เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 68 ตระกูลเยว่สายนอก
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
īġĹňบ้านĞĴėıāĩŌจันทร์?” จิ้นเฟิงพูดทวนคำพูดของ༾༧༔དྷ༪༺ของมัน หลังจากที่༾༧༔དྷ༪༺ของมันกลับมาจากการสำรวจ

༙དྷ༔แล้ว..īġĹňบ้านĞĴėıāĩŌจันทร์ , ŀěŇęīġĹňบ้านเล็ก ๆ ไม่Ńīčňมาก..มีบ้านเพียงไม่กี่สิบหลัง..” ซี༵༔༪ཕพูดเสริมประโยคཛ༔༯གྷ༱གྷ༓༪ของมัน พร้อมกับใช้มือประกอบท่าทางของมัน..ขณะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อย

สรุปได้ว่า..ĕıħīġĹňบ้านมีบ้านཅ༫༓ཕหมด 32 หลัง จากพลังปราณที่ซี༵༔༪ཕแผ่ออกไปเพื่อตรวจสอบ..สามารถระบุจำนวนĄęŃęīġĹňบ้าน ད༦༔ཕมีไม่ĖĶć 100 Ąę ระดับพลังสูงสุดอยู่ที่ เหยียบนภาขั้นที่ 3 ད༦༔ཕซี༵༔༪ཕมิต้องถือตัดĔIJģIJ ก็สามารถจัดการได้༯༺༔༪ཕไม่ยากเย็นนัก

พื้นที่โดยรอบīġĹňบ้าน..ถือว่ากว้างเล็กน้อย แต่ส่วนŃīčňཔ༬ใช้Ńęการเพราะปลูกพืชพรรณต่าง ๆ แต่ส่วนŃīčňཔ༬เป็นสมุนไพรที่ใช้ทำยารักษา ĕıħปากทางเཚ༓༪ของสุสานอยู่ตรงཛ༷༪ཕīġĹňบ้าน มีการป้องกันที่แน่นหนา

“มิ༙དྷ༔ว่าสุสานถูกค้นจนทั่วแล้วหรอกหรือ? , ĖĶćได้มีīġĹňบ้านปลูกĂĶʼnęโดยรอบเช่นนี้” ซีชินกล่าวถามออกมา༯༺༔༪ཕร้อนรน มันกังวลว่าམ༵༪༻เหนื่อยยากของพวกมันཔ༬สูญเปล่ากัน

“คงไม่หรอก , หากสุสานถูกค้นจนราบแล้ว..ŀīĕĸใด༜པ༓༪ต้องก่อตั้งīġĹňบ้านĂĶʼnę..หลังจากสุสานถูกเก็บเกี่ยวจนเกลี้ยง , เร่งหนีไปไม่ดีกว่ารึ? , อยู่รั้งรอมีแต่པ༬ทำให้มีศัตģĹมาคอยรังควาน” ซี༵༔༪ཕกล่าวĂʼnĭเท็จจริงออกมา มันเชื่อว่าสุสานของท่านเยว่ชิง..ยังมิถูกค้นจนราบเช่นęıʼnęเป็นแน่ęĭę

“แล้วเราཔ༬ทำเช่นไรกันต่อไป , ลอบเཚ༓༪ไปกันหรอกหรือ?” ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷถามĖĶćแผนการของซี༵༔༪ཕ ว่ามันཔ༬ทำเช่นไรต่อ

“เราคงต้องเดินเཚ༓༪ทาง༱གྷ༓༪īġĹňบ้าน..เกรงว่าลอบเཚ༓༪ไปคงมิเหมาะ , มันต้องมีŀīĕĸผลบาง༯༺༔༪ཕ..ĖĶćได้มีīġĹňบ้านปลูกĂĶʼnę ณ พื้นที่ตรงนี้” ซี༵༔༪ཕกล่าวบอกต่อสิ่งที่มันคิดออกมา

“เཚ༓༪ทาง༱གྷ༓༪īġĹňบ้าน?? , ท่านบ้าไปแล้ว..พวกเรายังไม่༹༣༓อะไรเกี่ยวกับīġĹňบ้านแห่งนี้ , ท่านยังཔ༬กล้าเཚ༓༪ไปตรง ๆ ..บ้าไปแล้ว..ฆ่าĕıħตายชัด ๆ ” ซีเหรินกล่าวท้วงออกมาทันที นางไม่เห็นด้วย..ต่อสิ่งที่ซี༵༔༪ཕกล่าวออกมา

“ปอดแหกก็กลับวังของ༜པ༓༪ไป..ไม่มีใครขอให้มาด้วย༜༲༧༺หน่อย” จิ้นเฟิงกล่าวออกมาพร้อมเบะปากขณะมองไปทางองค์༱ཏ༨ཕ

༜པ༓༪อยากมีเรื่องกับཚ༓༪รึ!!” สาวน้อยถลึงཇ༪༻องไปที่จิ้นเฟิงแบบเอาเรื่อง นาง༹༣༓สึกเต็มทนกับ༜པ༓༪หนุ่มน้อยผู้นี้

“เห้ออออ..พอเถอะ ๆ ” ซี༵༔༪ཕ༹༣༓สึกปวดเศียรเวียนเกล้ายิ่งนัก ตลอดสามอาทิตย์ที่ผ่านมา..มันต้องทนฟัง༜཈༕ཛདྷ༪༺༱ཏ༨ཕกล่าววาจาจิกกัดกันตลอดทาง มัน༹༣༓สึกเบื่อหęňIJยเป็น༯༺༔༪ཕมาก

དྷ༪༺หนุ่มพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาམ༵༪༻บาดหมางต่อพวกมันཅ༫༓ཕสอง཈༣แล้ว แต่เหมือนครานี้ไม่มีใครĢĭġใคร ซีเหรินตัดไปได้เลย..นางมิมีทางĢĭġต่อจิ้นเฟิงแน่ęĭę ด้วยศักดิ์ศรีด้านเชื่อĪIJĢชนชั้นของนาง..ผนวกกับนิสัยเอาแต่ŃĈ จึงยากที่པ༬ให้นางĢĭġอ่อนĂʼnĭ ส่วนจิ้นเฟิง..ครานี้มันโมโหเป็น༯༺༔༪ཕมาก ยากཔ༬ทำให้มันหายโกรธเคืองลงได้

“ที่ཚ༓༪บอกให้เཚ༓༪ไปทางประตู༱གྷ༓༪..เผื่อเราโชคดี..อาจ༹༣༓อะไรบาง༯༺༔༪ཕที่เราไม่༹༣༓ , เป็นการรับประกันอีกชั้นīęĶňć..ดีกว่าบุ่มบ่ามเཚ༓༪ไปโดยมิ༹༣༓อะไร” ซี༵༔༪ཕอธิบายŀīĕĸผลต่อน้องสาวต่างมารดาของมัน

“ที่ท่านว่ามาก็มีŀīĕĸผล” ซีชินกล่าวเสริมออกมา พร้อมกับจ้องไปที่น้องสาวของมันŃęเชิงตำนิ ཛ༔༯གྷกล่าววาจาเสริมŀīĕĸผลของซี༵༔༪ཕเพิ่มเติม “หากเรารีบร้อน..༛༷༬บุกเཚ༓༪ไป༯༺༔༪ཕพลการ..อาจเป็นอันตรายได้”

Ńęเมื่อตกลงกันได้แล้ว , เร่งลงมือเถิด..ཚ༓༪ชักเบื่อĄęแถวนี้เต็มทน , เร่งทำให้สำเร็จ..པ༬ได้แยกย้ายต่างĄęต่างไป” จิ้นเฟิง..กล่าวออกมาพร้อมมองตาขวางไปที่องค์༱ཏ༨ཕ

ตอนนี้ཅ༫༓ཕสองฝ่ายต่างจ้องตากันเขม็ง เหมือนกำลังทะเลาะกันผ่านทางĪIJĢตา ต่างฝ่ายต่างไม่มีผู้ใดĢĭġอ่อนĂʼnĭ..ดั่งกับผู้ใดหลบตาཛ༔༯གྷ ผู้ęıʼnęเป็นฝ่ายแพ้

เพี๊ยะ!! ซี༵༔༪ཕตบกบาลจิ้นเฟิงเต็มแรง ༜༲༧༺Ĕıćฟังชัด จิ้นเฟิงĖĶćกับ༱གྷ༓༪ทิ่มลงไป

“พวก༜པ༓༪พอได้แล้ว..ทำĕıħเป็น༜཈༕ཛ ๆ ” ཛ༔༯གྷที่པ༬มองไปที่ซีเหรินŃęเชิงตักเตือน ༱ཏ༨ཕสาวมองค้อนตอบมา༯༺༔༪ཕไม่ชอบŃĈ แต่ก็มิได้พูดอันใดออกมา

“บอกཚ༓༪ดี ๆ ก็ได้..ไม่เห็นต้องใช้กำลังกันเลย!!” จิ้นเฟิงกล่าวพร้อมเอามือถูหัวของตนŀĭć มัน༹༣༓สึก༜༲༧༺༱གྷ༓༪เป็น༯༺༔༪ཕมาก..จากการโดนทุบตีสั่งสอนโดย༾༧༔དྷ༪༺ของมัน แล้วยิ่งหันไปมองที่ซีเหริน..༱ཏ༨ཕสาวกับแสดงสี༱གྷ༓༪เยาะเย้ยออกมา༯༺༔༪ཕเด่นชัด แค่มัน཈༣ก็༹༣༓ว่า༱ཏ༨ཕสาว༹༣༓สึกสะŃĈต่อสิ่งที่มันโดนเป็น༯༺༔༪ཕมาก

มันได้แต่กัดฟันแล้วเมิน༱གྷ༓༪หนี..จากĪIJĢตาคู่ęıʼnęที่པ༫གจ้องมาที่มัน

ซี༵༔༪ཕที่ได้เห็นอากัปกิริยาของน้องของมันཅ༫༓ཕสอง ได้แต่ทอดถอนŃĈออกมา ' ཚ༓༪ล่ะเหนื่อย༜༱༷༥༯เกิน.. '

คิดแล้ว༹༣༓สึกท้อŃĈ การทำĕıħเป็น༾༧༔ที่แสนดี..ช่างไม่เหมาะกับĕıħมัน༜༲༧༺จริง

ཇ༪༻ཚ༓༪มา” ཛ༔༯གྷที่ซี༵༔༪ཕཔ༬เดินนำกลุ่มไป พร้อมกับล็อกคอของจิ้นเฟิง ลากมันเดินนำ༱གྷ༓༪ไปพร้อมกับตนŀĭć
.
.
.
พอเཚ༓༪มามองใกล้ ๆ īġĹňบ้านแห่งนี้ มันช่าง཈༣ร่มรื่นเป็น༯༺༔༪ཕมาก ཇ༓གྷไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่ม༯༺༔༪ཕĖĶćที่สุด ลมเย็นพัดผ่าน..ทำให้༹༣༓สึกสบายĕıħเป็น༯༺༔༪ཕมาก สถานที่เช่นนี้..ช่างเหมาะต่อการพักผ่อนหย่อนŃĈยิ่งนัก

เมื่อเดินใกล้ĖĶćทางเཚ༓༪īġĹňบ้าน ก็มีདྷ༪༺วัยཛ༷༪ཕĄęสองĄę..เดินมาขวาง༱གྷ༓༪ไว้ พร้อมกล่าวถามต่อพวกมันด้วย༱གྷ༓༪ตาบึ้งตึง

“พวก༜པ༓༪มีธุระอันใดต่อīġĹňบ้านแห่งนี้? , หากมิ༙དྷ༔..เชิญกลับไปเถิด” Ąęทางขวากล่าวออกมา༯༺༔༪ཕไม่เป็นมิตรสักเท่าใด

ซี༵༔༪ཕปั้น༱གྷ༓༪ยิ้ม แสร้งพูดออกไปด้วย༜༲༧༺งที่นอบน้อม “เรียน༾༧༔ཅ༫༓ཕสอง , ཚ༓༪༛༷༬สหายของཚ༓༪บังเอิญผ่านมาแถวนี้..พวกཚ༓༪ཅ༫༓ཕหิว༛༷༬เหนื่อยล้า , ท่านพอཔ༬มีที่ให้พวกཚ༓༪ได้ęĭęพักผ่อนบ้างหรือไม่?”

“ไม่มี!! เชิญพวก༜པ༓༪กลับไป..พวกเราเป็นเพียงīġĹňบ้านเล็ก ๆ ไม่༙དྷ༔โรงเตี๊ยม” དྷ༪༺Ąęเดิมกล่าวออกมา༜༲༧༺Ĕıć พร้อมกับสะบัดมือของมันŃęเชิงปัดรังควานต่อกลุ่มของซี༵༔༪ཕ ดั่งกับไล่หęĭęแมลง༯༺༔༪ཕไร༯༺༔༪ཕęıʼnę

ฟุ๊บ!! มีདྷ༪༺ผู้ที่สามพุ่งĕıħมายืนཚ༓༪งสหายของมัน ཛ༔༯གྷཔ༬กล่าวด้วยน้ำ༜༲༧༺งที่ร้อนรนĕķňęกลัว “เยว่ว่าน..ลูกདྷ༪༺༜པ༓༪โดนพิษของบุปผาฝันนิรันดร์ , ตอนนี้มันสลบไม่༹༣༓สึกĕıħ..༜པ༓༪เร่งกลับไป཈༣อาการมันโดยด่วน!!”

เมื่อได้ยิน..Ńęสิ่งที่สหายมันกล่าวออกมา มันรีบใช้แรงขาཅ༫༓ཕหมดของมัน วิ่งไป༯༺༔༪ཕรวดเร็ว..วิ่งไปཇ༪༻ทางด้วยสี༱གྷ༓༪ĕķňęผวา เร่งกลับไปที่บ้านของตนŀĭć

' เยว่ว่าน..สกุลเยว่? ' เป็นที่༹༣༓กันทั่ว..เรื่องམ༵༪༻ยิ่งŃīčňของท่านเยว่ชิง༱༷ཕ พระราชสำนักĖĶćขั้นออกกฎหมาย ༱༓༪มผู้ใดགྷ༯ཛเหนือจากลูกหลานของท่านเยว่ชิง༱༷ཕ..ใช้แซ่เยว่เป็นอันขาด แม้แต่Ąęของอาณาจักรอื่นยังมิกล้าเปลี่ยนแซ่ของตนŀĭć มา༙དྷ༔แซ่เยว่เลยแม้แต่ผู้༜཈༧༺༵ มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติต่อจักรพรรดิสงครามผู้ยิ่งŃīčň

' นี่หมายམ༵༪༻ว่า..พวกมันเป็นĄęของตระกูลเยว่? ' ซี༵༔༪ཕ༹༣༓สึกงง༛༷༬สงสัยเป็น༯༺༔༪ཕมาก མ༵༪༻༹༣༓ของมันཅ༫༓ཕสองภพมิเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาཛ༔༯གྷ ว่าཔ༬มีĄęตระกูลเยว่ผู้ใดออกมาเพราะปลูกสมุนไพรแบบสันโดษเช่นนี้

ŀĭňĭ..༾༧༔དྷ༪༺ , บังเอิญཚ༓༪ได้ยินว่า..บุตรདྷ༪༺ของ༾༧༔དྷ༪༺ท่านęıʼnęอาการไม่ดี , จากพิษของบุปผาฝันนิรันดร์” ซี༵༔༪ཕกล่าวต่อདྷ༪༺ཛ༷༪ཕĄęที่ตอนนี้ยืนอยู่เพียงลำพัง

“ไม่༙དྷ༔เรื่องของ༜པ༓༪!! , รีบจากไปให้ไกล” มันเอ่ยปากไล่ออกมาโดยไม่สนŃĈกล่าวถามอะไรต่อདྷ༪༺หนุ่มแม้แต่น้อย

ŀĭňĭ..บังเอิญཚ༓༪พอ༹༣༓เกี่ยวกับวิชาแพทย์อยู่บ้าง , ཚ༓༪สามารถช่วยบุตรདྷ༪༺ของสหายท่านได้” ซี༵༔༪ཕรีบใช้โอกาสที่สวรรค์ประทานให้ มันไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป༯༺༔༪ཕเด็ดขาด “ŃęīġĹňบ้านเล็ก ๆ แห่งนี้..คงไม่มีแพทย์ประจำอยู่กระมัง”

དྷ༪༺ผู้ęıʼnęกวาดĪIJĢตา..ไล่཈༣ซี༵༔༪ཕตั้งแต่หัวจรด༜ཅ༓༪ มันจ้อง཈༣༯༺༔༪ཕไร..དྷ༪༺หนุ่มตรง༱གྷ༓༪..ก็เป็นเพียงแค่ผู้เยาว์ผู้īęĶňć པ༬สามารถช่วยพวกมันได้༯༺༔༪ཕไร “เหอะ..༜པ༓༪น่ะหรอ༹༣༓วิชาแพทย์” มันกล่าวออกมาด้วยน้ำ༜༲༧༺཈༣ถูก

ซี༵༔༪ཕพยายามอดกลั้นอารมณ์ของตนŀĭć พยายามฝืนทำĕıħให้཈༣เป็นมิตร ཛ༔༯གྷཔ༬กล่าวท่องอะไรบาง༯༺༔༪ཕออกมา “บุปผานิรันดร์..หากนำไปผึ่งแดดจนแห้งกรอบแล้วนำไปบดเป็นผง..แล้วนำไปผสมน้ำดื่ม , หากใช้Ńęปริมาณน้อย..པ༬เป็นยาęĭęหลับที่ได้ผลดีนัก , แต่หากโดนเཚ༓༪ไปŃęปริมาณที่มากเกินพอดี..པ༬ทำให้หลับไม่มีĕķňę , ༛༷༬ถ้าไม่รีบรักษาภายŃę 2 Ċıňħยาม..พิษཔ༬แทรกซึมเཚ༓༪ไปཇ༪༻อวัยวะต่าง ๆ ..ทำให้กลายเป็น༜པ༓༪དྷ༪༺นิทรา..ไม่อาจลืมตาĕķňęได้ตลอดชีวิต”

“หนทางขับพิษมีสองวิธี , วิธีแรก..นำว่านนิมิตจันทร์ไปต้มŃęน้ำเดือดเป็นเวลาīęĶňćĊıňħยาม..แล้วนำน้ำที่ได้จากมันเช็ดཇ༪༻เนื้อཇ༪༻ĕıħ..มันཔ༬ฟื้นภายŃęครึ่งĊıňħยาม , วิธีที่สอง..นำเข็มเจาะที่นิ้วมือཅ༫༓ཕสิบนิ้วของผู้ป่วย..ให้ผู้มีปราณธาตุไฟใช้ลมปราณขับไล่พิษที่อยู่Ńęร่างออกมา , เป็นผู้Ńīčňใช้เวลาīęĶňćĊıňħยาม..หากเป็น༜཈༕ཛใช้เวลาครึ่งĊıňħยาม”

ซี༵༔༪ཕอธิบายสรรพคุณของĕıħพิษ༛༷༬อธิบายวิธีการรักษา༯༺༔༪ཕĥİŀĭĵĢĔ “ท่านཔ༬ลองทำཇ༪༻ཚ༓༪཈༣ก็ไม่༜༲༧༺หาย , ĖĶć༯༺༔༪ཕไร..ท่านก็ไม่มีทางส่ง༜཈༕ཛผู้ęıʼnęĖĶćมือหมอได้Ńęเร็วไว , ระยะทางจากหมูบ้านแห่งนี้กับเมืองที่ใกล้ที่สุด..เดิน༜ཅ༓༪คงใช้เวลาสามวัน..༜པ༓༪หนูคงཔ༬ได้หลับฝันไปตลอดกาล” วาจาที่กล่าวออกไปเต็มไปด้วยམ༵༪༻หนักแน่น “ཚ༓༪པ༬ยืนรอตรงนี้..หากท่านทำཇ༪༻ཚ༓༪ , รับรองว่า༜པ༓༪หนูęıʼnęཔ༬ฟื้นได้Ńęเร็วไว”

บุรุษวัยཛ༷༪ཕĄęนิ่งงันไป เมื่อซี༵༔༪ཕกล่าวออกมา มันอธิบายสรรพคุณของบุปผาฝันนิรันดร์ได้ทะลุปรุโปร่ง แต่เรื่องการรักษาęıʼnę..มันไม่เཚ༓༪ŃĈเลยแม้แต่น้อย ༛༷༬ไม่เคยได้ยินมาཛ༔༯གྷ ตอนนี้มันได้แต่ยืนจ้อง༱གྷ༓༪ซี༵༔༪ཕโดยไม่ละĪIJĢตา

“ไม่เร่งทำཇ༪༻..ท่านก็ไม่ต่างกับผู้ที่ฆ่าหนุ่มน้อยผู้ęıʼnęทางอ้อมหลอกหนา” ซี༵༔༪ཕกล่าวกดดันต่อบุรุษเบื้อง༱གྷ༓༪..ให้มันเร่งทำཇ༪༻༯༺༔༪ཕเร็วไว

< ༜པ༓༪༹༣༓วิธีรักษาพิษกับเขาด้วย? > หยางęňIJกล่าวถามออกมา

< ཚ༓༪เก่ง༙དྷ༔หรือไม่ , บุรุษ༱གྷ༓༪ตาดี..แถมมีམ༵༪༻รอบ༹༣༓รอบĕıħ , พอཔ༬ทำให้หัวŃĈ༜པ༓༪หวั่นไหวบ้างหรือไม่..แม่สาวน้อย > ซี༵༔༪ཕกล่าวบอกต่อนางด้วยน้ำ༜༲༧༺งกวนบาทาเป็น༯༺༔༪ཕมาก

จากཔ༬ทำให้ประทับŃĈ..กับ཈༣ęňIJหมั่นไส้༜༱༷༥༯คณนา

< ཚ༓༪ĖĶćไม่แปลกŃĈ , ว่าŀīĕĸใด..༜པ༓༪ĖĶćได้มิมีคู่ครองเช่นใครเขา , ดีไม่ดี..༜པ༓༪༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷཔ༬มีเมียแซง༜པ༓༪ไปཛ༔༯གྷ > วาจาเหน็บแนมที่กล่าวออกมา สร้างམ༵༪༻ปวดร้าวไปทั่วกระดองŃĈของซี༵༔༪ཕยิ่งนัก

དྷ༪༺ฉกรรจ์ได้แต่มองจ้อง༱གྷ༓༪ซี༵༔༪ཕมิได้ขยับĕıħ མ༵༪༻คิดสองขั้วกำลังตีขับเคี่ยวกันอยู่Ńęหัวของདྷ༪༺วัยཛ༷༪ཕĄęผู้นี้ ཛ༔༯གྷที่มันཔ༬ลองเสี่ยง཈༣ หยิบศิลาสื่อสารออกมา..ཛ༔༯གྷอธิบายวิธีการรักษาให้แก่ปลายทางได้ลองทำ཈༣

ĖĶćปลายทางของผู้ที่ติดต่อผ่านศิลาสื่อสารཔ༬กังขาอยู่บ้าง แต่ด้วยམ༵༪༻ที่ไม่มีเวลา มันจึงโยนทิ้งམ༵༪༻สงสัยทิ้งไป เร่งทำཇ༪༻สิ่งที่สหายบอกต่อมัน

ผ่านไปราวครึ่งĊıňħยาม ศิลาสื่อสารŃęมือของདྷ༪༺วัยཛ༷༪ཕĄęก็สั่นระริก ཛ༔༯གྷที่มันཔ༬ยกĂĶʼnęมา༛༷༬พยายามใช้ดวงจิตของตนŀĭćรับฟังสิ่งที่ปลายทางสื่อสารออกมา

เมื่อรับฟังที่ปลายĪIJĢกล่าวĈĚ มันก็จ้องมองซี༵༔༪ཕด้วยĪIJĢตาลึกซึ้ง..ཛ༔༯གྷཔ༬เปลี่ยนท่าทีต่อซี༵༔༪ཕจาก༱གྷ༓༪มือเป็นหลังมือ “เชิญสหายน้อยཇ༪༻ཚ༓༪มา” มันผายมือเชิญซี༵༔༪ཕཚ༓༪ไปŃęīġĹňบ้าน༯༺༔༪ཕ༵༔༪ཕ่าย

“เชิญท่านཛ༔༯གྷ” ซี༵༔༪ཕผายมือตอบกลับไป ཛ༔༯གྷที่དྷ༪༺วัยཛ༷༪ཕĄęผู้ęıʼnęཔ༬เดินนำ༱གྷ༓༪ไป

Ńęระห༵༔༪ཕเดินไปཇ༪༻ทาง དྷ༪༺ผู้ęıʼnęก็แนะนำĕıħŀĭćต่อซี༵༔༪ཕ มันมีนามว่า เยว่īĥĴć อธิบายเกี่ยวกับīġĹňบ้านของมันไปཇ༪༻ทาง ได้ĂʼnĭĪģĸěħňIJ หมูบ้านแห่งนี้ŀěŇęīġĹňบ้านที่เพราะปลูกสมุนไพรཚ༪༺ เป็นเพียงīġĹňบ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งĕıħออกมา༯༺༔༪ཕสันโดษ

มันเดินนำทางมาĖĶćบ้านหลังīęĶňć เป็นบ้านที่཈༣Ńīčňกว่าบ้านหลังอื่นนัก ชัดเจนว่าęňIJཔ༬เป็นบ้านของผู้นำīġĹňบ้านแห่งนี้

“เชิญสหายน้อยเཚ༓༪ไป..ท่านผู้Ńīčňบ้านอยากพบพวก༜པ༓༪” เยว่īĥĴćผายมือเชิญให้กลุ่มของซี༵༔༪ཕཚ༓༪ไปภายŃę ཛ༔༯གྷที่มันཔ༬เร่งเดินจากไป

เมื่อདྷ༪༺ผู้ęıʼnęเดินจากไป กลุ่มของซี༵༔༪ཕจึงมอง༱གྷ༓༪กันเล็กน้อย

ཚ༓༪༹༣༓สึกแปลก ๆ ” ซีเหรินกล่าวออกมาด้วยท่าทางที่ĕķňęĕıħเล็กน้อย นาง༹༣༓สึกไม่ชอบต่อสถานที่แห่งนี้

“แค๊ก..แค๊ก” จิ้นเฟิงไอออกมา..แต่༜༲༧༺งไอของมันĔıćออกมาเป็นคำว่า ' ŃĈเสาะ ' ชัดเจนว่ามันตั้งŃĈไอออกมาŃęขณะกล่าวคำเช่นęıʼnęออกมาด้วย

ซีเหรินมองตาเขียวไปที่จิ้นเฟิง แต่อีกฝ่ายดันทำเมินไม่༹༣༓ไม่ชี้..กวาดĪIJĢཇ༪༻องบ้านหลังŃīčňที่อยู่ཚ༓༪༱གྷ༓༪โดยไม่ใส่ŃĈต่อĪIJĢตาดุดัน ที่པ༫གจ้องมาที่ĕıħมันเลย

“เชิญสหายน้อยཅ༫༓ཕ 5 เཚ༓༪มาภายŃęเถิด” ༜༲༧༺งที่กล่าวออกมาช่าง཈༣เก่า༛༷༬โบราณนัก มันเป็น༜༲༧༺งทุ้มŃīčňที่แฝงམ༵༪༻แหบแห้งŃęน้ำ༜༲༧༺ง ผู้ที่กล่าวออกมาช่างฟัง཈༣เหมือนདྷ༪༺ชราป่วย ๆ ผู้īęĶňć ĖĶćได้มี༜༲༧༺งเช่นęıʼnę

ཛ༔༯གྷที่ซี༵༔༪ཕเดินཇ༪༻༜༲༧༺งเชิญเཚ༓༪ไป ཇ༪༻หลังมาด้วยสหายของมันཅ༫༓ཕ 4 พอเปิดประตูเཚ༓༪ไปก็สามารถรับ༹༣༓ได้จริง ๆ ว่าผู้ที่อยู่Ńęห้องนี้ต้องป่วยมาก ๆ ĖĶćได้มีกลิ่นสมุนไพรฉุนขนาดนี้

ภายŃęห้องมีདྷ༪༺แก่ผู้īęĶňć..ใบ༱གྷ༓༪ขาวซีดแสดงชัดเจนว่ามันป่วยจริง ๆ ༯༺༔༪ཕที่คาดเดาเอาไว้ ཀ༻ของมันมิได้จัดเป็นทรง..เพียงปล่อยลงมาให้ยาวประบ่า ģĹปร่างอ้วนพีแต่ཇ༪༻มือཇ༪༻ไม้กลับผอมแห้ง

“สวัสดีท่านผู้อาวุโส..ཚ༓༪มีนามว่าจิ้น༵༔༪ཕ , นี่สหายของཚ༓༪ จิ้นเฟิง , ༜༽༨ཕ༯༵༨༑གྷ , เยว่เทียน ༛༷༬ เยว่ģĹ่” ซี༵༔༪ཕกล่าวแนะนำĕıħพร้อมกับแนะนำสหายด้วยชื่อปลอม เพราะหากบอกออกไปว่าเป็นองค์དྷ༪༺องค์༱ཏ༨ཕ , เกรงว่าཔ༬ไม่ปลอดภัยต่อĕıħของ༾༧༔น้องต่างมารดาของมัน

༜པ༓༪ชื่อจิ้น༵༔༪ཕ? ไม่เลว ๆ , อายุเพียงเท่านี้กลับไปได้ĖĶćระดับผสานโลกา 5 ไม่ธรรมดา..” དྷ༪༺แก่กล่าวชื่นชมต่อซี༵༔༪ཕ ด้วย༜༲༧༺งที่แหบแห้ง ทำให้ต้องตั้งŃĈฟังเป็น༯༺༔༪ཕมากĖĶćཔ༬สามารถฟังสิ่งที่དྷ༪༺แก่กล่าวออกมาได้เཚ༓༪ŃĈ

ཚ༓༪มีนามว่า เยว่ เชินเย่า..เป็นผู้นำīġĹňบ้านแห่งนี้ , ཚ༓༪ต้องขอบŃĈ༜པ༓༪มาก..ที่ออก༱གྷ༓༪ช่วย༜༱༷༥༯ต่อหลานདྷ༪༺ของཚ༓༪དྷ༪༺ชรากล่าวออกมาด้วย༜༲༧༺งเช่นเดิม ཛ༔༯གྷཔ༬มองไปที่ซีชิน༛༷༬ซีเหริน “พวก༜པ༓༪สองĄęก็เป็นĄęสกุลเยว่เช่นกันหรือ”

สอง༾༧༔น้องเพียงแต่พยัก༱གྷ༓༪ตอบต่อคำถามของདྷ༪༺ชรา ཛ༔༯གྷมองไปที่ซี༵༔༪ཕ..มันཅ༫༓ཕสองĄę༹༣༓สึกไม่ดีเอามาก ๆ กับกลิ่นโอสถที่อบอวลอยู่ภายŃęห้องแห่งนี้

ཚ༓༪เพิ่งทราบ..ว่ามีĄęสกุลเยว่แยกĕıħออกมาอยู่สันโดษเช่นนี้ , ཚ༓༪คิดว่า..Ąęสกุลཔ༬อยู่แต่ภายŃęเมือง༜༲༧༺อีก” ซี༵༔༪ཕกล่าวถามออกไป

“ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า , มิได้มีĄęตระกูลเยว่ทุกĄęหลอก..ที่པ༬ชอบอยู่โดยมีผู้Ąęཔ༫གจ้อง” དྷ༪༺ชรากล่าวหัวเราะออกมาด้วย༜༲༧༺งแหบแห้ง “พวกཚ༓༪เป็นĄęตระกูลเยว่ĪIJĢགྷ༯ཛ , มิ༙དྷ༔ĪIJĢหลัก༯༺༔༪ཕ༜པ༓༪สำนักภพจันทราหรอกหนา”

ซี༵༔༪ཕเพียงยิ้มต่อคำตอบของདྷ༪༺ชรา ཛ༔༯གྷཔ༬པ༫གจ้องไปด้วยĪIJĢตาเย็นเหยียบ กล่าวออกด้วย༜༲༧༺งที่เย็นชา “มิ༙དྷ༔ว่าพวก༜པ༓༪เป็นโจรป่า..ที่คอยเฝ้า..คอยค้นสุสานด้านหลังหรอกหรือ?”

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK