เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 37 กล่าวคำปด..เล่าความเท็จ ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“ข้าคือใคร? ŀĈʼnIJคือใคร? เราอยู่ที่ใด?” มันཛ༷༔༪༵ออกมา ཛ༔༯གྷจะพึมพำข้อความซ้ำ ออก༻༪༜༹༥༔༯༺ ๆ “ข้าคือใคร? ŀĈʼnIJคือใคร? เราอยู่ที่ใด? ข้าคือใคร? ŀĈʼnIJคือใคร? เราอยู่ที่ใด?”

༲༣ཏสิ้นคงคา..สมกับฉายาของมันŀĪĵĢจริง..’ ċĵว่างคิดอยู่ใน༙པของตนŀĭć ขณะที่คลานหนีออกห่างจากมันเรื่อย ๆ

ཛ༔༯གྷที่ŀĈʼnIJสคอร์ปิอัสจะจับńěที่ขาของชายหนุ่ม ༛༷༓༵ยกชายหนุ่มขึ้นจากพื้นในสภาพห้อยหัว “ŀĈʼnIJģĹʼnหรือ༘༻༔ข้า༜ཁ༕གྷใคร..ข้านึก༘༻༔ออก”

สคอร์ปิอัสถามด้วยความสงสัย Ğģ้อมกับสายตาที่คาดหวังมายังชายหนุ่ม

ċĵว่างคิดอะไร༘༻༔ค่อยออกนักในสภาพที่༜ཁ༕གྷอยู่นะཇ༯གྷนี้ “ěĥňĭĢข้าཛ༔༯གྷ..༛༷༓༵ข้าจะག༯ཛแก่ŀĈʼnIJ

༜༻༥༔༯ได้ĢĴęเช่นགྷ༫༓གྷ ŀĈʼnIJสคอร์ปิอัสจึงěĥňĭĢมือทันทีด้วยความดี༙པ จนċĵว่างร่ħćตกลงมาชนกับพื้นในทันที โดยเอาหัวลง “ปั๊ก!!” ༛༷༓༵ཇ༪༻มาด้วยŀĪĵĢงโอดครวญของชายหนุ่ม “โอ๊ย..หัวข้า..โอ๊ย..!!”

“รีบག༯ཛข้ามา รีบག༯ཛข้ามา รีบག༯ཛข้ามา” ชายแก่ཇ༯གྷนี้กริยาของมันคล้ายกับเด็กน้อย ที่รอผู้ใหญ่จะยื่นขนมให้แก่มัน

ཛ༔༯གྷที่ชายหนุ่มจะพยายามลุกขึ้นด้วยเรี่ยวแรงอันน้อยགྷ༨཈ Ğģ้อมกับเอามือกุมที่หัว ที่ཇ༯གྷนี้ปูดโน༜ཁ༕གྷ༷༣ཛมะนาว “ŀĈʼnIJชื่อ ད༣ จินยี่ ༜ཁ༕གྷสหายของข้า” (ད༣จินยี่ = ༲༣ཏŀĪĵĢความĈij)

ད༣ จินยี่..ད༣ จินยี่ གྷ༪༻ཚ༓༯ཚ༓༪ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” ชายདྷ༹༪ģʼnĭćดี༙པออกมา “สหาย..ข้ามีสหาย” ཛ༔༯གྷที่มันจะเอามือตบńěที่หลังċĵว่าง༯༺༔༪ཕแรง จนชายหนุ่มล้มลงńěกองกับพื้น ก้นจ้ำเบ้าลงńě༯༺༔༪ཕแรง

༜༻༥༔༯เห็นċĵว่างล้มลงńě ชายདྷ༹༪จะยื่นมือńěจับแขนของชายหนุ่ม ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ว่า “สหายข้า..ŀĈʼnIJ༜ཁ༕གྷไรหรือ༘༻༔?” ཛ༔༯གྷที่มันจะฉุดċĵว่างขึ้นมาจากพื้น

ทั้งล้มลง༯༺༔༪ཕ༘༻༔คาดคิด༛༷༓༵โดนฉุดขึ้นมาจากพื้น༯༺༔༪ཕกะทันหัน ทำให้ċĵว่าģĹʼnสึกเจ็บปวดทางร่างกายมัน༜ཁ༕གྷ༯༺༔༪ཕมาก “łĭŊĢ!! ěĥňĭĢข้า..ข้ายืนŀĭćได้”

ชายหนุ่มཛ༷༔༪༵ด้วยน้ำŀĪĵĢงที่อ่อนแรง ต่างกับชายདྷ༹༪ที่เหมือนมีพลังงานที่เต็มเปี่ยม

ŀĈʼnIJ༜ཁ༕གྷอะไรหรือ༘༻༔ ?..หรือŀĈʼnIJป่วย” ชายདྷ༹༪ཛ༷༔༪༵ถามด้วยตากลมใส " ว่าแต่ป่วยคืออะไร ? , ทำไมข้าཆ༦ཕཛ༷༔༪༵ออกมาเช่นགྷ༫༓གྷ ? " ཇ༯གྷนี้ชายདྷ༹༪ สีīęʼnIJของทันดู༘༻༔ดีนัก ดั่งกับผู้ที่มีจิตวิปราส

“เอ่อ....” ชายหนุ่ม༘༻༔ģĹʼnจะตอบมันออกńěเช่นไร จนมีความคิดบาง༯༺༔༪ཕ ผุดเข้ามาในหัว “พอดีข้าเข้าńěปกป้องŀĈʼnIJจากศัตรู..จนข้าได้รับག༪཈เจ็บ..เรี่ยวแรงของข้า༘༻༔มีเหลือ..”

ŀĈʼnIJช่างดีต่อข้ายิ่งนัก..” ཛ༔༯གྷมันจะġĭćńěที่ชายหนุ่มด้วยความทราบċĶňć༙པ ཛ༔༯གྷจะเปลี่ยน༜ཁ༕གྷŀĨģʼnIJ༙པŀĈʼnIJช่วยག༯ཛข้าได้หรือ༘༻༔..ว่า༜༱ཇ༤ใดข้าཆ༦ཕĈijอะไรมิได้”

ċĵว่างก้มīęʼnIJ แสร้งทำน่าŀĨģʼnIJเล่าความเท็จ “ข้าขอโทษŀĈʼnIJด้วย...” ཛ༔༯གྷจะเงยīęʼnIJขึ้นมา ġĭćńěที่དྷ༹༪เฒ่าด้วยแววตาเจ็บปวด “ข้า༘༻༔ĪIJġารถช่วยŀĈʼnIJได้ทัน..ŀĈʼnIJตกลงńěในน้ำགྷ༫༓གྷ..Ğģ้อมกับศัตรู , แม่น้ำགྷ༫༓གྷมันทำให้ŀĈʼnIJความĈijเสื่อม”

ཛ༔༯གྷที่ชายหนุ่มจะก้มīęʼnIJġĭćเท้าตนŀĭć Ğģ้อมกับแววตาที่เจ็บปวด แต่ปากของมันยิ้มออกมาน้อย ๆ

༜༻༥༔༯ได้ĢĴęĔıćགྷ༫༓གྷ ชายདྷ༹༪ก็ģĹʼnสึกŀĨģʼnIJ༙པ༜ཁ༕གྷ༯༺༔༪ཕมาก ที่มันགྷ༫༓གྷ༘༻༔ĪIJġารถĈijอะไรเกี่ยวกับŀģķňĭćที่ชายหนุ่มག༯ཛཛ༷༔༪༵ได้เลย ཛ༔༯གྷที่มันจะเห็นกริยาของชายหนุ่ม ġıęĈĶćཛ༷༔༪༵ปลอบออกńěเบา ๆ “สหายข้า...ŀĈʼnIJทำสุดความĪIJġารถ༛༷༓༵ , ཆ༦ཕข้าจะ༘༻༔ĪIJġารถĈijอะไรได้..แต่༯༺༔༪ཕน้อยข้าก็ยังมีชีวิตรอดāĥıĚมา , ĕʼnĭćขอบĄĸēŀĈʼnIJยิ่งนัก..แม้แต่นามของŀĈʼnIJ..ข้าก็ยังĈijมิได้ , แต่หลังจากนี้ข้าจะĈijไว้ว่า..ŀĈʼnIJคือผู้มีĞģĄĸēต่อข้า”

ชายདྷ༹༪ยิ้ม༛༷༓༵พยักīęʼnIJให้ชายหนุ่ม ཛ༔༯གྷจะġĭćńěที่ชายหนุ่มด้วยความซาบซึ้ง “ว่าแต่ŀĈʼnIJมีนามว่า༯༺༔༪ཕไร? ..ครานี้ข้าจะจดĈijńěจนวันตาย..”

ċĵว่างได้ĢĴęĔıćགྷ༫༓གྷจึงยิ้มให้ชายདྷ༹༪ครั้งīęĶňć ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ག༯ཛออกńěċĵว่าง”

ċĵว่าง..ข้าจะĈijนามนี้เอาไว้..༛༷༓༵จะ༘༻༔มีวันลืมอีกเด็ดขาด..” ชายདྷ༹༪ยิ้มออกมาน้อย ๆ ཛ༔༯གྷġĭćńěที่ชายหนุ่มที่ཇ༯གྷนี้ ༘༻༔ĪIJġารถยืนได้มั่นคงนัก “ཇ༯གྷนี้ŀĈʼnIJག༪཈เจ็บ..ŀĈʼnIJคงเคลื่อนไหวมิค่อยสะดวก༜ཅ༔༪ไหร่..มาเดี๋ยวข้าช่วยŀĈʼnIJŀĭć

ཛ༔༯གྷที่ชายདྷ༹༪จะอุ้มċĵว่างขึ้นบนบ่า แต่ċĵว่างขัดขืนสุดฤทธิ์ “ěĥňĭĢข้า..ข้า༜ཁ༕གྷบุรุษมิใช่สตรี , มิอาจทำเช่นนี้ต่อข้าได้..༛༷༓༵วางข้าลง༯༺༔༪ཕเบามือ”

༜གྷ༥༔༯ཕཔ༪ཛཛ༔༯གྷīęʼnIJนี้ ċĵว่างག༯ཛให้มันěĥňĭĢ มันก็ěĥňĭĢในทันที..ชายหนุ่มจึงཛ༷༔༪༵เสริมให้มันěĥňĭĢ༯༺༔༪ཕเบามือ

ชายདྷ༹༪ทำཇ༪༻༯༺༔༪ཕว่าง่าย ཛ༔༯གྷจะค่อย ๆ วางชายหนุ่มลง༯༺༔༪ཕนุ่มนวล ༛༷༓༵คอยพยุงให้ยืน༯༺༔༪ཕมั่นคง ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ว่า “༛༷༓༵จะให้ข้าช่วยŀĈʼnIJได้༯༺༔༪ཕไร..ที่ŀĈʼnIJག༪཈เจ็บก็༜ཁ༕གྷĞģาะข้า , ŀĈʼnIJคง༘༻༔ĪIJġารถเคลื่อนไหวได้༯༺༔༪ཕสะดวกสบาย..ཇ༪༻༙པตนŀĭć

ཛ༔༯གྷที่ċĵว่างจะใช้ความคิดŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะนึกอะไรบาง༯༺༔༪ཕออกได้ “ŀĈʼnIJńěหาŀĨĩไม้มา༛༷༓༵ต่อ༜ཁ༕གྷเก้าอี้ที่มีหูหิ้ว..༛༷༓༵ค่อยแบกข้าńěกับŀĈʼnIJ

ชายདྷ༹༪ทำท่างงŀĥŇāน้อย เหมือนมันสงสัยอะไรบาง༯༺༔༪ཕ ཛ༔༯གྷཛ༷༔༪༵ཆ༪༻༯༯ཛ༻༪ “เก้าอี้? īĹīĴʼnħ? คืออะไรหรือน้องว่าง?”

ċĵว่างตบīęʼnIJตนŀĭćŀĥŇāน้อย เหมือนพึ่งนึกบาง༯༺༔༪ཕออก “จริงสิ...ŀĈʼnIJĈij༘༻༔ได้ว่าอะไรคืออะไร , เอา༜ཁ༕གྷŀĈʼnIJńěหาŀĨĩไม้มา..เอาแบบอันที่ดูคงทนŁĂŇćแรง , ༜༻༥༔༯ได้มาครบ..ข้าจะག༯ཛวิธีแก่ŀĈʼnIJอีกที”

ชายདྷ༹༪พยักīęʼnIJŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷรีบวิ่งออกńěในป่า เพื่อหาของที่ชายหนุ่มสั่งมัน

ཛ༔༯གྷที่เวลาผ่านńěเพียง༘༻༔กี่อึด༙པ ชายདྷ༹༪āĥıĚมาĞģ้อมกับ สีīęʼnIJที่มึนงงสงสัย “อะไรคือŀĨĩไม้หรอกหรือ..?”

ċĵว่าตบหัวตนŀĭćครั้งīęĶňć ཛ༔༯གྷจะอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้ชายདྷ༹༪ฟัง༯༺༔༪ཕละเอียดเข้า༙པง่าย

เวลาผ่านńěครู่īęĶňć ชายདྷ༹༪จึงāĥıĚมาĞģ้อมกับŀĨĩไม้ และเถาวัลย์มัดใหญ่ ༜༻༥༔༯เห็นĔıćགྷ༫༓གྷċĵว่างจึงག༯ཛวิธีให้แก่ชายདྷ༹༪ จนĪIJġารถต่อ༜ཁ༕གྷเก้าอี้ཇ༪༻ที่ชายหนุ่มสั่งออกมาได้ĕıħīęĶňć

ཛ༔༯གྷที่ċĵว่างจะชูนิ้วโป้งชูńěให้ชายདྷ༹༪ ༜༻༥༔༯เห็นċĵว่างทำท่าเช่นགྷ༫༓གྷ ชายདྷ༹༪ทำīęʼnIJตาสงสัยŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะชูนิ้วโป้งāĥıĚมาให้ชายหนุ่มทีīęĶňć

༜༻༥༔༯เห็นท่าทีมึนงงของชายདྷ༹༪ ċĵว่างจึงอธิบาย༲༫༔གྷ ๆ ได้༙པความว่า “༜༻༥༔༯ชูนิ้วโป้งให้ผู้อื่นเช่นนี้..གྷ༫༓གྷหมายཆ༦ཕว่าดีเยี่ยม” ċĵว่างยิ้มŀĥŇāน้อยཛ༔༯གྷจะชูอีกนิ้วīęĶňćให้ ชายདྷ༹༪

༜༻༥༔༯เข้า༙པความหมาย ชายདྷ༹༪จึงยิ้มŀĥŇāน้อยཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ถามต่อċĵว่าง “༛༷༓༵ต่อจากนี้..พวกเราจักทำอันใดต่อ?”

ńěཇ༪༻หาสหายอีกคนของพวกเรา..นางหนีศัตรูńěอีกทางīęĶňćཛ༔༯གྷที่ċĵว่าง พยายาม༜཈༨གྷńěที่เก้าอี้ของตนŀĭć ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ต่อว่า “แบกข้า..ข้าจะนำทางŀĈʼnIJŀĭć
.
.
.
ในระหว่างที่༜཈༨གྷทางńěที่จุดนัดหมายกับหญิงĪIJħ ชายདྷ༹༪ก็ถามŀģķňĭćราวต่าง ๆ กับชายหนุ่ม ทั้งŀģķňĭćอดีตและŀģķňĭćต่าง ๆ ที่มันลืมńě

ċĵว่างได้แต่ཛ༷༔༪༵ว่า ĕıħมันกับชายདྷ༹༪ģĹʼnจักกัน༘༻༔ęIJę แต่ก็ถูกชะตากันจึงพึ่งเริ่ม༜ཁ༕གྷสหายกับมัน จึง༘༻༔ĪIJġารถเล่าความได้มากนัก

ชายདྷ༹༪གྷ༫༓གྷģĹʼnสึกŀĨģʼnIJŀĥŇāน้อย กับสิ่งที่ชายหนุ่มཛ༷༔༪༵ แต่มันก็คิดในทางที่ดีว่า ĕıħมัน༯༺༔༪ཕน้อยก็ยังมิตาย

เช่นเดียวกันกับชายདྷ༹༪ ༜༻༥༔༯ได้โอกาส..ċĵว่างก็ถามในสิ่งที่มันģĹʼnཇ༯གྷนี้บ้าง จึงทำให้ทราบได้ว่า ĕıħชายདྷ༹༪གྷ༫༓གྷ ยังĪIJġารถพูดģĹʼnความได้อยู่และĪIJġารถเหาะเหิน༜཈༨གྷอากาศได้อยู่

แต่ก็หลงลืมพวกสิ่งของต่าง ๆ ออกńěจนหมด ༘༻༔ĪIJġารถใช้วิชาของมันŀĭćได้และ༘༻༔ĪIJġารถใช้พิษได้ ༹༵༻༛༷༓༵ นอกจากพูดและบิน ชายདྷ༹༪ลืมทุก༯༺༔༪ཕńěสิ้น

แต่ชายหนุ่มก็ĪIJġารถสังเกตได้ว่า ཆ༦ཕจะลืมทุก༯༺༔༪ཕสิ้น แต่ชายདྷ༹༪ผู้นี้ฉลาดมาก ĕʼnĭćཛ༷༔༪༵ความĈģĴćėĵňสม༜༱ཇ༤สมผล༜ཅ༔༪གྷ༫༓གྷ ġıęĈĶćจะ༘༻༔ถามลึกลงńěในสิ่งที่ชายหนุ่ม พยายามสื่อออกńě

ผ่านńěจนཆ༦ཕวันที่นัดหมายพอดี ชายหนุ่มและชายདྷ༹༪ ก็มาཆ༦ཕสถานที่นัดหมายกับหญิงĪIJħ..ที่นี่คือ เนินŀĥŇā ๆ ใกล้ ๆ āıĚėĵň ที่༯༲༣༹ģʼnIJĢอยู่

༜༻༥༔༯มาཆ༦ཕ ชายหนุ่มก็สังเกตเห็นศพทหารมากมาย ที่นอนตายเกลื่อน แต่ละศพགྷ༫༓གྷต่างพิการ ถ้า༘༻༔พิการมันก็คงจะ༜ཁ༕གྷศพที่มอดไหม้༯༺༔༪ཕสยอง

ĮĹġมมมมมมมม!!” ċĵว่างได้ĢĴęŀĪĵĢงที่คุ้นเคย གྷ༫༓གྷคือŀĪĵĢงของอาชาไอยรา สัตว์༯༲༣༹ของชายหนุ่ม

แต่༜༻༥༔༯มันวิ่งมาཆ༦ཕ ģİĢİīęĶňć ŀĈʼnIJอาชาไอยราพลันหยุดลงཛ༔༯གྷ จะམ༩༹༪༻ลั่นทุ่งโล่งཛ༵༓༪ཕแห่งนี้ “ĮĹġมมมมม”

หลังจากที่มันจะམ༩༹༪༻ออกมา มันก็รีบวิ่งด้วยความเร็วสูงมาที่ད༣จินยี่ หวังที่จะใช้งาคู่งามแทงชายདྷ༹༪ให้ตายสิ้น

“หยุด!!” ċĵว่างพูดออกมาด้วยŀĪĵĢĔıć ༛༷༓༵ġĭćńěที่༯༲༣༹ของตนŀĭć

༜༻༥༔༯ได้ĢĴęสิ่งที่นายตนŀĭćสั่ง ŀĈʼnIJอาชาไอยราจึงเปลี่ยนทิศทาง มันวิ่งมาที่ข้างīęʼnIJของชายหนุ่ม ཛ༔༯གྷที่จะหันńěġĭćที่ད༣จินยี่ ĕıʼnćท่าเตรียมโจมตี ģʼnĭćམ༩༹༪༻ńěทางชายདྷ༹༪ĮĹňġมมม ĮĹňġมมมมม”

ชายདྷ༹༪ยิ้มŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะġĭćńěที่ŀĈʼnIJ༯༲༣༹น้อย ཛ༔༯གྷที่จะค่อย ๆ ༜཈༨གྷเข้ามา༯༺༔༪ཕช้า ๆ

ཛ༔༯གྷที่ชายདྷ༹༪จะเข้ามาཆ༦ཕ ċĵว่างพลัน༜཈༨གྷńěข้างหูของ༯༲༣༹น้อย ཛ༷༔༪༵ถ้อยคำออกมาเบา ๆ ต่อ༯༲༣༹ของมัน “เสี่ยวฮุ๋ย..ཇ༯གྷนี้มัน༜ཁ༕གྷพวกเดียวกับเรา༛༷༓༵..ŀĈʼnIJมิĕʼnĭć༜ཁ༕གྷห่ħć

“ฮู๋ม!!” มันขานรับต่อชายหนุ่ม ༛༷༓༵พ้นลมหาย༙པของมันออกมาทางงħćยาวของมัน ཛ༔༯གྷจะหันńěหาŀĈʼnIJนายของมัน ใช้งħćอันยาวของมัน เพื่อสำรวจร่างกายของŀĈʼnIJนายตนŀĭć ว่ามีག༪཈แผลหรือག༪཈เจ็บตรงไหนหรือ༘༻༔

ċĵว่างลูบหัวมันŀĥŇāน้อยཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ว่า “ཇ༯གྷนี้ཚ༓༪༲ག༪༺཈༧ , ཆ༦ཕจะ༘༻༔เต็มร้อย..แต่ก็มิได้༜ཁ༕གྷอันตรายใด ๆ ”

ĮĹňġ ĮĹňġ..” ཆ༦ཕŀĈʼnIJนายมันจะཛ༷༔༪༵เช่นགྷ༫༓གྷ แต่ŀĈʼnIJ༯༲༣༹น้อยགྷ༫༓གྷ ก็ยัง༘༻༔วาง༙པ มันก็ยังใช้งħćยาวของมัน สำรวจชายหนุ่มต่อńě

ċĵว่างเห็นกริยาเช่นนี้ของอาชาไอยรา ที่༜ཁ༕གྷห่ħćĕıħมัน༯༺༔༪ཕมาก ġıęĈĶćěĥňĭĢผ่านńě มิได้ཛ༷༔༪༵ห้ามต่อŀĈʼnIJ༯༲༣༹

“ว่า༯༺༔༪ཕไร..มัน༘༻༔ดุģʼnIJĢ༛༷༓༵ใช่หรือ༘༻༔?” ད༣จินยี่ཛ༷༔༪༵ถามต่อċĵว่าง

ཆ༦ཕมันจะཛ༷༔༪༵ถามเช่นགྷ༫༓གྷ ŁĕňĈģĴć༛༷༓༵ དྷ༹༪เฒ่ามิได้กลัวอันใดต่อŀĈʼnIJ༯༲༣༹ตนนี้เลย

“มันคงมิคิดจักทำģʼnIJĢท่าน༛༷༓༵..” ċĵว่างཛ༷༔༪༵ออกńě

ชายདྷ༹༪ยิ้มŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะเรียนแบบสิ่งที่ชายหนุ่มกำลังทำ มันค่อย ๆ ยื่นมือออกńěพยายามจะลูบหัวŀĈʼnIJ༯༲༣༹น้อย

༜༻༥༔༯เห็นชายདྷ༹༪ยื่นมือเข้าใกล้ของĕıħมัน ŀĈʼnIJอาชาไอยรารีบใช้งħćอันยาวของมัน ตบใส่มือของད༣จินยี่ “เพี๊ยะ!!” ༛༷༓༵ยื่นงħćของมัน จ่อńěที่ใบīęʼnIJของชายདྷ༹༪ ཛ༔༯གྷจะพ้นลมหาย༙པที่มีกลิ่นรุนแรงใส่īęʼnIJของชายདྷ༹༪ จนชายདྷ༹༪ล้มลงńěกองกับพื้น

ċĵว่างเห็นกริยาเช่นགྷ༫༓གྷของ༯༲༣༹น้อย ġıęĈĶćཛ༷༔༪༵ต่อว่าńěŀĥŇāน้อย “ข้าག༯ཛŀĈʼnIJ༛༷༓༵ไง !! , ว่ามันཇ༯གྷนี้༜ཁ༕གྷสหายของข้า !! ”

ཛ༔༯གྷที่ċĵว่างจะ༜཈༨གྷเข้าńěใกล้ชายདྷ༹༪ ཛ༔༯གྷจะยื่นมือออกńě ฉุดชายདྷ༹༪ลุกขึ้นยืน

༜༱ཇ༤ใดมันཆ༦ཕ༘༻༔ชอบข้า?” ชายདྷ༹༪เอ่ยปากถาม༜༻༥༔༯ลุกขึ้นยืน ༛༷༓༵ปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าของมัน ཛ༔༯གྷจะġĭćńěที่ŀĈʼnIJอาชาไอยราด้วยสายตาที่มึนงงสงสัย

༜༻༥༔༯ཛ༔༯གྷท่านชอบกลั่นแกล้งมัน..ġıęĈĶćģĹʼnสึก༘༻༔ดีต่อท่าน , อย่าได้ใส่༙པกับมันเลย” ཛ༔༯གྷที่ชายหนุ่มจะ༜཈༨གྷนำīęʼnIJńě “นำทางพาข้าńěหานางได้༛༷༓༵..”

หลังจากที่ŀĈʼnIJนายของมันหันīęʼnIJāĥıĚńě ŀĈʼnIJอาชาไอยรา༜཈༨གྷเข้ามาใกล้ ๆ กับชายདྷ༹༪ ยกงħćของมันńěที่ข้างหูของชายདྷ༹༪ “ฮุ้ม..ĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġ ฮุ้ม..ĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġ

มันกำลังหัวเราะเยาะเย้ยชายདྷ༹༪ ཛ༔༯གྷจะออกวิ่งńěŀĥŇāน้อย ཇ༪༻ŀĈʼnIJนายของมันńě

กริยาเช่นนี้ คง༜ཁ༕གྷดั่งที่ผู้อื่นཛ༷༔༪༵กัน สัตว์เลี้ยง ย่อมมีนิสัยเหมือนŀĈʼnIJของ..ของมัน

เหมือนกริยาเช่นนี้จากŀĈʼnIJ༯༲༣༹น้อย ชายདྷ༹༪ก็ได้เชื่อวาจาโป้ปดของชายหนุ่มเข้าńěจริง ๆ เĞģาะกริยาที่ŀĈʼnIJ༯༲༣༹แสดงเช่นนี้ เหมือนมันมิได้ชอบīęʼnIJของตนŀĭćŀĪĵĢเลย ཛ༔༯གྷที่ชายདྷ༹༪จะ༜཈༨གྷཇ༪༻ชายหนุ่มńě
.
.
.
ŀĈʼnIJอาชาไอยรา༜཈༨གྷนำทางมาที่ ĖʼnijŀĥŇā ๆ ตรงภูเขา༷༣ཛīęĶňć ༜༻༥༔༯เข้าใกล้ปากĖʼnijชายหนุ่มก็ĪIJġารถสัมผัสพลังปราณได้สายīęĶňćที่คุ้นเคยได้ ༼༪༺ในĖʼnijแห่งนี้

ġıęĈĶćหันāĥıĚńěหาชายདྷ༹༪ ༛༷༓༵ཛ༷༔༪༵ต่อชายདྷ༹༪ว่า “พี่ད༣...ท่านรอข้าอยู่ตรงนี้ཛ༔༯གྷ , เผื่อนางག༪཈เจ็บหรือมีปัญหาอันใด..ข้าจักได้ทำīęʼnIJที่ของข้าได้สะดวก”

ชายདྷ༹༪พยักīęʼnIJŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะġĭćńěที่ŀĈʼnIJอาชาไอยรา ที่ཇ༯གྷนี้มันགྷ༫༓གྷ ĈʼnĭćīęʼnIJġĭćมาที่ĕıħขอชายདྷ༹༪

ċĵว่างสังเกตเห็นที่ŀĈʼnIJ༯༲༣༹น้อยกำลังทำ ġıęĈĶćཛ༷༔༪༵ออกńěทางŀĈʼnIJอาชาไอยรา “หากข้าģĹʼnว่าŀĈʼnIJทำอะไรสหายข้า..ข้าจักให้ŀĈʼnIJอดอาหารวันนี้” ċĵว่างཛ༷༔༪༵ཛ༔༯གྷจะ༜཈༨གྷนำเข้าńěในĖʼnij

ŀĈʼnIJอาชาไอยราทำīęʼnIJสลดลงńěŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷที่ŀĈʼnIJนายมัน༜཈༨གྷลับหายเข้าńěในĖʼnij ġıęĈĶćเอางħćของมันŀĭć สูบน้ำขึ้นมาŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะพ้นลงบนพื้น ใกล้กับจุดที่ชายདྷ༹༪ยืนอยู่

ཛ༔༯གྷที่มันจะทำกริยาเดียวกับ༜༻༥༔༯ครู่ “ฮุ้ม..ĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġ ฮุ้ม..ĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġĮĹġ༛༷༓༵หันหลัง ༜཈༨གྷปัดหางส่ายก้นใส่ชายདྷ༹༪

ชายདྷ༹༪ผู้โชคģʼnIJĢผู้นี้གྷ༫༓གྷ ได้แต่คิดที่จะหาทางไถ่โทษแก่ŀĈʼnIJ༯༲༣༹ตนนี้ มิได้โกรธมันเลยแม้แต่น้อย..

༼༪༺ในĖʼnij ༜༻༥༔༯༜཈༨གྷมาได้สักģİĢİ มันก็เห็นหญิงĪIJħกำลังนั่งรอมันอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนīęĶňć

ŀĈʼnIJĪIJġารถรอดมาได้...ถือว่าŀĈʼnIJมีฝีมือเก่งกาจกว่าที่ข้าคิดไว้มาก” หญิงĪIJħཆ༦ཕจะพูดออกมาด้วยวาจาที่༘༻༔ใส่༙པ༜ཅ༔༪ใด แต่ċĵว่างĪIJġารถรับģĹʼnได้ว่า นางགྷ༫༓གྷ༜ཁ༕གྷห่ħćĕıħมัน༯༺༔༪ཕมาก

ċĵว่างยิ้มให้ŀĥŇāน้อยཛ༔༯གྷจะอธิบายŀģķňĭćราวให้หญิงĪIJħรับģĹʼn ཛ༔༯གྷจะพากัน༜཈༨གྷออกńě༼༪༺นอกĖʼnij

༜༻༥༔༯หญิงĪIJħเห็นชายདྷ༹༪ นางพ้นลมหาย༙པออกมาทางจมูกครั้งīęĶňć ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ออกńěཇ༪༻ที่ชายหนุ่มག༯ཛไว้ “ŀĈʼnIJŀĭćก็เก่งมิเบา..ĪIJġารถรอดพ้นมาจาก༲༣ཏสิ้นคงคามาได้..”

༜༻༥༔༯เห็นหญิงĪIJħและได้ฟังที่หญิงĪIJħཛ༷༔༪༵ ชายདྷ༹༪ยิ้มŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷจะཛ༷༔༪༵ออกńě “หาก༘༻༔ได้น้องว่างช่วยข้าไว้..ข้าคงสิ้นชื่อńěŀĪĵĢ༛༷༓༵ , ŀĈʼnIJคง༜ཁ༕གྷแม่นางหยางน่า..ที่น้องว่างเล่าให้ข้าฟัง , ข้าĕʼnĭćขออภัยแก่ŀĈʼnIJด้วย..ที่ཇ༯གྷนี้ข้า༘༻༔ĪIJġารถĈijŀĈʼnIJได้เช่นแต่ཛ༔༯གྷ , เพียงแต่ģĹʼnจากที่น้องชายċĵว่างག༯ཛཛ༷༔༪༵แก่ข้า”

༜༻༥༔༯ཛ༷༔༪༵ĈĚชายདྷ༹༪ทำสีīęʼnIJละอาย༙པŀĥŇāน้อย ก้มโค้ง༜ཁ༕གྷการขอโทษแก่หญิงĪIJħ

༜༻༥༔༯เห็นกริยาเช่นགྷ༫༓གྷ หญิงĪIJħหันġĭćńěที่ċĵว่าง ཛ༔༯གྷจะยกคิ้วขึ้นข้างīęĶňć เหมือน༜ཁ༕གྷการพูดกันทางสีīęʼnIJว่า ‘มัน༜ཁ༕གྷ༯༺༔༪ཕที่ŀĈʼnIJว่าจริง ๆ ’

ཛ༔༯གྷที่นางจะཛ༷༔༪༵ต่อชายདྷ༹༪ว่า “ŀģķňĭćมันผ่านńě༛༷༓༵..ŀĈʼnIJก็อย่าได้เก็บมันมาใส่༙པ

ชายདྷ༹༪เงยīęʼnIJขึ้นมายิ้มให้หญิงĪIJħŀĥŇāน้อย ཛ༔༯གྷที่มันจะหันńěหาċĵว่าง༛༷༓༵ཛ༷༔༪༵ต่อชายหนุ่มว่า “เห็นน้องว่างเล่าว่า..เรามีภารกิจĕʼnĭćกำจัด༯༲༣༹ģʼnIJĢ..” ཛ༔༯གྷที่จะหันńěหาหญิงĪIJħ “หากพวกŀĈʼnIJĞģ้อม..เราเร่ง༜཈༨གྷทางńěกันเถิด..”

ŀģķňĭćภารกิจนี้.. , คงจะลำบากกว่าที่พวกเราคิดไว้ŀĪĵĢ༛༷༓༵” หญิงĪIJħཛ༷༔༪༵ออกมา ཛ༔༯གྷที่จะġĭćńěที่ċĵว่าง

༜༱ཇ༤ใดŀĈʼnIJཆ༦ཕཛ༷༔༪༵เช่นགྷ༫༓གྷ ? , มีŀģķňĭćใดที่ŀĈʼnIJģĹʼnมา..รีบག༯ཛแก่ข้า” ċĵว่างพอได้ĢĴęหญิงĪIJħཛ༷༔༪༵เช่นགྷ༫༓གྷ ġıęĈĶćģĹʼnได้ในทันทีว่า งานนี้คง༘༻༔ง่ายเช่นหญิงĪIJħว่าཛ༷༔༪༵มาจริง ๆ ġıęĈĶćรีบถามว่าเĞģาะ༜༱ཇ༤ใด จึงจะได้ว่างแผน༛༷༓༵หาวิธีแก้

“หลังจากที่ข้ามาཆ༦ཕฟากนี้..ข้าก็ได้ńěสำรวจŀĈʼnIJ༯༲༣༹ģʼnIJĢ...” ཛ༔༯གྷที่นางจะཛ༷༔༪༵ออกมา ด้วยสีīęʼnIJและสายตาที่จริงจัง “พลังมันมิได้อยู่ที่ผสานโลกาขั้นที่ 6 ༯༺༔༪ཕที่ŀĈʼnIJทราบมา , แต่มันāĥıĚอยู่ที่ เหยียบนภาขั้นที่ 1!!”

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK