เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 59 อาบโลหิต [ตอนต้น]
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“เคทิğ!! รีบเร่งīęʼnIJจัญไรของ༜པ༓༪ĭĭāมาเดี๋ยวนี้!!” เสียงคำรามชายหนุ่มดังกู่ก้องńěทั่วเมืองแคปปิตอล เสียงของมันดังครอบคลุมńěทั่วėıʼnćเมือง ཀ༣༓คนที่อยู่ภาย༙གྷเมืองที่มีพลังต่ำกว่าจิตโลกาต้องยกมือĂĶʼnęมาปิดป้องหูของตนเอง เพื่อปิดบังให้รอดพ้นจากแรงกดดัน༙གྷน้ำเสียงที่แฝงลมปราณเอาไว้ แต่แรงกดดันและพลังที่มันใส่เสริมมานั้นต่อให้ยกมือĂĶʼnęมาป้องหูของตนเอง มันก็ńġňอาจปิดกั้นแรงกดดันของซีว่างไว้ได้ ŀīĥňIJชาวĚʼnIJęที่อยู่ภาย༙གྷเมือง ต่างร้องโอดโอยจากประโยคสั้น ๆ ที่ชายหนุ่มཛ่༷าวĭĭāมา

เสียงนี้༜ཁ༕གྷāIJģยืนยันได้ประāIJģหนึ่ง มันཀ༣༓นี้คือĪĸĔยอดฝีมือ!!

ผ่านńěเนิ่นนานཛ༷ับńġňมีเสียงตอบรับīģķĭใบīęʼnIJของཀ༣༓ที่ชายหนุ่มཇ༪มล่าโผล่ĭĭāมาเลยแม้แต่น้อย ༜ཁ༕གྷāIJģยืนยันว่าพวกมันńġňคิดཔ༬ทำཇ༪

ซีว่างเค้นเสียงอยู่༙གྷคอĭĢňIJćńġňสบอารมณ์ “Łģġėĵ 2 པ༫གྷཅ༹༐เสี้ยวผ่าดารา!!” ซีว่างหน่༵ཕพลังไว้ที่ཇ༫༵ดาบāňĭęཔ༬วาดĭĭāńěสี่ครั้ง จนเกิดคลื่นพลังสี่สายพุ่งŀĂʼnIJชนกำแพงของཇ༫༵ปราāIJģที่ล้อมรอบเมือง

ĕĹġ!! ĕĹġ!! ĕĹġ!! ĕĹġ!!
คลื่นพลังėıʼnćสี่สายพุ่งŀĂʼnIJใส่จุด༜཈༧༺༵กัน จนปราāIJģหนาได้ถล่มลงมา༙གྷครา༜཈༧༺༵ เสียงและāIJģสั่นสะเทือนของāIJģถล่มจากปราāIJģหนา ทำให้ŀīĥňIJพ่อค้าแม่ขายต่างทิ้งข้าวของของตนเองวิ่งหลบหนี..ŀĂʼnIJจุดกำบังที่ปลอดภัย ก้มཇ༫༵ลงต่ำยกมือลงมาปิดป้องหัวของตนเอง จนเสียงและāIJģสั่นสะเทือนนั้นจบลง พวกมันก็ยังńġňཛ้༷ารีบเร่งĭĭāจากėĵňāijบังของพวกมัน
“ข้าให้เวลา 1 ĊıňħĢIJġ.. , หาก༜པ༓༪เคทิฟยังńġňโผล่īęʼnIJĭĭāมา..ข้าཔ༬บุกŀĂʼnIJńě , แล้วหากใครคิดหนี༙གྷหนึ่งĊıňħĢIJġนี้..ข้าཔ༬ńġňขัดขวาง , แต่ถ้าหลังจากหนึ่งĊıňħĢIJġแล้ว..ข้าńġňรับประกันต่อชีวิตของཀ༣༓ใดėıʼnćสิ้น!!”

ซีว่างཛ่༷าวĭĭāมาพร้อมกับใช้Īĭćมือจับดาบหลวม ๆ พร้อมกับยืนนิ่งńġňńīħติง สายཇ༪จับĈʼnĭćńěยังīęʼnIJประตูเมืองเฝ้ามองเหตุāIJģณ์เบื้องīęʼnIJ...

ซีว่างตอนนี้ดั่งกับ༜ཅ༾อสูร มีĄħIJġĪć่าผ่าเผยแต่แฝงด้วยจิตสังīIJģที่แผ่ĭĭāมาโดยมิได้ปกปิด ใบīęʼnIJของมันนิ่งเฉยราวกับńġňสนใจต่อสิ่งใด ๆ ėĵňāijลังཔ༬เกิดĂĶʼnę แต่สายཇ༪คู่นั้นของมันช่างแข็งกร้าวยิ่งนัก ༜༻༥༔༯มันจับĈʼnĭćńěที่ཀ༣༓ใด ཀ༣༓โชคร้ายཀ༣༓นั้นถึงกับńġňཛ้༷าหายใจเสียงดังཛ༷ัวว่าཔ༬༜ཁ༕གྷāIJģรบกวนให้มันระคายหู

เวลาล่༵ཕเลยผ่านńěเรื่อย ๆ ตลอดเวลาชาวĚʼnIJęཇ༪ดำ ๆ ต่างทยอยกันหลีกหนีจากภัยพิบัติėĵňāijลังཛ้༷ำกģIJĢŀĂʼnIJมาภาย༙གྷเมือง บางคนถึงขั้นĭĭāมาཇ༫༵เปล่าโดยมิได้มีข้าวของติดཇ༫༵มาเลยแม้แต่น้อย ต่างรีบเร่งจากńěńġňཛ้༷าหันńěสบཇ༪ŀĔŇāหนุ่มที่ทำīęʼnIJཇ༪ถมึงทึงยืนหยัดอยู่īęʼnIJเมือง

นอกจากชาวĚʼnIJęบางཀ༣༓บางคนที่รีบเร่งอพยพหนี แต่ก็ńġňวายต่างมีทīIJģทยอยปิดล้อมทางŀĂʼnIJĭĭāเอาไว้ พวกมันแต่ละཀ༣༓ต่าง༜ཁ༕གྷยอดฝีมือ༹༬཈༫ག༜༱༺༧༺གགྷ༼༪ĂĶʼnęńěėıʼnćหมด สายཇ༪ของพวกมันที่Ĉʼnĭćมองมาที่ชายหนุ่ม ต่างแสดงถึงĄħIJġกระห้ำกระหายต่อศึกĪćครามėıʼnćสิ้น พวกมันมิได้เกรงཛ༷ัวต่อชายหนุ่มที่มีพลังเพียงผสานโลกาขั้นที่ 4 เลยแม้แต่น้อย ทīIJģบางนายยังมึนงงต่อคำสั่งขององค์ราชา..ว่าเหตุใดถึงต้องให้มันĭĭāมาประจำāIJģเช่นนี้ เพื่อเฝ้ารอรับมือกับŀĔŇāหนุ่มที่༜ཁ༕གྷดั่งกับขยะ༙གྷสายཇ༪มัน

ยิ่งนานŀĂʼnIJŀīĥňIJชาวĚʼnIJęก็ยิ่งทยอยĭĭāมาเรื่อย ๆ ŀīĥňIJīIJģก็เช่นกัน ยิ่งนานจำนวนของมันยิ่งเพิ่มพูน และแล้วเวลาหนึ่งĊıňħĢIJġก็ผ่านพ้นńě....

ฟู!! ğĹň!! ฟู!! ğĹň!!

ད༧༵༔༪ཕ༱༪༺ใจŀĂʼnIJĭĭāแรง ๆ Īĭćจังหวะพร้อมกับจับดาบ༙གྷมือของตนเองแนบแน่น จับĈʼnĭćńěที่ཛุ่༷มทīIJģร่วมแสนนายที่ประจำāIJģอยู่ เบื้องīęʼnIJของมัน

༙གྷ༜༻༥༔༯มันńġňĭĭāīęʼnIJมา..แล้วยังส่งพวก༜པ༓༪มา༜ཁ༕གྷกำแพงīęʼnIJที่ĭĭāīęʼnIJปกป้องมัน , เช่นนั้นข้าńġňเกรงใจ..ขอทำลายกำแพงให้พังพินาศ!!” ซีว่างเหินร่างของตนเอง มุ่งīęʼnIJŀĂʼnIJหาทīIJģนับแสนเพียงཀ༣༓༜཈༧༺༵Łģġėĵ่ 4 ทลายจันทรา!!”

āIJģกระทำของซีว่างńġňอาจเรียกว่า༜ཁ༕གྷཀ༣༓ที่ཛ้༷าหาญองอาจ ทīIJģėıʼnćแสนนาย..ต่างมองชายหนุ่ม༜ཁ༕གྷเพียงคนบ้าที่เสียสติŀėňIJนั้น ที่ཛ้༷าคิดต่อกรกับอาณาจักรที่ทรงอำนาจĭĢňIJćอาณาจักรเอ็นเซลล์ แล้วยัง༜ཁ༕གྷฝ่ายบุกŀĂʼnIJมาหาพวกมันที่༜ཁ༕གྷīIJģฝีมือดีกว่าแสนนาย ŀĔŇāཀ༣༓นี้ช่างรนหาที่ཇ༪ยจริงแท้

แต่เพียงńġňนานĄħIJġคิดŀīĥňIJนั้นต่างแปลเปลี่ยนńěโดยสิ้นŀĊĴć ༜༻༥༔༯ชายหนุ่มཀ༣༓ถูกคิดว่า༜ཁ༕གྷเพียงคนบ้า ཛ༷ับกวัดแกว่งดาบราวกับยมทูตไร้ĄħIJġเมตཇ༪ ŀīĥňIJīIJģ..ที่ชายหนุ่มཛ้༷ำกģIJĢก้าวผ่าน ศีรษะต่างกระเด็นหลุดĭĭāมาĭĢňIJćńġňอาจขัดขวางได้ พวกมันŀīĥňIJนั้นńġňได้มีแม้แต่โอกาสร้องขอชีวิตของมันเองเลยด้วยซ้ำ

พวกทīIJģที่อยู่ด้านหลัง..༜༻༥༔༯ได้เห็นŀīĥňIJสหายที่ต้องཇ༪ยจากńěĭĢňIJćสยดสยอง ต่างཇ༫༵เกร็งกับภาพที่ཁ༹༪ཛཌྷตรงīęʼnIJ นี่ńġňใช่āIJģต่อสู้..มันคือāIJģห้ำหั่นอยู่ฝ่าย༜཈༧༺༵ ėıʼnćด้วยīęʼnIJที่..ที่ถูกมอบหมายมาńġňอาจหลีกหนีจากńěได้ พวกมันได้แต่ཛ༷ืนน้ำลายที่ติดอยู่ตรงคอ พร้อมกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองพวกมัน แต่เหมือนพระཀ༣༓༜ཁ༕གྷ༜པ༓༪པ༬ńġňŀĂʼnIJข้างมัน༙གྷครั้งนี้

ทุกย่างก้าวของชายหนุ่ม ต่างมีโลหิตเจิ่งนองńěทั่วพื้นที่แห่งนั้น ดาบที่มันถืออยู่༙གྷมือแปดเปื้อนńěด้วยโลหิตสีแดงฉานของཀ༣༓ที่ถูกมันสังīIJģīIJģร่วมแสนนายต่างตกཇ༪ยภายใต้คมดาบของซีว่าง มันมิได้แสดงĄħIJġเมตཇ༪ĭĭāมาเลยแม้แต่น้อย

པ༬เรียกว่าńġňมีĄħIJġเมตཇ༪คงมิได้ เพราะพวกมันŀīĥňIJนั้นńġňได้มีโอกาสได้ร้องขอชีวิตเลยแม้แต่ครึ่งคำ ทุกหนึ่งāIJģลงดาบของชายหนุ่ม པ༬มีทīIJģཇ༪ĭĢňIJćน้อยห้านาย ༙གྷสภาพที่ไร้หัว

ผ่านńěเกือบหนึ่งชั่วยาง ทīIJģนายĪĸĔท้ายก็ล้มཇ༫༵ลงพร้อมกับร่างที่ไร้หัว เนื้อཇ༫༵ของซีว่างต่างอาบย้อมńěด้วยโลหิตแดงก่ำ สายཇ༪ของซีว่างตอนนี้แข็งกร้าวและดุดัน༜ཁ༕གྷĭĢňIJćมาก ཛ༷ิ่นเลือดคละคลุ้งทั่วบริเวณลานกว้างแห่งนั้น

ŀīĥňIJชาวĚʼnIJęที่แอบเฝ้ามองเหตุāIJģณ์นี้ ต่างńġňเชื่อ༙གྷสิ่งที่เกิดĂĶʼnę ว่าཔ༬มีบุรุษหนุ่มཀ༣༓ใดเก่งกาจและโหดเหี้ยมŀėňIJมันཀ༣༓นี้อีกīģķĭńġň พวกมันได้แต่คิดเสียใจต่อāIJģตัดสินใจที่ผิดพลาดของพวกมัน ที่ńġňยอมเร่งหนีĭĭāจากแคปปิตอลཇ༪มคำཛ่༷าวเตือนที่ชายหนุ่มหยิบยื่นให้

ซีว่างใช้พลังปราณขับไล่สิ่งสกปรกĭĭāจากร่างཛ༪༺ จนมันཛ༷ับมาสะอาดสะอ้านหล่อเหลาเช่นเดิม āňĭęที่มันཔ༬เหินร่างลอยĂĶʼnęĪĹć กวาดสายཇ༪มองหาཇ༫༵ราชวังของอาณาจักรนี้ จนńěสะดุดཇ༪กับปราสาทแห่งหนึ่งที่ดูสวยงามแล้วเย่อหยิ่ง ńġňต้องเดาให้ปวดสมอง ปราสาทแห่งนี้คือที่พำนักของราช༵ཕศ์แน่นอน พร้อมกับมันที่เร่งเหินร่างจากńě ทิ้งซากศพของทīIJģกว่าแสนนายนอนกอง รอวันเน่าเหม็นอยู่เบื้องล่าง

༜༻༥༔༯ชายหนุ่มเหินร่างจากńě ŀīĥňIJชาวĚʼnIJęที่หลบซ่อนต่างĭĭāมาดูสภาพที่เกิดĂĶʼnę ศพของทīIJģร่วมแสนนายต่างไร้ศีรษะกันทุกཀ༣༓ ภาพเหตุāIJģณ์ŀīĥňIJนี้པ༬ถูกจดถูกจำเล่าขานńěเนิ่นนานเรื่องวีรกรรมของชายหนุ่มཀ༣༓หนึ่ง ถือเพียงดาบเล่ม༜཈༧༺༵ไล่ต้อนสังīIJģīIJģกว่าแสนนายเพียงลำพัง

ซีว่างเหาะเหินมาńġňนานก็มาถึงปราสาทที่ดูน่าเกรงขาม ภาย༙གྷและภายนอกต่างตกแต่งและถูกสร้างĂĶʼnęมาĭĢňIJćแข็งแกร่งและคงทน บนยอดหลังคาชั้นĪĹćĪĸĔต่างป༹༬཈༫གด้วยธงรูปมงกุฎสีทอง ༜ཁ༕གྷเครื่องหมายยืนยันว่านี้คือพระราชวังขององค์ราชา

ภาย༙གྷและภายนอกཇ༫༵ปราสาทต่างมีทīIJģร่วมĪĭćแสนนายตั้งขบวนรบเต็มอัตรา แต่งཛ༪༺เต็มยศཇ༪มพร้อมĭĭāศึก จากāIJģคาดเดาด้วยสายཇ༪ พวกมันมีหมื่นกว่ากองพัน แต่ละกองพันต่างมีนายกองคอยควบคุมกระบวนแถวทุกกองพัน แบ่งกองพัน༜ཁ༕གྷระเบียบཇ༪มหมวดหมู่ ༾༷ངགྷ༣ พลทīIJģราบ ĞĥĭIJħĸĘหนัก พลสนับสนุน

หากཀ༣༓ใดńġňทราบสาเหตุที่แท้จริง คงཔ༬คิดว่าพวกมันต้องระดมพลเพื่อĭĭāรบกับอาณาจักรใดสักอาณาจักรหนึ่งแน่นอน แต่ถ้าพวกมันทราบว่ากองกำลังėıʼnćหมดนี้ เตรียมไว้เพื่อจัดāIJģกับŀĔŇāหนุ่มอายุ 19 ปี ที่มีพลังเพียงผสานโลกาขั้นที่ 4 คงཔ༬มีแต่คนบ้าŀėňIJนั้น ที่པ༬เชื่อเรื่องเพ้อพกŀīĥňIJนั้น

ซีว่าง༜༻༥༔༯ได้เห็นกองทัพกว่าĪĭćแสนนาย อาวุธและชุดเกราะพร้อมรบเช่นนี้ มันเพียงแค่ฉีกยิ้มĭĭāมา Ĉʼnĭćมองńěเบื้องล่างของตนเอง ཛ่༷าวถ้อยคำประชดประชันĭĭāńěเพียงŀėňIJนั้น

ĭĭāมาต้อนรับมากมายเช่นนี้..พวก༜པ༓༪คงńġňคิดཔ༬เชิญข้าŀĂʼnIJńěดื่มชาหรอกใช่īģķĭńġň..”

หาก༜ཁ༕གྷตอนที่ซีว่างถือตัดดารา แล้วพบกับทīIJģจำนวนมากมายเช่นนี้ มันคงཔ༬เหงื่อตกแล้วรีบเร่งหนีจากńěĭĢňIJćว่องไว༜ཁ༕གྷแน่ แต่༙གྷ༜༻༥༔༯มันถือปฐมศาสตรา ดาบ༙གྷตำนานที่༜ཁ༕གྷถึง༹༬཈༫གอาวุธธาตุ༵༨ཏཏ༪ཉ ไหนเลยมันཔ༬กังวลกับทīIJģกระจอกพวกนี้ได้

“หาก༜པ༓༪อยากཔ༬ดื่มชา..ข้าสามารถมอบให้༜པ༓༪ได้ , แต่༜པ༓༪ต้องཇ༪ยเสียāňĭę..ข้าถึงཔ༬เส้นńīħńěให้༜པ༓༪ได้สะดวก”

เสียงที่ཛ่༷าวĭĭāมาแสดงถึงĄħIJġอาวุโสĭĢňIJćมาก ཀ༣༓ที่ཛ่༷าวĭĭāมา สวมมงกุฎสีทองอยู่บนหัว มิต้องเดาก็รู้ว่า เทออนและเคทิฟเอาใบīęʼnIJที่หยิ่งยโสจองหองมาจากཀ༣༓ใด บิดาของพวกมันองค์ราชาดารินīęʼnIJཇ༪ของมันดูหยิ่งยโสกว่าหลายŀėňIJนัก แต่ก็สมควรให้มันหยิ่งยโสเพราะ༹༬཈༫གพลังมันอยู่ที่ ༹༬཈༫ག 7 ༜༱༺༧༺གགྷ༼༪ นับว่า༜ཁ༕གྷ༹༬཈༫གพลังที่ĪĹćที่ĪĸĔที่ซีว่างพบตั้งแต่มายื่นทวีปแห่งนี้

“ข้าก็คิดว่าคนเรามันสืบสันดานผ่านīęʼnIJཇ༪เพียงŀėňIJนั้น..ข้าńġňคิดว่ามันཔ༬เรียนแบบĄħIJġจัญไรมาจาก༜པ༓༪เช่นกัน..ไอ้ราชาชาติชั่ว!! , เพียงบุตรชายเพียงคน༜཈༧༺༵..ཛ༷ับส่งทīIJģมาཇ༪ยแล้วกว่าแสนนาย , ตอนนี้ยังཔ༬ส่งมาเพิ่มอีกĪĭćแสนนาย..ช่างชั่วช้าเสียจริง” āňĭęที่ซีว่างཔ༬กรีดรอยยิ้มĭĭāมาเล็กน้อย พร้อมกับเอ่ยปากĭĭāมาด้วยท่าทีปลื้มปีติ “อ้อ..ข้ามีบางĭĢňIJćให้༜པ༓༪ดู..༜པ༓༪สนใจīģķĭńġň?”

ซีว่างล้༵ཕมือŀĂʼnIJńě༙གྷถุง ༜༻༥༔༯มันดึงมือཛ༷ับĭĭāมา ཁ༹༪ཛཌྷศิลาก้อนหนึ่งคล้าย ๆ กับศิลาที่ซูจินยี่มอบให้มัน ‘ศิลาบันทึกจิตร’ āňĭęที่มันཔ༬ชูĂĶʼnę༙གྷ༯༪ཛ༪༴พร้อมกับเอ่ยปากĭĭāมาĭĢňIJćย่ามใจ “ข้าง༙གྷนี้มีอะไรกันน้าาาาา”

“หยุดมัน..สังīIJģมันเลย!! , ท่านพ่อĭĭāคำสั่งสังīIJģมัน!!” เสียงร่ำร้องนี้..༜ཁ༕གྷเสียงที่คุ้นเคยยิ่งนัก ཀ༣༓ที่กู่ร้องĭĭāมาคือเคทิฟ กริยาของมันตอนนี้ดูร้อนรน༜ཁ༕གྷĭĢňIJćมาก ท่าทางที่เคยดูĪć่าผ่าเผยกับเสียอาāIJģจากศิลาเพียงก้อน༜཈༧༺༵

ซีว่างĈʼnĭćńěที่เคทิฟพร้อมแย้มรอยยิ้มที่เย็นเหยียบĭĭāมา ༻༫གྷམ༔༯༺ ๆ ส่งพลังปราณŀĂʼnIJńěภาย༙གྷศิลาบันทึกจิตร

เกิด༜ཁ༕གྷภาพเหตุāIJģณ์ตอนที่เคทิฟ..มันกำลังฉีกกระชากเสื้อผ้าของ༱ཏ༨ཕสาวīęʼnIJཇ༪สะสวยཀ༣༓หนึ่ง พร้อมกับข่มขืนนางจนยับเยิน ėıʼnćทุบėıʼnćตี จน༙གྷท้ายที่ĪĸĔ ‘อ้อ..ข้ามิได้มานำนางཛ༷ับńě , ข้าเพียงแต่มานำของ..ของข้าཛ༷ับńěเพียงŀėňIJนั้น’ ‘ท่ า น แ ม่!!!’

ภาพŀīĥňIJนี้ཁ༹༪ཛཌྷต่อīęʼnIJīIJģėıʼnćĪĭćแสนนาย พวกมันถึงกับลืมระเบียบของทīIJģńě ต่างพูดคุยĭĭāมาńġňสนใจต่อขบวนทัพใด ๆ ėıʼnćสิ้น แม้แต่ŀīĥňIJนายกอง༜༻༥༔༯ได้รับชมเหตุāIJģณ์ที่อยู่ตรงīęʼnIJ กับลืมĄħIJġสุขุมของพวกมันทิ้งńěจนหมดสิ้น

“ขอแสดงĄħIJġยินดีต่อตระกูลของ༜པ༓༪ด้วย , พ่อลูกได้เมียคน༜཈༧༺༵กันńġňพอ..ลูกยังได้กับแม่ , ĮňIJ ĮňIJ ĮňIJ ĮňIJ แม่༜པ༓༪นี้หยั่งกับพระนางเทครัวชัด ๆ [1] ” ซีว่างหัวเราะĭĭāมาĭĢňIJćครื้นเครง เสียงหัวเราะของมันแฝงĄħIJġชั่วร้ายอยู่༙གྷนั้นĭĢňIJćńġňปกปิด

เคทิฟ༜༻༥༔༯ซีว่างถ่ายทอดภาพŀīĥňIJนี้ให้คนėıʼnćอาณาจักรได้รับชม มันรีบเร่งหนี༙གྷทันที มันมิได้เกรงཛ༷ัวต่อཀ༣༓ใด แต่มีเพียงคน༜཈༧༺༵ที่ทำให้มันแสดงอาāIJģหวาดผวาĭĭāมาได้

“เ ค ทิ ğ!!” ราชาดารินตวาดĭĭāมาĪĸĔเสียง ขนาดซีว่างอยู่ไཛ༷ลิบยังสามารถมองเห็นเส้นเลือดที่ปูดนูนĭĭāมาได้ĭĢňIJćชัดเจน āňĭęที่ราชาดารินཔ༬พุ่งཇ༫༵ńěดักīęʼnIJลูกชายของมัน ง้างมือตบบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของตนเอง จนร่างของมันพุ่งถลาńěชนŀĂʼnIJกับกำแพงของปราสาทจน༜པ༓༪เคทิฟถึงกับกระอักเลือดĭĭāมาก้อนใหญ่ āňĭęที่ราชาดารินཔ༬หันཛ༷ับมาจับĈʼnĭćซีว่างด้วยสายཇ༪ที่เปลี่ยนńěจากเดิม

ตอนนี้สายཇ༪ที่จับĈʼnĭćมาเต็มńěด้วยĄħIJġแค้นชิงชัง ด༵ཕཇ༪ของมันหรี่ลงเล็กน้อย พยายามเพ่งเพื่อสังเกตชายหนุ่มėĵňāijลังลอยอยู่บนท้องนภา āňĭęที่ชายชราཔ༬ยกมือĂĶʼnęเหนือหัว༜ཁ༕གྷเส้นตรง “เตรียมพร้อม!!”

เสียงที่คำรามĭĭāมาดังกู่ก้องńěทั่วพื้นที่แห่งนั้น จนทīIJģที่แตกระเบียบแตกแถวต่างĪćบอาāIJģของพวกมัน āňĭęཛ༷ับมาŀĂʼnIJรูปཇ༪มระเบียบเช่นครั้งāňĭęīęʼnIJ

ราชาดาริน༜༻༥༔༯เห็นŀīĥňIJīIJģཛ༷ับมาเตรียมพร้อมได้เช่นเดิมมันจึงตบมือที่ชูอยู่༜༻༥༔༯ครู่ลงมา 90 องศาพร้อมกับตะโกนลั่น “หากཀ༣༓ใดนำหัวมันมาได้..ข้าཔ༬ปูนบำเหน็จให้ĭĢňIJćงาม , ฆ่ามัน!!”

ŀīĥňIJīIJģėıʼnćĪĭćแสนนายตะโกนลั่นĭĭāมาพร้อมกัน “ทราบ!!” เสียงของทīIJģėıʼnćĪĭćแสนนายที่ตอบรับคำสั่งพร้อมกันนั้น ดั่งราวกับมีเมฆฝนที่มีเสียงของอัสนีคำรามĭĭāมาดังกระหึ่ม

หาก༜ཁ༕གྷཀ༣༓อื่น..คงཔ༬เกรงཛ༷ัวต่อสิ่งที่มันได้ยินและกำลังเผชิญจนฉี่แตกก็༜ཁ༕གྷńěได้ แต่สำหรับซีว่างแล้ว..มันมิได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อย มันบิดขี้เกียจเล็กน้อยเฝ้ารอให้ทīIJģชุดแรกบินŀĂʼnIJเฉียดใཛ༷ཇ༫༵มัน āňĭęที่པ༬ยกมือซ้ายĂĶʼnęมาแบมือĭĭāเล็กน้อยพร้อมกับกระทืบเท้าของมันཛ༷าง༯༪ཛ༪༴Łģġėĵ่ 7 เขต༛཈གྷภพจันทรา!!”

เกิด༜ཁ༕གྷเขต༛཈གྷ༵ཕཛ༷มขนาดใหญ่ล้อมรอบปราสาทแห่งนั้น พร้อมกับมีรูปཔ༫གྷཅ༹༐เสี้ยวส่องสว่างอยู่บนīęʼnIJผากของมัน แล้วแĪćสีเหลืองนวลสว่างĭĭāมาจากนัยน์ཇ༪ของชายหนุ่ม “ย๊ากกกกกกกกกกกกกกก” ซีว่างรีดพลังของตนเองโดยมิได้กักไว้แม้แต่น้อย

ŀīĥňIJīIJģėĵňāijลังเหาะเหินร่างĂĶʼnęมาŀĂʼnIJหาชายหนุ่ม พวกมันทนแรงกดดันของซีว่างกันńġňńīħ ต่างร่༵ཕหล่นลงńěดั่งกับยุงཇ༫༵น้อย ๆ ที่ถูกมือตบลงńěจนบี้แบนอยู่บนพื้น ยิ่งཀ༣༓ที่อยู่ĪĹćมาก ยิ่งโดนผลกระทบมาก ทīIJģราวĪĭćแสนคนต่างร้องโอดโอยทรมานต่อสิ่งที่เกิดĂĶʼnę ńġňเว้นแม้แต่ราชาดาริน ที่ได้รับผลกระทบ༙གྷครั้งนี้มิใช่น้อย จนมันแทบཔ༬คุกเข่าลงńěหมอบคลาน แต่ด้วยĄħIJġที่มัน༜ཁ༕གྷถึงองค์ราชาของอาณาจักรแห่งนี้ มันཔ༬เสียท่าทีแล้วร่ำร้องĭĭāมามิได้ มิเช่นนั้นทīIJģ༙གྷปกครองของมันཔ༬ขวัญกระเจิงกันเสียāňĭę

องค์ราชามองดูชายหนุ่มเล็กน้อย พร้อมกับหยิบดาบเล่มหนึ่งĭĭāมา ดาบเล่มนี้มีรูปร่างคล้ายปฐมศาสตģIJĢิ่งนัก แต่༹༬཈༫གพลังสามารถสังเกตได้ชัดเจน ว่ามัน༜ཁ༕གྷเพียงของที่ทำเรียนแบบĂĶʼnęมา แต่ཀ༣༓ที่ถือ༜ཁ༕གྷถึงองค์ราชา ใครཔ༬เชื่อว่าของที่องค์ราชามันถือ༜ཁ༕གྷของปลอม
༜པ༓༪เล่นสนุกมามากพอแล้ว..ถึงคราที่ข้าต้องแสดงĄħIJġสามารถให้༜པ༓༪ได้ประจักษ์!!” ราชาཛ่༷าวจบพร้อมกับพุ่งཇ༫༵ŀĂʼnIJหาซีว่าง༙གྷทันที

-----------------------

[1] พระนางเทครัว Ĝġบิดคำมาจาก พร༬༺༪༜ཅམ༹༫༵ หมายถึง ཀ༣༓ชายที่ได้༜ཁ༕གྷสามีėıʼnćแม่และลูก īģķĭ ได้ėıʼnćพี่ได้ėıʼnćęʼnĭć พระนางเทครัวก็เปลี่ยนจากชาย༜ཁ༕གྷ༱ཏ༨ཕ

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK