เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 62 หมาหลงทาง
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“พวก༜པ༓༪..พุ้ย ĞĸʼnĢ!!” จิ้นŀğĴćหยุดāĥňIJħวาĈIJāะทันหัน āňĭęจะĕĚěIJāĕęเอง Ğģ้อมกับทำท่าพ่นคำ คำนั้นทิ้ง āňĭęที่จะāĥňIJħใหม่ “พวกท่านคือ..องค์ĊIJĢและองค์īčĴć?”

ད༧ชินเพียงยิ้มออกมา āňĭęที่จะāĥňIJħตอบในคำถามཚ༯ཕ༜཈༕ཛน้อย “ถูกĕʼnĭć..ข้าคือĞģะราชโอรสเพียงīęĶňćเดียวแห่งองค์จักรĞģรดิད༧หมิงและĞģะราชินีเพ่ยད༧ [1] ”

เมื่อŀğĴćอวิ๋นได้༺༨གྷวาจาเช่นนั้น ༲༪༺ตาཚ༯ཕมัน..แล༘ཁยังīčĴćสาวที่นั่งท่าทางสบาย ๆ อยู่บนเก้าอี้ นางมิได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไร หน้าตาཚ༯ཕนางเฉยเมยเป็นĭĢňIJćġIJāกับคำག༯ཛāĥňIJħཚ༯ཕพี่ĊIJĢนาง

ĕĭęนี้สีหน้าཚ༯ཕŀğĴćอวิ๋นแสดงออกมาĭĢňIJćชัดเจน ว่ามันรู้สึกห༻༯ཕหม่นและ༲༨༓གྷหวังกับความห่างชั้นกันཚ༯ཕཇ༫༵มันและองค์īčĴćད༧เหริน

' ข้าหยั่งกับหมาวัดཇ༫༵īęĶňć..ที่คิดจะเด็ดดอกฟ้า.. '

Łĕňเดิมมันรู้อยู่āňĭęว่างนางĔĹสูงค่า..เกินกว่ามันจะไขว่คว้า Łĕňมัน༘༻༔คาดคิด..ว่านางจะเป็นถึงดอกไม้ที่งอกงามอยู่ในวังหลวง མགྷธรรมดาเช่นมันใยจะกล้าเอื้อมมืออันต่ำค่า..แตะĕʼnĭćดอกไม้ที่อยู่ในāģİถางลายġıćāģ ได้Łĕňทำหน้าตาเจ็บปวด༻༯ཕ༘ཁที่รักแรกพบཚ༯ཕมัน ด้วย༲༪༺ตาที่ห༻༯ཕหม่น

ด้านད༧ว่างĔĹเหมือนมันจะแปลกใจġIJāที่༲༤཈ มัน༘༻༔คาดคิดยิ่งกว่าใคร ๆ ว่าམགྷแปลกหน้าที่มันสงสัยในชาติกำเนิดจะเป็นพี่น้องཚ༯ཕมัน ถึงแม้จะམགྷละมารดา..Łĕňชัดเจนว่ามีบิดาམགྷเดียวกัน

< อู้วววววว , เหมือนจะมี༜༹༥༔༯ཕสนุกให้ข้าได้รับชมและรับฟัง༜༲༧༺Łĥʼnħสิ > īĢIJćน่าāĥňIJħออกมาĭĢňIJćเปรมปรีดิ์ หลังĈIJāที่นาง..นั่งเบื่อในโลกวิญญาณมาทั้งวัน กลับมี༜༹༥༔༯ཕแบบนี้ออกมาให้คลายเบื่อ

Łĕňด้วยถ้อยคำแบบนี้ ĜĹʼnใดก็ĪIJġารถāĥňIJħออกมาได้ ད༧ว่างจึงรีบตั้งสติŁĥʼnħāĥňIJħถามในทันที

“ละ หลักฐาน..พวก༜པ༓༪ĕʼnĭćมีหลักฐานแสดงฐานะཚ༯ཕตนเอง”

ད༧ชินได้༺༨གྷเช่นนั้น มันแสดงสีหน้า༘༻༔พอใจออกมาเล็กน้อย ที่มีམགྷกล้าสงสัยในชาติกำเนิดཚ༯ཕཇ༫༵มัน Łĕňด้วยความที่มันĕʼnĭćพึ่งพาམགྷพวกนี้ มันได้แค่เค้น༜༲༧༺งในลำคอāňĭęจะล้วงเข้า༘ཁใต้คอเสื้อཚ༯ཕมัน āňĭęจะหยิบสร้อยเส้นīęĶňćออกมา เป็นสร้อยรูปĞģะอาทิตย์..ข้างในมีจันทร์เสี้ยวอยู่

เป็นสร้อยคอแบบเดียวกันกับཚ༯ཕད༧ว่าง ที่มันสวมอยู่มิเคยถอดให้ห่างกาย เป็นสร้อยคำอันเดียวกับที่แม่ཚ༯ཕมันทิ้งไว้ให้ĔĹต่างหน้า ད༧ว่างรีบแตะ༘ཁตรงหน้าอกཚ༯ཕมันแบบ༘༻༔รู้ཇ༫༵

' เหมือน..ช่างเหมือนอะไรเช่นนี้!! '

เป็นāIJģยืนยันཇ༫༵ตนที่ชัดเจน ว่ามันทั้ง༲༯ཕคือราชโอรสและราชธิดาแห่งองค์จักรĞģรดิ

“เหมือนกับข...” จิ้นŀğĴćāĥňIJħออกมา༘༻༔ทันจบประโยค ก็ถูกད༧ว่างตบเข้าเต็มปาก จนมันถึงกับเซล้มลง༘ཁ āňĭęที่จะลุกขึ้นมาŁĥʼnħཔ༓༯ཕตาเขียว༘ཁที่พี่ĊIJĢཚ༯ཕมัน

“ท่านตีข้าทำไม!!” มันจับ༘ཁที่ตรงมุมปากཚ༯ཕตนเอง āňĭęจะพบว่าเลือดไหลออกมาเล็กน้อย ĈIJāāIJģตบཚ༯ཕพี่ĊIJĢมัน มันཔ༓༯ཕตาเขียวกลับ༘ཁยังཇ༓གྷเหตุแห่งรอบแผลนี้

༜པ༓༪พูดġIJā!!” ད༧ว่างกัด༽༫གྷŁĥʼnħāĥňIJħออก༘ཁเบา ๆ เพื่อ༘༻༔ĕʼnĭćāIJģให้༲༯ཕพี่น้องད༧ได้༺༨གྷ Ğģ้อมกับส่ง༲༪༺ตาเอา༜༹༥༔༯ཕ༘ཁที่น้องĊIJĢཚ༯ཕมัน

Ăİ Ăİ ข้าแค่จะག༯ཛว่าเหมือนในตำราเรียน!!” จิ้นŀğĴćพูดĭĢňIJćตะกุกตะกักออก༘ཁ พยายามแก้ต่างให้ตนเอง āňĭęจะเมินหน้าหนี..Łĕňก็ลอบ༻༯ཕกลับ༘ཁที่พี่ĊIJĢཚ༯ཕมัน กลัวว่าพี่ĊIJĢมันจะโกรธมัน༜༹༥༔༯ཕที่มันปากพล่อยพูดġIJā

ད༧ว่างได้Łĕňส่ายหน้าĭĢňIJćเหนื่อยใจกับกิริยาท่าทางཚ༯ཕน้องĊIJĢมัน āňĭęที่จะเมินหน้าหนี..หัน༘ཁāĥňIJħถามད༧ชิน

Łĥʼnħ༜པ༓༪..เหตุใดถึงĕʼnĭćปิดบังฐานะตนเอง..Łĥʼnħแอบแทรกซึมเข้ามาภายในสำนักแห่งนี้?”

ĕĶć!!

ད༧เหริน!! ระวังกริยาขา༜པ༓༪!!” ད༧ชินāĥňIJħออกมาเมื่อน้องสาวཚ༯ཕมันลุกĞģวดĞģาดขึ้นมาĈIJāเก้าอี้ นาง༘༻༔พอใจĭĢňIJćġIJāที่ད༧ว่างกล้าตีཇ༫༵เสมอพวกมัน โดยāĥňIJħวาจาที่ไร้ความเคารพ Łĥʼnħกล้าāĥňIJħถามจาบจ้วงต่อพวกมัน..ทั้ง ๆ ที่รู้ฐานะཚ༯ཕพวกมันŁĥʼnħ

Łĕňเมื่อโดนพี่ĊIJĢཚ༯ཕนางปราม นางได้Łĕňกอดอกเบิกตาโพลงด้วยความโกรธĞģ้อมกัด༽༫གྷ แล༘ཁที่ད༧ว่างĭĢňIJć༘༻༔ชอบใจ

“เฮ้อ..เอาเถอะ” ད༧ชินได้Łĕňส่ายหัวกับกริยาเช่นนั้นཚ༯ཕน้องสาวมัน āňĭęที่จะหัน༘ཁ༻༯ཕที่ད༧ว่าง ŁĥʼnħāĥňIJħตอบคำถามต่อมัน

“เĞģาะมี༜༹༥༔༯ཕด่วน..ที่มิอาจག༯ཛต่อใครในราชสำนักได้..มีเพียงเสด็จแม่และམགྷ༘༻༔กี่མགྷเท่านั้นที่รู้ , มันเป็น༜༹༥༔༯ཕཚ༯ཕพี่īčĴćใหญ่ཚ༯ཕพวกเรา..องค์īčĴćད༧༱༷༨གྷ [2] ” เมื่อมันāĥňIJħถึงพี่สาวཚ༯ཕพวกมัน น้ำ༜༲༧༺งก็แตกĞģ่าเล็กน้อย āňĭęจะāĥňIJħต่อด้วยน้ำ༜༲༧༺งที่༘༻༔สู้ดีนัก “เนื่องด้วย༯༪ཉ༪པ༫ཛ༹ཚ༯ཕเรา..ที่༘༻༔ได้เข้มแข็งเช่นŁĕňāňĭę..หลังāIJģหาย༘ཁཚ༯ཕศิลาเงาจันทรา , ทำให้สำนักอันดับīęĶňćཚ༯ཕพวกเรา..ĭĢňIJćสำนักภพจันทรา..ĕʼnĭćตกต่ำลง..”

เมื่อāĥňIJħถึงตรงนี้ ท่าทางที่ĔĹสุขุมཚ༯ཕมันเมื่อครู่กลับแสดงออกมาด้วยใบหน้าที่เจ็บปวด มือทั้ง༲༯ཕที่ไขว้หลังอยู่..ต่างบีบเกร็ง พยายามซ่อนมือที่༲༫༔གྷเทาཚ༯ཕตนเองเอาไว้

“..ทำให้ยอดฝีมือต่าง ๆ ཚ༯ཕสำนักมีลดน้อยถอยลง , ĈIJā༯༪ཉ༪པ༫ཛ༹อันดับที่ 1 แห่งทวีป..ĕʼnĭćตกต่ำลงจนหล่นลง༘ཁเป็นอันดับที่ 3 ĈIJā 4 ༯༪ཉ༪པ༫ཛ༹.. , เพื่อความมั่นคงཚ༯ཕ༯༪ཉ༪པ༫ཛ༹.. , ท่านพ่อจึงถูกบีบบังคับให้มอบพี่īčĴćใหญ่ཚ༯ཕพวกเรา..ĕʼnĭćตกเป็นĞģะคู่หมั้นཚ༯ཕŀğĴć ฮั่ว [3] องค์ĊIJĢลำดับที่ 6 แห่ง༯༪ཉ༪པ༫ཛ༹เพลิงวายุ”

“เฮ้อ..องค์ĊIJĢชาติชั่ว!!” ད༧เหรินกัด༽༫གྷāĥňIJħออกมาĞģ้อม༲༪༺ตาที่แสดงถึงโทสะอันเปี่ยมล้น

ད༧ว่าง༻༯ཕ༘ཁที่༲༯ཕพี่น้องตรงหน้าสลับ༘ཁมา āňĭęที่จะเอ่ยปากāĥňIJħถามต่อพวกมัน

ŁĥʼnħไอŀğĴćฮั่วนี่มันแปลแยกĭĢňIJćไรรึ”

༜༮༓༯!! , หากมันเป็นམགྷดี..พวกข้าคง༘༻༔หอบสังขาร..ละทิ้งฐานะŁĥʼnħแอบซ่อนเช่นนี้หรอก!!” ད༧เหรินāĥňIJħออกมาด้วย༜༲༧༺งที่แสดงถึงความเจ็บแค้น

“เมียཚ༯ཕมันมีเป็นร้อย..ยัง༘༻༔รวมเล็กน้อยที่༘༻༔เปิด༜ཀ༺ཇ༫༵ , พี่īčĴćใหญ่ཚ༯ཕพวกข้า..ถ้าได้ตบŁĕňงกับมัน..มีŁĕňจะเป็นได้แค่༜཈༕ཛอุ่นเตียงให้มันเชยชมเท่านั้น!! , เป็นถึงĞģะราชธิดา..ŁĕňกลับĕʼnĭćตกŁĕňงเป็นแค่เมียน้อย..พี่สาวข้าจะมีความสุขได้ĭĢňIJćไร!!” นางāĥňIJħออกมาĞģ้อมกับāģİทืบเท้าĭĢňIJć༘༻༔พอใจ กำมือแน่นจนขาวད༧ด ดวงตาฉายแววอาฆาตออกมา “Łĥʼnħไอ้མགྷที่ยัดเยียดความคิดนี้ให้Ğģะบิดา..ก็ไอ้ราชครูชั่ว..ฮั่วซิง!! [4] ”

“มีŁĕňพวกข้าĕʼnĭćหาหนทางทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น..ถึงจะทำให้āIJģŁĕňงงานทางāIJģทูตเช่นนี้..กลายเป็นโมฆะ༘ཁได้..” ད༧ชินāĥňIJħออกมาด้วยสีหน้าเจ็บปวด.. “สุสานཚ༯ཕท่านเยว่ชิงหลง..จึงเป็นหนทางเดียวและหนทาง༲༤཈ท้าย..ที่เหลืออยู่ཚ༯ཕพวกข้า..”

āňĭęที่ད༧ชินจะ༻༯ཕ༘ཁที่ད༧ว่าง ด้วย༲༪༺ตาที่เปี่ยม༘ཁด้วยĄħIJġīħıć “ช่วยพวกข้าด้วย..Łĥʼnħพวกข้าจะ༘༻༔ลืมĞģะคุณในครั้งนี้เลย..” ༲༪༺ตาที่จับཔ༓༯ཕมาเต็ม༘ཁด้วยความห༻༯ཕหม่น มันแฝงความเจ็บช้ำและจนตอก

ད༧ว่างได้สบตากับ༲༪༺ตาคู่นั้น ถึง༘༻༔ĕʼnĭćขอģʼnĭć..Łĕňในเมื่อรู้ความจริง༜༹༥༔༯ཕฐานะཚ༯ཕพวกมัน ༻༧༱༹༥༯༻༫གྷจะ༘༻༔ช่วย นี่เท่ากับว่ามันช่วยพี่สาวཚ༯ཕมันเอง..ไยĕʼnĭćปฏิเสธ

“ตกลง..ข้าจะช่วย༜པ༓༪ , อีกīęĶňćอาทิตย์เดินทางกันเลย..” ད༧ว่างāĥňIJħออก༘ཁĭĢňIJćมั่นใจĞģ้อมทุག༯ཛཚ༯ཕตนเองแสดงถึงความมั่นใจเต็มเปี่ยม

“อาทิตย์หน้า..เหอะ!! ..อวดดี!! , ༜པ༓༪ĭĢňIJćมั่นใจตนเองให้ġIJāད༧เหรินāĥňIJħออกมาด้วยท่าทาง༘༻༔พอใจ ༻༯ཕด้วย༲༪༺ตาเหยียดหยาม༘ཁที่ད༧ว่าง

ད༧ว่างเพียงŁĕň༻༯ཕค้อนกลับ༘ཁ มันยิ่งรู้สึก༘༻༔พอใจกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่า

' หากข้าเปิด༜ཀ༺ฐานะตนเองเมื่อใด..ข้าจะจับ༜པ༓༪มาฟาดก้น༜༲༧༺ให้เข็ด!! '

ད༧ชิน༻༯ཕด้วย༲༪༺ตาห้ามปราม༘ཁที่น้องสาวཚ༯ཕมัน āňĭęที่จะāĥňIJħต่อད༧ว่าง

“เอาเป็นตาม༜པ༓༪สะดวก..เช่นนั้นข้าขอཇ༫༵ลา” เมื่อāĥňIJħจบ ད༧ชิน༻༯ཕแกมออกคำสั่ง༘ཁที่น้องสาวཚ༯ཕมัน āňĭęจะเดินนำออก༘ཁมุ่งหน้ากลับห้องཚ༯ཕมัน
ด้านད༧เหรินได้เพียงŁĕňเดินāģİทืบเท้าĈIJā༘ཁ ปิดประตูāģİแทกดัง ěıć!!

ภายในห้องทั้ง 3 สหายต่างได้༺༨གྷ༜༲༧༺งทะเลาะกันཚ༯ཕ༲༯ཕพี่น้องดังเข้ามา ༜༲༧༺งค่อย ๆ ไกลห่างออก༘ཁเรื่อย ๆ จน༜༲༧༺งนั้นเงียบหาย༘ཁ

“พี่น้อง!! นั้นคือพี่น้องཚ༯ཕท่าน..เหตุใด༘༻༔รีบāĥňIJħག༯ཛต่อมัน༘ཁ!!” เมื่อพี่น้องད༧ĈIJā༘ཁ จิ้นŀğĴćที่เงียบมาགྷ༪གྷเร่งāĥňIJħออกมาในทันใด ด้วยท่าทีตื่นเཇ༓གྷดีใจ หน้าตาཚ༯ཕมาเบิกบานĭĢňIJćġIJā

“นี่แหละหนา༜཈༕ཛ..” ད༧ว่างเพียงŁĕňส่ายหน้าĭĢňIJćจนใจ āňĭęจะāĥňIJħག༯ཛต่อน้องĊIJĢཚ༯ཕมัน “มันเป็นถึงองค์ราชทายาท..หากข้าག༯ཛออก༘ཁ , ถ้ามันเชื่อก็ดี..༘༻༔เชื่อก็ดี , Łĕňหากมันเชื่อขึ้นมา..มิเท่ากับตำแหน่งองค์รัชทายาทཚ༯ཕมันจะ༲༫༔གྷคลอนหรอก༱༹༥༯?”

เมื่อได้ฟังคำāĥňIJħཚ༯ཕพี่ĊIJĢ จิ้นŀğĴćได้Łĕňผงกหัวหงึกหงึก อ้าปากģʼnĭć 'อ้อ' ŀĭIJġIJŀĚIJ ๆ พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่พี่ĊIJĢมันāĥňIJħออกมา

ད༧ว่างรู้สึกผิดสังเกตเล็กน้อย จึงหันแล༘ཁที่สหายรักཚ༯ཕมันŀğĴćอวิ๋น ที่กำลังทำสีหน้าĭĢňIJćกับซากศพ ĊIJĢหนุ่มจึงรีบเดินเข้า༘ཁ วางมือไว้บนหลังཚ༯ཕมันĭĢňIJćเข้าใจ āňĭęจะก้มหน้าāģİซิบด้วย༜༲༧༺งที่แผ่วเบา..ปลอบใจต่อมัน

༜པ༓༪༘༻༔ĕʼnĭćคิดġIJā..ถึงĭĢňIJćไร..นางก็ถือว่าเป็นน้องสาวཚ༯ཕข้า , ༜པ༓༪ยังมีหวังนะสหาย” มันāĥňIJħออกมาด้วย༜༲༧༺งทุ้มต่ำĞģ้อมแสดงรอยยิ้มออกมา ใบหน้าแสดงถึงความมั่นใจ..ในคำāĥňIJħอ้าง

ได้༺༨གྷคำāĥňIJħཚ༯ཕད༧ว่าง ŀğĴćอวิ๋น༻༯ཕཔ༓༯ཕตอบกลับ༘ཁด้วยใบหน้าที่แสดงถึงĄħIJġīħıć มันลืม༘ཁได้ĭĢňIJćไร..ĕĭęนี้มันถือว่าเป็นสหายཚ༯ཕองค์ĊIJĢอีกམགྷīęĶňć ในན༫གพลัน..มันได้แย้มรอยยิ้มออก༘ཁ Ğģ้อมกับแสดงสีหน้าในเชิงขอบคุณต่อད༧ว่าง

เมื่อเห็นสหายཚ༯ཕมันมีรอยยิ้มกลับมา ད༧ว่างรีบแปรเปลี่ยนสีหน้าཚ༯ཕมัน āĥňIJħด้วยน้ำ༜༲༧༺༜པ༓༪เล่ห์ออกมา

“หาก༜པ༓༪ประสบความสำเร็จ༜༹༥༔༯ཕนาง , ༜པ༓༪ก็มิต่างกับน้องเขยཚ༯ཕข้า..ข้ารอวันที่༜པ༓༪ĕʼnĭćกราบข้าในวันเข้าห้องหอ༘༻༔ไหว༜༲༧༺Łĥʼnħสิ...น้องเขย , ĮĶĮĶĮĶĮĶ

น้ำ༜༲༧༺ཚ༯ཕมันแสดงออกมาตามที่มันāĥňIJħชัดเจน มีความชั่วร้ายแฝงอยู่ใน༜༲༧༺งหัวเราะཚ༯ཕมันĭĢňIJćแจ่มชัดชัด

ŀğĴćอวิ๋นได้Łĕňกลืนน้ำลายཚ༯ཕตนเองดังอึก

' ชาติāňĭęข้าทำเวรกรรมอะไรหนอ..ถึงได้มีสหายเช่นมันได้ , ༱༹༥༯༲༹༹༵མ༐แกล้งข้า..มีīčĴćสาวหน้าตาดีġIJāมายรุมล้อม , กลับĕʼnĭćมาหลงรักน้องสาวཚ༯ཕมัน.. '

คิดได้เช่นนั้น ŀğĴćองิ๋นถึงจะดีใจที่ยังมีĄħIJġīħıć༜༹༥༔༯ཕīčĴćสาว Łĕňมันก็อดรู้สึก༘༻༔ดี..เกี่ยวกับคำพูดཚ༯ཕสหายมัน༘༻༔ได้ ความคิดཚ༯ཕมันยิ่งผิดแผกกว่าชาวบ้านอยู่

“จิ้นว่าง!!” ༜༲༧༺ĄijģIJġด้วยโทสะดังกู่ก้องออกมาจนทำให้ข้าวཚ༯ཕภายในห้อง༲༫༔གྷไหว “เสือกหน้าཚ༯ཕ༜པ༓༪ออกมา..āňĭęที่ข้าจะพังให้สำนักแห่งนี้จนย่อยยับ!!”

< ครานี้..ญาติฝ่ายไหนཚ༯ཕ༜པ༓༪กันหนอ > īĢIJćน่าāĥňIJħออกมาĭĢňIJćสะบายอารมณ์

༜༲༧༺งนี้เป็น༜༲༧༺งที่ད༧ว่าง༘༻༔ได้༺༨གྷมาเนิ่นགྷ༪གྷ ༜༲༧༺ཚ༯ཕ༜པ༓༪สำนักเพลิง༲༹༹༵མ༐ ฮั่วเสี่ยวอวิ๋น

“พวก༜པ༓༪อย่าได้ตามมา..มันอันต༹༪༺

เมื่อāĥňIJħจบད༧ว่างรีบทะยานร่างออก༘ཁĞģ้อมกับเหินร่างཚ༯ཕมันขึ้นสู่ท้องนภา āňĭęจะกวาด༲༪༺ตา..༻༯ཕหาཇ༓གྷ༜༲༧༺งเมื่อครู่

จน༲༪༺ตาཚ༯ཕมันจรด༘ཁที่ĊIJĢวัยกลางམགྷĜĹʼnīęĶňć หน้าตาཚ༯ཕมันขึงขังน่าเกรงขาม ในมือཚ༯ཕมันถือดาบเล่มใหญ่อยู่ในมือ แสดงกลิ่นอายཚ༯ཕธาตุ༘༽ออกมาĭĢňIJćเด่นชัด

หากเป็นเมื่อāňĭę..ད༧ว่างคง༘༻༔อาจจับสัมผัสได้..ว่ามันอยู่ระดับอะไร Łĕňĕĭęนี้ มันĪIJġารถรับรู้ได้ชัดเจนว่ามันอยู่ระดับ เหยียบนภาขั้นที่ 4

ད༧ว่างเพียงŁĕňเค้น༜༲༧༺งในลำคอ āňĭęที่จะāĥňIJħออก༘ཁ “ข้าก็นึกว่าสุนัขཇ༫༵ไหนมันเหา༜༲༧༺งดังโหวกเหวก..ตา༻༱༪༜པ༓༪ཚ༯ཕ , ที่แท้ก็สุนัขสำนักเพลิง༲༹༹༵མ༐༜༲༧༺งที่เปล่งออกมาཚ༯ཕད༧ว่าง เต็ม༘ཁด้วยน้ำ༜༲༧༺ĔĹถูก จับཔ༓༯ཕ༘ཁที่ฮั่วเสี่ยวอวิ๋นĭĢňIJćชิงชัง

“ยังกล้าทำปากดี!! ĕĭęนี้ĜĹʼnคุ้มครองཚ༯ཕ༜པ༓༪ได้ĈIJā༘ཁŁĥʼnħ , ไหนĔĹสิ้..ว่า༜པ༓༪จะปากดีได้อีก༱༹༥༯༘༻༔!!” (มัน༱༻༪༺ถึงฮูห༺༨གྷīćĪŌ)

“กรงอัคคีฟ้า..จำเลย༲༹༹༵མ༐!!” มันĄijģIJġ༜༲༧༺งดังลั่นĞģ้อมกับมีปราณธาตุ༘༽..ปะทุออกมา āňĭęจะปรากฏ..กรง༘༽ที่ร้อนแรงล้อมรอบཇ༫༵ĊIJĢหนุ่มเอาไว้ Ğģ้อมกับฮั่วเสี่ยวอวิ๋น..ที่พุ่งกายเข้ามาหาད༧ว่าง

มันกำชับดาบในมือแนบแน่น เมื่อถึงཇ༫༵ད༧ว่าง..มันฟาด༽༫གྷออกมาĭĢňIJćหนักหน่วง มันร่ายรำเพลงดาบཚ༯ཕมันĭĢňIJćต่อเนื่อง ใบหน้าཚ༯ཕมันแสดงถึงความเจ็บแค้นĭĢňIJćถึงที่༲༤཈ มันอดทนมาเนิ่นགྷ༪གྷ..จนเมื่อมันทราบข่าวว่าīćĪŌเพ่ยได้ĈIJā༘ཁ มันถึงรีบรุด..มุ่งตรงมาที่แห่งนี้โดยทันที

ད༧ว่างมิได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกอะไรทั้ง༲༨༓གྷ มันเพียงŁĕňอ้าปากหาวāňĭęจะใช่ความเร็วที่เหนือล้ำกว่า..โยกหลบ ซ้าย,ขวา,ก้ม,เงย ĭĢňIJć༘༻༔ใส่ใจ จน༲༪༺ตาཚ༯ཕมันแลเห็นช่อཕ༵༔༪ง..ཚ༯ཕท่าร่ายรำเพลงดาบ āňĭęที่มันจะแค่เพียงออกหมัดชกเข้า༘ཁที่กลางลำཇ༫༵ จนอีกฝ่ายถึงกับཇ༫༵งอกลางอากาศ

ད༧ว่าง༘༻༔ปล่อยให้จังหวะเช่นนี้༜༲༧༺༘ཁĭĢňIJćเปล่าประโยชน์ มันจับ༘ཁที่ใบหน้าཚ༯ཕฮั่วเสี่ยวอวิ๋น กดลงด้วยแรง༻༱༪ศาล..Ğģ้อมออกเข่าแทงสวนขึ้น༘ཁ..āģİแทกเข้าใบหน้าཚ༯ཕมันĭĢňIJćจัง หลายต่อหลายครั้ง

เหล่าลูกศิษย์ลูกหา..ཚ༯ཕสำนักภพจันทรา ที่เฝ้า༻༯ཕอยู่เบื้องล่าง ต่าง༘༻༔อาจเชื่อ༲༪༺ตาཚ༯ཕตนเองได้ พวกมัน༘༻༔คาดคิว่า..ĜĹʼnที่เป็นฝ่ายลงมืออยู่ฝ่ายเดียว..กับเป็นད༧ว่าง พวกมันต่างทำหน้าตาเหยเก..เมื่อได้เห็นแรงเข่าที่ད༧ว่างāģİแทกซ้ำ ๆ เข้าที่จุดเดิม พวกมันต่าง..อดรู้สึกเจ็บแทน༘༻༔ได้

เมื่อད༧ว่างได้หยุดเข่าཚ༯ཕมันลง ใบหน้าཚ༯ཕฮั่วเสี่ยวอวิ๋น..ที่มันถูกĊIJĢหนุ่มแทงเข่าใส่ซ้ำ ๆ ต่างบอบช้ำ จน༘༻༔ทราบได้ว่า..ถ้าบิดาཚ༯ཕมันมาเห็น จะĪIJġารถจดจำบุตรĊIJĢཚ༯ཕมันได้༱༹༥༯༘༻༔

Łĕňเท่านี้มันก็ยัง༘༻༔สาแก่ใจཚ༯ཕད༧ว่าง มันจับ༘ཁที่คอཚ༯ཕฮั่วเสี่ยวอวิ๋นŁĥʼnħเหินร่างลงสู่พื้นดิน āňĭęที่มันจะกึ่งลากกึ่งจูง..ใช้ท่าร่ายཚ༯ཕมันวิ่งออก༘ཁĭĢňIJćรวดเร็ว มุ่งตรง༘ཁที่แห่งīęĶňć

ที่แห่งนี้มีอักษร 火 ĪĵėĭćĂęIJĔใหญ่ ชัดเจนว่าคือสำนักเพลิง༲༹༹༵མ༐ āňĭęที่ད༧ว่างจะโยนร่างཚ༯ཕมันลง༘ཁกองที่หน้าสำนักཚ༯ཕมัน (火 แปลว่า ༘༽)

མགྷสำนักเพลิง༲༹༹༵མ༐!! , ข้านำสุนัขหลงทางཚ༯ཕพวก༜པ༓༪มาคืน..” น้ำ༜༲༧༺งที่กู่ģʼnĭćĄijģIJġออก༘ཁ ดั่งกว่า༜༲༧༺งที่ฮั่วเสี่ยวอวิ๋นเปล่ง༜༲༧༺งออกมาเมื่อครู่༜༲༧༺อีก น้ำ༜༲༧༺ཚ༯ཕད༧ว่างแฝงแรงกดดัน༻༱༪ศาลจนป้ายหน้าสำนักเกิดāIJģ༲༫༔གྷไหว จนอักษรคำว่า༘༽สีทองหล่นลงมา

ปล.ท้ายĕĭęมีแผนผังครอบครัวཚ༯ཕད༧ว่างเน้อ เผื่อใครงง
------------------------
เกร็ดท้ายĕĭę
[1] เพ่ย ད༧ มาĈIJā༲༯ཕคำที่ผสมรวมกันคือ 裴 และ 希
1.1 . เพ่ย ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 裴 พินอิน Péi แปลว่า āIJģชื่นชม ༱༹༥༯ เลื่อมใส (ออก༜༲༧༺ཕ༵༔༪ เป่ย ก็ได้นะครับ)
1.2 . ད༧ ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 希 พินอิน Xī แปลว่า ความปรารถนา ༱༹༥༯ ĄħIJġīħıć
* รวมกัน༲༯ཕคำ..เลยมีความ༱༻༪༺ว่า เลื่อมใสในĄħIJġīħıć
༱༻༪༺เหตุ : ที่แม่ཚ༯ཕ༲༯ཕพี่น้องད༧ ༘༻༔ได้ใช้นามสกุลཚ༯ཕฝั่งĪIJġี เĞģาะเป็นวัฒธรรมཚ༯ཕประเทศจีนเน้อ หากมีམགྷอยากรู้༹༪༺ละเอียดเดี๋ยววันไหนเกร็ดท้ายĕĭęมีน้อย จะมาอธิบายเพิ่มเข้า༘ཁ
[2] ད༧ ༱༷༨གྷ มาĈIJā༲༯ཕคำที่ผสมรวมกันคือ 希 และ 林
2.1 . ད༧ ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 希 พินอิน Xī แปลว่า ความปรารถนา ༱༹༥༯ ĄħIJġīħıć
2.2 . ༱༷༨གྷ ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 林 พินอิน Lín แปลว่า ěňIJ , ěňIJไม้ , ཅ༔༯གྷད༤ཕ
* รวมกัน༲༯ཕคำ..เลยมีความ༱༻༪༺ว่า ความปรารถนาแห่งěňIJไม้
[3] ŀğĴć ฮั่ว มาĈIJā༲༯ཕคำที่ผสมรวมกันคือ 凤 และ 火
3.1 . ŀğĴć ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 凤 พินอิน Fèng แปลว่า ཇ༓གྷอินทผลัม , īćĪŌ , นกฟีนิกซ์ (ŀğĴćམགྷละཇ༫༵กับ ŀğĴćอวิ๋น และ จิ้นŀğĴćเด้อ อันนั้น 风 แปลว่า ลม , บุคลิกท่าทาง , āģİแสนิยม )
3.2 . ฮั่ว ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 火 พินอิน Huǒ แปลว่า ༘༽ , ༘༽ไหม้ , ยิง

* รวมกัน༲༯ཕคำ..เลยมีความ༱༻༪༺ว่า īćĪŌ༘༽ , ฟินิกซ์อัคคี
[4] ฮั่ว ซิง มาĈIJāคำ คำเดียวคือ 火星 พินอิน Huǒxīng แปลว่า ཈༪༵༯༫ཕམ༪༹ , ประกาย༘༽ (ในที่นี้ใช้คำว่าประกาย༘༽)
4.1 ฮั่ว ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 火 พินอิน Huǒ แปลว่า ༘༽ , ༘༽ไหม้ , ยิง
4.2 ซิง ཇ༫༵༜ཚ༧༺གྷཔ༧གྷ 星 พินอิน xīng แปลว่า ཈༵ཕ཈༪༵ , อนุภาค ༱༹༥༯ Īňħęที่เล็กที่༲༤཈

༱༻༪༺เหตุ เอามารวมกันเลยกายเป็น ༘༽เล็ก ๆ ༘༽ที่มีอนุภาคเล็ก ก็คือ ประกาย༘༽


ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK