เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 65 คร็อกโค่..กับคำสาบของเยว่ชิงหลง
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
༷༫ཕจากเหตุཛ༪༹ณ์ที่เลวร้ายจากཛ༪༹ที่บุกไปยังสุสานจักรĞģรดิ ก็ล่ħćเลยผ่านไปสองอาทิตย์ เนื่องจากซีħňIJćใช้พ༷༫ཕจนŀāĴęตัว แค่เดินมันยังลำบากไหนĈİซีเหรินที่บาด༜པ༕གถึงĈİńġňร้ายŁģćŀėňIJใด แต่ก็ถือว่า༜ཁ༕གྷอาཛ༪༹บาด༜པ༕གที่ร้ายŁģćที่สุด༙གྷชีวิตĂĭćนาง..ĭćĄŌหญิง

༙གྷระหħňIJćสองอาทิตย์ พวกมันต่างถกเรื่องแผนཛ༪༹ต่าง ๆ พวกมันมิได้คิดที่Ĉİท้อถอย īIJāพวกมัน༙པเสาะล้มเลิกเพียงแค่นี่ ชีวิตĂĭćกุ้ยจินก็มิต่างกับเต่า༚ཕ༔ตัวหนึ่ง ที่หลงཇ༪มพวกเด็กเมื่อวานซืนไปཇ༪ĭĢňIJć༚ཕ༔เง่า

อีกėıʼnć..พวกมันต้องཛ༪༹༷༫ཕที่มากĂĶʼnęกันཅ༤ཛผู้ཅ༤ཛམགྷ ต่างมิยอมล่าถอยกันĭĢňIJćเด็ดขาด

ซีชินที่ńġňรู้ว่าภาย༙གྷมีอะไร ต่างวาดĝıę..ว่าĈİมีทรัพย์ĪġบัติบางĭĢňIJć ที่สามารถทำให้มันแข็งแกร่งĂĶʼnę..ได้ཛ༓༪༵ล้ำāħňIJที่༜ཁ༕གྷอยู่ เพื่อปกป้องราชบัล༷༫ཕก์และพี่ĪIJħĂĭćมันซีหลิน

ซีเหรินก็มิต่างกัน ถึงแม้นนางĈİ༜ཁ༕གྷสตรี..แต่นางมิต้องཛ༪༹ที่Ĉİคอยให้ผู้ใดมาปกป้องนาง นางเห็นมารดาĂĭćตนเองต่างนั่งอยู่༙གྷกรงทอง ที่ทางราชสำนักปิดกั้นเอาไว้ นางńġňมีทางที่Ĉİ༜ཁ༕གྷนกที่สวยงาม..คอยให้ผู้ใดมาเชยชม༙གྷกรงทอง..เฉกเช่นมารดา นางต้องཛ༪༹Ĉİ༜ཁ༕གྷดอกกุหลาบที่มีหนาม īIJāใครĈİคิดเด็ดดมต้องคิดให้ถี่ถ้วน

จิ้นเฟิง ด้วยམ༵༪༻ที่มัน༜ཁ༕གྷམགྷĂĭćตระกูลจิ้น ถึงแม้นńġňได้༜ཛ༨཈༙གྷตระกูลīĥıā แต่ด้วยศักดิ์ศรีที่มันแบกรับ..จากสกุลจิ้นที่ยึดมั่นเรื่องམ༵༪༻ซื่อสัตย์ มันจึงńġňมีวันที่Ĉİทิ้งพี่ชายบุญธรรมĂĭćมัน༜ཁ༕གྷอันขาด มันจึงต้องཛ༪༹༷༫ཕให้มากāħňIJนี้..ĪĹćāħňIJที่มันมีอยู่ เพื่อที่Ĉİทำཇ༪มคำมั่นสัญญาที่มอบไว้ให้กับบิดาĂĭćมัน ว่าĈİปกป้องและคอย཈༣แลซีħňIJć༜ཁ༕གྷĭĢňIJćดี

เฟิงอวิ๋น ด้วยམ༵༪༻ที่มัน༜ཁ༕གྷตระกูลขุนนางจากบ้านགྷ༯ཛ ทำให้ศักดิ์ฐานะĂĭćมัน..ńġňอาจเทียบเคียงกับหญิงĪIJħที่มันหมายปอง หนำซ้ำ..มันยังมิเก่งཛ้༷าพอที่Ĉİปกป้องนาง īIJāมันได้พ༷༫ཕมากāħňIJนี้ หญิงĪIJħที่มันหลงรักอยู่ĂʼnIJ༜཈༧༺༵ คงńġňบาด༜པ༕གเช่นคราāňĭę ถ้อยคำสั่งเสียĂĭćชายชราดังก้องอยู่༙གྷหัว ย้ำเตือนมันཅ༤ཛครั้งที่หลับĝıę
' īIJāอยากให้ตนเองคู่ควรกับนาง..จงแข็งแกร่งĂĶʼnę ' ทำให้ตล༯཈หลายวันที่รอคอยสหายĂĭćมันฟื้นตัว มันต่างฝึกวิชาĭĢňIJćหนักหน่ħć..āħňIJผู้ใด

མ༵༪༻แข็งแกร่งāňĭę༱གྷ༓༪ĂĭćซีħňIJć..ทำให้มันทะนงตนว่าแข็งแกร่ง มันจึงńġňรับฟังคำཛ่༷าวเตือนĂĭćผู้ใด แม้แต่หญิงམགྷสนิทที่ཛ่༷าวเตือนต่อมัน หนำซ้ำ..มันยังทำ༜ཁ༕གྷเล่นกับคำ༜ཁ༕གྷห่ħć..คำęıʼnę

ไหนĈİผู้མགྷหลายམགྷที่สละชีวิตเพื่อช่วยมันก็ดี หรือช่วยสหายมันก็ดี ยิ่งมีམགྷཇ༪ยเพื่อมันŀėňIJใด มันยิ่งตอกย้ำམ༵༪༻ไร้ค่าขอตนเอง མ༵༪༻ทะนงตนที่เคยมี กับลดน้อยถอยลง īIJāńġňติดว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพี่ĪIJħต่างมารดาĂĭćมัน..มันคงĈİཛ༷༫གมาเมื่อพ༷༫ཕĪĹćมากāħňIJนี้ แต่สถานཛ༪༹ณ์༙གྷตอนนี้..ถือว่าเร่งรีบ༜ཁ༕གྷĭĢňIJćมาก

จากคำบอกเล่าĂĭćซีชิน พิธีอภิเษกĈİจัดĂĶʼnę༙གྷอีก 4 ཁ༧༷༫ཕจากงานประลองยุทธ์Ăĭćทวีปที่มีชื่อว่า ' ༯཈ยุทธ์..จตุรอาณาจักร ' ที่ĈİมีจัดĂĶʼnęཅ༤ཛ 20 ཁ༧ ซึ่ง༙གྷཁ༧ęıʼnę..༜པ༓༪เฟิงฮั่วĈİĂʼnIJประลอง..༜ཁ༕གྷตัวแทนĂĭćอาณาจักรเพลิงวายุ มันมั่น༙པ༜ཁ༕གྷĭĢňIJćมาāħňIJĈİชนะམགྷĂĭćอาณาจักรอื่น..ได้ง่าย ๆ ถึงขั้นĈİอภิเษกทันทีห༷༫ཕจากที่มันได้ชื่อว่า ' ผู้เยาว์อันดับหนึ่ง ' โดยมันได้ให้คำมั่นเอาไว้ว่า ' īIJāĂʼnIJńġňสามารถชนะཛ༪༹ประลองได้..ĂʼnIJคงńġňคู่ควรกับĭćĄŌหญิงซีหลิน , ĂʼnIJĈİทำཛ༪༹ยกเลิกཛ༪༹แต่งงาน '

༜ཁ༕གྷคำเหยียดหยาม..ที่ཛ่༷าว༯༯ཛมาด้วยท่าทียโส༜ཁ༕གྷĭĢňIJćมาก นี่จึง༜ཁ༕གྷเหตุผล..ว่าเหตุใดซีชินจึงต้องཛ༪༹༷༫ཕมากมายขนาดęıʼnę เพื่อที่มันĈİได้༜ཁ༕གྷตัวแทนĂĭćอาณาจักรรุ่งนภา เพื่อĈİล้มเฟิงฮั่ว༙གྷཛ༪༹แข่งขัน
.
.
.
ตอนนี้ཛุ่༷มĂĭćซีħňIJćཛ༷༫གมายังที่นี่อีกครั้งหนึ่ง แต่ครานี้ สหายĂĭćมันėıʼnć 4 མགྷ..Ĉİคอยอยู่รอบགྷ༯ཛ īIJāĂʼnIJไปมีแต่Ĉİ༜ཁ༕གྷภาระต่อซีħňIJć..ทำให้มันต้องมาคอยพะว้าพะวัง พวกมันตཛ༷งกันไว้ว่า īIJā 1 དྷ༫༔༵ยาม..ซีħňIJćยังńġňཛ༷༫གมา ให้พวกมาเร่งจากไปให้ไว

“ อย่าลืมที่พวกเราตཛ༷งกันไว้..อย่าได้รั้งรอเมื่อครบกำหนดเวลา , ĂʼnIJไปāňĭę ” ซีħňIJćĈʼnĭć༱གྷ༓༪สหายĂĭćมัน āňĭęĈİเหินร่างĂĶʼnęฟ้า มุ่งตรงไปยังĈĸĔที่༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายพำนักอยู่

เพียงครู่༜཈༧༺༵มันก็มาถึงĈĸĔęıʼnę āňĭęที่Ĉİกวาดสายཇ༪แล཈༣เหล่า༯༲༣༹

༯༲༣༹āħňIJแสนตน ཛ༷༫གลดน้อยถอยลงเหลือเพียงīĥıāģʼnĭĢ ทำให้མ༵༪༻น่าเกรงขามĂĭćพวกมัน..ลดหย่อนลงไปมากโข แต่ก็มิอาจ཈༣ถูกได้..เĞģาะพวกมัน༜ཁ༕གྷถึง༯༲༣༹ชั้นฟ้ากันėıʼnćหมด

สัตว์༯༲༣༹และมนุษย์ęıʼnę..གྷ༯ཛจากรูปร่างที่ผิดแผกแตกต่างกัน མ༵༪༻สามารถพ༷༫ཕฝึกตน..ย่อมแตกต่างเช่นกัน

สัตว์༯༲༣༹Ĉİมีร่างཛ༪༺ที่แข็งแกร่งāħňIJมนุษย์หลายŀėňIJนัก ซึ่งสวนทางกับพ༷༫ཕปราณ..ที่มนุษย์มีมากมากāħňIJหลายŀėňIJ

สัตว์༯༲༣༹Ĉİเริ่มก่อ༜ཛ༨཈สติปัญญาเมื่อมีระดับพ༷༫ཕผสานโลกาĂĶʼnęไป ระดับเหยียบนภาถึงĈİสามารถพูดคุยภาษามนุษย์ได้และระดับพ༷༫ཕปราณอันน้อยนิดĈİเริ่มก่อ༜ཛ༨཈เพิ่มพูลให้มาཛ้༷นยิ่งĂĶʼnę..แต่พวกมันยังńġňสามารถเหาะเหินได้༙གྷระดับนี้ มันĈİเริ่มเหาะเหินได้༙གྷระดับสวรรค์ĂĶʼnęไปėıʼnćยังสามารถแปลงโฉม..เรียนแบบรูปร่าง༱གྷ༓༪ཇ༪Ăĭćมนุษย์ได้อีกเช่นกัน

ซีħňIJćจับĈʼnĭćไปที่༜པ༓༪จระเข้༺༫ཛ༳༐āňĭęที่Ĉİเอ่ยปาก ༯༯ཛไปเสียงดัง..ด้วยถ้อยคำที่นอบน้อม

“ ท่านอาวุโส..จระเข้༺༫ཛ༳༐ , ĂʼnIJมีเรื่องĈİขอเจรจา ” เสียงཛ่༷าว༯༯ཛมาเต็มไปด้วยམ༵༪༻นับถือ อีกėıʼnćตอนนี้..ซีħňIJćเริ่มค่อย ๆ ล่อนลงบนพื้น..ที่ห่างจากĈĸĔที่༜པ༓༪จระเข้༺༫ཛ༳༐ยืนอยู่ราวค༹༦่งลี้

ńĭʼnเด็กདྷ༫༔༵ !! ༜པ༓༪ยังཛ้༷าཛ༷༫གมา!! ” เสียงที่เปล่ง༯༯ཛมาĂĭćจระเข้༺༫ཛ༳༐เต็มไปด้วยམ༵༪༻༜པ༕གแค้น มันĈʼnĭćมองมาที่ซีħňIJćĭĢňIJćดุดัน “ ༜པ༓༪กับĂʼnIJńġňมีเรื่องต้องพูดคุยกัน !! īIJāยังรักชีวิตĂĭć༜པ༓༪..รีบไสหัวไป !! ”

ครานี้..เสียงที่เปล่ง༯༯ཛมาเต็มไปด้วยམ༵༪༻ปวดร้าว ไอปราณที่แฝงมา༙གྷགྷ༓༩เสียง ทำให้ฝุ่นดินกระจายฟุ้งไปทั่วสระทิศ

“ ท่านอาวุโส..อย่าพึ่งก่อโทสะเลย , ĂʼnIJเพียงแต่ต้องཛ༪༹เดินทางไปยังสุสานเบื้องห༷༫ཕท่าน , เพียงŀėňIJęıʼnę.... ” ซีħňIJćพยายามĈİเจรจาĭĢňIJć༙པเย็น īIJāมันปะทะเĂʼnIJไปตรง ๆ พวཛู༷กĪġุนĂĭćจระเข้༺༫ཛ༳༐..ńġňคณนามือĂĭćซีħňIJćแม้แต่น้อย และต่อให้༜པ༓༪ตัวหัว༱གྷ༓༪ลงมื༯཈้วยตัวมันเอง..ซีħňIJćก็มั่น༙པāħňIJหกส่วนว่าสามารถเอาชนะได้

แต่เมื่อชายหนุ่มཛ่༷าวเรื่องสุสานĂĶʼnęมา โทสะĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายཛ༷༫གเพิ่มพูนĪĹćĂĶʼnę บรรยากาศเริ่มอึมค༹༦ม เหล่าลูกĪġุน༯༲༣༹ต่างนิ่งเงียบหันไปจับĈʼnĭć..จ่าฝูงĂĭćพวกมัน

གྷ༓༩ลายที่ཛ༷ืนลงคอĂĭćซีħňIJćตอนนี้ ཛ༷༫གรู้สึกฝืดคอ..ดั่งกับมีกรวดทรายอยู่ภาย༙གྷปาก คิ้วเริ่มขมวดชิดติดกัน แขนขาเริ่มแข็งเกร็ง กับམ༵༪༻อึมค༹༦༙གྷครั้งนี้

ཛ༷༫གไปปปปป !!!!༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายหวีดร้อง༯༯ཛมาเสียงดังแสบแก้วหู จนซีħňIJćต้องยกมือĂĶʼnęมาป้องปิดจากམ༷ืนเสียงที่ถาโถม༯༯ཛมา༜ཁ༕གྷħćกว้าง མ༷ื่นเสียงที่แผ่༯༯ཛมาńġňได้มีผลเฉพาะซีħňIJć มันཛ༷༫གทำให้ลูกน้องĂĭćตัวมันเอง ต่างทำเช่น༜཈༧༺༵กับซีħňIJć..Ğģ้อมกับཛ่༷าวถ้อยคำวิงวอนขอร้องต่อหัว༱གྷ༓༪Ăĭćมัน
' ท่านคร็อกโค่..โปรดระงับโทสะ '
' แก้วหูĂʼnIJ..โปรดระงับโทสะ..ท่านหัว༱གྷ༓༪ '
' ช่วยด้วย !!! '

แต่༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายཛ༷༫གńġňฟัง..เสียงร่ำร้องลูกĪġุนĂĭćมัน โทสะที่ปะทุ༯༯ཛมาĂĭć༜པ༓༪คร็อกโค่กับแผ่༯༯ཛมาต่อเนื่อง ดħćཇ༪แข็งกร้าว อ้าปากคำรามจนสามารถเห็นฟันแหลมคม༜ཁ༕གྷแถวยาวบนล่าง ĭĢňIJćละสามแถว

༷༫ཕจาก༯༲༣༹ร้ายแผดเสียงหวีดร้อง༯༯ཛมา ༛༷༓༵ńġňมีท่าว่าĈİหยุด མ༵༪༻༯཈ทนĂĭćซีħňIJćก็หมดลง āňĭęที่มันĈİใช้เพียงมือเปล่าหน่ħć༷༫ཕเอาไว้ที่ฝ่ามือ āňĭęĈİěĥňĭĢམ༷ื่นพ༷༫ཕทำร้ายล้างสีทองไปเบื้อง༱གྷ༓༪Ăĭćมัน “ Łģġėĵň 2 ĈıęėģŌเสี้ยวผ่า཈༪༹༪ !! ”

མ༷ื่นพ༷༫ཕที่ěĥňĭĢ༯༯ཛมาโดยńġňได้ถือศาสตรา ทำให้พ༷༫ཕĂĭćมันเบาลงไปมากมายหลายส่วน แต่ก็สามารถทำให้༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายคร็อกโค่..หุบปาཛ༷งได้ āňĭęĈİจับĈʼnĭćมาที่ชายหนุ่มĭĢňIJćดุดัน

༜༺༵༔དྷ༨ཕหลง !! ༯༒༪ཛกกกกกกกก ” ดั่งกับวาจาĂĭćซีħňIJć..ที่ཛ่༷าวนามĂĭćบรรพบุรุษสำนักเงาจันทรา༯༯ཛมา ดุจมีดกรีดลงตรงཛ༷าง༙པĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย གྷ༓༩เสียงĂĭć༜པ༓༪คร็อกโค่ถึงได้เต็มམ༵༪༻༜པ༕གปวดรวดร้าว

“ ที่แท้༜པ༓༪ก็༜ཁ༕གྷทายาทĂĭćไอདྷ༫༔༵ęıʼnę !! อย่าหวังได้ร༯཈ཛ༷༫གไป !! ” āňĭęที่༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายĈİเปล่งรัศมีที่เข้มข้น..แผ่༯༯ཛมา เกร็ดรอบཛ༪༺ĂĭćมันพองĂĶʼnę āňĭęที่༜པ༓༪จระเจ้༺༫ཛ༳༐ Ĉİสะบัดขนหนามที่แหลมคมพุ่งมาทางซีħňIJć ĭĢňIJćńġňมีཁ༧ńġňมีขลุ่ย

ซีħňIJćเร่งใช้ท่าร่ายĂĭćมันพุ่งตัวหลบห่าขนĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายเต็มฝีเท้า Ğģ้อมกับชักอาวุธĂĭćตน༯༯ཛมา..หน่ħć༷༫ཕไว้ที่แขนĂʼnIJงที่ถือกระบี่ Ăēİที่มันกำ༷༫ཕหลบห่าขนที่พุ่งเĂʼnIJมาńġňหยุดหย่อน

༛༹༻ཅ༧ 2 ĈıęėģŌเสี้ยวผ่า཈༪༹༪ !! ” วาดดาบ༯༯ཛไปทาง༜པ༓༪คร็อกโค่ĭĢňIJćńġňออมŁģć མ༷ื่นพ༷༫ཕที่พุ่งไป..มีམ༵༪༻รุนŁģćเทียบŀėňIJกับ..พ༷༫ཕĂĭćผู้ฝึกยุทธ์ระดับเหยียบนภาขั้นที่ 6

ตูม !! མ༷ื่นพ༷༫ཕĂʼnIJปะทะเĂʼnIJเต็มร่างĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย ฝุ่นམ༷མุ้༷งĂĶʼnęรอบเป้าหมายที่โดนวิชา Ğģ้อมกับห่าขนที่หยุดลงไป

แต่พอฝุ่นจางหาย ร่างĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายกับńġňมีแม้แต่รอยขีดข่วน

མ༵༪༻แข็งแกร่งทางཛ༪༺ภาพĂĭć༯༲༣༹..༜ཁ༕གྷสิ่งที่཈༣เบามิได้จริง ๆ

āňĭęมาที่นี่..ซีħňIJćก็ได้ทำ༙པมาเรียบģʼnĭĢĞģาะมันมีประสบཛ༪༹ณ์เกี่ยวกับ༯༲༣༹..ที่ทวีปเอเบล มันจึงมิได้แปลก༙པอันใดเกี่ยวกับสิ่งที่༜ཛ༨཈ĂĶʼnę

“ คราแรกพวก༜པ༓༪ก็ทำร้ายཛุ่༷มĂĭćĂʼnIJāňĭę..จากกับดักที่དྷ༫༔༵ร้าย , มาครานี้..ก็จง༙པเอาชีวิตĂʼnIJ.. ” མ༵༪༻โมโหโกรธาเริ่มครอบงำซีħňIJć ėıʼnć ๆ ที่มันคิดĈİมาเจรจาĭĢňIJćสันติ แต่อีกฝ่ายėıʼnćด่าทอ..ไหนĈİམ༷ื่นพ༷༫ཕเสียงที่แสบโสตต่อตัวมัน ตอนนี้ยังĈİห่าขนที่แหลมคม ครั้งนี้ńġňว่าจระเข้༺༫ཛ༳༐คร๊อกโค่..หรือซีħňIJć มันต้องมีสักམགྷที่ต้องཇ༪ยจากไป

Łģġėĵň 4 ทลายจันทรา !! ” āňĭęที่ซีħňIJćĈİโยนกระบี่Ăĭćมัน༯༯ཛไป เร่งพ༷༫ཕปราณĂĭćตนเองĞģ้อมดีดข้อเท้าพุ่งตรงไปรับศาสตราคู่༙པ ใช้མ༵༪༻เร็วจากวิชาĂĭćตนเองให้༜ཁ༕གྷประโยชน์ พุ่งཛ༪༺ไปมาด้วยམ༵༪༻เร็วที่น่าเหลือเชื่อ ༯༯ཛกระบี่ฟาดฟันจ้ħćแทงĭĢňIJćไร้མ༵༪༻ปรานี ĈĸĔใดที่ซีħňIJćพุ่งཛ༪༺ไปถึง ต่างมี༯༲༣༹ทิ้งร่างล้มตัวลง..จากอาཛ༪༹บาด༜པ༕ག ถึงแม้นĈİสังīIJģńġňได้ แต่พวกเหล่า༯༲༣༹ที่ล้มลงไป ต่างńġňสามารถลุกĂĶʼnęมากวน༙པซีħňIJćได้อีก༙གྷเร็วไว

ผ่านไปราวค༹༦่งདྷ༫༔༵ยาม ลูกĪġุนตนสุดท้ายก็ล้มลงไปกองนอนร่ำร้อง༯༯ཛมาด้วยམ༵༪༻༜པ༕གปวด ตล༯཈ระยะเวลาค༹༦่งདྷ༫༔༵ยาม ༜པ༓༪คร็อกโค่..ต่างพองขนและเล็งเป้าหมายมีที่ซีħňIJćตล༯཈เวลา โดยที่มันมิได้ย่างཛ༪༺༯༯ཛมาจากĈĸĔเดิมที่มันยืนอยู่เลยแม้แต่น้อย มันยิ่งย้ำชัด༙གྷสิ่งที่ซีħňIJćสงสัยāħňIJสองอาทิตย์..ให้ชัดเจนยิ่งĂĶʼnę

' มันต้องถูกพันธนาཛ༪༹༜ཁ༕གྷแน่..ถึงńġňคิดĈİཛ༓༪༵ขา༯༯ཛมาเลยแม้แต่ค༹༦่งཛ༓༪༵ '

เมื่อมั่น༙པเช่นęıʼnę..มันก็Ĉİทำให้ཛ༪༹ประลองเช่นนี้ง่ายĂĶʼnęมาก เĞģาะอีกฝ่าย..มีཛ༪༹མ༷ื่อนไหวที่จำกัด

āňĭęที่ซีħňIJćĈİยืนĈʼnĭć༱གྷ༓༪Ăĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายด้วยดħćཇ༪ที่แข็งกร้าว “ แค่จัดཛ༪༹ลูกĪġุน༜པ༓༪ཇ༪ยจากไป..ก็ńġňมีńĭʼnอีหรือ༯༲༣༹ตนใด..มาขัดขวางĂʼnIJจากสุสานท่าน༜༺༵༔དྷ༨ཕ , ༜པ༓༪ก็จงยืนสำนึกผิดอยู่เช่นęıʼnę..཈༣ซากศพĂĭćเหล่าสหาย༜པ༓༪ไปเสีย ” āňĭęที่ซีħňIJćĈİหยิบศิลาสื่อสาร༯༯ཛมา เตรียมที่Ĉİཇ༪มเหล่าสหายĂĭćมันมายังสุสานกษัตริย์แห่งนี้

“ ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า , ༜པ༓༪คิดว่าĈİผ่านเĂʼnIJไปได้ง่ายเพียงęıʼnęเลย༹༦ ? ” เสียงหัวร่อและถ้อยวาจาĂĭć༜པ༓༪คร็อกโค่เต็มไปด้วยགྷ༓༩เสียงĂĭćམ༵༪༻཈༣ถูก “ ༜པ༓༪คิดว่าประตูĂĭćสุสานĈİอ้า༜ཁ༨཈รอ༜པ༓༪༹༦ ? , ช่างอ่อนหัดยิ่งนัก ”

ปากĂĭćซีħňIJćได้อ้าĞģ้อมไว้..มิได้มีถ้อยวาจาหลุด༯༯ཛมาจากปากĂĭćมัน ดħćཇ༪Ăĭćชายหนุ่มตอนนี้จับĈʼnĭćไปที่༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายด้วยท่าทีสงสัย

“ ที่ĂʼnIJńġňสามารถเམ༷ื่อนที่จากไปไหนได้..ก็༜ཁ༕གྷĞģาะสุสานเฮงซวยแห่งęıʼnę !! , ༜པ༓༪དྷ༫༔༵༜༺༵༔དྷ༨ཕหลง..มันร่ายวิชาใส่ĂʼnIJ , ทำให้ĂʼnIJ..ต้อง༜ཁ༕གྷผู้เฝ้าสุสานแห่งนี้ !! ”

༜པ༓༪คร็อกโค่คำราม༯༯ཛมาดังลั่นด้วยམ༵༪༻༜པ༕གแค้น “ มันได้ฝังཛ༷ไกเอาไว้༙གྷหัว༙པĂĭćĂʼnIJ..īIJāĂʼnIJย่างཛ༪༺༯༯ཛไปแม้แต่ཛ༓༪༵༜཈༧༺༵ , ĂʼnIJĈİཇ༪Ğģ้อมกับประตูสุสานที่Ĉİ༜ཁ༨཈༯༯ཛ , īIJāคิดĈİบุกเĂʼnIJไปĂʼnIJ༙གྷสุสาน..มีแต่༜པ༓༪ต้องสังīIJģĂʼnIJ !! ”

“ ซึ่งกระจอกĭĢňIJć༜པ༓༪..ńġňมีวันได้เĂʼnIJไป , ฺฮ่า..ฮ่า..ฮ่า ”

เมื่อได้ฟังคำཛ่༷าวอ้างĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย ซึ่งมันก็ĪġเหตุĪġผลกับอากัปกิริยาĂĭć༜པ༓༪จระเข้༺༫ཛ༳༐ ที่ńġňยอมย่างཛ༪༺༯༯ཛจากĈĸĔเดิมที่มันยืนหยัดอยู่

' īIJāĈİต้องཛ༪༹ĂʼnIJไปภาย༙གྷสุสาน..มีแต่ต้องสังīIJģมัน '

คิดได้เช่นęıʼnę ซีħňIJćจึงกำกระบี่ไว้แนบแน่น..หน่ħć༷༫ཕไว้ที่ตัวดาบ āňĭęที่Ĉİพุ่งཛ༪༺ĂʼnIJไป Ğģ้อมฟาดลงใส่ཛ༷างหัวĂĭćจระเข้༺༫ཛ༳༐ĭĢňIJćเต็มŁģćŁģġėĵň 3 จันทราร่ħćหล่น!! ”

แต่༜པ༓༪คร็อกโค่ช่างโหดร้ายยิ่งนัก มันได้หยิบร่างཛ༪༺ที่บอบช้ำĂĭćĪġุนĂĭćตนเองĂĶʼnęมาสองตน ใช้ร่างཛ༪༺Ăĭćพวกมันต่างเครื่องป้องกัน ใช้บั่นทอนพ༷༫ཕที่ซีħňIJćěĥňĭĢลงสู่มันĭĢňIJćง่ายดาย āňĭęที่มันĈİฟาดīIJćĂĭćมันทุบเĂʼnIJཛ༷างลำตัวซีħňIJć

īIJā༜ཁ༕གྷวันวานเมื่อโดนเช่นนี้..ซีħňIJćคงĈİปลิวละล่องไปไཛ༷..ཇ༪Łģćที่ถูกฟาดใส่ แต่นั่นมันคือซีħňIJćผู้ที่ทะนงตนŀėňIJęıʼnę ที่Ĉİทำཛ༪༹ต่อสู้โดยไร้ཛ༪༹ħňIJćแผนรับมือ

ครั้งนี้ชายหนุ่มง้างเท้าเตะสวนཛ༷༫གไปได้ทัน เพื่อต้านŁģćīIJćĂĭć༜པ༓༪คร็อกโค่

เมื่อŁģćėıʼnćสองสายที่มีพ༷༫ཕมากมายพุ่งเĂʼnIJīIJāัน ทำให้ซีħňIJćถึงกับถูกŁģćที่ตีสวนཛ༷༫གมาดีด༯༯ཛถลาถอยห༷༫ཕไปไཛ༷ แตกต่างกับ༜པ༓༪จระเข้༺༫ཛ༳༐ที่ยังยืนหยัดอยู่ที่เดิม โดยใช้ขาĂĭćมันขุดหลุมลงไปĂʼnIJ༙གྷผืนดิน..เพื่อช่วยเสริมŁģćต้าน

Łģġėĵň 2 ĈıęėģŌเสี้ยวผ่า཈༪༹༪ !! ” མ༷ื่นพ༷༫ཕสีทองสายนี้..ได้มุ่งเล็งไปที่เหล่า༯༲༣༹ที่นอนกองอยู่ จนร่างཛ༪༺Ăĭćเหล่าลูกĪġุนปลิวไปཇ༪มทาง..จากམ༷ื่นพ༷༫ཕĂĭćชายหนุ่ม āňĭęที่ซีħňIJćĈİพุ่งཛ༪༺ཛ༷༫གไปหา༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย Ğģ้อมง้างดาบ༙གྷมื༯཈าดลงใส่༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย “ Łģġėĵň 3 จันทราร่ħćหล่น ”

ครานี้ไร้เครื่องป้องกัน ทำให้༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายต้องใช้เพียงมือเปล่าĂĭćมัน..รับཛ༪༹โจมตีที่หนักหน่ħćĂĭćชายหนุ่ม แต่มันก็สามารถรับได้ĭĢňIJćńġňมีปัญหา Ğģ้อมทำเช่นเดิม..ฟาดīIJćĂʼnIJโจมตีใส่ตัวĂĭćซีħňIJć

แต่ครานี้ซีħňIJćมิได้ง้างขาเตะสวนแบบคราāňĭę มันเพียงใช้ท่าร่ายหลบมาที่ด้านห༷༫ཕĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ āňĭęĈİคว่ำปลายแหลมĂĭćกระบี่ชี้มาด้านล่าง “ Łģġėĵň 3 ทลายจันทรา !! ” ༯༯ཛวิชาแทงปลายแหลมเĂʼnIJไปที่ส่วนโམགྷīIJć

แต่ด้วยเกร็ดอันแข็งแกร่งผนวกกับร่างཛ༪༺ที่คงทนĂĭć༯༲༣༹ ཛ༪༹ทำเช่นนี้มิต่างกับཛ༪༹เอาเข็มģʼnĭĢผ้า แทงเĂʼnIJกับปราཛ༪༹เหล็กཛ้༷า ńġňสามารถสร้างแม้แต่รอยขีดข่วน..แก่ร่างཛ༪༺༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายได้

āňĭęที่ซีħňIJćĈİพุ่งร่างĂĭćตนเอง หลบฉาก༯༯ཛมาเพื่อཇ༫༓ཕīĥıā Ğģ้อมะจับĈʼnĭćไปที่༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย..ที่กำ༷༫ཕแลมองมาที่ชายหนุ่มมาเช่นกัน

ซีħňIJćพยายามใช้หัวĪġองĂĭćตนเอง คิดค้นหาวิธีกำราบ༜པ༓༪จระเข้༺༫ཛ༳༐ให้จงได้ มันบดฟันĂĭćตนเองจนแทบแหลกĂēİกำ༷༫ཕใช้མ༵༪༻คิด สี༱གྷ༓༪Ăĭćมันตึงเครียดโดยมิได้ปกปิด

< ༜པ༓༪นี่มัน༚ཕ༔เสียจริง... > เสียงĂĭćหญิงĪIJħམགྷสนิทดั่ง༯༯ཛมาจากภาย༙གྷโลกวิญญาณ

< แค่༜པ༓༪༯༲༣༹ชั้นต่ำที่ถูกต༹༦งร่างเอาไว้..ཛ༷༫གยังńġňสามารถจัดཛ༪༹ได้ , ༛༷༓༵แบบนี้Ĉİไปทำอะไรได้ >

< īIJā༜པ༓༪มีแผนวิธีอันใด..ก็จงรีบบอก༯༯ཛมา , ดีāħňIJมาเฝ้าบ่นĂʼnIJ > ชายหนุ่มཛ่༷าวตอบཛ༷༫གไปĭĢňIJćńġňสบอารมณ์

< ร่างཛ༪༺ภายགྷ༯ཛĂĭćมันแข็งแกร่งดั่งเหล็กཛ้༷าก็จริง , เหตุใด..༜པ༓༪ถึงńġňกระทำสิ่งตรงกันĂʼnIJมเล่า > หญิงĪIJħཛ่༷าวบอกใบ้ต่อชายหนุ่ม

< สิ่งตรงกันĂʼnIJม... ? > āňĭęที่ซีħňIJćĈİกวาดสายཇ༪สำรวจที่ร่างཛ༪༺Ăĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย༙གྷทันที āňĭęที่Ĉİยิ้ม༯༯ཛมาĞģ้อมམ༷ายสี༱གྷ༓༪ที่ตึงเครียด༯༯ཛ

< Īġ༛༷༓༵ที่༜ཁ༕གྷ༜པ༓༪ , īIJāĂʼnIJสามารถกำราบมันลงได้..Ĉİหอมแก้ม༜པ༓༪༜ཁ༕གྷรางวัล..สักฟ๊༯཈หนึ่ง > เมื่อมันཛ่༷าวĈĚ ก็ཇ༫༓ཕĪġาธิ..จับกระบี่༙གྷมือแนบแน่น ใช้ท่าร่ายพุ่ง༯༯ཛไป “ สยบ཈༪༹༪..ཛ༩༹༪ག༜ཅ༵༪ !! ”

ซีħňIJćวาดกระบี่ฟาดĂĶʼnęĂʼnIJงบน ตวัดคมกระบี่สวนลงมา Ğģ้อมěĥňĭĢมือซ้าย༯༯ཛจากกระบี่..คืนศอกเĂʼnIJหาอก āňĭęĈİจ้ħćแทงกระบี่ตรง༯༯ཛไป ' ป่ง !! '

เสียงไอปราณระเบิดดั่งรั้นĞģ้อมกับกระบี่ที่จ้ħćแทงเĂʼnIJไปนัยน์ཇ༪Ăĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย จนใบกระบี่เฉือนลึཛ༷งไปประมาณ 2 ถึง 3 གྷ༨༓༵

༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายร่ำร้อง༯༯ཛมาด้วยམ༵༪༻༜པ༕གปวด ยกสองมือĂĶʼnęมาเกาะกุมไว้ที่ดħćཇ༪

แต่ซีħňIJćยังńġňหยุดเพียงแค่ęıʼnę มันวาดดาบ༯༯ཛไป “ Łģġėĵň 2 ĈıęėģŌเสี้ยวผ่า཈༪༹༪ !! ” ༲༔ཕམ༷ื่นพ༷༫ཕสีทองเĂʼnIJไป༙གྷปากĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายที่อ้าปากร่ำร้องอยู่ མ༷ื่นพ༷༫ཕสายęıʼnęที่พุ่งตรงเĂʼnIJสู่ร่างཛ༪༺ภาย༙གྷĂĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้าย ทำลายอวัยวะภาย༙གྷที่อ่อนแอ..ที่มิได้มีเกร็ดห่อหุ้มดั่งร่างཛ༪༺ภายགྷ༯ཛ จนแหลཛ༷ะเอียดཛ༪༺༜ཁ༕གྷก้อนเลื༯཈

Łģćที่༲༔ཕ༯༯ཛมาทำให้ร่างཛ༪༺Ăĭć༜པ༓༪༯༲༣༹ร้ายถูกผลักกระเด็น༯༯ཛไปไཛ༷จากĈĸĔเดิมĂĭćมัน āňĭęที่ร่างĈİหยุดลงไปตรงเนิน..ที่༜ཁ༕གྷปากทางเĂʼnIJĂĭćสุสานกษัตริย์ Ğģ้อมกับลมหาย༙པที่จางหายไป

พื้นดิน༱གྷ༓༪ปากถ้ำสั่นไหวเล็กน้อย āňĭęที่ปากประตูที่แข็งแกร่งĂĭćสุสานĈİอ้า༜ཁ༨཈༯༯ཛ

-------------------------------------------
ขอโทษด้วยครับที่ลงช้า พ༯཈ཇ༫༓ཕเวลาให้มันโพสอัตโนมัติ แต่ดั้น..วันผิดให้มันไปโพสĞģุ่งนี้ ขอโทษด้วยครับ ( ถ้าńġňĂʼnIJมาแก้คำผิดนี่ńġňรู้จริง ๆ ęİŀęĵňĢ )

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK