เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 36 แรมที่ 7 เขตแดนภพจันทรา ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“โฮะ โฮะ โฮะ โฮะ โฮะ” ༜ཛ༨཈เสียงหัวเราะที่ดังแสบแก้วหูĭĭāมา ก่อนที่ซีħňIJćและหญิง༲༪༵ จะ༻༯ཕไปที่ทิศทางที่เสียงนั้นเปล่งĭĭāมา ก็ได้พบĊIJĢสูงอายุĜĹʼnหนึ่ง แต่งกายสีขาวยืนอยู่

“มิเลว มิเลว..༜པ༓༪ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺ , ༜པ༓༪สามารถสัมผัสถึงข้าได้” มันĜĹʼnนั้นกล่าวต่อĊIJĢหนุ่มด้วยėňIJทีสบาย ๆ ระดับพลังของมันนั้นอยู่ที่ เหยียบนภาขั้นที่ 1

༜༻༥༔༯เห็นĊIJĢที่ยืนอยู่ตรงหน้า ༜པ༓༪พวกคนกิลด์วิญญาณจึงรีบวิ่งเข้าไปหา แล้วམ༤ཛ༜ཚ༔༪༷ཕ กุมมือทำĄħIJġเคารพ “ėňIJอาวุโส 8!!”

“โฮะ โฮะ โฮะ..พวก༜པ༓༪ช่างไร้ĄħIJġสามารถนัก , แค่เพียงཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺ ๆ แค่Īĭćคน , พวก༜པ༓༪กับต้องคุกเข่าต่อหน้าพวกมัน..” ก่อนที่ภาพตรงหน้าจะทำให้ĊIJĢหนุ่มกับหญิง༲༪༵ ༹༣༓สึกถึงลางร้าย

จู่ ๆ ก็มีควันลอยĭĭāมาจากĕıħของདྷ༪༺དྷ༹༪ตรงหน้า ลอยล้อมรอบพวกมันཅ༫༓ཕ 3 คน

“พิษร้าย..กลั้นหาย༙པแล้วรีบหนี!!” หญิง༲༪༵กล่าวต่อĊIJĢหนุ่ม

ถึงพลังཚ༯ཕགྷ༪ཕจะลดลงมาจนเėňIJกับĊIJĢหนุ่ม แต่ประสบāIJģณ์ต่าง ๆ ཚ༯ཕགྷ༪ཕนั้น ยังมี༻༪ཛมายเช่นเดิม

ก่อนที่ซีħňIJćจะอุ้มหญิง༲༪༵ แล้วใช้ėňIJร่ายวิ่งĭĭāไปด้วยĄħIJġเร็วสูง

ด้าน༜པ༓༪ขยะสามคนนั้น ĕĭęนี้ģʼnĭćโหยหวนĭĭāมา ก่อนที่ģňIJćจะสลายหายไป ทิ้งไว้แต่กองเลื༯཈สีดำ

“โฮะ โฮะ โฮะ ༜ཁ༷༔༪ประłĢĊęŌ..” ก่อนที่དྷ༪༺དྷ༹༪จะทะยานཇ༪༻ซีħňIJćไปติด ๆ

ซีว่าใช้ėňIJร่ายเคลื่อนดาราเหยียบจันทราĭĭāมาสุดĄħIJġสามารถ แต่หญิงที่อยู่ข้างกายกับดิ้นไปมาทุบตีĊIJĢหนุ่ม “༜པ༓༪บังอาจล่༵ཕเกินข้า!!”

“หุบปาก!! ... ĔĹสถานāIJģณ์บ้าง!!” ༜༻༥༔༯ซีħňIJćตะคอกĭĭāไป หญิง༲༪༵จึงเงียบโดยĞĥıę ༻༯ཕไปที่ĊIJĢหนุ่มด้วยตาขุ่นตาเขียว

ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺...༜ཁ༷༔༪ประłĢĊęŌདྷ༪༺དྷ༹༪ถึงจะĔĹอาวุโส༻༪ཛแล้ว แต่ĄħIJġเร็วของมันมิธรรมดา ถึงจะ༘༻༔สามารถจับĊIJĢหนุ่มได้ แต่ĄħIJġเร็วของมันนั้น เกือบเทียบเėňIJกับėňIJร่ายเคลื่อนดาราเหยียบจันทราของĊIJĢหนุ่มเป็นĭĢňIJć༻༪ཛ

มิได้āIJģ , ༱༪ཛเป็นเช่นนี้ต่อไปนานเข้า...พลังปราณของข้าต้องหมดก่อนมันเป็นแน่

ถึงĄħIJġเร็วจะเหนือกว่าเล็กน้อย แต่ว่าĕĭęนี้ซีħňIJćได้อุ้มหญิง༲༪༵ไว้ข้างกายมันด้วย ทำให้ĄħIJġเร็วนั้นตกลงไปพอ ๆ กับདྷ༪༺དྷ༹༪ แล้วไหนจะระดับพลังที่ต่างกันเกินไป ༱༪ཛเอาแต่วิ่งหนีเช่นนี้ ༘༻༔ช้าก็เร็วพลังมันจะหมดไปเสียก่อน

ข้าต้องทำเช่นไรĊIJĢหนุ่มพยายามคิดหาทางĭĭāอยู่ในหัว

“ฮู๊มมมมมมมมมมมม” ༜ཛ༨཈เสียงที่คุ้นเคยดังมาจากด้านข้าง

ĊIJĢหนุ่มยิ้มหนึ่งที่ ก่อนจะโยนģňIJćของหญิง༲༪༵ไปหา༜པ༓༪อสูรน้อย ก่อนหยุดģňIJćลงแล้วหันกลับไปหาทางที่༜པ༓༪อสูรน้อยอยู่ “เสี่ยวฮุ๋ย..พานางไปจากที่นี่ , ไว้พบกันที่จุดหมาย!!”

༜༻༥༔༯หญิง༲༪༵ลอยมาที่อสูรน้อยนั้น มันรีบใช้ง༵ཕมันคว้าหญิง༲༪༵เอาไว้ ก่อนวางหญิง༲༪༵ไว้ที่หลังของมัน ก่อนวิ่งต่อไปཇ༪༻คำสั่งของĊIJĢหนุ่ม

༜པ༓༪ต้องཇ༪༻พวกข้ามา༼༪༺ใน 7 วัน , ༱༪ཛ༼༪༺ใน 7 วัน༜པ༓༪༘༻༔มา..พวกข้าจะทิ้ง༜པ༓༪ไว้ที่นี่!!” หญิง༲༪༵กล่าวĭĭā༻༪཈้วยเสียงที่เบาลงไปเรื่อย ๆ

༜༻༥༔༯เห็นĊIJĢหนุ่มหยุดลง དྷ༪༺དྷ༹༪จึงชะลอĄħIJġเร็วของตน༜༯ཕ ก่อนจะหยุดģňIJćของมันลง ห่างจากĊIJĢหนุ่มเพียง༘༻༔กี่āʼnIJħ

“โฮะ โฮะ โฮะ..ช่างเป็นสุภาพบุรุษจริงแท้ , དྷ༔༵༺เหลือสตรีแล้วเอาตน༜༯ཕเข้าŁĥā , นับถือ นับถือ..” དྷ༪༺དྷ༹༪กล่าววาจาหยอกเย้าĊIJĢหนุ่ม

ཁ༷༔༯༺ข้าไปเสียดีกว่า!! , ༜པ༓༪ไปทาง..ข้าไปทาง..จะได้มิมีĜĹʼnใดĚIJĔเจ็บ” ซีħňIJćกล่าวขณะที่นำตัดดาราĭĭāมา ตั้งėňIJเตรียม༾้༹อมที่จะต่อสู้

“เหตุใด༜པ༓༪จึงร้อนรนเช่นนั้น , ข้าเพียงแต่มีเรื่องที่จะบอกกล่าวต่อ༜པ༓༪สักเล็กน้อย” དྷ༪༺དྷ༹༪กล่าวด้วยสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วย༹༯༺ยิ้ม

“เรื่องใด?” ซีħňIJćถึงกล่าวถามĭĭāไป แต่ในหัวมันคิดแต่เรื่องที่ว่า จะต่อสู้หรือจะหนี

“ข้ามีนามว่า สคอร์ปิอัส ( ราศีพิจิก ) หรือคนในกิลด์ชอบเรียกข้าว่า..อาวุโส 8” ก่อนที่มันจะยื่นมือĭĭāมา เพื่อหวังที่จะได้เขย่ามือกับĊIJĢหนุ่ม “ข้าཇ༪༻มาเพื่อชักชวนให้༜པ༓༪..เข้ารวมกับพวกข้าที่กิลด์วิญญาณ” พูดจบมันก็ยิ้มแป้นจนตาปิด

“เห๊อะ...เข้าร่วมกับพวก༜པ༓༪ ? , คงเสียชื่อถึงบิดามารดาข้าเป็นแน่..ที่รวมเศษเดน..ถุ๊ย!!” ซีħňIJć༻༯ཕด้วยสายตาที่ĔĹĖĹāไปยังมารเฒ่าตรงหน้า

༜༻༥༔༯ได้ยินĊIJĢหนุ่มกล่าวเช่นนั้น ༹༯༺ยิ้มของมารเฒ่าตรงหน้าก็หายไป

“โฮะ โฮะ โฮะ..ข้าลืมบอก༜པ༓༪ไป , ข้ามีให้༜པ༓༪เลือกĪĭćทางเลือก , หนึ่งคือเข้ารวมกับพวกข้า..Īĭćตาย..” ĕĭęนี้นำเสียงของมารเฒ่าĕĭęนี้นั้น เปลี่ยนไปĭĢňIJć༻༪ཛ แล้วมีไอพิษลอยĭĭāมาจากģňIJćมัน

༛༹༻ཅ༧༔ 2 จันทร์เสี้ยวผ่าดารา!!” ซีħňIJćหน่༵ཕพลังไว้แล้วཁ༷༔༯༺ĭĭāไป ก่อนที่ĊIJĢหนุ่มจะเร่งฝีเท้าหนีĭĭāมา

มารเฒ่านั้น༜༻༥༔༯เห็นพลังที่ཁ༷༔༯༺ĭĭāมาของĊIJĢหนุ่ม มันรีบหยิบพัดเหล็กของมันĭĭāมา เพียงโบกหนึ่งที ไอพิษที่เข้มข้นก็พุ่งเข้าใส่พลังของĊIJĢหนุ่ม

พลังཅ༫༓ཕĪĭćปะทะกันหักล้างกันĭĢňIJć༯཈ิบพ༯཈

དྷ༪༺དྷ༹༪ยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยกับสิ่งที่༜ཛ༨཈ขึ้น ŀĞģIJİระดับพลังของซีħňIJćนั้น ต่ำกว่ามันถึงหนึ่งช่༵ཕชั้น แต่กลับมีพลังเทียบเėňIJกับมัน

“คนเช่นนี้ཁ༷༔༯༺ให้เติบใหญ่มิได้!!” དྷ༪༺དྷ༹༪เร่งทะยานģňIJćของĕıħมัน༜༯ཕĭĭāไป ཇ༪༻ĊIJĢหนุ่มไปติด ๆ

ĔʼnIJęċĵħňIJćนั้น พอเร่งกายĭĭāมาจากตรงนั้น มันก็มิได้ไปཇ༪༻ทางของหญิง༲༪༵ ŀĞģIJİมันเกรงว่า ༱༪ཛไปทิศทางนั้น อาจทำให้หญิง༲༪༵เป็น༯༫གྷตราย

ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺...༜པ༓༪มิมีทางหนีข้าได้พ้น!!” དྷ༪༺དྷ༹༪กล่าวĭĭāมา ถึงแม้จะĊIJĢหนุ่มจะอยู่ไกลจากมัน༻༪ཛ แต่เสียงก็ดังฟังชัดเป็นĭĢňIJć༻༪ཛเช่นกัน

ทำเช่นไรดี..ถึงพลังข้าจะเทียบเėňIJมัน , แต่ปราณพิษของมัน..มิอาจĔĹĖĹāได้

ที่ซีħňIJćคิดเช่นนั้น ŀĞģIJİปราณพิษนั้นเป็นพลังที่ต่อสู้ลำบากที่สุด ༙གྷག༹༹཈༪ 4 ĘIJĕĸĞĴเศษ ༱༪ཛโดนพิษแม้แต่นิดŀĔĵĢħėňIJกับĊĵħĴĕทุกวินาทีหลังจากนั้น อาจตายลงได้ทุก༜༻༥༔༯

แต่จู่ ๆ ก็มีĄħIJġคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของĊIJĢหนุ่ม มันยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะวิ่งต่อไป

มันใช้เวลา 3 วัน มันก็วิ่งมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่ง ข้างล่างหน้าผาคือแม่น้ำ ༲༣ཏสิ้นคงคา

༜༻༥༔༯มาถึงมันก็หยุดลงก่อนที่จะหันไป༻༯ཕทางชราเฒ่า จ้อง༻༯ཕไปทิศทางนั้นแล้วตั้งėňIJตั้งรับ แก่ศัตรูที่กำลังมาถึงตรงหน้า

หน้าผานี้นั้นสูงขึ้นจากแม่น้ำราว 1 กิโลเมตร ĕıħแม่น้ำนั้นท༯཈ยาวไปไกลสุด༷༣ཛหู༷༣ཛตา ĕıħแม่น้ำนั้นมีสีเขียวอำพัน

“ในที่สุด༜པ༓༪ก็หยุดลง.. , ว่าĭĢňIJćไร..ตายหรือเข้าร่วม?” สคอร์ปิอัสกล่าวต่อĊIJĢหนุ่มด้วยėňIJทีที่มิได้เป็นมิตรเėňIJไร

“ตายหรือเข้าร่วม ? , ĮňIJ ĮňIJ ĮňIJ ĮňIJ..༜པ༓༪แก่เอ๊ย , ༜པ༓༪มิ༹༣༓ชะตากรรมของตน༜༯ཕเสียแล้ว” พอกล่าวจบĊIJĢหนุ่มก็ใช้ėňIJร่ายพุ่งเข้าหาདྷ༪༺དྷ༹༪༛༹༻ཅ༧༔ 3 จันทราร่༵ཕหล่น!!”

༜༻༥༔༯เห็นĊIJĢหนุ่มเร่งรุดเข้าหาตน༜༯ཕ มารเฒ่าก็โบกพัดหนึ่งที ก่อนที่จะมีไอพิษลอยĭĭāมาล้อมรอบģňIJćของมันไว้

ซีħňIJćฟาดกระบี่ลงไปด้วยพลังอัดแน่นเต็มเปี่ยม

༜༻༥༔༯Īĭćพลังที่เėňIJเทียมกัน ปะทะเข้า༱༪ཛัน จึงทำให้ผลลัพธ์ĭĭāมาเสมอกัน แต่ว่าไอพลังที่หลงเหลืออยู่ของไอพิษนั้น ก็กัดเข้าไปที่มือของĊIJĢหนุ่ม

ซีħňIJćรีบถอยĭĭāมา ก่อนจะใช้พลังธาตุน้ำของตน༜༯ཕชำระล้างพิษĭĭā ถึงมันเพียงลดĄħIJġเจ็บปวดได้เล็กน้อย แต่ก็ยังดีกว่า༘༻༔ทำอะไร

พลังพิษของมัน..มีคุณสมบัติเป็นกรด..༯༫གྷตราย༺༨༔ཕགྷ༫ཛ

พิษที่ซีħňIJćได้รับนั้นมีคุณสมบัติกัดกร่อน พิษนี้จึงเพียงแต่กัดกร่อนสิ่งที่สัมผัสโดนมันเėňIJนั้น มิได้เป็นพิษที่ร้ายŁģćจนมีผลข้างเคียงཇ༪༻มาใน༼༪༺หลัง

“โฮะ โฮะ โฮะ , ĕĭęนี้ข้อเสนอนั้น..มัน༘༻༔มีเหลืออยู่แล้ว” དྷ༪༺དྷ༹༪กล่าวเสียงเย็นĭĭāมา จ้องตาขวางมาที่ĊIJĢหนุ่ม “แล้ว༜པ༓༪ก็มิอาจร༯཈ไปได้...༱༪ཛ༜པ༓༪༯཈ไปได้ , จะเป็น༯༫གྷตรายต่อกิลด์ของข้า…”

“เช่นŀĔĵĢħกัน..ĕıħของ༜པ༓༪ก็มิอาจดำลงอยู่ได้..༱༪ཛคิดสังหารข้า!!” ༜༻༥༔༯กล่าวจบ ซีħňIJćจะཁ༷༔༯༺กระบี่ของมันให้หลุดĭĭāจากมือ “༛༹༻ཅ༧༔ 6 ล༵ཕจันทร์หลอกตะวัน”

และแล้วกระบี่และĊIJĢหนุ่มก็หายไป “ชิ้ง!!”

เสียงกระบี่และพัดปะทะเข้า༱༪ཛัน ก่อนที่ซีħňIJćจะโผ่ĭĭā༻༪཈้านหลังของདྷ༪༺དྷ༹༪

དྷ༪༺དྷ༹༪ยิ้มน้อย ๆ ก่อนที่จะหันไป༻༯ཕĊIJĢหนุ่ม ตบมือเล็กน้อย “༛ཁ༬ ༛ཁ༬ ༛ཁ༬ ༛ཁ༬

“เวท༻གྷཇ༹༐ของ༜པ༓༪นั้นแปลก༺༨༔ཕགྷ༫ཛ , ༘༻༔มีāIJģเคลื่อนของพลังเวทย์..แต่กลับเพิ่มĄħIJġเร็วและโจมตีĭĭāมาได้หนักหน่༵ཕ , ใช้ได้ ใช้ได้.. ༜པ༓༪ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺

“แต่ęňIJเสียดาย..ที่༜པ༓༪มิใช่พวกŀĔĵĢħกับเรา” ก่อนที่དྷ༪༺དྷ༹༪จะโบกพัดของตน༜༯ཕ คลื่นพิษก็พวยพุ่งĭĭāมา

หมอกพิษที่หนาทึบ เคลื่อนที่มาทางซีħňIJćĭĢňIJćรวดเร็ว “༛༹༻ཅ༧༔2 จันทร์เสี้ยวผ่าดารา!!”

ĕĭęนี้พลังที่พุ่งĭĭāมาของซีħňIJćเป็นธาตุลม ༜༾༥༔༯༻ันหวังว่าจะใช้สายลมพัดพาไอพิษนี้ĭĭāไปให้พ้นทางมัน

แต่แล้วสายตาของĊIJĢหนุ่มก็เหลือบไปเห็น༜པ༓༪มารเฒ่า ยิ้มĭĭāมาน้อย ๆ มันจึง༹༣༓สึกสังหร༙པแปลก ๆ

༜༻༥༔༯Īĭćพลังเข้าปะทะกัน พลังཅ༫༓ཕĪĭćสายนั้นควรจะสลายหายไป แต่มัน༘༻༔เป็นเช่นนั้น ŀĞģIJİĕĭęนี้พลังของมารเฒ่านั้น ยังพุ่งตรงมายังที่ĊIJĢหนุ่มยืนอยู่

แย่แล้ว’ ซีħňIJćรีบใช้พลังĭĭāมา༯༧ཛครา “༛༹༻ཅ༧༔ 2 จันทร์เสี้ยวผ่าดารา!!”

แต่ด้วยพลังที่ཁ༷༔༯༺ĭĭāมาĭĢňIJćกะทันหัน ทำให้ฤทธิ์เดชของมันสำแดงĭĭāมาได้༘༻༔เต็มที่ เพียงแต่ปัดเป่าพิษนั้นได้เพียงกึ่งหนึ่งก็เėňIJนั้น

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก” พิษที่พุ่งĭĭā༻༪ཛัดกร่อนผิวหนังของĊIJĢหนุ่ม จนเป็นแผลเหวอะหวะ ซีħňIJćถึงกับทรุดลงไปคุกเข่า

“จุ๊ จุ๊ จุ๊ จุ๊ จุ๊ จุ๊ ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺ , ęňIJเสียดาย༜པ༓༪༺༨༔ཕགྷ༫ཛ..༜པ༓༪กับกล้าใช้วิธีเดิมในāIJģต้านทานพลังของข้า” དྷ༪༺དྷ༹༪กล่าวก่อนจะส่ายหน้าเล็กน้อย

ŀĞģIJİเหตุใด...?” ซีħňIJćถามĭĭāไปด้วยเสียงที่อ่อนŁģć

༱༪ཛ༜པ༓༪กล้าถาม..ข้าก็กล้าบอก” དྷ༪༺དྷ༹༪กล่าวก่อนจะยิ้มเยาะ แล้ว༻༯ཕĊIJĢหนุ่มด้วยสีหน้าสังเวช “ข้าเพียงแต่..โบกพัดĪĭćที..เป็นพลังซ่อนในพลัง , ก็เėňIJนั้น..ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺.. , ประสบāIJģณ์เราต่งกันนัก”

༱༪ཛ༜པ༓༪ยอมร้บข้อตกลงกับข้าแต่แรก , ༜པ༓༪คง༘༻༔จบĊĵħĴĕลงตรงนี้ , ในอนาคต༜པ༓༪คงได้เป็นหนึ่งในĜĹʼnอาวุโสเช่นŀĔĵĢħกับข้า..ęňIJเสียดาย..ęňIJเสียดาย༺༨༔ཕགྷ༫ཛ

“ถุ๊ยยยย...ให้เข้าร่วม , ไปเป็นคนชั้นต่ำĭĢňIJćพวก༜པ༓༪..༜པ༓༪อย่าได้หวัง!!” ซีħňIJćใช้กระบี่ยันตน༜༯ཕให้ลุกขึ้นมา ยืนด้วยขาที่อ่อนล้า

“แล้วคิดจะสังหารข้า..༜པ༓༪༘༻༔สามารถพอ” ก่อนที่ซีħňIJćจะยกมือซ้ายขึ้นมา ค่อย ๆ แบมือĭĭāมายื่นไปทางདྷ༪༺དྷ༹༪༛༹༻ཅ༧༔ 7 เขตŁĔęภพจันทรา!!”

ก่อนจะมีรูปจันทร์เสี้ยวขึ้นตรงกลางหน้าผากของซีħňIJć༵ཕตาของมันเปล่งแสงĭĭāมาเป็นสีเหลืองęħĥ ซีħňIJćกระทืบเท้าลงไปบนพื้นหนึ่งที ก็༜ཛ༨཈༵ཕกลมที่มีรัศมีครอบคลุมตั้งแต่ปลายเท้าของĊIJĢหนุ่ม ไปถึง༲༣ཏสิ้นคงคา

ĕĭęนี้༜ཛ༨཈Łģćกดดันขึ้นมาเป็นจำนวน༻༪ཛ ถึงāıĚėijŃīʼn สคอร์ปิอัส མ༤ཛ༜ཚ༔༪༷ཕไปติดกับพื้น Łģćกดดันนั้นหนักแน่นเป็นที่สุด แต่มันเพียงขัดขวางมารเฒ่าได้เėňIJนั้น

ĕĭęนี้มารเฒ่า มันลุกขึ้นยืนหยันขึ้นมาได้ āʼnIJħขาทีละข้างพยายามประชิดĊIJĢหนุ่ม

ซีว่าพยายามเพิ่มพลังปราณเข้าไป༯༧ཛ “ย๊าาาาาาาาา” แรกāĔĔıęĄňĭĢ ๆ เพิ่มขึ้น

แต่มารเฒ่านั้นเพียงเสียจังหวะก็เėňIJนั้น ยังāʼnIJħเดินต่อมาเรื่อย ๆ ทีละāʼnIJħ ทีละāʼnIJħĭĢňIJćช้า ช้า

༜ཁ༷༔༪ประłĢĊęŌ...༷༣ཛไม้เช่นนี้ , เพียงยื้อĊĵħĴĕ༜པ༓༪ได้༘༻༔กี่ลมหาย༙པ” มารเฒ่ากัดฟันในขณะที่กล่าวĭĭāมา ༾้༹อมกับขาที่āʼnIJħย่าง มุ่งมาข้างหน้าเรื่อย ๆ

ཅ༪༹ཛགྷ༓༯༺..༜པ༓༪อ่อนต่อโลก༺༨༔ཕགྷ༫ཛ , ༜པ༓༪มันก็แค่เด็ก༜༻༥༔༯วานซืน..แค่ยื้อĊĵħĴĕของ༜པ༓༪ก็เėňIJนั้น!!” དྷ༪༺དྷ༹༪ยิ้มĭĭā༻༪཈้วยėňIJทีดุร้าย

“เพียงยื้อĊĵħĴĕ ? , ช่างโง่เง่า༺༨༔ཕགྷ༫ཛ!!” ༜༻༥༔༯ĊIJĢหนุ่มกล่าวจบพื้นตรงที่དྷ༪༺དྷ༹༪ยืนอยู่ก็ทรุดลงไป ༜ཛ༨཈แผ่นดินไหวเล็กน้อย ก่อนที่หน้าผานั้นถล่มลงไป༾้༹อมกับ สคอร์ปิอัส ที่ดำดิ่งลงไป༘༻༔อาจทะยานขึ้นมาได้จากวิชาของĊIJĢหนุ่มที่ยังกดทับลงไปเรื่อย ๆ

“ตูม!!” เสียงหินตกลงในแม่น้ำดังลั่นป่า เหล่าฝูงสัตว์แถวนั้นต่างģʼnĭćĭĭā༻༪཈้วยเสียงที่ตื่นกลัว

ซีħňIJć༜༻༥༔༯ทำสำเร็จ ก็ล้มลงไปกองนอนกลิ้งกับพื้นĭĢňIJćแผ่หลา มันหอบหาย༙པĭĢňIJćหนักหน่༵ཕ༵ཕตาสีęħĥนั้นค่อย ๆ เลือนรางหายไป กลับมาเป็นตาสีดำเช่นเดิม

ĕĭęนี้เรี่ยวŁģćของĊIJĢหนุ่มนั้น แค่หาย༙པก็ลำบากแสนสาหัส༻༪ཛมายนัก

สำเร็จ...ข้าทำได้..ĊIJĢหนุ่มถึงจะดี༙པ แต่ģňIJćกายของมันĕĭęนี้ ėģġIJęเหลือล้น ผนวกกับĚIJĔแผลที่มีมาแต่แรก ยิ่งทำให้มันนั้นสภาพ༘༻༔ต่างจากปลาที่ขาดน้ำ

แต่ด้วยเสียงที่ดังสนั่นนั้น อาจทำกิลด์วิญญาณที่อยู่ใกล้เคียงนั้น ส่งคนมาตรวจสอบก็เป็นได้ มันจึงใช้พลังที่เหลืออยู่น้อยนิดพยายามลุกขึ้นนั่งค่อย ๆ คลานเสือกģňIJćของตน༜༯ཕหลบให้พ้นจากพื้นที่โล่งแจ้ง

ก่อนที่จะมีเสียงไล่หลังของĊIJĢหนุ่มཇ༪༻มา “อ๊ากกกกกก”

ซีħňIJćรีบหันหน้าไปทางที่เสียงดังมา มันก็พบདྷ༪༺དྷ༹༪เสื้อขาว ที่เนื้อĕıħเปียกปอน ยืนอยู่ตรงขอบหน้าผา

มันยัง༘༻༔ตาย!!ĕĭęนี้ซีħňIJć༹༣༓สึกสิ้นหวังĭĢňIJć༻༪ཛ กับภาพที่เห็นตรงหน้า ŁĜęของཅ༫༓ཕหมดกลับพังทลาย

དྷ༪༺དྷ༹༪จ้อง༻༯ཕมาที่ซีħňIJć ก่อนจะรีบเร่งāʼnIJħเดินเข้าหา ĕıħของĊIJĢหนุ่ม

ซีħňIJćใช้ŁģćเสือกģňIJćตน༜༯ཕหนี แต่มิอาจเคลื่อนที่ได้ไวดั่ง༙པต้องāIJģ สคอร์ปิอัสที่กล่าวเดินเข้ามาหาĕıħของมัน

และแล้ว มารเฒ่าก็เคลื่อนกายของĕıħมันมาถึงĊIJĢหนุ่ม จ้อง༻༯ཕไปที่หน้าของĊIJĢหนุ่ม

ก่อนที่มันจะก้มลงมาแล้วกล่าววาจาต่อĊIJĢหนุ่ม “ข้าམ༥༯༙མ༹? ༜པ༓༪མ༥༯༙མ༹? เราอยู่ที่ใด?”

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK