เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 35 เดินทางในป่าร้อยอสูร ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“พวกกระจอกพวกགྷ༧༓ เอา༘ཁก็มีแต่༜ཁ༕གྷตัวถ่วงཚ༓༪!!”

īĥIJĢคนถ้าได้༺༨གྷถ้อยคำเช่นགྷ༧༓ อาจคิดว่ามัน༜ཁ༕གྷคนยโสโอหังยิ่งนัก แต่ตัวของགྷ༪༺ཛแฮร์รี่คิดต่างออก༘ཁ มันāĥıĚคิดว่าถ้อยคำเช่นགྷ༧༓ ณ ตอนགྷ༧༓ คงมีแต่มันที่พูดได้

ด้วยอายุและพรสวรรค์ทางཛ༪༹ฝึกทางร่างཛ༪༺ อีกวิชาที่แปลกཁ༹༬หลาด ทำให้มันแปลกใจนัก คนในทวีปགྷ༧༓ความแข็งแกร่งทางร่างཛ༪༺น้อยนิดนัก หากสู้กันโดยมิใช้พĥıć ไม่༲༪༻ารถสู้มันผู้གྷ༧༓ได้สักคน

ཚ༓༪ขอทราบนามของŀĈʼnIJได้หรือไม่?” གྷ༪༺ཛāĥňIJħถามĕňĭĊIJĢหนุ่ม ก่อนที่པ༬พยายามเก็บซ่อนสี༱གྷ༓༪และกริยาที่แสดง༘ཁเมื่อครู่

ད༧ว่าง”

ད༧༵༔༪ཕ? ชื่อཁ༹༬หลาดนัก , ŀĈʼnIJทำให้ཚ༓༪นึกཆ༦ཕคนผู้༱གྷ༦༔ཕ..” เมื่อāĥňIJħเช่นนั้นགྷ༪༺ཛก็ได้ทำตาลอยนึกཆ༦ཕอดีตขึ้นġIJโดยไม่༹༣༓ตัว Łĥʼnħปากก็āĥňIJħออก༘ཁจากความ༹༣༓สึกที่มี “นาง༜ཁ༕གྷคนཁ༹༬หลาดเช่นŀĈʼnIJ..สีตาและสีผม༜ཁ༕གྷสีดำเช่นŀĔĵĢħāıĚŀĈʼnIJ...”

“ผู้ใด?” ĊIJĢหนุ่มรีบถามออก༘ཁโดยแสดงกิริยาร้อนรน ༯༺༔༪ཕมิได้ปกปิด

ཚ༓༪ไม่ทราบว่านาง༜ཁ༕གྷผู้ใด , ŀģķňĭćģIJħགྷ༧༓..” གྷ༪༺ཛแฮร์รี่จ้อง༱གྷ༓༪ของད༧ว่าง ŁĥʼnħāĥňIJħĕňĭ “..มันเนิ่นนานนัก , จนในบางครั้งཚ༓༪ก็แอบคิดว่า..มัน༜ཁ༕གྷŀģķňĭćจริงหรือ༜ཁ༕གྷเพียงแค่ความ༿༫གྷ

ད༧ว่าง༹༣༓สึกผิดหวังāıĚคำตอบของགྷ༪༺ཛแฮร์รี่༜ཁ༕གྷ༯༺༔༪ཕġIJก มันนึกว่า..པ༬ได้༹༣༓อะไรเบาะแสที่นำทาง༘ཁสู่หนทางāĥıĚแผ่นดิน༜ཛ༨཈ของมัน แต่ก็ต้องผิดหวัง

เมื่อเห็นสี༱གྷ༓༪ที่ผิดหวังของĊIJĢหนุ่ม གྷ༪༺ཛจึงāĥňIJħเพิ่มเติมออกġIJ “อิน ༱༷༨ཕ...นั้นคือชื่อของนาง”

เมื่อได้༺༨གྷเช่นนั้น มันแน่ใจในทันที ว่าགྷ༧༓คือชื่อแซ่ของคนบนทวีปรุ่งนภา

ཚ༓༪༹༣༓เพียง༜ཅ༔༪นั้น.. , เอาล่ะนอกŀģķňĭćเนิ่นนานŁĥʼnħ..ตามཚ༓༪ġIJ” ก่อนที่གྷ༪༺ཛཔ༬༜཈༨གྷนำเཚ༓༪༘ཁཚ༓༪งใน ད༧ว่างจึง༜཈༨གྷตาม༘ཁพร้อมใบ༱གྷ༓༪ที่ยังคงความผิดหวังแสดงอยู่

เมื่อเཚ༓༪ġIJཚ༓༪งในนั้น ཛ༪༹ตกแต่งคฤหาสน์ต้องใช้ทรัพย์สินġIJġIJ༜ཁ༕གྷแน่ มันทั้งโอ่โถงและกว้างขวางġIJกนัก

เมื่อ༜཈༨གྷġIJཆ༦ཕห้องรับรองแขก ภายในห้องนั้น ཛ༵༓༪ཕ༹༪༵ 5 x 9 ༜༻ཇ༹ แต่āĥıĚมีเพียงโต๊ะดื่มน้ำชา 1 ตัว และ ༜ཛ༓༪อี้ตัวยาว 2 ตัวเพียง༜ཅ༔༪นั้น

“เชิญŀĈʼnIJนั่งก่อน” ก่อนที่གྷ༪༺ཛཔ༬ผายมือ༘ཁ༜ཛ༓༪อี้ตัวยาวฝั่งตรงཚ༓༪

ถ้า༜ཁ༕གྷผู้อื่น གྷ༪༺ཛแฮร์รี่คงཔ༬ไม่พาġIJยังห้องรับรอง༜ཁ༕གྷแน่ แต่ด้วยระดับพรสวรรค์และฝีมือนั้น ทำให้คิดว่าĊIJĢหนุ่มผู้གྷ༧༓นั้น คู่ควรที่པ༬ได้รับใส่ใจ༜ཁ༕གྷพิเศษ

ĊIJĢหนุ่มนั่งลง༯༺༔༪ཕว่าง่าย ก่อนཔ༬จ้อง༱གྷ༓༪มองགྷ༪༺ཛ ŁĥʼnħāĥňIJħว่า “ก่อนท่านཔ༬āĥňIJħอันใด , ཚ༓༪มีĪĴňćที่ต้องཛ༪༹པ༬āĥňIJħขอĕňĭท่านเพียง༯༺༔༪ཕŀĔĵĢħ..ཚ༓༪มีสหายอยู่นาง༱གྷ༦༔ཕ , ཚ༓༪པ༬...”

ŀĈʼnIJ༲༪༻ารถพานาง༜཈༨གྷทาง༘ཁāıĚŀĈʼnIJได้” གྷ༪༺ཛāĥňIJħ༯༺༔༪ཕ༹༣༓ทัน ก่อนཔ༬āĥňIJħถามĕňĭว่า “ŀĈʼnIJมีข้อเรียกร้อนอันใดอีกหรือไม่?”

ད༧ว่างเงียบมิได้ตอบ เพียงมอง༱གྷ༓༪āĥıĚ༘ཁที่གྷ༪༺ཛแฮร์รี่เพียง༜ཅ༔༪นั้น

“ถ้าไม่มี..ཚ༓༪པ༬ว่ารายละเอียดของภารกิจགྷ༧༓แก่ŀĈʼnIJ , ŀĈʼnIJอสูร༹༓༪༺ตนགྷ༧༓นั้น..กำĥıćอาละวาดอยู่ที่เมืองสมอลแลนด์ , ཅ༱༪༹ของเมืองนั้นไม่༲༪༻ารถสัง༱༪༹มันได้..และཚ༓༪เกรงว่าหากเมืองนั้นพังพินาศลง༘ཁ , ŀĈʼnIJอสูร༹༓༪༺ตนนั้น..มันཔ༬༜཈༨གྷทางġIJที่ยังเมืองแกรี่Łīňćགྷ༧༓

เมื่อāĥňIJħจบགྷ༪༺ཛแฮร์รี่จึงหยิบĖĸćขึ้นġIJ 10 Ėĸć และ ม้วนกระดาษแผ่น༱གྷ༦༔ཕ

“นี่คือแผนที่..ส่วนགྷ༧༓คือŀćĴęรางวัลของŀĈʼnIJจากཛ༪༹ผ่านཛ༪༹ทดสอบ , เมื่อāĥıĚġIJཚ༓༪པ༬เพิ่มรางวัล༜ཁ༕གྷ 2 ༜ཅ༔༪

ད༧ว่างมองĪĴňćของสองཁ༹༬เภท ก่อนཔ༬เอื้อมมือ༘ཁหยิบเพียงแผนที่ Łĥʼnħĥĸāขึ้นก่อนāĥňIJħāıĚ གྷ༪༺ཛแฮร์รี่ “ŀćĴęรางวัลཚ༓༪ไม่รับ”

ก่อนที่ད༧ว่างཔ༬ยื่นมือเพื่อหวังཔ༬เขย่ามือāıĚགྷ༪༺ཛแฮร์รี่ ตามธรรมเนียมของคนแผ่นดินགྷ༧༓

གྷ༪༺ཛแฮร์รี่ยื่นมือออก༘ཁ และเขย่ามือāıĚĊIJĢหนุ่ม ก่อนཔ༬ยกคิ้วขึ้นġIJŀĈʼnIJแน่ใจไม่เอาŀćĴęรางวัลགྷ༧༓?”

ད༧ว่างเพียงยิ้มตอบ Łĥʼnħนำมือตอน༜༯ཕāĥıĚġIJཚ༓༪งตัว ก่อนཔ༬āĥňIJħว่า “ཚ༯ཇ༫༵༷༪

ก่อนที่ĊIJĢหนุ่มཔ༬༜཈༨གྷออกġIJในทันที གྷ༪༺ཛแฮร์รี่ได้เพียงแต่มองหĥıćของĊIJĢหนุ่มที่༜཈༨གྷจาก༘ཁ “ไม่รับŀćĴęรางวัล..ช่างแปลกคนนัก..”

གྷ༪༺ཛแฮร์รี่สงสัยในความ༜ཁ༕གྷġIJของĊIJĢหนุ่มยิ่งนัก แต่ในเมื่อมีคนทำภารกิจให้มัน Łĥʼnħยังมิต้อง༜༲༧༺ทรัพย์สินใด ๆ มันจึงมิได้คัดค้านཛ༪༹กระทำของĊIJĢหนุ่ม เพราะว่า༯༺༔༪ཕไร ภารกิจก็ได้มีคน༘ཁทำ อีกด้วยŀćĴęมิ༜༲༧༺สักแดง

ད༧ว่างนั้น สำหรับŀćĴęรางวัลนั้น ไม่จำ༜ཁ༕གྷสำหรับมันเลย มันจึงไม่รับġIJ และมันเพียง༘ཁเพื่อสัง༱༪༹อสูร༹༓༪༺ เพื่อที่པ༬ได้พบ༱ཏ༨ཕชราอีกครั้ง༱གྷ༦༔ཕก็༜ཅ༔༪นั้น

เมื่อāĥıĚġIJཆ༦ཕมันจึงนำแผนที่ġIJเปิดดูพร้อมāıĚ༱ཏ༨ཕสาว“สูญĪĴʼnęคงคา? ༜༱ཇ༤ใดཆ༦ཕมีชื่อเช่นนั้น” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħถามĕňĭĊIJĢหนุ่ม

ཚ༓༪ไม่ทราบ”

“ไม่ทราบ ? , ༜༱ཇ༤ใดŀĈʼnIJไม่āĥňIJħถามĕňĭŀĈʼnIJเมืองก่อนཔ༬ลาāĥıĚġIJ , ŀĈʼnIJགྷ༧༓มัน..ไม่ได้ความ༜༲༧༺จริง” ༱ཏ༨ཕสาวĕňĭว่าĊIJĢหนุ่ม แต่นางมิได้ใส่อารมณ์อันใด เพียงแต่มัน༜ཁ༕གྷนิสัยของนางอยู่ก่อนŁĥʼnħ

“...”

ĊIJĢหนุ่มส่าย༱གྷ༓༪เล็กน้อย ก่อนที่มันཔ༬༜཈༨གྷออก༘ཁ༱གྷ༓༪ระเบียง “༛༻༔གྷ༪...”

ยังไม่ทันāĥňIJħจบ ༱ཏ༨ཕสาวก็ปรากฏตัวตรง༱གྷ༓༪มันทันที

ĄĸēĊIJĢเรียกผู้น้อย , มีŀģķňĭćอะไรให้ผู้น้อยรับใช้หรือคะ” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħด้วยวาจานุ่มนวล

ตอนགྷ༧༓༱ཏ༨ཕสาวมีเครื่องཁ༹༬ดับเต็มตัว ชุดเสื้อผ้านั้น ༲༪༻ารถสังเกตได้ว่าเนื้อผ้านั้น༜ཁ༕གྷผ้าไหมชั้นดี ลวดลายบรรจงทำ༯༺༔༪ཕཁ༹༬ณีต ĪĴňćของทั้งหมดนั้นġIJจากศิลาธาตุทองของĊIJĢหนุ่มทั้งĪĴʼnę

ཚ༓༪มีบาง༯༺༔༪ཕสงสัยཔ༬āĥňIJħถามĕňĭŀĈʼnIJ..ŀĈʼnIJตามཚ༓༪ġIJཚ༓༪งในก่อน”

เมื่อ༱ཏ༨ཕสาวก้าว༜཈༨གྷཚ༓༪ġIJ ĊIJĢหนุ่มจึงยื่นแผนที่ให้༱ཏ༨ཕสาว “ŀĈʼnIJอธิบายĪĴňćต่าง ๆ ในแผนที่ให้ཚ༓༪ได้หรือไม่?”

༱ཏ༨ཕสาวยิ้มเล็กน้อย ก่อนཔ༬รับแผนที่ġIJ นางมองเพียงครู่ŀĔĵĢħ นางจึงเอ่ยตอบคำถามĕňĭĊIJĢหนุ่ม “ĄĸēĊIJĢต้องཛ༪༹ให้ผู้น้อย อธิบายส่วนไหนก่อนดี ?” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħออกġIJด้วยรอยยิ้ม

“เริ่มจากสูญĪĴʼnęคงคา , ༜༱ཇ༤ใดมันཆ༦ཕมีชื่อเช่นนั้น” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħออกġIJด้วยความอยาก༹༣༓อยากเห็น

“สูญĪĴʼnęคงคานั้น , ༜ཁ༕གྷแม่น้ำที่ใหญ่༜ཁ༕གྷอันดับ 2 ของอาณาจักรเอ็นเซลล์ , ༜༱ཇ༤ที่มันมีชื่อเช่นนั้น..เพราะน้ำของสูญĪĴʼnęคงคาเพียงหยดŀĔĵĢħ , ༲༪༻ารถสูญĪĥIJĢความทรงจำของผู้ที่โดนน้ำนี่เཚ༓༪༘ཁจนหมดĪĴʼnę , มันจึงมีชื่อว่าสูญĪĴʼnęคงคา” เมื่อ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħจบ จึงยิ้มตอบāĥıĚ༘ཁให้ĊIJĢหนุ่ม

༲༪༻ารถลบล้างความทรงจำได้.. , เช่นนั้นพวกโจรป่า..จักไม่นำน้ำགྷ༧༓༘ཁใช้ในทางมิดีหรือ༛༻༔གྷ༪ง” ད༧ว่างāĥňIJħถามĕňĭ༱ཏ༨ཕสาว

“ไม่อาจทำเช่นนั้นได้..เมื่อน้ำของสูญĪĴʼnęคงคานั้นถูกนำออกġIJ , เวทġęĕģŌཔ༬สูญĪĥIJĢ༘ཁในทันที”

“อ้อ..༜ཁ༕གྷเช่นนั้น , ŁĥʼnħภูเขาħĴččIJēล่ะ༛༻༔གྷ༪ง” ད༧ว่างเཚ༓༪ใจในėĸāĪĴňć ก่อนཔ༬āĥňIJħถามĕňĭ༱ཏ༨ཕสาวĕňĭ

“ที่ถูกเรียกเช่นนั้น , เพราะ༜ཁ༕གྷที่ตั้งของกิลด์ħĴččIJēสาขาหลัก” ༱ཏ༨ཕสาวพูดก่อนทำสี༱གྷ༓༪รังเกียจเล็กน้อย “ท่านคงཔ༬ไม่༹༣༓จักกิลด์ħĴččIJē..ཚ༓༪น้อยขอāĥňIJħรายละเอียดเพิ่มเติม , กิลด์ħĴččIJēนั้นมันཔ༬รับทำงานสกปรกต่าง ๆ ถ้าŀćĴęสูงพอ..และมันยังཔ༬คอยปล้นสะดมหมู่บ้านและนัก༜཈༨གྷทางผู้โชค༹༓༪༺ , พวกมันཔ༬แต่งชุดสีขาวทั้งตัว..ตรงด้านหĥıćཔ༬ปัก༜ཁ༕གྷรูปหัวกะโหลกดำมีงูพันอยู่รอบคอ”

เมื่อ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħจบ นางถอนหายใจออกġIJครั้ง༱གྷ༦༔ཕ ก่อนཔ༬āĥıĚġIJยิ้มให้ĊIJĢหนุ่มอีกครั้ง

“ช่าง༜ཁ༕གྷพวกที่รวมเดนมนุษย์ทั้งĪĴʼnę..เห้อออ , ไม่ว่าที่ใด..ก็มีพวกགྷ༧༓สิน่า..ที่คอยทำแต่ŀģķňĭćชั่วช้า” ༱༺༪ཕน่าāĥňIJħออกġIJด้วยน้ำ༜༲༧༺งที่สะอิดสะเอียน

Łĥʼnħ༜༱ཇ༤ใดกิลด์เช่นགྷ༧༓..จึงไม่มีผู้ใดทำཛ༪༹กำจัดให้ĪĴʼnęซาก” ད༧ว่างāĥňIJħถามĕňĭด้วยความสงสัย

ĥıćจากได้༺༨གྷคำถามของĊIJĢหนุ่ม ༱ཏ༨ཕสาวก็āĥňIJħด้วยน้ำ༜༲༧༺งที่หมองหม่น

“มีข่าวลือว่าหัว༱གྷ༓༪ของพวกมัน เคทิฟ คือบุตรĊIJĢลับ ๆ ขององค์༹༪དྷ༪ ดาริน” นิ้วมือของนางเขี่ยพื้น༜ཁ༕གྷรูปวงกลม เหมือนāĥıĚคนที่พยายามཔ༬ผลักตน༜༯ཕ ออกจากความ༜ཁ༕གྷจริงข้อགྷ༧༓

“มิน่าล่ะมิน่า... , แสดงว่า༹༪དྷ༪ของเมืองགྷ༧༓..ก็มิใช่คนดีสัก༜ཅ༔༪ไหร่” ད༧ว่างāĥňIJħออกġIJด้วยน้ำ༜༲༧༺งที่เคร่งขรึม

༱ཏ༨ཕสาวมิได้ตอบอะไร เพียงแต่พยัก༱གྷ༓༪น้อย ๆ

“เอาล่ะ , ŀĈʼnIJ༘ཁได้” ก่อนที่ད༧ว่างཔ༬หยิบเหรียญทองออกġIJให้นาง 2 เหรียญ

ĥıćจากรับŀćĴęġIJ ༱ཏ༨ཕāĥıĚออกġIJจากห้องพร้อมāıĚรอยยิ้มที่āĥıĚġIJอีกครั้ง

พอ༱ཏ༨ཕสาว༘ཁŁĥʼnħนั้น ༱༺༪ཕน่าจึงāĥňIJħออกġIJว่า “ไม่ว่าཔ༬ชาวบ้านหรือ༹༪དྷ༪..สันดานพวกมันก็༜ཁ༕གྷเช่นŀĔĵĢħกัน”

“อาณาจักรགྷ༧༓เหมือน༜ཁ༕གྷโรค༹༓༪༺..ช่างน่าเศร้าใจยิ่งนัก , แต่ถ้าหากไม่มีเชื้อโรคที่มีนามว่า༹༪དྷ༪..เมืองགྷ༧༓คงཔ༬น่าอยู่ขึ้นก็༜ཁ༕གྷได้ , แต่ཆ༦ཕ༯༺༔༪ཕไรมันก็ไม่ใช่ŀģķňĭćของเรา..เพียงทำภารกิจགྷ༧༓สำเร็จ , พวกเราคงཔ༬ได้āĥıĚ༘ཁที่เดิมของพวกเรา” ད༧ว่างāĥňIJħออกġIJด้วยสี༱གྷ༓༪ที่แสดงཆ༦ཕความเห็นใจĕňĭแผ่นดินŁīňćགྷ༧༓

༱ཏ༨ཕสาวเพียงพยัก༱གྷ༓༪เล็กน้อย༯༺༔༪ཕཚ༓༪ใจ
.
.
.
ป่าร้อยอสูรนั้นกว้างใหญ่ġIJġIJยนัก มีอสูรġIJġIJยนักดั่งชื่อที่āĥňIJħว่าร้อยอสูร ช่าง༜ཁ༕གྷป่าที่เต็ม༘ཁด้วยอันตรายยิ่งนัก แต่ไม่ใช่สำหรับĊIJĢหนุ่ม อสูรที่นี่มีระดับเพียงกำเนิดโลกา༜ཅ༔༪นั้น มิ༲༪༻ารถทำอันตรายĕňĭมันได้เลย

ตอนགྷ༧༓༱ཏ༨ཕสาวไม่ได้นั่งอยู่บนหĥıćของŀĈʼnIJอาชาไอยรา เนื่องจากวันགྷ༧༓ŀĈʼnIJอสูรน้อยนั้น คึกคะนอง༯༺༔༪ཕġIJก คอยขู่คอยวิ่งไล่ให้อสูรตนอื่น ༘ཁให้พ้นทางพวกมัน༜ཅ༔༪นั้น มันไม่ได้ทำเกินเลย༘ཁġIJกกว่านั้น เพราะĊIJĢหนุ่ม༜ཁ༕གྷคนสั่งมันไว้

แต่เมื่อ༜཈༨གྷġIJได้สักพัก ĊIJĢหนุ่มจึง༹༣༓สึกཆ༦ཕอะไรบาง༯༺༔༪ཕ

“เสี่ยวฮุ๋ยāĥıĚġIJ..” ĊIJĢหนุ่มใช้༜༲༧༺งเบาที่สุด แค่พอให้ŀĈʼnIJอสูรน้อยได้༺༨གྷ

เมื่อŀĈʼnIJนายของมันเรียก ŀĈʼnIJอาชาไอยราก็รีบāĥıĚġIJ༯༺༔༪ཕเร็วไว เมื่อġIJཆ༦ཕมันก็ยืนเอียงคอเล็กน้อย มองġIJที่ĊIJĢหนุ่มเหมือนกำĥıćถามอะไรบาง༯༺༔༪ཕ

“มีŀģķňĭćอันใด?” ༱ཏ༨ཕสาวถามขึ้นġIJพร้อมāıĚทำคิ้วขมวด

ตอนགྷ༧༓นั้นถือว่าད༧ว่าง มีพĥıćġIJกกว่า༱ཏ༨ཕสาวġIJกนัก รวมทั้งจิตสัมผัสที่༲༪༻ารถตรวจสอบĪĴňćต่าง ๆ รอบตัวของมัน༜༯ཕ ได้༯༺༔༪ཕกว้างไกล

“ตามཚ༓༪ġIJ” ก่อนที่ĊIJĢหนุ่มཔ༬รีบพาพวกพ้องของมัน ༘ཁแอบที่พุ่มไม้หนา ๆ ཚ༓༪งต้นไม้ต้นใหญ่

เมื่อเห็นཛ༪༹กระทำของĊIJĢหนุ่ม ༱ཏ༨ཕสาวพอཔ༬ทราบคร่าว ๆ ว่า ต้องมีบาง༯༺༔༪ཕกำĥıć༜཈༨གྷġIJในทิศทางགྷ༧༓

ผ่าน༘ཁไม่นานก็ได้༺༨གྷ༜༲༧༺งคนกลุ่ม༱གྷ༦༔ཕ ༜཈༨གྷทางโหวกเหวกโวยวายġIJจากด้านཚ༓༪งของพวกมัน “หมู่บ้านนั้นเกือบཔ༬ทำให้พวกเรา༜༲༧༺เที่ยว༜༲༧༺Łĥʼnħ

ད༧ว่างคอยแต่สังเกต พวกมันนั้นแต่งཛ༪༺ด้วยชุดขาว 4 คน ༹༬཈༫ག༿༧มือนั้น ĊIJĢหนุ่มจัดཛ༪༹ได้สบาย ๆ

“แค่พวกขยะ..༜༱ཇ༤ใดพวกเราต้องหลบซ่อนจากพวกมัน” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħด้วยความสงสัย

“ชู่ว์....” ĊIJĢหนุ่มทำ༜༲༧༺งห้ามĕňĭ༱ཏ༨ཕสาว

“ข่าวགྷ༧༓པ༬ต้องทำให้ท่านหัว༱གྷ༓༪พอใจ༜ཁ༕གྷ༯༺༔༪ཕġIJก ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า”

“หĥıćจากท่านหัว༱གྷ༓༪ทราบŀģķňĭć..รับรองท่านต้องตกรางวัลให้แก่พวกเราġIJġIJ༜ཁ༕གྷแน่ ฮ่า ฮ่า ฮ่า”

ĈĸŊ ĈĸŊ ĈĸŊ...อย่าลืมล่ะ , ŀģķňĭćགྷ༧༓ห้ามให้ผู้อื่นภายในกิลด์ทราบ , มิเช่นนั้นรางวัลของพวกเรา..อาจโดนแย่ง༘ཁก็༜ཁ༕གྷได้”

ตอนགྷ༧༓พวกมัน༜཈༨གྷผ่านกลุ่มของད༧ว่าง༘ཁ ด้านหĥıćของพวกมันมีสัญลักษณ์ของกิลด์ħĴččIJēอยู่งูพันรอบหัวกะโหลก

“สุนัขกิลด์ħĴččIJēད༧ว่างพูดออกġIJลอย ๆ “พวกมันต้องทำŀģķňĭćชั่ว༹༓༪༺ġIJ༜ཁ༕གྷแน่..ปุถุชนผู้น่าสงĪIJģད༧ว่างāĥňIJħออกġIJด้วย༜༲༧༺งที่เศร้าสลด

“มันมิใช่ธุระของเรา..เรา༜ཁ༕གྷเพียงผู้ġIJจากที่อื่น” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħเตือนĕňĭĊIJĢหนุ่ม

ཚ༓༪༹༣༓ ཚ༓༪༹༣༓ĊIJĢหนุ่มāĥňIJħออกġIJก่อนที่པ༬หัน༘ཁมอง༱ཏ༨ཕสาว “พวกเราหลบ༘ཁอีกทางเถิด..อย่าปะทะāıĚมันซึ่ง༱གྷ༓༪ , มันอาจนำพาหายนะġIJสู่พวกเรา”

༱ཏ༨ཕสาวพยัก༱གྷ༓༪เล็กน้อย ก่อนཔ༬༜཈༨གྷตามĊIJĢหนุ่ม༘ཁ༯༺༔༪ཕช้า ๆ เพื่อไม่ให้ŀĈʼnIJพวกགྷ༧༓ได้༺༨གྷ༜༲༧༺

ŀĈʼnIJอสูร༹༓༪༺นั้นāıĚเฝ้าสมบัติที่วิเศษเช่นགྷ༧༓ , ท่านหัว༱གྷ༓༪คงต้องเร่งส่งผู้อาวุโสในกิลด์ ༘ཁกำจัดมัน༜ཁ༕གྷแน่เพื่อหวังศิลาเคลื่อนมิติ”

“ชู่ว์...อย่าเอ็ด༘ཁ , เราคุยกันพอ༜ཅ༔༪གྷ༧༓..āĥıĚ༘ཁཆ༦ཕกิลด์พวกเราจึงรีบเร่งบอกĕňĭท่านหัว༱གྷ༓༪เถิด”

เมื่อได้༺༨གྷཁ༹༬โยคགྷ༧༓ ทั้งད༧ว่างและ༱ཏ༨ཕสาวหยุดก้าวขา༜཈༨གྷในทันที หันāĥıĚ༘ཁยังทิศทางของพวกมัน

“ศิลาเคลื่อนมิติ? มันอาจพาพวกเราāĥıĚทวีปเดิมก็༜ཁ༕གྷได้” ĊIJĢหนุ่มāĥňIJħด้วย༜༲༧༺งที่เบาŁĥʼnħมอง༘ཁยัง༱ཏ༨ཕสาว

แต่ก็มิทัน༜༲༧༺Łĥʼnħ ตอนགྷ༧༓นางที่พุ่งเཚ༓༪༘ཁหาŀĈʼnIJพวกนั้น༜༲༧༺Łĥʼnħ༱༺༪ཕน่า!!”

ตอนགྷ༧༓༱༺༪ཕ༱གྷ༓༪พุ่ง༘ཁཚ༓༪งหĥıćของพวกมันด้วยความรวดเร็ว ŁĥʼnħหยิบอาวุธของนางออกġIJ ก่อนཔ༬โจมตีใส่༱གྷ༦༔ཕในพวกมัน

“ตุ๊บ..” ༜ཛ༨཈༜༲༧༺งบาง༯༺༔༪ཕขึ้นทางด้านหĥıć เมื่อหัน༘ཁดูก็เห็นร่างของสหายของพวกมัน ที่เหลือแต่ร่างที่ไร้ศีรษะล้มกองเลือดนองอยู่ที่พื้น

เมื่อพวกมันได้เห็นเช่นนั้น รีบหยิบอาวุธของมันออกġIJ เอาหĥıćชนกัน “ཀ༣༓༙཈!!

พวกมันกวาดตามอง༘ཁทั่ว ก่อนཔ༬เห็น༱ཏ༨ཕสาวรูปงามยืนถือแส้ พร้อมāıĚศีรษะของสหายร่วมสำนักของมัน

ใบ༱གྷ༓༪ของสหายมันนั้น ยังนิ่ง༘ཁด้วยรอยยิ้มจากความสุข ราวāıĚว่ามันยังไม่༹༣༓༜༲༧༺ด้วยซ้ำ ว่าตัวมัน༜༯ཕนั้นได้༜༲༧༺ĊĵħĴĕ༘ཁŁĥʼnħ

ส่วนตัวของ༱ཏ༨ཕสาวนั้น ใบ༱གྷ༓༪ของนางนิ่งสงบ มิได้แสดงความ༹༣༓สึกใดออกġIJแม้แต่น้อย

“ท่าน༜ཁ༕གྷผู้ใด..พวกเรามิได้มีความแค้นĕňĭกัน , ༜༱ཇ༤ใดŀĈʼnIJจึงลงมือāıĚพวกเรา” ༱གྷ༦༔ཕในนั้นāĥňIJħออกġIJ เมื่อได้ทราบཆ༦ཕ༹༬཈༫ག༿༧มือของ༱ཏ༨ཕสาว

“กำจัดคนสำนักħĴččIJēเช่นพวกŀĈʼnIJ...จำ༜ཁ༕གྷต้องมี༜༱ཇ༤ผลด้วยหรอกรึ?” ༱ཏ༨ཕสาวāĥňIJħ༜༲༧༺งเย็นออกġIJ

“ได้โปรด༛༻༔གྷ༪งไว้ĊĵħĴĕพวกཚ༓༪ด้วย..พวกཚ༓༪༜ཁ༕གྷเพียงสมุนชั้นต่ำ..ทำ༘ཁเพียงเพราะคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจ” ༱གྷ༦༔ཕในพวกมันāĥňIJħออกġIJด้วยอาཛ༪༹สั่นเทา

“หึ..” ༱ཏ༨ཕสาว༚༺གྷศีรษะของสหายมันออก༘ཁ ศีรษะตกลงตรงཚ༓༪༱གྷ༓༪ของพวกมัน

༱༺༪ཕน่า...ŀĈʼnIJกระทำบุ่มบ่ามยิ่งนัก , ༜༱ཇ༤ใดཆ༦ཕรีบลงมือ , ༱༪ཛ༻༧...” ĊIJĢหนุ่มāĥňIJħไม่ทันจบ ก็ได้ผลัก༱ཏ༨ཕสาวไว้ด้านหĥıćตัวมัน༜༯ཕ “อยู่หĥıćཚ༓༪

༚༮༬ ༚༮༬ ༚༮༬ ༚༮༬ ༚༮༬༜ཛ༨཈༜༲༧༺งหัวเราะที่ดังแสบแก้วหูออกġIJ ก่อนที่ད༧ว่างและ༱ཏ༨ཕสาว པ༬มอง༘ཁที่ทิศทางที่༜༲༧༺งนั้นเปล่งออกġIJ ก็ได้พบĊIJĢสูงอายุผู้༱གྷ༦༔ཕ แต่งཛ༪༺สีขาวผู้༱གྷ༦༔ཕยืนอยู่

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK