀ༣༓นำขบวน ที่แขนขวาของมันคาดปลอกแขนสีฟ้าตรงཛ༷าง༜ཁ༕གྷรูปมงกุฎ༾้༹อมกับมีดาบอยู่ཚ༓༪งใต้

ซี༵༔༪ཕเหินร่างลงตรงཚ༓༪īęʼnIJของพวกมัน จ้องġĭćไปที่เทออนด้วย༲༪༺ตารังเกียจ “ཚ༓༪เอง..” มันยกཛ༹༬บี่พาดบ่าของตนเอง ยืนทิ้งขาġĭćไปด้วย༲༪༺ตา༜༱༺༧༺཈

 

ฆ่ามัน!!” “ĆňIJ!!” หัวīęʼnIJของมันŀġķňĭตรวจพลังของซี༵༔༪ཕแล้ว มันแค่เพียงผสานโลกาཚ༦༓གྷที่ 3 จึงออกคำสั่ง༲༫ཕหารทันทีโดยมิได้ไต่ถามเหตุผลใด ๆ ཅ༫༓ཕสิ้น เหล่าཅ༱༪༹ตอบรับในทันใด༾้༹อมเหินร่างเཚ༓༪หาซี༵༔༪ཕ༯༺༔༪ཕว่องไว

 

เหล่าཅ༱༪༹ราว 20 คนต่างดาīęʼnIJཚ༓༪หาชายหนุ่มཇ༪༻คำสั่ง สีīęʼnIJของพวกมันนิ่งเฉย༜ཁ༕གྷ༯༺༔༪ཕมากจากคำสั่ง༲༫ཕหาร ดั่งกับว่าགྷ༧༓༜ཁ༕གྷงานปกติของมันที่ต้อง༲༫ཕหารเด็กอายุ 18 ཀ༣༓มีพลังเพียงผสานโลกา

 

ซี༵༔༪ཕอ้าปากหาวรอบหนึ่ง ġĭćดูเหล่าཅ༱༪༹ที่วิ่งเཚ༓༪มา༯༺༔༪ཕมิได้ใส่ใจ ใช้ġķĭขวาĈıĚཛ༹༬บี่ġķĭซ้ายཚ༦༓གྷมาแคะแกะเཛ༷ཇ༪༻ใบīęʼnIJ ท่าทางของมันเฉยเมยถึงที่ĪĸĔ

 

ดาบ,ทวน,ཛ༹༬บี่,หอก พุ่งเཚ༓༪หาทุกทิศทาง ซี༵༔༪ཕเพียงตวาดออกมาคำ༜཈༧༺༵ เหล่าཅ༱༪༹ถึงกับลงไปกองกับพื้นในทันที “คุกเข่า!!” มันཛ่༷าวออกมา༾้༹อมกับแผ่พลังปราณที่เข้มข้นออกมา ทำให้เล่าཅ༱༪༹ที่วิ่งเཚ༓༪มา บ้างลมไปกองกับพื้น บ้างคุกเข่าลงไปĈęหัวเข่าของพวกมันแทบཔ༬แตก༜ཁ༕གྷเสี่ยง ๆ ถึงཔ༬มีบางคนพยายามཔ༬ฝืนทน แต่ระดับพลังที่แผ่นออกมามันต่างกัน༜ཛ༨གྷไป ทำได้เพียงกัดฟันเพื่อ༘༻༔ร้องโอดครวญออกมาเท่าགྷ༫༓གྷ

 

ŀġķňĭเห็นลูกน้องของตนสิ้นท่า༯༺༔༪ཕง่ายดาย โดยที่ฝ่ายตรงཚ༓༪มมิได้ขยับเลยแม้แต่น้อย แถมมันยังมีท่าทีเฉยเมย༯༺༔༪ཕที่ĪĸĔ གྷ༪༺กองก็ได้แต่สถบด่าอยู่ในใจ༾้༹อมกับจ้องไปŁĥİ༲༫ཕเกตเด็กหนุ่ม༯༺༔༪ཕละเอียด ก่อนཔ༬༜༯༔༺ถามออกมา “ŀĈʼnIJมาขวางขบวนเสด็จ..ŀĈʼnIJมีจุดประสงค์อะไร ?”

 

ŀġķňĭตนเองโดนถามซี༵༔༪ཕจึงเพิ่มŁģćกดดันใส่ཅ༱༪༹ཅ༫༓ཕ 20 གྷ༪༺ ในทันทีก่อนที่พวกมันཔ༬ร้องโอดครวญออกมา ༾้༹อมกับหัวเข่าที่แตཛ༷ะเอียด ༘༻༔อาจཛ༷ับมายืนหยัดได้มั่นคงได้༯༺༔༪ཕเร็ววัน ซี༵༔༪ཕสามารถมอบĄħIJġเมตตาให้พวกมันได้เพียงเท่าགྷ༧༓ โดย༘༻༔༲༫ཕหารพวกมัน แต่ก็ทำให้พวกมันบาดเจ็บสถานหนัก ก่อนที่มันཔ༬หันไปġĭćགྷ༪༺กองที่ཛ่༷าวออกมา༾้༹อมกับ༜༯༔༺วาจาตอบཛ༷ับไป

โอ้ว..สนใจཚ༓༪แล้วรึ..” ก่อนที่ซี༵༔༪ཕཔ༬เอานิ้วġķĭออกจากโพลงจมูกของตนเอง༾้༹อมกับมีเม็ดขี้มูกก้นโตออกมาแล้วใช้นิ้วดีดออกไป ด้วยĄħIJġแม่นยำของมันเม็ดขี้มูกแปะเཚ༓༪ཛ༷างīęʼnIJผากของགྷ༪༺กองดั่งกับĈıĚวาง “ཚ༓༪เพียงอยากཔ༬เห็นใบīęʼnIJขององค์รัชทายาทใཛ้༷ ๆ เพียงแค่གྷ༫༓གྷเอง , อยากཔ༬ยลโฉม..ว่าཀ༣༓ที่པ༬༜ཁ༕གྷราชาองค์ต่อไป..มีบรามีเหนือล้ำเช่นใดบ้าง , Łĥİ...” ซี༵༔༪ཕเบิกตาโพลงออกมา༾้༹อมกับจ้องเขม็งไปที่เทออน “ว่าชาติชั่วཀ༣༓གྷ༧༓เหตุใดถึงโชคดีŀāĴĔมาบนบัลลังก์ได้..”

 

บังอาจ!!” གྷ༪༺กองตวาดออกมาในทันทีที่ซี༵༔༪ཕཛ่༷าวจบ

ŃĈŀĢŇę ๆ ท่านགྷ༪༺กอง” เทออนที่เงียบมานาน ༜༯༔༺ปากห้ามปรามཅ༱༪༹ของมัน ก่อนཔ༬ġĭćมาที่ซี༵༔༪ཕด้วย༲༪༺ตาสอดรู้สงสัย “ŀĈʼnIJมีชื่อเสียงเรียงนาม..ว่า༯༺༔༪ཕไร”

 

ซี༵༔༪ཕ

 

༜ཁ༕གྷชื่อที่แปลกนัก..ཚ༓༪มิเคยได้ยินมาก่อน , ท่านགྷ༪༺กอง..หลังจากཛ༷ับเཚ༓༪วังไป..ŀĈʼnIJไปཇ༪༻นิวส์เลทเทอร์มาเཚ༓༪เฝ้าཚ༓༪ด้วย..ཚ༓༪มีบาง༯༺༔༪ཕต้องสอบถามมัน” เทออนཛ่༷าวออกมาด้วยท่าทีนิ่งเฉย ก่อนཔ༬ġĭćཛ༷ับไปหาซีว่า “ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของŀĈʼnIJมา..ว่าเหตุใดถึงต้องมาก่อกวนཚ༓༪ด้วย”

มันཛ่༷าวออกมา༯༺༔༪ཕŃĈŀĢŇęรักษาท่าทีสมกับ༜ཁ༕གྷองค์รัชทายาทจริง ๆ หาก༘༻༔รู้จักĄħIJġเลวทรามของมันจากปากของเชียเล็ซ ซี༵༔༪ཕคงคิดว่ามัน༜ཁ༕གྷคนดีที่น่านับถือก็༜ཁ༕གྷไปได้

 

มิยาก ๆ ..” ก่อนที่ซี༵༔༪ཕཔ༬กวักġķĭเรียกĪIJħน้อยเดินเཚ༓༪มาหาตน แต่นางཛ༷ับ༘༻༔ทำཇ༪༻ เพียงแต่ส่ายīęʼnIJปฏิเสธ༯༺༔༪ཕŁģć ซี༵༔༪ཕเห็นเช่นགྷ༫༓གྷ เพียงแต่ཛ่༷าวเสียงเข้มĚĭāไป “เชื่อใจཚ༓༪..ཚ༓༪༘༻༔มีวันทำ༹༓༪༺ŀĈʼnIJ..” มันแสดงสีīęʼnIJแน่วแน่มุ่งมั่นออกมา

 

แต่หญิงĪIJħཛ༷ับ༘༻༔ทำཇ༪༻ ༜༾༹༪༬ĄħIJġཛ༷ัวĈıĚใจของཀ༣༓ที่อยู่ตรงīęʼnIJนาง นางจึงทำได้แค่ยืนขาแข็ง༘༻༔ཛ้༷าทำཇ༪༻สิ่งที่ชายหนุ่มཛ่༷าวออกมา

 

ดูเหġķĭนสหายของŀĈʼnIJཔ༬เกรงཛ༷ัวཚ༓༪ , ཚ༓༪เคยทำอะไรให้ŀĈʼnIJ༘༻༔พอใจรึ..หนุ่มน้อย?” เรื่องปั่นสีīęʼnIJแล้วཛ่༷าวออกมา༯༺༔༪ཕŃĈŀĢŇęแบบགྷ༧༓ ยิ่งทำให้ཀ༣༓ที่อยู่ตรงīęʼnIJดูน่าเกรงขามཚ༦༓གྷไปมาก แต่ระดับพลังกับสวนทางกับท่าทีของมัน ทำให้ซี༵༔༪ཕมิได้เกรงཛ༷ัวต่อมันเลยแม้แต่น้อย

 

ŀġķňĭหญิงĪIJħ༘༻༔ทำཇ༪༻ที่มันĚĭā มันจึงพุ่งཛ༪༺ཚ༓༪ไปหานาง แล้วอุ้มนาง༯༺༔༪ཕว่องไวก่อนཔ༬เหินร่างཛ༷ับมายังที่เดิมของมัน

มันก้มĕıħลงཛ༹༬ซิบที่ཚ༓༪งหูนาง “ཚ༓༪༘༻༔มีวัน..ทำให้ŀĈʼnIJเสียใจหรือเศร้าใจเช่นมัน..ཚ༓༪สัญญา” ก่อนที่ซี༵༔༪ཕཔ༬เอื่อมġķĭไปถอดīęʼnIJกากที่นางสวมออกมา

 

ร่างཛ༪༺ที่༜ཁ༕གྷชายหนุ่มค่อย ๆ บิดเบี้ยวดังกับแม่น้ำที่โยนหินใส่ลงไป ŀĜĢร่างཛ༪༺ที่༜ཁ༕གྷเด็กĪIJħīęʼnIJตาคุ้นเคยที่สวมชุดของบุรุษของซี༵༔༪ཕอยู่ เทออนถึงพยายามซ่อนสีīęʼnIJของตนเองไว้ แต่ก็มิสามารถปกปิดคิ้วที่ཛ༹༬ตุกཚ༦༓གྷมา༜ཁ༕གྷปมเล็กน้อยต่อซี༵༔༪ཕได้

ซี༵༔༪ཕหันมาཛ่༷าวหยอཛ้༷อต่อเชียเล็ซ “པ༬ว่าไป..༘༻༔ต้องใส่īęʼnIJกากของཚ༓༪..แค่ŀĈʼnIJเอาหนวดปลอมมาติดไว้..ก็༘༻༔มีཀ༣༓ใด༲༫ཕเกตเห็น༜ཁ༕གྷแน่..” ก่อนที่ซี༵༔༪ཕཔ༬ġĭćต่ำไปที่อกของนางแล้วยิ้มออกมา “ŀĈʼnIJนี่༘༻༔มีเสน่ห์ของอิสตรีเลย..น่าเสียดาย”

 

เด็กĪIJħถลึงตาġĭćไปที่มัน ༾้༹อมกับཛ่༷าวต่อมันเบา ๆ “ท่านགྷ༧༓รู้จักเวล่ำเวลาบ้างหรือ༘༻༔

ขณะที่ซี༵༔༪ཕกำลังหยอกเย้าหญิงĪIJħ เทออนก็༜༯༔༺ปากออกมา༯༺༔༪ཕสุขใจ

โอ้..ཚ༓༪ก็คิดว่าใคร , แม่หนูน้อยของཚ༓༪นี่เอง” ก่อนที่มันཔ༬หันīęʼnIJཛ༷ับไปหาซี༵༔༪ཕ ก่อนཛ่༷าวออกมาด้วยģĭĢยิ้ม “ŀĈʼnIJมาเอาค่าหัวหรอกรึ , གྷ༪༺กอง..เอาอัญมณีสุวรรณให้มันไปห้าก้อน”

 

ขณะที่གྷ༪༺กองกำลังล้วงġķĭหยิบของཇ༪༻ที่གྷ༪༺มันสั่ง ซี༵༔༪ཕจึง༜༯༔༺ปากทักท้วงออกมา

 

อย่าได้ลำบากŀĈʼnIJเลย..ཚ༓༪มิได้มาเอาของรางวัล , ถึงเอาไป..ཚ༓༪ก็มิཛ้༷าใช้ , ༜ཕ༨གྷจากสวะเช่นŀĈʼnIJ , ཚ༓༪ใช้༘༻༔ลงจริง ๆ ” ซี༵༔༪ཕཛ่༷าวออกไปด้วยเสียงเย็นชา ༾้༹อมกับผลักเด็กหญิงมาཚ༓༪īęʼnIJ “คุกเข่าขอโทษนาง..แล้วཚ༓༪པ༬จากไป༯༺༔༪ཕ༵༔༪ཕ่าย..”

 

ŀĈʼnIJ!!” གྷ༪༺กองตะเบงเสียงดังลั่นออกมา༾้༹อมเหินร่างของมันไปཚ༓༪īęʼnIJ༯༺༔༪ཕว่องไว กำชับศาสตราในġķĭ༾้༹อมกับเหวี่ยงฟาดฟันใส่ชายหนุ่ม

 

เพี๊ยะ!!” ซี༵༔༪ཕตวัดปลายġķĭของมันเต็มŁģć གྷ༪༺กองปลิวลอยཛ༷ับไปนอนกองแทบเท้าŀĈʼnIJเคออนในทันที

 

สภาพของมันตอนགྷ༧༓หมดราศีน่าเกรงขามของยศགྷ༪༺กองของมันในทันที ༘༻༔รู้ว่าฟันของมัน..หลงŀīĥķĭอยู่กี่ซี่ แต่ที่แน่ ๆ มัน༘༻༔สามารถทานอาหารแข็ง ๆ ไปได้ĭĵāนาน

 

ปกป้ององค์รัชทายาท!!” ŀġķňĭགྷ༪༺กองของมันลงไปกองกับพื้น เหล่าཅ༱༪༹ที่แอบซุ่มཇ༪༻จุดต่าง ๆ ต่างพุ่งĕıħมาดักīęʼnIJของเคออนในทันที ชักอาวุธออกมาในท่าเตรียม༾้༹อม ĈıĚจ้องมาที่ซี༵༔༪ཕ༜ཁ༕གྷตา༜཈༧༺༵

 

ตอนགྷ༧༓พวกมัน༘༻༔ཛ้༷าผลีผลามดาīęʼnIJཚ༓༪มา ดูจากสภาพของགྷ༪༺กองที่นอนกองเลือดกบปาก จากการโบกġķĭตบเพียงครั้ง༜཈༧༺༵ เหล่าཅ༱༪༹ที่ระดับต่ำกว่าĊňħćชั้นนภาต่างġĭćไปที่ชายหนุ่มด้วยĄħIJġหวาดཛ༷ัว แต่ด้วยīęʼnIJที่ของมัน ทำให้มันมิอาจวิ่งหนีจากพื้นที่ตรงགྷ༧༓ ทำได้เพียงแสดงสีīęʼnIJตื่นตระหนกออกมา

 

ŀĈʼnIJ༜ཁ༕གྷཀ༣༓มีĄħIJġสามารถยิ่งนัก , ระดับพลังเพียงปฐพีขั้นปลาย..กับสามารถเล่นงานགྷ༪༺กองของཚ༓༪ได้༯༺༔༪ཕง่ายดาย , ถ้าŀĈʼnIJཚ༓༪ร่วมกับཚ༓༪..ŀĈʼnIJཔ༬เติบใหญ่ได้ĭĵāในอนาคต..ŀĈʼnIJสนใจหรือ༘༻༔” เทออนཛ่༷าวออกมา ดวงตาของมันฉายแววที่แสดงถึงĄħIJġต้องการออกมา༯༺༔༪ཕเด่นชัด ถึงมันཔ༬ཛ่༷าวว่าเชิญชวน แต่น้ำเสียงบ่งĚĭāว่า༘༻༔อาจปฏิเสธ

 

คนแผ่นดินགྷ༧༓นี่มันยังไงกัน..ŀĈʼnIJ༘༻༔ใช่ཀ༣༓Łģāที่ཛ่༷าวเช่นགྷ༧༓กับཚ༓༪ , ตอนŁģāเห็นཚ༓༪༜ཁ༕གྷขยะ..ĪĸĔท้ายชักชวนให้ཚ༓༪ཚ༓༪ร่วม , ŀĈʼnIJอยากรู้หรือ༘༻༔ว่าཚ༓༪ตอบพวกมันཛ༷ับไป༯༺༔༪ཕไร” ซี༵༔༪ཕยิ้มออกมาĈıĚจ้องด้วย༲༪༺ตาแข็งกร้าวออกไป

 

แปลว่าŀĈʼnIJ༘༻༔สนใจ..น่าเสียดายยิ่งนัก” ģĭĢยิ้มของเทออนหายไปแทนที่ด้วยใบīęʼnIJที่นิ่งเฉยไร้อารมณ์ “ลงġķĭ!!” มันสั่งต่อཅ༱༪༹ใต้บังคับบัญชาของมันด้วยเสียงดังกู่ก้อง

โอ้ว..༘༻༔ต้องเཚ༓༪มา.. , ཚ༓༪ไปหาŀĈʼnIJเอง , แรมที่ 4 ทลายจันทรา!!” ซี༵༔༪ཕโยนཛ༹༬บี่ออกไป༾้༹อมกับพุ่งเཚ༓༪ไปรับ༯༺༔༪ཕว่องไว วาดอาวุธของตนเองฟาดฟันออกไปด้วย༲༪༺ตาที่เย็นชา

เหล่าཅ༱༪༹ที่ชายหนุ่มพุ่งเཚ༓༪ใส่ ต่างล้มไปกองที่พื้นในทันที ༘༻༔อาจลุกཚ༦༓གྷมายืนหยัดได้ใหม่ ซึ่งพวกมันก็ยินดีที่པ༬ทำเช่นགྷ༫༓གྷ

 

ซี༵༔༪ཕมิได้เร่งรีบในการจัดการཅ༱༪༹ มันต้องคอยเหลียวหลังཛ༷ับมาġĭćเด็กหญิง กังวลว่าเทออนอาจཔ༬วางแผนคิด༘༻༔สื่อก็༜ཁ༕གྷได้

 

เพียง༘༻༔ཛ༧༔อึดใจร่างของཅ༱༪༹พลĪĸĔท้ายก็ล้มลงไปกอง༯༺༔༪ཕจำยอม ตอนགྷ༧༓บนที่พื้นหินต่างมีཅ༱༪༹ที่ร้องโอดโอยจากĄħIJġเจ็บปวดอยู่เཛ༷ื่อน

 

ว่า༯༺༔༪ཕไร..ŀĈʼnIJཔ༬ยอมคุกเข่าให้นางหรือ༘༻༔..” สี༵༔༪ཕཛ่༷าวเสียงเย็นในทันทีขณะที่ปลีกཛ༷ับมายืนอยู่ཚ༓༪ĪIJħน้อย

 

ཚ༓༪ཛ༪༺ของเทออนŀīĥķĭཅ༱༪༹อยู่เพียง 20 གྷ༪༺ มีเพียงห้าགྷ༪༺ที่ระดับพลังอยู่ระดับเหยียบโลกาขั้นที่ 3 ที่ŀīĥķĭĄĥะเĄĥ้ากันไป แต่สีīęʼnIJของมันก็ยังนิ่งเฉยดุจเดิม

หากŀĈʼnIJ༘༻༔ยอมทำง่าย ๆ , ཚ༓༪པ༬บังคับŀĈʼnIJเอง!!” ซี༵༔༪ཕส่งเสียงออกมาดังลั่นเพื่อกดดันต่อองค์รัชทายาท༾้༹อมกับแผ่พลังปราณออกมา༯༔༯གྷ ๆ เพื่อกดดันมัน

เห้อ..ཅ༱༪༹ของཚ༓༪གྷ༧༓มัน༘༻༔ได้เรื่องจริง ๆ , เห็นทีཚ༓༪ต้องลงġķĭด้วยตนเอง” ก่อนที่เทออนมันཔ༬ล้วงġķĭཚ༓༪ไปใต้ฉลอง༾༹ะองค์ของĕıħมันเอง ก่อนཔ༬ดึงġķĭཛ༷ับมา༾้༹อมกับสร้อยคอ༯༫གྷหนึ่ง

 

ĕıħสร้อย༘༻༔ได้มีรูปร่างĪħĢćIJġใด ๆ ཅ༫༓ཕสิ้น ༜ཁ༕གྷเพียงสร้อยคอรูปดาวหกแฉก༾้༹อมกับ༲༪༺Ąĥ้องที่ทำจากเชือกสี཈༩โง่ ๆ ༜༲༓གྷหนึ่ง แต่ŀġķňĭมันถอดออกมาระดับพลังของมันก็แปรเปลี่ยนไปในทันที

 

ตอนགྷ༧༓ระดับพลังของมันอยู่ที่เหยียบนภาขั้นที่ 4 พลังของมันเพิ่มཚ༦༓གྷจากเดิมถึง 5 ขั้น

ཚ༓༪༘༻༔ได้ยืด༜༲༓གྷยืด༲༪༺มานานแล้ว..༜ཁ༕གྷŀĈʼnIJระกันที่༜ཁ༕གྷคู่ġķĭཚ༓༪!!” ก่อนที่มันཔ༬นำอาวุธของตนเองออกมา ༜ཁ༕གྷดาบสองġķĭ ก่อนที่པ༬พุ่งเཚ༓༪มาหาซี༵༔༪ཕในทันที

 

ชายหนุ่มล้วงġķĭเก็บตัด཈༪༹༪ Łĥİนำปฐมศาสตราออกมา มันཔ༬ใช้จังหวะที่ปะทะกับเทออนตอนགྷ༧༓เพื่อฝึกปรือให้ชำนาญในการใช้อาวุธชิ้นགྷ༧༓

 

คราགྷ༧༓ซี༵༔༪ཕมิได้Ąĥื่นཛ༪༺ཚ༓༪หา มันเพียงแต่ยืนขวางīęʼnIJเด็กหญิงเอาไว้ ที่มันทำเช่นགྷ༧༓༜༾༹༪༬มันเกรงว่าถ้ามันมัวแต่ต่อสู้ไปโดยเอาĕıħཚ༓༪แลก เหล่าཅ༱༪༹ที่ŀīĥķĭཔ༬ต้องเཚ༓༪มาเพื่อชิงĕıħนางไปจากมัน มันจึงต้องทำเช่นགྷ༧༓

 

เทออสวาดดาบ༜ཁ༕གྷรูปกากบาท༾้༹อมกับมีแสงพลังรูป༜཈༧༺༵กันพุ่งเཚ༓༪หาซี༵༔༪ཕ

 

ซี༵༔༪ཕยกดาบของตนเองเล็กน้อยมิได้ใช้วิชาออกมาĕıħดาบŀġķňĭཛ༹༬ทบกับพลังของเคออน ཛ༷ับทำให้พลัง༲༪༺གྷ༫༓གྷหายไปในพิบตา

 

เคออนวาดดาบཛ༹༬หน่ำแทงออกมาดั่งกับห่าฝน ġķĭซ้ายขวาของมันใช้ดาบคู่อย่าชำนาญ༯༺༔༪ཕมาก จ้วง,แทง,ฟาด,ฟัน ออกมา༯༺༔༪ཕลื่นไหล༘༻༔มีขาดĊňħćของเพลงดาบสะดุดให้เห็นเลยแม้แต่น้อย

 

แต่ซี༵༔༪ཕก็༘༻༔แพ้กันปัดป้องได้ทุกครั้ง คมดาบของฝ่ายตรงཚ༓༪༘༻༔อาจเล็ดลอดจากการป้องกันของชายหนุ่ม

 

ยิ่งเคออสออกŁģćมากเท่าไหร่ พลังของมันก็ยิ่งหมดไปเท่าགྷ༫༓གྷ ༘༻༔อาจเชือดเฉือนร่างཛ༪༺ของชายหนุ่มได้เลยสักครั้ง มันกัดฟันของตนเองแทบแหลกคาปาก แล้วออกอาวุธทุก༯༺༔༪ཕที่มันมี แต่༜ཁ༕གྷฝ่ายตรงཚ༓༪มที่รับวิชาของมันได้ทุกครั้ง แถมมันยัง༘༻༔ถอยหลังเลยสักก้าว ดั่งกับสิ่งที่มันทำ༜ཁ༕གྷผลาญกำลังของตนเอง༯༺༔༪ཕทิ้งขว้าง

 

ยัง༘༻༔ཚ༓༪มาช่วยཚ༓༪ĭĵā!!” มันตวาดใส่ผลཅ༱༪༹ของตนเองในทันที ก่อนที่เหล่าཅ༱༪༹ཛ้༷าཅ༫༓ཕ 20 གྷ༪༺ที่ŀīĥķĭ པ༬พุ่งเཚ༓༪มาสอดཇ༪༻คำสั่งของགྷ༪༺ของมัน

 

ŀġķňĭเห็นเหล่าཅ༱༪༹พุ่งเཚ༓༪มาช่วยศัตรูของมัน ซี༵༔༪ཕจึงใช้ดาบของตนเองเหวี่ยงĪĸĔŁģćที่มันมีใส่เทออน

 

องค์รัชทายาทรีบยกดาบไขว้กันเพื่อกันการโจมตีของฝ่ายตรงཚ༓༪ม แต่ด้วยŁģćที่༯༔༯གྷล้าจึงทำให้มันถลาถอยออกไปในทันทีที่ดาบཅ༫༓ཕสามปะทะกัน

 

แต่ซี༵༔༪ཕก็༘༻༔หยุดเพียงเท่าགྷ༫༓གྷ ก่อนที่เหล่าཅ༱༪༹པ༬ถึงĕıħของมัน “แรมที่ 7 ŀĂĕแดนĠĞĈıęėģIJ!!” ซี༵༔༪ཕยกġķĭซ้ายཚ༦༓གྷแบออก༾้༹อมกับཛ༹༬ทืบเท้าลงไปยังพื้นཚ༓༪īęʼnIJ ŀāĴĔ༜ཁ༕གྷŀĂĕแดนวงཛ༷༯༫གྷใหญ่ล้อมรอบเหล่าཅ༱༪༹Łĥİเทออสเอาไว้ ༾้༹อมกับŁģćกดดันมหา༴༪༷

 

ตอนགྷ༧༓ดวงตาของชายหนุ่มཛ༷าย༜ཁ༕གྷสีŀīĥķĭགྷ༵༷༾้༹อมกับบนīęʼnIJผากที่มีรูปจันทร์เสี้ยวส่องสง่าอยู่ มัน༜༯༔༺ปากออกมาต่อཀ༣༓ที่อยู่ตรงīęʼnIJในทันที “คุกเข่า!!”

 

ěıć!!༜༲༧༺༜ཚ༔༪ของཅ༱༪༹ཅ༫༓ཕ 20 གྷ༪༺ Łĥİเทออน หมอบลงไปคุกเข่ากับพื้น༯༺༔༪ཕŁģć

ŀĈʼnIJมานี่” ซี༵༔༪ཕออกปากĚĭāต่อĪIJħน้อยในทันที ก่อนที่นางཔ༬เดินมา༯༺༔༪ཕ༵༔༪ཕ่ายกว่าครั้งก่อน

 

หมอบ!!” ซี༵༔༪ཕเพิ่มพลังปราณลงไปในวิชาของตนเอง Ĉęคนཅ༫༓ཕ 20 คนหมอบลงในท่าก้มหัวชิดพื้น เช่นเดิมเสียงปังดังཚ༦༓གྷมาจากศีรษะที่โขกเཚ༓༪กับพื้น แต่ŀĈʼnIJเทออนพยายามใช้ŁģćเฮือกĪĸĔท้ายในการใช้ġķĭของตนเองยัดพื้นเอาไว้ ༘༻༔ยอมหมอบลงไปแต่โดยดี

 

ซี༵༔༪ཕเห็นดังགྷ༫༓གྷมันจึงĄĥายวิชาของมันออก อุ้มร่างของĪIJħน้อยไว้ในอ้อมแขน ก่อนཔ༬ཛ༹༬โดดเཚ༓༪ไปยืนตรงīęʼnIJของเทออน วางĪIJħน้อยให้ยืนตรงīęʼnIJของรัชทายาท

 

ซี༵༔༪ཕจึงตวาดออกไป༯༺༔༪ཕĪĸĔเสียง༾้༹อมยกขาของตนเองออกŁģćเหยียบ ใช้ปลายเท้ากดศีรษะของเทออน “ཚ༓༪..Ěĭā..ให้..หมอบ!!” “ěıć!!” เสียงศีรษะของเทออนลงไปโขกกับพื้นดังสนั่น

ŀġķňĭทำได้ดั่งใจตน ซี༵༔༪ཕจึงออกปากĚĭāต่อมัน “ชาติชั่ว༯༺༔༪ཕŀĈʼnIJ..ต้องเจอกับคนที่เลวกว่า༯༺༔༪ཕཚ༓༪!!” ก่อนที่มันཔ༬ĈıĚที่ข้อġķĭของหญิงĪIJħ เหินཚ༦༓གྷไปบนฟ้า ༾้༹อมกับบินจากหายไปบนท้องนภา

 

หากมีใครนำข่าวགྷ༧༓ไปเล่าที่ไหน คงมิมีใครเชื่อว่า ด้วยเหตุผลเพียงเท่าགྷ༧༓ཛ༷ับมีชายหนุ่มཀ༣༓หนึ่งออกīęʼnIJแทนหญิงĪIJħที่โดนཛ༷ั่นแཛ้༷งโดยองค์รัชทายาท ทำให้มันต้องཆ༣ཛཇ༪༻ล่าโดยคนของราชวงศ์

 

แต่สำหรับซี༵༔༪ཕ หากใครบังอาจทำให้สหายของมันต้องเศร้าใจ มันཀ༣༓གྷ༫༓གྷཔ༬ต้องชดใช้༜ཁ༕གྷร้อย༜ཁ༕གྷพันเท่า

.

.

.

ว่า༯༺༔༪ཕไร..สบายใจཚ༦༓གྷหรือ༘༻༔?” ซี༵༔༪ཕཛ่༷าวถามต่อเด็กĪIJħในทันที ที่พวกมันอยู่ในที่ปลอดภัย

 

ท่าน༘༻༔น่าทำถึงขนาดགྷ༫༓གྷ..ป่านགྷ༧༓พวกมันอาจส่งคนออกཇ༪༻หาท่านแล้วก็༜ཁ༕གྷได้” หญิงĪIJħཛ่༷าวออกมาด้วยสีīęʼnIJที่วิตกกังวล

 

ช่างมันปะไร.. , ช่างเถิด..ถึงŀĈʼnIJ༘༻༔ชอบในสิ่งที่ཚ༓༪ทำ , แต่ཚ༓༪ก็สบายใจที่ได้ทำ” ซี༵༔༪ཕยิ้มออกไปขณะที่มันཛ่༷าว

 

ถึงตอนགྷ༧༓ใบīęʼnIJของเด็กĪIJħཔ༬แสดงถึงĄħIJġวิตกกังวล แต่ĄħIJġġĭćหม่นที่เคยแสดงออกทางใบīęʼnIJของนาง มันได้เลือนหายไปโดยที่นางมิได้รู้ĕıħเลยแม้แต่น้อย

.

.

.

ณ เġķĭงแกรี่

 

มันฟื้นཚ༦༓གྷมาแล้วหรือยัง?” གྷ༪༺กแฮร์รี่ཛ่༷าวถามต่อ༱༺༪ཕน่า

 

หญิงĪIJħ༘༻༔ได้ตอบเพียงแต่แสดงสีīęʼnIJออกไป༯༺༔༪ཕเฉยเมย แทนคำตอบของนาง

 

งั้นแปลว่ามันยัง༘༻༔ฟื้น..” གྷ༪༺กมิได้สนใจในสิ่งที่หญิงĪIJħแสดง มันชินชากับกริยาเช่นགྷ༧༓ของหญิงĪIJħแล้ว จากการอาศัยอยู่ด้วยกันร่วมเดือน

 

ท่านมาที่นี่ด้วยเหตุใด? , คงมิได้มาถามถึงอาการของมันเพียง༯༺༔༪ཕ༜཈༧༺༵หรอกนะ” หญิงĪIJħཛ่༷าวออกไปด้วยน้ำเสียงเย็นชา

 

อ้อจริงสิ..แม่นางเอสเธอร์พึ่งส่งข่าวมา , เหġķĭนมีข่าวลือ..ว่าพบคนที่รูปร่างīęʼnIJตาĄĥ้ายกับสหายŀĈʼnIJแถวแคปปิตอล [1] ”

 

ཛ่༷าวจบสีīęʼnIJของหญิงĪIJħแปลเปลี่ยนไปในทันที นางġĭćཛ༷ับไปที่ชายชราด้วย༲༪༺ตาที่༜ཁ༕གྷประཛ༪༺

ท่านมั่นใจมากน้อยเพียงใดเรื่องข่าวགྷ༧༓

 

ཚ༓༪༘༻༔มั่นใจ , แต่คนในข่าวที่แม่นางเล่าสู่ཚ༓༪ , ระบุไว้ว่าชายผม཈༩ཚ༓༪ཛ༪༺มีหญิงĪIJħอยู่ , บุกเཚ༓༪ไปถล่มขบวนเสด็จขององค์รัชทายาท..Ĉęแตกพ่าย༯༺༔༪ཕสิ้นŀĊĴćགྷ༪༺ཛ่༷าวออกมาในทันที

 

༜ཁ༕གྷมัน!! ༜ཁ༕གྷมันแน่นอนที่ཛ้༷าทำเรื่องโง่ ๆ ปรานགྷ༧༓..แถมยังมีหญิงĪIJħอยู่ด้วย , สันดาน༯༺༔༪ཕมันคงต้องทำเช่นགྷ༫༓གྷเพื่อป้อหญิง༜ཁ༕གྷแน่!!” ༱༺༪ཕน่าཛ่༷าวออกมาด้วยĄħIJġดีใจ นี่༜ཁ༕གྷģĭĢยิ้มครั้งŁģāในรอบเดือนที่นางแสดงออกมา ทำให้ใบīęʼnIJที่ĪħĢćIJġขับĄħIJġงามของนางได้༯༺༔༪ཕไร้ที่ติ

-----------------

 

[1] capital อ่านว่า แคพ-อิแท็ล แปลว่า เġķĭงหลวง , ทุนทรัพย์ ( ġĵŀĢĭİกว่าགྷ༧༓ ཅ༫༓ཕ N Łĥİ ADJ )

[ แถม 1 ] ༱༺༪ཕ ĕıħเขียน ༾༨གྷ༯༨གྷ Yáng แปลว่า ต่างเġķĭ, ต่างถิ่น , ต่างประเทศ , มหาสมุทร

[ แถม 2 ] น่า ĕıħเขียน ༾༨གྷ༯༨གྷ แปลว่า ĪħĢćIJġ , นุ่มགྷ༵༷ , น่ารัก

**༱༺༪ཕน่า = งดงามแบบต่างเġķĭง ( สวยแบบที่༘༻༔เคยเห็นมาก่อน )

 

ปล.วันགྷ༧༓ลงเร็วหน่อยนะครับ พอดีมีธุระĊňħć 3 - 4 ทุ่ม ขอโทษด้วยนะครับที่༘༻༔ได้ลงཇ༪༻เวลา

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK